Shortlist

Doménové kategórie

A. Corporate Communications

1st CLASS AGENCY
Vodozádržné opatrenia Rajecká dolina | Kofola ČeskoSlovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Keď miluješ prírodu a ľudí okolo seba, nie je čo riešiť. Toto poslanie si napísala do svojej misie Kofola a rovnako by sa dali označiť aktivity, ktoré iniciuje v Rajeckej doline a ďalších lokalitách okolo svojich výrobných závodov. Napriek tomu, že projekty sú regionálne, smerované na zlepšenie prostredia na konkrétnych miestach, ich dopad na meno spoločnosti je širší. Témy a projekty, do ktorých Kofola dlhodobo a intenzívne investuje, sú totiž dôležité pre celú krajinu a československý región.


Výzva a cieľ: ● Kofola už dlhšie pracuje na vodozádržných opatreniach v Raj. doline. S odborníkmi mapuje región a pripravuje plán na obnovu krajiny. S cieľom efektívne chrániť vodné zdroje a dlhodobo udržať vodu v krajine začala spájať odborníkov a na jeseň 2022 urobila workshop s funkčnou ukážkou vodozádržnej techniky.
● Podmienky v teréne aj dostupnosť techniky umožnili realizovať ho iba 1. novembrový týždeň, kedy boli Dušičky, prázdniny a bolo po prvých spojených regionálnych voľbách.
● Výzvou PR bolo regionálne opatrenia komunikovať ako celoslovensky dôležitú tému v informačne nabitom čase

Stratégia: • Vodozádržné opatrenia, ktoré Kofola plánovala zrealizovať v Rajeckej doline, už vykonala v regióne iného výrobného závodu. Využili sme preto pripravený videozáznam s prácou veľkého lesného bagra ako motiváciu pre TV aj printy zúčastniť sa regionálneho workshopu a edukovať divákov, čitateľov v tejto oblasti.
● Ako druhú motiváciu sme využili prítomnosť majiteľa Kofoly, lesníkov, správy tokov, urbárov, starostov, ktorí autenticky sprostredkovali skúsenosti s neriadeným odtokom vody z krajiny a potrebu jej udržania v pôde.


Realizácia: ● Kofola myslí cirkulárne a v oblasti ochrany životného prostredia sa najviac zaujíma o pôvod surovín, ochranu vody, zero waste a uhlíkovú neutralitu.
● Založila n.o. Kvapka Rajeckej doliny, ktorá má hlavný cieľ práve zachovanie vody v krajine. V spolupráci so špecialistom na revitalizáciu krajiny a obnovovanie prirodzených funkcií vodných tokov začala už začiatkom roku 2022 mapovať mikropovodia v Rajeckej doline a monitorovať ťažkou technikou utlačené lesné cesty, cez ktoré voda nevsakuje do podložia, ale odteká z krajiny. Na týchto cestách chcela ukázať, ako sa zase ťažkou technikou dá obnoviť priepustnosť pôdy a zlepšiť vsakovanie vody.
● Workshop ponúkal výnimočnú príležitosť na obrazový materiál, preto sme sa rozhodli pozvať na stretnutie aj médiá, prioritne televízie, aby mohli autenticky sprostredkovať zážitok z workshopu svojim divákom.
● Pre všetkých novinárov, ktorí sa nemohli zúčastniť, sme pripravili bohatý fotomateriál, ktorý mohli použiť vo svojich reportážach. Odborná realizácia workshopu bola dielom Kvapky Rajeckej doliny.


Výsledky: - Na 2-dňovom workshope sa zúčastnilo viac ako 100 partnerov.
- Osobne sa ho zúčastnili TV Markíza, TA3, RTVS TV aj rozhlas, Pravda a Roľnícke noviny.
- Téma vodozádržných opatrení v Rajeckej doline a ciele Kofoly sa objavili v 18 výstupoch v 12 médiách, so zásahom 1,8 mil. respondentov a AVE 71 500 eur.
- Vďaka medializácii mala Kvapka Rajeckej doliny už niekoľko kontaktov od záujemcov o podobný prístup k zadržaniu vody krajine zo strany ďalších CHKO, susedných krajín a obcí.
- Aj v tomto roku pokračuje v príprave projektov s lokálnymi komunitami, ktoré majú pomôcť udržať vodu v krajine

365.bank,
Rodová (ne)rovnosť začína v detstve | 365.bank
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na rodovú (ne)rovnosť sa 365.bank pozrela netradične. Optikou detí. Mužsko-ženské stereotypy, vnímajúce ženy cez domácnosť a mužov cez finančné zabezpečenie, vedúce k nerovnomernému prerozdeleniu neplatenej práce, a tým aj celkovej rodovej nerovnosti, totiž vznikajú už v detstve. Stereotypnou výchovou, ale najmä preberaním (stereotypných) vzorcov správania od rodičov. 365.bank zrealizovala reprezentatívny prieskum na deťoch s cieľom zistiť skutkový stav a šíriť osvetu. Kampaň zrealizovala so zmudri.sk ku dňu MDD a výsledky prieskumu šírila v PR s výbornou odozvou.


Výzva a cieľ: Tému rodovej rovnosti sme chceli uchopiť netradične, aby sme vzbudili záujem verejnosti aj médií. Prostredníctvom konkrétnych zistení skutkového stavu sme mali ambíciu komunikovať a edukovať spoločnosť v rámci svojho mediálneho priestoru. Výzvou projektu bola realizácia samotného prieskumu, ktorý sa vzťahoval na cieľovú skupinu detí. Tá sa z hľadiska dopytovania vymyká tradičným zvyklostiam prieskumných agentúr, ktoré smerujú svoje prieskumy na všeobecnú dospelú populáciu.

Stratégia: Téma rodovej rovnosti je často skloňovanou, avšak jej uchopenie sa týka predovšetkým dospelých. Kreatívnym pohľadom preto bola optika detí. Rodová rovnosť v spoločnosti sa začína v domácnostiach. Stereotypy, ktorými žijeme sa prenášajú práve na deti. Banka sa nebála polarizujúcu tému prepojiť a smerovať cez citlivo vnímanú skupinu populácie- detí. Išlo o BTL kampaň smerovanú na sociálne média a do PR, ktorej cieľom bolo upozorniť na dnešný problém a budovať positioning značky 365.bank ako banky s názorom.

Realizácia: Hypotézu, že už deti sú zaťažené stereotypmi si banka potvrdila dátami z prieskumu 2muse. Na kampani spolupracovala aj so psychologičkou špecializovanou na tému rodovej rovnosti. Výstupy šírila v rámci online priestoru a PR. Kampaň banka spustila na Medzinárodný deň detí.
Odštartovala ju online videom v spolupráci so zmudri.sk. Banka v ňom dopytovala deti ohľadne vnímania mužov a žien. U detí bolo badať stereotypy vychádzajúce z fungovania ich rodičov (muž/otec ako pracujúci človek zabezpečujúci peniaze a žena/matka, ktorá zabezpečuje rodinu a neplatenú prácu). Zároveň však bolo cítiť, že už deti si uvedomujú nespravodlivosť takéhoto rozdelenia úloh. 365.bank preto vidí priestor na zlepšenie situácie práve v lepšej a rodovo vyváženej výchove detí.
V rámci PR sa bližšie venovala výsledkom prieskumu, vzájomných súvislostí s dopadom na oblasť financií. Tie sa neskôr v dospelom veku podpisujú pod to, že ženy zarábajú o pätinu menej ako muži a vykonávajú až ¾ celkovej neplatenej práce.


Výsledky: Kampaň podporila positioning banky ako banky s názorom, ktorá sa nebojí poukazovať na dôležité témy, aj keď nesúvisia priamo s jej core biznisom. Kampaň zasiahla relevantnú skupinu ľudí, ktorí sú hlavným ťahúňom riešenia tohto celospoločenského problému. V oblasti PR bolo ambíciou dosiahnuť spontánnu odozvu. V rámci bankových SOME reach na úrovni benchmarku od 1000 do 1500 a v prípade profilu zmudri.sk reach aspoň na úrovni 6000. Vo všetkých parametroch sme splnili nastavené ciele.

casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, wavemaker
ENTER Olympiáda | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: ENTER je program, v ktorom hravou formou učíme deti programovať, pracovať v tíme a rozvíjať kritické myslenie. Posledné 2 roky sme do škôl dostávali programovateľné micro:bity, vzdelávali sme učiteľov aj deti. Doteraz ENTER-om prešlo viac ako 55-tis študentov, viac ako 620 škôl dostalo hardvér a vyškolili sme prakticky tretinu všetkých učiteľov informatiky - a samozrejme aj iných predmetov. V ENTER Olympiáde sme chceli dať študentom a učiteľom šancu ukázať, čo všetko s micro:bitmi dokážu. A ukázali nám toho oveľa viac, než sme čakali...


Výzva a cieľ: Za posledné dva roky trvania programu sme dostali množstvo spätnej väzby hovoriacej o tom, čo všetko sa učiteľom s deťmi podarilo vytvoriť. Hľadali sme preto spôsob, ako ich zápal podporiť, ako podnietiť súťaživosť a prácu v tíme a zároveň prepojiť stovky škôl zapojených v programe. Okrem toho sme chceli odmeniť značné úsilie, ktoré nám jednotlivé školy, učitelia a študenti dlhodobo dokazujú - hnaní pritom len túžbou po poznaní.

Stratégia: Dlhodobým cieľom projektu ENTER je zvyšovať vnímanie Telekomu ako operátora, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie. To sa nám dlhodobo darí, no hľadali sme spôsob, ako toto vnímanie ešte viac podporiť - a spraviť to zmysluplným spôsobom. Vyhlásili sme preto ENTER Olympiádu, súťaž, v ktorej si študenti zapojení do projektu zmerajú sily v programovaní, v kritickom myslení, tímovej práci, ale aj soft skills. A okrem toho aj získajú ďalšie vybavenie pre seba a svoju školu.

Realizácia: Komunikácia bola rozčlenená do dvoch fáz - v tej prvej sme sa snažili osloviť a získať čo najviac tímov (ktoré mali vytvoriť projekt prinášajúci zlepšenie v konkrétnej oblasti spoločnosti), v tej druhej sme komunikovali samotnú súťaž a jej výsledky. Do kampane sme zapojili mienkotvorných influencerov, ktorých si mladšia cieľovka obľúbila a tak ju motivovala k zapojeniu sa do súťaže. Pred samotnou realizáciou sme zabezpečli mediálne výstupy v offline aj online, printe a TV, pokryli sociálne siete zaujímavé pre CS. Do ENTER Olympiády sa prihlásili tímy zo 43 škôl z celého Slovenska. A víťazné tímy, ktoré vybrala odborná porota zo semifinálovej desiatky, priniesli širokú škálu až nečakane prepracovaných projektov: Od funkčného modelu Pinballovej konzoly, cez elektronického asistenta pre imobilných pacientov, po signalizáciu pre asistentov detí na špeciálnych školách. Víťazom súťaže sme násedne dali priestor v rámci postkomunikácie eventu - v médiách, na sociálnych sieťach a u influencerov. Práca s víťazmi v médiách bola win-win - súťažiaci vnímali to, že mohli poskytovať rozhovory či ísť do Telerána ako odmenu, nám pomohla zvýšiť povedomie o projekte.

Výsledky: Médiá: 22 výstupov, z toho 4 platené.
Paid social: 2,8 mil. impresií, reach 1,3 mil, z toho 31% Gen Z.
Organic social: TikTok: 5316 views a 308 reakcií, IG - reach 1400.
Influenceri (PatraBene, Gogo, Vedátor): 365 tis. impresii, 21 tis. engagement.
Vnímanie: 58% ľudí uvádza Telekom ako operátora, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie (prieskum AdTrack pre Telekom, N-1440 ľudí) - medziročný nárast o 10pb.
Dlhodobý dopad v komunite - programom prešla tretina všetkých učiteľov informatiky a 55-tis. žiakov.

Poštová banka v spolupráci s -
NENALEŤME | Poštová banka
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ako banka sa až príliš často stretávame s obeťami finančných podvodov. Je náročné vidieť, ako hlavne seniori prichádzajú o svoje úspory. Bojujeme s tým, že aj keď sa im snažíme vysvetliť, že ide o podvod, trvajú na svojom a nenechajú si poradiť. Sú vystrašení, zmanipulovaní, tvrdohlaví. Preto vzniklo NENALEŤME – projekt, ktorí pomáha starším bojovať s finančnými podvodmi. Do iniciatívy sa zapojila polícia, psychológ, IT experti, seniorské organizácie, osobnosti i významné médiá. Nadšenie a ochota týchto ľudí priniesli osvetu priamo medzi seniormi aj skvelý mediálny zásah.


Výzva a cieľ: Technológie rozšírili „osvedčené“ praktiky podvodníkov aj do online. Obeťou môže byť každý, no najzraniteľnejší sú práve seniori. Podvodníci sú sofistikovaní a zneužívajú ich nevedomosť a neskúsenosť. Sú ľahkou obeťou nielen v reálnom svete, ale aj cez internet, či telefón. Hanbia sa prijať radu od mladších, ich skúsenosti však na digitálne hrozby nestačia. Zhoršené kognitívne schopnosti im sťažujú porozumieť odbornejšiemu textu. Cieľom bolo nájsť spôsob komunikácie, ktorú akceptujú a budú mu rozumieť a zároveň ich zasiahne, keďže majú často obmedzený prístup k informáciám.

Stratégia: Naším cieľom bolo priniesť relevantné informácie v takej forme, aby im skutočne rozumela široká verejnosť a aby sa „dostali“ ku každému a tak ochrániť všetkých a hlavne seniorov bez rozdielu v akej banke majú účet. Nie každý totiž využíva Internet a drvivá väčšina jeho používateľov končí pri bulvárnych nadpisoch. Zároveň chápeme, že starší ľudia najviac dôverujú blízkym a odborníkom z médií. S týmto posolstvom sme oslovovali influencerov, novinárov, vydavateľské domy, ktoré sa bezplatne, alebo za symbolický honorár zapojili do komunikačných aktivít NENALEŤME.

Realizácia: Projekt bol rozfázovaný tak, aby zasiahol čo najširšiu skupinu 50+ a to takou formou, aby jej rozumeli a zároveň aj akceptovali. Kampaň sme zahájili servisnými správami podloženými prieskumami a doplnené vyjadreniami odborníkov z rôznych oblastí. Výsledkom boli 10tky spontánnych výstupov vo všetkých typoch médií. Na jeseň sme pokračovali sériou rozhovorov a článkov napr. so SME, TV JOJ, RTVS, TA3, senior média – zamerané na prevenciu a vzdelávanie v oblasti finančných podvodov, ktoré často vyústili do ďalších spontánnych výstupov. S TV JOJ sme natočili 1 časť Rodinných prípadov na námet PABK podľa skutočnej udalosti. V októbri sme spustili sériu podcastov s odborníkmi ako L. Kurilovská, K. Reváyová, ale aj Nora Beňačková – vo video, audio aj v printovej podobe – aby boli informácie dostupné aj pre slabozrakých, nedoslýchavých. Vytvorili sme web NENALAŤME. Posolstvo sme šírili aj interne. Preškolili sme predajnú sieť a edukovali našich kolegov, ako pomáhať ostatným. Pre odbornú verejnosť aj seniorov sme pripravili prednášky na tému ako sa chrániť pred finančnými podvodníkmi. Distribuovali sme aj letáky s popismi najčastejších podvodov a ako im predchádzať.

Výsledky: Pre nás je tentokrát najdôležitejší nemerateľný výsledok: veríme, že NENALEŤME sa podarilo vzbudiť ostražitosť seniorov a prekaziť aspoň pár podvod. Kampaň priniesla aj spontánny nárast awarness PABK ako banky, ktorá sa stará o zákazníkov aj mimo sveta produktov. Výsledkom je viac ako 300 mediálnych výstupov o finančnej bezpečnosti a chuť odborníkov zapojiť sa do projektu. Oslovením komunít sme vytvorili sieť ambasádorov, ktorí šírili informácie ďalej. Vytvorili sme tému a otvoril dvere pre spontánnu komunikáciu o podvodoch v médiách, ku ktorej sa pridali aj iné organizácie.

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza, Wavemaker, Crossline
Budúcnosť na Slovensku | Slovenská sporiteľňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cieľom komunikačnej a PR kampane Budúcnosť na Slovensku bolo inšpirovať k optimistickému pohľadu na budúcnosť v našej krajine a na návrat domov. Sedem-mesačná komunikácia bola postavená na príbehu o návrate strateného syna, ktorý sa vracia na Slovensko kvôli rodine a vlastnému podnikaniu. Silné PR aktivity vychádzali z nášho vlastného prieskumu, a boli zamerané na retail, korporát, CSR, prepájanie stakeholderov. Kampaň priniesla rekordné biznisové výsledky a posilnila vnímanie SLSP ako banky, ktorej záleží na budúcnosti krajiny.Výzva a cieľ: Výzvou bolo aj napriek ťažkej situácii (vojna, inflácia, po kovide) nájsť a atraktívne odkomunikovať relevantným cieľovkám vrátane Slovákov v zahraničí dôvody, prečo sa oplatí uvažovať o budúcnosti na Slovensku.
Cieľom bolo ľudí povzbudiť, aby sa napriek všetkému realizovali na Slovensku. Inšpirovať pozitívnymi príbehmi ľudí, ktorí sa napriek komplikáciám a predsudkom vrátili domov. Odkomunikovať, že banka je pripravená podporiť osobné a podnikateľské plány ľudí, ktorí veria v budúcnosť na Slovensku.


Stratégia: Komunikáciu sme postavili na archetypálnom príbehu o návrate strateného syna, ktorý sa vracia na Slovensko kvôli rodine a vlastnému podnikaniu.
Našim plánom bolo aktivizovať mladých ľudí na Slovensku a v zahraničí. A cez konkrétny zážitok alebo skúsenosť ich motivovať k plneniu snov v tejto krajine.


Realizácia: Vytvorili sme 360-stupňovú kampaň a po prvýkrát v histórii banka komunikovala rovnaký naratív na B2C a B2B klientov.

● V médiách sme tému návratu na Slovensko podporili vlastným exkluzívnym prieskumom, ktorý predstavil spoločenský problém odlivu mozgov. Na dátach sme ukázali, ako mladí zmýšľajú o budúcnosti na Slovensku a čo by ich motivovalo vrátiť sa domov
● Pre zamestnancov sme urobili veľký launch event (online & offline)
● V spolupráci s Nadáciou SLSP sme sa spojili s partnermi ako Leaf, Profesia, Growni, Innovate
● Nadácia SLSP spustila Grant pre Budúcnosť vo výške 250 000 eur
● Aby sme na kampaň upozornili aj po niekoľkých týždňoch a opätovne ju dostali natívne do médií, využili sme digi bilbord na Times Square a vytvorili mediálne momentum kampane
● Ako prvá banka sme sa pripojili k iniciatíve Za inovatívne Slovensko
● Na jeseň sme spustili B2B komunikáciu, ktorá zahŕňala launch Seedstarteru (prvý CVC fond na podporu startupov na SK), Veľkú konferenciu SLSP v Starej Tržnici, Cenu Félix pre najlepšie slovenské firmy spolu s partnerom INDEX
● Na webe sme rozpovedali inšpiratívne príbehy navrátilcov, teda ľudí, ktorí sa vrátili na Slovensko a začali tu žiť a podnika

Výsledky: ● Komunikácia sa stala spontánne najznámejšou a najoptimistickejšou na bankovom trhu.
● Kľúčový atribút „Banke záleží na budúcnosti krajiny“ narástol o 12 % a „Future fit“ o 7 %
● Počas kampane sa otvorilo rekordných 45 390 osobných účtov a 5158 firemných účtov
● Do kampane sme zapojili desiatky neziskových organizácií
● Aj vďaka tomu sme pomáhali k plneniu snov mladých ľudí na Slovensku
● Newton media: Počet media výstupov: 45 (print, web, TV, rozhlas) , AVE: 44 060 €, GRP: 37, Opportunity to see: 1 712 690 ľudí


TRIAD v spolupráci s TRIAD
Hovorte úprimne o duševnej nepohode | UNIQA
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Duševné zdravie ľudí sa za posledné roky zhoršilo, až 70% ľudí si myslí, že vyhľadať pomoc je hanba. Chceli sme stopnúť túto stigmu a kampaňou Hovorte úprimne o duševnej nepohode pomôcť ľuďom spraviť prvý krok. Tvárami kampane sa stali P. Vlhová a M. Dubovská. Búrať predsudky nám pomohli aj známe osobnosti. Zdieľali svoju skúsenosť s duševnou nepohodou. Na webe si ľudia otestovali svoje duševné zdravie. V špeciálnom kurze sa mohli naučiť komunikovať s ľuďmi s mentálnou nepohodou. Pomoc našli aj v rámci našich produktov. Našim zamestnancom sme poskytli bezplatnú psychologickú pomoc.


Výzva a cieľ: Pomôcť odbúrať stigmu duševných chorôb a ťažkostí vo verejnosti a naučiť ľudí otvorene a úprimne komunikovať o svojom duševnom zdraví aj o stave svojich blízkych. Upozorniť aj na unikátne UNIQA produkty a služby v oblasti duševného zdravia. Pokračovať v téme imidžovej kampane z roku 2021 Duševnú nepohodu často nevidieť, kde sme ako prvá poisťovňa uviedli tému duševného zdravia. Ovládnuť mentálne zdravie ako tému a stať sa TOP značkou spájanou s touto témou v SR aj ČR. Vytvoriť komunitu, kre prepojíme klientov, odborníkov a širokú verejnosť.

Stratégia: Duševné zdravie je stále tabu, ale spoločnosť s musí intenzívne začať venovať liečbe aj prevencii. Čoskoro totiž bude podľa WHO depresia 2. najčastejšou príčinou PN. To sa samozrejme dotkne aj poisťovní. Aby sme narušili stigmu, potrebovali sme, aby tvárami kampane boli známi ľudia s osobnou skúsenosťou. V našom prípade lyžiarky Petra Vlhová a Martina Dubovská, ale aj bežný človek s každodennými existenčnými problémami, ktoré vplývajú na jeho duševné zdravie. V našom core businesse poskytujeme krytie invalidity kvôli duševným chorobám, ochranu pred kyberšikanou, life coacha i psychologickú pomoc nielen pri poistnej udalosti. Pre verejnosť sme pridali aj symptom checker a s Ligou pre duševné zdravie unikátny online kurz, aby ľudia vedeli rozoznať, keď niekto z okolia čelí duševným problémom a naučiť sa, ako s nim komunikovať a neuškodiť mu viac.

Realizácia: Na základe výsledkov predchádzajúcej vlny sme vedeli, že téma verejnosť oslovila a hodí sa ku komunikácii poisťovne. Potrebovali sme ale silnejší aktivačný prvok v komunikácii, preto sme vsadili na „Spravte prvý krok“. Vytvorili sme 360 kampaň, v ktorej sme vyzývali ľudí aby Hovorili úprimne. Kampaň bola nasadená v televízii, online, OOH a eventoch. Súčasťou bola aj interná komunikácia, v ktorej sme pripravili rôzne aktivity zlepšujúce duševné zdravie našich zamestnancov. Okrem toho sme pre našich zamestnancov vytvorili benefit v podobe psychologickej pomoci.

Výsledky: Naša kampaň dosiahla 229 media výstupov, získaná mediálna hodnota bola až 364 250 €, top of mind sa medziročne zvýšil o 41 % a až 200 000 ľudí urobilo ihneď prvý krok na www.uniqa.sk

B. Business to Business PR (B2B)

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Crossline
Seed Starter Slovenskej sporiteľne | Slovenská sporiteľňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Seedstarter Slovenskej sporiteľne je nový unikátny program na podporu startupov. Zabezpečuje financovanie, mentoring, bootcampy a vytvára prostredie pre vznik inovácií. Banka komunikovala launch komplexne z pohľadu cieľových skupín aj použitých komunikačných nástrojov. Otvorila verejnú diskusiu, našla spôsob ako prepojiť startupy s tradičnou inštitúciou a ďalšími stakeholdermi. Vo finále doručila message potenciálne 2 mil. publiku, a získala kvalitné biznis príležitosti, ktoré pomôžu inovovať Slovensko. Tiež posilnila vnímanie značky ako modern, future fit, for B2B.


Výzva a cieľ: Nechceme, aby Slovensko bolo iba montážnou dielňou a mladí talentovaní ľudia si odchádzali plniť sny do zahraničia. Potrebujeme rozvíjať smart ekonomiku a podporovať inovácie. Seedstarter Slovenskej sporiteľne je riešením na štrukturálny problém slovenskej ekonomiky, príspevkom k lepšej budúcnosti a prosperity našej krajiny.
Cieľom komunikácie bolo oficiálne spustenie Seedstarteru, vybudovanie povedomia naprieč širokov cieľovou skupinov, aktivácia startupov a získavanie nových biznis príležitostí na inováciu Slovenska.


Stratégia: Výzvou bolo uviesť prvý corporate venture capital fond na Slovensku, predstaviť unikátne riešenie, previazať ho s bankou ako zakladateľom, inšpirovať Slovensko, aktivizovať startupy a prepojiť stakeholderov. Kľúčové bolo oslovenie širokej cieľ. skupiny – médiá, startupy, firmy, neziskovky, vládne inštitúcie, zamestnanci. Hoci Seedstarter ako riešenie je určený pre startupy, využili sme integrovanú komunikáciu na masové publikum, s cieľom otvoriť diskusiu o nevyhnutnosti inovácií v širokej verejnosti.

Realizácia: B2B komunikácia bola postavená na troch pilieroch – launch PR evente, ATL & PR podpora, webstránka & performance marketing.

• Vytvorili sme 4-mesačný PR plán a synergicky využili všetky relevantné kanály a nástroje, existujúce partnerstvá a spolupráce s médiami.
• Prepojili sme partnerov – Civitta (poradenstvo pre startupy), SeedStarter Českej sporiteľne a reálne startupy, ktoré už zafinancovali
• Komunikáciu sme odštartovali aktivizačným PR eventom pre 100 ľudí v centrále banky. Prišli a networkovali novinári, startupy, podnikatelia, verejný sektor, mienkotvorní ľudia, zamestnanci.
• Počas eventu sa nám podaril efektívny štart Seedstarteru. Vvytvorili sme zásobu kvalitného contentu na sociálne siete na 3 mes., prepojili ľudí z banky so startupovým svetom, inšpirovali Slovensko a aktivovali startupy.
• Masívny zásah v širokej verejnosti sme podporili ATL kampaňou & silnou PR vlnou - z organických výstupov, PR článkov a natívnych spoluprác.
• Oslovenie startupov sme zabezpečili cez webstránku, performance marketing a vďaka kvalitnej práci s datami.
• Poprvýkrát sme vyskúšali aj masívnu organickú Linkedin kampaň na 15 osobných profi

Výsledky: • 100 účastníkov na PR evente v centrále banky
• Kampaň za 4 mesiace dosiahla (zdroj Newton Media): 51 media výstupov (organické, natívne, PR), AVE: 74 760 €, GRP: 46,3, OTS (Opportunity to See): 2 130 990
• 43 000 unikátnych návštevníkov na www.seedstarter.sk
• Kantar Brand Monitor 2022: Značka SLSP medziročne narástla v 4 dôležitých kategóriách: diferenciácia, modren feel, future fit, bank for business clients
• 97 startupov zareagovalo a prejavilo záujem o spoluprácu, banka už s 5 rokuje o investícii
• 9 startupov sme vyškolili na Bootcampe


C. Business to Consumer PR (B2C)

1st CLASS AGENCY
Cirkulka začala písať nový príbeh | Kofola ČeskoSlovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cinkajú, sú ťažké, ale keď ich otvoríte a spravia ...tsss, krajší zvuk si neviete predstaviť. Kto by si nepamätal malé sklené fľašky s nealkom, keď sa v minulosti vracal z nákupu potravín. Pamätá si to aj Kofola a už pred niekoľkými rokmi sa rozhodla vrátiť ich na pulty bežných obchodov. Bohužiaľ, zasiahla pandémia a neskôr aj vojna a nedostatok skla, ale od 6. apríla Kofola naplnila svoj zámer vytvoriť cirkulárny systém pre všetky kategórie svojich nápojov a uviedla na trh vratné sklené fľaše Cirkulka a nej svoje lovebrandy, Kofolu, Vineu a Rajec.


Výzva a cieľ: Kofola prvýkrát verejne predstavila zámer vrátiť na trh sklené fľaše už v roku 2021. Prvé Cirkulky však odišli z výrobného závodu až na jar 2022, kedy už bol na Slovensku spustený zálohový systém, ktorý vymazal konkurenčnú ekologickú výhodu vratných sklených fliaš oproti tým nevratným plastovým. PR teda muselo novinku predstaviť tak, aby ťažké sklené fľaše nepredstavovali nevýhodu oproti ľahkým zálohovaným PET fľašiam, ale skôr výzvu spraviť pre prírodu ešte viac.Stratégia: Pri predstavovaní projektu Cirkulka sme najskôr stavili na udržateľnosť vratných obalov a nízku uhlíkovú stopu sklených fliaš. Spotrebitelia stále nealko nakupovali v jednorazových obaloch, ale pre médiá to bol zaujímavý moment, že jeden z najväčších výrobcov nealko nápojov prisľúbil návrat do skla. Na jar 2022 však bolo potrebné hlavne spotrebiteľov presvedčiť o tom, že nápoj v ťažšom obale a za vyššiu cenu na liter stojí za čistejšie životné prostredie. Stratégia bola jasná, emočne získať pozornosť médií aj spotrebiteľov k Cirkulke hneď na začiatku letnej sezóny.Realizácia: Komunikácia projektu bola rozložená na dlhé obdobie 10 mesiacov, čomu sme prispôsobili obsah aj formu:

8/2021 – ohlásenie zámeru
 TS Kofola prichádza s novým projektom vratného skla do obchodov. Ponúkne tak alternatívu k PET fľašiam a plechovkám.
 Generálny riaditeľ komunikoval zámer spoločnosti v rozhovoroch

4/2022 – spustenie výroby
- Pripravili sme bohatý foto a video materiál, ktorý dokladoval štart výroby nápojov do skla
- TS CIRKULKA ZAČÍNA PÍSAŤ NOVÝ PRÍBEH. Kofola v Rajeckej Lesnej spustila výrobu nealko nápojov vo vratnom skle aj pre maloobchod

6/2022 – návrat Sandry
- s Cirkulkou sa vrátili nielen vratné sklené fľaše, ale aj Sandra Flemrová, dievčatko „nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím“
- Spracovali sme životný príbeh Sandry a s ňou aj ekologický príbeh značky Kofola a Cirkulky
- Príbeh sme exkluzívne ponúkli slovenským bulvárnym denníkom v TS Dievčatko z vianočnej reklamy so zlatým prasiatkom opäť na obrazovkách
- V rámci media partnerstva v Teleráne si diváci mohli pozrieť rozhovor so Sandrou, rozhovor s marketingovým riaditeľom Kofoly o udržateľnom prístupe spoločnosti k obalom, videli product placement v štúdiu aj reportáž z výroby Cirkulky.

Výsledky: Dlhodobou komunikáciou Cirkulky sme dosiahli:
- 46 výstupov o zámeroch firmy (forbes.sk, startitup.sk, refresher.sk, aktuality.sk...), o štarte výroby (retailmagazin.sk, instore.sk, Roľnícke noviny,...) a o spojení so Sandrou (Nový čas, Plus 1 deň, interez.sk, dobrenoviny.sk, pluska.sk, emma.sk, refresher.sk,...), pričom iba v TV Markíza bol platený výstup
- Zásah 2 mil. respondentov, AVE 71 tis. €
- 100 % želaná message – eko prístup spoločnosti, návrat Kofoly do skla, pozitívna tonalita
- Predaj Cirkulky dosiahol 180 % napriek nedostatku skla na obalovom trhu


casual
T-Phone: 5G do každého vrecka | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pamätáte si brandované - operátorské - telefóny? Bežné pred takmer 15 rokmi, netradičné dnes. Telekom sa po rokoch rozhodol ponúknuť zákazníkom svoje vlastné zariadenia - najdostupnejšie 5G smartfóny T-Phone a T-Phone PRO vyvinuté v spolupráci s Google, ktoré majú ambíciu doslova priniesť 5G do každého vrecka. Predstavili sme ich na netradičnom evente v podzemí Divadle P.O. Hviezdoslava.


Výzva a cieľ: Ciele komunikácie sme si vytýčili dva: Tým prvým bolo zabezpečiť všeobecné povedomie o novom produkte a pomôcť jasne zadefinovať očakávania na trhu - odkomunikovať, pre ktoré cieľové skupiny môže byť produkt zaujímavý. Nemenej dôležité bolo zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných recenzií - keďže ide o produkt, pri ktorom si prakticky každý kupujúci dohľadáva recenzie a články, od ktorých zväčša závisí finálne nákupné rozhodnutie.

Stratégia: Ako operátor vieme, že sa môžeme oprieť o širokú komunitu technologických novinárov, ktorí sledujú každú technologickú novinku a majú výrazný dosah na kľúčovú skupinu early adopters. Pre novinárov sme preto prichystali špeciálny mediálny event, na ktorom sme im okrem vysvetlenia filozofie produktu a jeho technických špecifík dali možnosť si ho aj reálne vyskúšať v praxi.

Realizácia: 5G do každého vrecka. To bol názov mediálneho eventu, pri ktorom sme do posledného momentu hosťom - technologickým novinárom a influencerovi Ducklokovi - nechceli prezradiť, čo im vlastne chceme ukázať. Jediné, čo sme im prezradili, bolo miesto - pomerne neznámy CO kryt, 3 poschodia pod Divadlom PO Hviezdoslava.

Na predstavenie telefónu v undergroundovej atmosfére umocnenej hrou svetla a tieňa, sme si prizvali hercov a tanečníkov, ktorí v niekoľkých scénkach predstavili rôzne use-cases pre naše smartfóny - od mladej rodiny, po technologicky zdatnejších seniorov.

No až v druhej časti prezentácie sme priznali, kvôli čomu sme novinárov pozvali, že to je štart exkluzívnych telefónov T-Phone a T-Phone PRO, prvých vlastných telefónov po 10-15 rokoch. No a po oficiálnej časti nasledovali prvé dojmy a testy telefónov.

Výsledky: Výsledkom celého snaženia bolo 28 výstupov v kľúčových médiách zasahujúcich cieľovú skupinu. Medzi výstupmi bola celá plejáda na internete dohľadateľných pozitívnych recenzií, ktoré nám výrazne napomáhajú pri predaji produktu.

Grape PR
Deň s kuriérom | Slovak Parcel Service
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Slovak Parcel Service je najväčšou a najstaršou slovenskou kuriérskou spoločnosťou. Využitie pestrej online komunikácie a všetkých trendových formátov na sociálnych sieťach (Tiktok videá, Instagram reels, Youtube shorts a pod.) sa stal SPS hegemónom kuriérskeho online segmentu. A to všetko s využitím vlastných zamestnancov, ktorí sú ambasádormi značky, a sami odhaľujú zákulisie kuriérskej práce (svet logistiky), vzdelávajú. Súčasťou komunikácie boli taktiež videoprodukcie, špeciálne rubriky (Q&A so šéfom SPS) či tradičná inzercia či sponzoring Zelenej vlny.


Výzva a cieľ: Našou úlohou bolo zvýšiť povedomie značky SPS (v porovnaní s etablovanou konkurenciou) a zatraktívniť kuriérskeho lídra aj pre mladých ľudí, ktorí sa stávajú čoraz dominantnejšou klientelou online nakupovania. Cieľom bolo priblížiť osobu kuriéra ľuďom (že je jedným z nich) a jeho náročnú profesiu (zobrazenie zákulisia, dobrých a zlých zvykov zákazníkov a pod.). Zo zamestnancov – kuriérov, dispečerov či skladníkov sme vytvorili influencerov, ambasádorov značky.

Stratégia: • realizovať prieskum – top of mind (podloženie znalosti značky dátami)
• vyhľadať zamestnancov vhodných na vertikálne videá
• spustiť Tiktok kanál s videami zamestnancov
• vytvoriť Instagram pravidelnú videorubriku „Džukyho pondelok“
• spustiť celoročnú inzerciu v rámci Zelenej vlny
• konvertovať obsah na sociálnych sieťach na vertikál
• produkovať pravidelný videoobsah
• manažovať zamestnancov/ambasádorov značky, pripravovať scenáre, realizovať skutočné situácie, byť autentický, reagovať na podnety zákazníkov humorným scenárom.

Realizácia: Fáza A
• definovanie „problematických“ situácií pri doručovaní balíkov
• konzultovanie „kuriérskych“ tém s kuriérmi (aby zodpovedali reálnym situáciám)
• príprava publikačného plánu na dva mesiace vopred (témy, scenáre, lokality, prevedenie)
• stanovenie frekvencie tvorby videí, určenie zodpovedných osôb (kuriérov, dispečerov), nastavenie efektívnej komunikácie (prispôsobenie sa kuriérskemu dňu)
• stanovenie cieľov
Fáza B
• produkcia a postprodukcia videí
• distribúcia videí v poradí: Tiktok, Instagram Reels, Youtube Shorts, Facebook (výber najúspešnejších príspevkov)
• nasadenie inzercie (Zelená vlna, Instagram Startitup)
• podpora „tiktokových“ tém formou videoprodukcie „na šírku“ – Q&A so šéfom SPS, novinky o spoločnosti
Fáza C
• optimalizácia a vyhodnocovanie výkonnosti príspevkov
• prispôsobovanie tém publiku so zachovaním pôvodnej myšlienky
• intenzívnejšia podpora tvorby videí (zvýšenie produkcie)
• stabilná pozícia medzi najlepšími komerčnými značkami na Tiktoku


Výsledky:
• viac ako 3-násobné zvýšenie znalosti značky SPS 2020: 2 % body (zdroj Nielsen) vs 2022: 7 % bodov (zdroj 2muse)

• Tiktok profil SPS o v TOP 10 najlepších komerčných profilov na Slovensku (zdroj ps digital/httpool) – viac ako 4,5 milióna organických zhliadnutí

• dominancia SPS na Facebooku, Instagrame, Tiktoku a Youtube spomedzi kuriérskych firiem (z hľadiska počtu sledovateľov/odberateľov)
• (2020 vs 2022): FB 14000 vs 21000; IG 700 vs 12000; YT 300 vs 1000; TK 0 vs 23000 (počet sledovateľov/odberateľov)
• zlepšenie Google recenzií z 2,3 (2020) na 4,2 (2022)


Grayling Slovakia
Letné cestovanie s Visou | Visa Slovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cieľom kampane bolo motivovať Slovákov platiť v zahraničí kartou Visa a zároveň motivovať ľudí cestujúcich po Slovensku, aby v HoReCa zariadeniach platili kartou. Kampaň sme založili na komplexnej komunikácii výsledkov prieskumu Visa Travel Intentions Study v rôznych typoch médií (TV, print, podcast, online, influencerská spolupráca, LinkedIn) v priebehu 2 mesiacov, kde sme ukázali aj rôzne tváre reprezentujúce Visu. Výsledkom bolo široké mediálne pokrytie kombináciou organických a platených výstupov, s celkovým dosahom takmer 9,5 milióna.


Výzva a cieľ: Výziev sme mali viac – kľúčová bola interpretácia dát z prieskumu, ale aj výber a načasovanie médií, ktoré bolo treba aj správne tematicky prepojiť. Keďže sme súčasne komunikovali na dve rôzne cieľové skupiny, vydanie klasickej TS sme doplnili o platené spolupráce v špecifických mediálnych formátoch. Cieľom bolo prirodzeným spôsobom motivovať Slovákov platiť kartou Visa, či už dovolenkovali na Slovensku, alebo vo svete a odkomunikovať bezpečnosť a pohodlnosť takýchto platieb.

Stratégia: Cielili sme na turistov, ktorí v lete cestujú po Európe a po svete. Hlavný message bol, že keď môžu kartou zaplatiť kdekoľvek, cestuje sa mi bez starostí, ľahko. Pre obľubu verejnosti sme využili cestovateľské tipy a rady travel bloggerov. Do výstupov o cestovaní a jednotlivých destináciách sme zaradili aj skúsenosti ohľadne platenia za služby na najrôznejších miestach sveta. Vytvorili sme spolupráce s rôznymi médiami, aby sme zasiahli rôzne cieľové skupiny. Využili sme cestovateľské prílohy a rôzne formáty, aby sme vygenerovali prirodzený záujem o tému bezhotovostných platieb.

Realizácia: Po štarte kampane a vydaní tlačovej správy sme sa začali objavovať s témou v rôznych médiách, od relácie RTVS Peniaze, cez rozhovor s Country manažérkou Visa v ekonomickom mesačníku až po printové advertoriály. V júli sme kampaň osviežili vstupom v Teleráne na TV Markíza, po ktorom nasledovala komunikácia výsledkov cestovateľskej ankety a natívne spolupráce – so SME na cestovateľskom podcaste podporenom na IG sériou príbehov a s Refresherom na videu a článku s cestovateľskými tipmi. Priebežne sme tému a komunikovali aj na LinkedIn profile Country manažérky Visa (13.916 videní).

Výsledky: Organické aj platené výstupy nám zabezpečili oslovenie širokého spektra vekových aj záujmových skupín a pomohli nám udržiavať tému platenia kartou Visa pri cestovaní živú počas celého leta. Zároveň sme v kampani prezentovali zaujímavé výsledky prieskumu a ukázali sme verejnosti tváre, ktoré reprezentujú spoločnosť Visa. Dosah tak predstavoval takmer 9,5 milióna unikátnych zobrazení.

PRime time v spolupráci s Prime time
Stretnutie brandy s kávičkarmi | Hubert J.E.
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zadanie od klienta: predstaviť produktové novinky legendárnej značky brandy a nájsť nástroje, ako posilniť slovenský brand, budovať pozicioning v novej generácii zákazníkov a posilniť povedomie o značke. Navrhli sme koncept eventov v spolupráci so strategickým partnerom kávičkári.sk. Vďaka tejto kampani sa mali možnosť zákazníci zoznámiť s kompletným portfóliom produktov vrátane noviniek, priamo ochutnať produkty a zároveň svoje skúsenosti a recenzie zdieľať mediálne v komunite strategických zákazníkov aj B2B aj B2C.


Výzva a cieľ: Priniesť priamo medzi zákazníkov legendárny produkt, jeho varianty a novinky. Tradičná slovenská značka KBŠ má svoju obrovskú základňu fanúšikov v starších generáciách, ktoré ale neradi skúšajú nové či inovované produkty. A mladšie generácie ju už nepoznajú, uprednostňujú skôr trendové zahraničné značky. Preto bolo dôležité nájsť nástroje, ako nielen komunikačne zviditeľniť značku, jej novinky, ale zároveň aj priamo priniesť medzi zákazníkov, zoznámiť s históriou, procesom výroby, dať možnosť ochutnať a budovať vzťah k značke. zadanie bolo o to ťažšie, že sa jedná o alkohol.

Stratégia: Unikátny projekt na kľúč so strategickým mediálnym a komunitným partnerom, kávičkári.sk. Spolu sme vytvorili sériu eventov po celom Slovensku, oslovili partnerov „kávičkárov“ z gastro podnikov a zorganizovali s nimi exkluzívne ochutnávky produktov a noviniek, aj s atraktívnym výkladom o histórii a procese výroby. S kávičkármi sme oslovili presnú cieľovú skupinu, nakoľko káva a brandy sú vynikajúcou, odporúčanou kombináciou. Osobný kontakt s výrobcom a možnosť vychutnať produkty na najvyššej možnej úrovni a forme servírovania, prinieslo obrovský dojem a efekt.

Realizácia: Projekt pozostával z troch eventov a mediálneho seriálu – to všetko počas v priebehu 7 mesiacov.
Eventy: v Bardejove, Poprade a Bratislave sme v spolupráci s portálom kávičkári.sk vytypovali podniky cielene tak, aby sme zasiahli viaceré generácie. Tých, čo legendárne Karpatské Brandy Špeciál poznajú, sme zoznámili s novinkami. Kľúčové boli ale mladšie generácie, ktoré sa k brandy neraz dostali po prvýkrát, a preto bolo dôležité, aby toto zoznámenie prebehlo na najvyššej degustačnej úrovni. Vo vybraných podnikoch sme zrealizovali sériu exkluzívnych degustácií, s krásnou vizuálnou prezentáciou a účasťou Master Blendra, vysvetlením legendárnej histórie, vzniku značky či unikátneho procesu výroby. Možnosť ochutnávok s odborníkom a servírovaním na najvyššej úrovni prinieslo hosťom úplne nový zážitok a vzťah k značke.
Mediálny seriál: s premyslenou obsahovou stratégiou sme v spolupráci s kávičkári.sk, uverejnili sériu článkov, reportáží z eventov, recenzie na produkty, fotoseriál, ako aj špeciálny článok s mixológiou a receptami. Silná propagácia na SoMe mediálneho partnera priniesla pozitívnu odozvu a zvýšenie zásahu na presnú cieľovú skupinu.


Výsledky: Idea spojenia KBŠ s komunitou kávičkárov priniesla značke vynikajúce komunikačné výsledky:
Medializácia: 87 výstupov
Mediálna hodnota AVE: 20 000 eur
Kumulatívny zásah 670 000

Keďže ide o produkt, ktorý je potrebné vnímať cez degustáciu, významnými ambasadormi sa stali aj samotní účastníci eventov, neraz z radov gurmánov, znalcov vína a kávy. Týchto cca 80 účastníkov potom sekundárne šírilo naše posolstvá ďalej zdieľaním na sociálnych sieťach. Eventov sa zúčastnili aj majitelia kaviarní a iných podníkov, čo otvorilo klientovi vstup do segmentu B2B.

PRime time v spolupráci s Prime time
Launch HalfPrice na Slovensku | CCC
Seriál: nie
Stručná charakteristika: HalfPrice je poľský obchodný reťazec, ktorý sa počas roka 2022 úspešne etabloval na slovenskom trhu a to hneď v troch mestách – Nitra, Žilina a Zvolen. Agentúra PRime time mala pri počas otvorenia niekoľko dôležitých úloh: vysvetľovať úplne nový koncept nakupovania off-price a priviesť počas otvorenia a po otvorení čo najviac zákazníkov do predajní s ohľadom na lokálne záujmy zákazníkov. Správne zvolenými aktivitami, spoluprácami a bohatým programom sme dosiahli penetráciu kľúčových posolstiev u zákazníka a rekordnú návštevnosť, ktorá predbehla iné európske predajne.


Výzva a cieľ: Cieľom agentúry bolo správne zvolenými PR aktivitami v stanovenom budgete vysvetliť zákazníkovi nový koncept, ktorý prichádza na Slovensko a zároveň v deň otvorenia prilákať čo najviac zákazníkov do novootvorených predajní. Najväčšou výzvou bolo vystavanie skladby programu pre návštevníkov s ohľadom na lokálne záujmy. Pri plánovaní aktivít sme museli počítať s hroziacou zmenou pandemických opatrení. Z predajne HalfPrice v Žiline sme historicky prvýkrát zorganizovali live vysielanie rádia, do ktorého sa mali možnosť zapojiť aj návštevníci predajne.

Stratégia: Kampaň sme rozdelili na dve fázy:
1. Edukatívna a informačná, kedy sme približne mesiac pred otvorením vysvetľovali nový koncept nakupovania off-price, ktorý prichádza na Slovensko a zároveň teasovali na otvorenie predajní a bohatý program pomocou media relations, OOH, radio kampane a tiež spoluprácou s vybranými influencermi.
1. Event a otvorenie. Počas otvorenia sme pripravili program postavený na aktivitách, ktoré prilákajú zákazníka z miest otvorených predajní a ich okolia. Využili sme potenciál lokálnych mikroinfluencerov.


Realizácia: Počas roku 2022 sme otvorili prvý HalfPrice v Nitre a následne boli otvorené predajne v Žiline a vo Zvolene. Najväčší úspech zaznamenalo otvorenie HalfPrice v Žiline.
HalfPrice v Žiline bol otvorený 22. 9. 2022 v nákupnom centre OC Mirage. Otvoreniu predchádzala silná teasovacia kampaň s využitím media relations v afinitných médiách, lokálna OOH kampaň, rádio kampaň v rádiách Expres a Fun Radio, spolupráca s rádiom Europa 2 a vysoký zásah sme získali spoluprácou s lokálnymi influencermi.
Opening sme postavili na pútavom programe, ktorý zahájila moderátorská dvojica zo Sketch Bros – Oliver a Samo. Moderátori sprevádzali zákazníkov celým dňom v sprievode súťaží o hodnotné ceny. Počas dňa prichádzali na predajňu influenceri, čím sme dosiahli nepretržite celodennú vysokú návštevnosť.
Druhou významnou spoluprácou bolo spojenie s populárnym domácim futbalovým klubom MŠK Žilina. Okrem propagácie HalfPrice na štadióne pri zápasoch sme futbalistov priviedli na predajňu, čo vyvolalo veľký záujem u návštevníkov. Najúspešnejším projektom bolo live vysielanie Sketch Bros rádia Europa 2 priamo z predajne HalfPrice, počas ktorého bola návštevnosť najvyššia.


Výsledky: HalfPrice sa rýchlo etabloval na slovenskom trhu. Spojením spomínaných PR aktivít cieľový zákazník pochopil koncept off-price. O koncept a novinku sa zaujímali nielen zákazníci, ale aj médiá, o čom svedčí až 74% medializácie bez platenej podpory. Kampaň na otvorenie žilinskej predajne dosiahla kumulovaný zásah cca 3, 1 mil.
Aj napriek obavám z umiestnenia Halfprice v OC Mirage, ktorý nie je TOP obchodným centrom v Žiline, dosiahla vďaka našim PR aktivitám pri otvoreni návštevnosť vyše 10 000 zákazníkov a najvyšší obrat spomedzi všetkých launchov HalfPrice na zahraničných trhoch.

Seesame v spolupráci s SEESAME
Kampaň „Najlepší s najlepšími“ | McDonald’s Slovakia
Seriál: nie
Stručná charakteristika: McDonald’s je s počtom 40 reštaurácií gastrolídrom na slovenskom trhu. A to najmä preto, že jeho zámerom je neustále zlepšovanie zákazníckej skúsenosti. V rámci inovácie produktového portfólia sa McDonald’s v roku 2022 rozhodol vylepšiť svoje ikonické hovädzie burgre a procesy prípravy jedál. Pomocou integrovanej kampane „Najlepší s najlepšími“ sme v online a offline priestore poukázali na vylepšenú chuť burgerov, pričom medzi prvými ich ochutnali okrem novinárov aj osobnosti, ktoré sa rovnako ako McDonald’s nikdy neuspokojujú s výsledkom a potrebujú neustále na sebe pracovať


Výzva a cieľ: Výzvou pri nastavovaní kampane bolo identifikovať tematické prepojenie vylepšených burgerov s vybranými osobnosťami a predstaviť novinku odľahčeným a originálnym spôsobom. Priniesť vizuálne atraktívny obsah, ktorý odprezentuje chuť burgerov, ale aj bonus vo forme exkluzívnych informácií a motivácie. Cieľom bolo osloviť nových zákazníkov, ktorí poznali iba chuť pôvodných burgerov a rovnako posilniť dôveru medzi súčasnými zákazníkmi. Rovnako tak poukázať na neustále inovácie, ktoré McDonald’s prináša, vďaka čomu je už niekoľko desaťročí na vrchole gastro rebríčka.

Stratégia: Stratégia kampane bola postavená na
•Na spojení známej značky a známych osobností zo Slovenska
•Vizuálne atraktívnom odprezentovaní nových hovädzích burgerov
•Výbere relevantných osobností, ktoré podčiarkli význam neustáleho napredovania – pomocou Youtube seriálu „Najlepší s najlepšími“ sme pri ochutnávke nových burgerov oživili aj success stories známych osobností a McDonald’s
•Riadenej ochutnávke pre médiá, na ktorej mali ako poslední na Slovensku možnosť ochutnať pôvodnú aj novú verziu burgerov
•Mediálnom partnerstve s Európou 2 a ambasádorom Oliverom Oswaldom

Realizácia: Úspešní ľudia majú neustálu túžbu posúvať sa vpred, a rovnako to má aj spoločnosť McDonald’s. V rámci uvedenia vylepšených hovädzích burgerov na trh sme preto s našim ambasádorom, Oliverom Oswaldom, v seriáli „Najlepší s najlepšími“ na Youtube kanále rádia Europa 2 vyspovedali štyroch úspešných Slovákov – Goga, Attilu, Mariána Gáboríka a Filipa Tůmu. Ochutnávka vylepšených burgerov, samozrejme, nemohla chýbať. Rozhovory sme realizovali v aute, na klzisku či priamo v McDonald’s. Počas rozhovorov sme dbali na vizibilitu produktu.

Tonalita vlogov sa niesla v znamení úspechu – dozvedeli sme sa viac o ich živote, líderskom prístupe a prepojení s McDonald’s. Zapojení influenceri následne organicky zdieľali rozhovory a zážitky s McDonald’s aj na Facebooku či Instagrame, vďaka čomu sa nám podarilo zvýšiť dosah kampane.

Zorganizovali sme aj špeciálnu ochutnávku s lifestyle a food médiami, aby sme im priniesli zážitok z vylepšenej chuti a zasvätili ich do nových procesov prípravy hovädzích burgerov. Nazreli do kuchyne McDonald’s a počas porovnávania chutí využívali všetky zmysly. Moderátorom bol opäť náš ambasádor chuti, Oliver Oswald.


Výsledky: Podporili sme vnímanie značky a pozíciu lídra. Odrazilo sa to v rámci HOT dát a KPI´s pre kategóriu Great tasting burgers o +1bod (01/2022 61 vs. 04/2002 62). Môžeme predpokladať, že to pomohlo aj celkovom HOTe Brand I trust, kde sa v porovnateľných obdobiach tiež zvýšilo pozitívne vnímanie značky o +1bod (01/2022 48 vs. 04/2022 49).

Kampaň zarezonovala v lifestyle a FOOD médiách. Získali sme reach 1 043 282 a v médiách sme sa objavili 19-krát.

Rozhovory s osobnosťami na YT Európy 2 videlo viac ako 143-tisíc ľudí. Na sociálnych sieťach bolo 31 výstupov s dosahom 898 711.


SKPR STRATEGIES
Thinkpad - 30 rokov inovácií | Lenovo
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Notebooky ThinkPad od Lenovo oslávili 30 rokov na trhu bez zásadnej zmeny dizajnu. Napriek tomu je to trendsetter. Ako to? Prostredníctvom silného storytellingu sme predstavili značku, ktorá je unikátna tým, že mení len to podstatné – technológie. Z prieskumu nám vzišlo - viac ako polovica Slovákov z používateľov PC - ThinkPad pozná. Aj preto sme ho v rámci kampane vykreslili ako synonymum kvality a spoľahlivosti. Aj keď išlo o produktovú komunikáciu a médiá to brali ako komerčnú vec, nám sa podarilo hovoriť nielen o histórii, biznisovom hľadisku ale aj budúcnosti, ktorá ThinkPad čaká.


Výzva a cieľ: Naším cieľom bolo odkomunikovať výnimočný príbeh značky ThinkPad na pozadí 30. výročia od jej vzniku a nezameniteľne ju spojiť so značkou Lenovo. Zároveň sme chceli predstaviť médiám hlavného experta spoločnosti na túto značku a pozicionovať ho ako relevantného spíkra pre oblasť počítačových inovácií. Výzvou bolo zaujať médiá. Toto výročie nebolo jediné, ktoré Lenovo oslavovalo v rozmedzí pár týždňov a hrozilo, že pre náš mediálny trh to bude už priveľa Lenova.

Stratégia: Komunikáciu sme postavili na silnom, presvedčivom storytellingu a media evente, ktorým sme ukázali nielen históriu ale aj budúcnosť značky. Na oslovenie B2B, kde má ThinkPad silné zastúpenie, sme zvolili príbeh z biznisového hľadiska. Zapojili sme aj Jana Gorduliča, vášnivého fanúšika a zberateľa ThinkPadov, ktorý sa stal naším natívnym influencerom. Na jeho humore a osobných zážitkoch s ThinkPadmi a výstave modelov od najstaršieho po najnovší, ktorá vizuálnym storytellingom dokonale ilustrovala nezmenený dizajn a zároveň inovácie, sme postavili aj náš media event.

Realizácia: Komunikačná kampaň – v kampani sme sa zamerali na biznisové a tech médiá, ktorých čitatelia sú primárnou cieľovou skupinou značky ThinkPad. Využili sme formy platenej aj neplatenej publicity a formáty ako profilové rozhovory, súťaže, recenzie či PR články a ankety.
Prieskum rozpoznateľnosti značky – na podporu komunikácie a našich tvrdení o výnimočnosti značky ThinkPad sme s prieskumnou agentúrou zrealizovali preskum, či Slováci poznajú tieto notebooky a čo si o nich myslia.
Hands-on experience – media eventom formou moderovanej diskusie s najväčším známym fanúšikom a zberateľom značky ThinkPad – Janom Gorduličom - a zástupcami klienta sme oslovili ako biznisové, tak aj tech médiá. Diskutovalo sa o tom, v čom tkvie úspech značky, ktorá sa v rýchlom technologickom svete za 30 rokov existencie zásadne nezmenila a stále je synonymom kvality a je trendsetterom v inováciách, ale Jano sa humorným spôsobom podelil aj o svoje vlastné skúsenosti s týmito počítačmi. Súčasťou bola aj výstava historických modelov – od prvého po najnovšie, ktoré nám poslúžili ako príklad spomínaných inovácií.


Výsledky: Upriamili sme pozornosť na značku ThinkPad a jej výnimočný príbeh z pohľadu biznisu a inovácií. Hlavným posolstvom, ktoré sa nieslo celou komunikáciou, bolo, že ThinkPad nemá konkurenciu, je trensetter a vo svete počítačov je synonymom kvality a spoľahlivosti. Celkovo sme dosiahli 38 výstupov (vrátane recenzií) v hodnote takmer 36 000 Eur. Media eventu sa zúčastnilo 15 relevantných médií (IT a biznis), ktoré zdieľali informácie aj na sociálnych sieťach už už počas eventu – celkovo 15 stories a IG stories.

D. Corporate Social Responsibility

1st CLASS AGENCY
krúžok Po škole s McDonald’s Cupom | McDonald’s Slovakia
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Futbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom je voľnočasová športová aktivita po vyučovaní, ktorú McDonald´s Slovakia, spoločne so Slovenským futbalovým zväzom, rozbehli v roku 2022 ako ďalšie rozšírenie možností pravidelnej pohybovej aktivity detí na prvom stupni ZŠ a to priamo na športoviskách základných škôl pod dohľadom trénera s platnou licenciou SFZ. V pilotnom roku sa do krúžkov zapojilo 60 škôl a takmer 1 000 detí vo veku 8-11 rokov. Projekt zaujal aj Ministerstvo školstva, ktoré ho vníma ako jeden z formátov napĺňajúci pripravovanú koncepciu Aktívnej školy.


Výzva a cieľ: Žiaci slovenských ZŠ trávia na telesnej výchove najmenej času z vyučovania v rámci V4. Telesnej venujú iba 6,8 % času, na rozdiel od Maďarska (16,9 %), Poľska (14%) a ČR (8%). Zaostávame aj za priemerom OECD. Zavedenie 3. hodiny telocviku na ZŠ je podceňovanou témou, za to dôležitou pre McDonald’s, ktorého dlhodobým CSR cieľom je podporovať pravidelný a aktívny pohyb čo najväčšieho počtu detí. Futbalové krúžky po vyučovaní, tak môže byť alternatívnou 3. hodinou telesnej, ktoré hravou formou motivuje k pohybu, posilňuje tímovosť, koncentráciu, samostatnosť i sebadisciplínu.

Stratégia: McDonald’s organizuje celoročný postupový školský turnaj McDonald’s Cup, ktorý už takmer štvrťstoročie „vyháňa“ deti na futbalové ihriská. V aktuálnom, 24. ročníku sa do turnaja prihlásila skoro polovica ZŠ, ide o rekordný počet 1010 škôl. Počas pandémie, kedy mali športové školské aktivity červenú, motivoval McDonald’s deti k pohybu prostredníctvom sérií tréningových online videí. Futbalový krúžok pomáha nielen pri reštarte pohybu detí po pandémii, ale tiež školám riešiť nedostatok športových aktivít a učiteľov. Zároveň tiež pripraví školský tím na futbalový turnaj.Realizácia: Idea rozvíjať širšie myšlienku McDonald’s Cup a zapájať čo najviac chlapcov a dievčat do športovania a viac školských tímov do tohto turnaja, je postavená na 3. hodine telocviku v škole. McDonald’s spoločne so SFZ tak pripravili ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá na 1. stupni ZŠ, školský voľnočasový krúžok po vyučovaní Po škole s McDonald’s Cupom, ktorý v roku 2022 pilotne testovali na limitovanom počte základných škôl.
● Krúžok prebieha raz týždenne po vyučovaní v trvaní 45 min.
● Záštitu a odborné znalosti počas krúžku zabezpečuje tréneri alebo učitelia s platnou futbalovou licenciou. Tí zodpovedajú za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie, vyhodnotenie záujmovej činnosti futbalu a zároveň zodpovedajú aj za bezpečnosť detí počas krúžkov.
● Zapojené školy a deti dostali štartovací športový balíček, trénerom sú uhrádzané honoráre.
● Vznikla špeciálna web stránka www.kruzkymcd.sk , na ktorej registrované školy pravidelne dodávajú info a fotodokumentáciu z tréningov.
● Tie sú využívané v kampani a komunikácii krúžkov FB a YouTube kanáli McDonald’s Cup.
● Krúžky boli podporené aj média relations – tlačové správy a partnerstvá.


Výsledky: Pilotný projekt futbalových krúžkov Po škole s McDonald’s v kalendárnom roku 2022 - výsledky:
● 60 zapojených ZŠ a takmer 1 000 žiakov a žiačok I. stupňa základných škôl
● Tréningy rozvíjajú základné pohybové návyky a všestranné pohybové schopnosti detí primerane k ich veku. Podporujú tímovosť, budovanie priatelstiev a fair play.
● 810 tréningov
● 500 pravidelných reportov z tréningov
● FB / IG / YT - McDonald’s Cup ku krúžkom: 52 443 zásah / 23,73 % engagment
● Media: 87 výstupov/ 2x regionálne MY pokrytie / TV Markíza / TV7 / 12,5 mil. zásah / AVE 31 815 €


AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
Svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy | L´Oréal 
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spoločnosť L´oréal podporuje vo svojich CSR projektoch niekoľko dôležitých tém - sexuálne násilie vo vzdelávacom a školiacom projekte Stand up, hovorí o duševnom zdraví mladých dievčat v projekte Brave Together, a v neposlednom rade upozorňuje na problematiku postavenia žien v slovenskom akademickom prostredí. Všeobecne veda a výskum nepatria v našej spoločnosti k témam, ktoré sú v popredí teoretického, politického a spoločenského záujmu. Preto L´orél podporuje program Pre ženy vo vede a už 7. rok ako jediná iniciatíva vyhlasuje a finančne podporuje iba vedkyne na Slovensku.


Výzva a cieľ: Žien vo vede tvorí celosvetovo iba 33% a pandémia ich nevýhodné postavenie ešte prehĺbila. Program Pre ženy vo vede síce podporuje vedkyne už 7. rok, ale takmer nik o ňom nevie, vrátane vedkýň. Cieľom preto bolo zviditeľnenie programu, našich ženských vedeckých talentov, ale aj inšpirovanie dievčat, aby sa vydali na vedeckú dráhu. Komunikáciou sme chceli dokázať, že postavenie žien vo vede nie je len otázkou rovnosti, ale aj kvality výskumu. Výzvou tiež bolo osloviť vedkyne z formálnych a IT oblastí, pretože vďaka automatizácii stratia ženy do roku 2050 viac pracovných miest ako muži.

Stratégia: S cieľom zasiahnuť vedkyne sme oslovili partnerov SAV a SOVVA a rozhodli sa pre strategickú komunikáciu formou tradičného/osobného PR a využitia dát z prieskumu UNESCO. Obsah sme postavili na 3 momentoch - ohlásenie nového ročníka, vyhlásenie víťaziek a predstavenie ich práce. Slávnostné ocenenie vedkýň sme programovo spojili s diskusiou, ktorá bližšie rozvila problémy, s ktorými sa denne stretávajú. PR komunikáciu sme postavili na jedinečnosti víťaziek a zamerali sa na ich osobné príbehy a komplexnosť v úlohe vedkyne, ženy a matky. Urobili sme z nich silné ženské vzory.

Realizácia: Komunikácia sa začala oficiálnym vyhlásením 6. ročníka programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede. V TS a PR sme vzdali hold minuloročným vedkyniam. Vďaka spolupráci so SAV a SOVVA sme oslovili vedecké ústavy, univerzity a vedkyne. Počas bežania prihlášok sme upriamili pozornosť aj na to, ako pandémia postavenie žien ešte zhoršila.Vytvorenie video vizitiek vedkýň, ktoré slúžili na to, aby sme vede dali tvár. Vizitky boli súčasťou slávnostného eventu a PR kom. v TV a online priestore.

28.9. slávnostné odovzdávanie grantov spojeného s účasťou médií a odbornou diskusiou - moderovaná Samom Kováčikom - Vedátor. Diskusie sa zúčastnili: prof. Ľubica Lacinová SAV; Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT a neurovedkyňa Dominika Fričová, víťazka 4. ročníka programu.

PR komunikácia zameraná na rozhovory s vedkyňami v ženských, spravodajských, odborných a voľnočasových tituloch – print, online, TV, rozhlas. Focus na osobné príbehy, čo ich doviedlo k vede, čo by odkázali začínajúcim vedkyniam a zaujímavosti z ich vedeckého skúmania.

Účasť vedkýň na Noci výskumníkov a prezentácia programu v paneli.

Komunikácia materiálov cez kanály UNESCO, SAV, SOVVA a univerzít.

Výsledky: Komunikáciou sme dosiahli, že čoraz väčší počet vedkýň o programe vie a do nového 7. ročníka sa podľa údajov z formulára prihlásili aj preto, že o ňom počuli z médií. Vďaka zlepšenej reputácii projektu a zasiahnutiu cieľovej skupiny sa počet prihlášok oproti minulému ročníku 2-násobil, čím sme zabezpečili, že program bude mať svoje pokračovanie a budúcnosť.

Medziročný nárast mediálnych výstupov o 100% s rovnakou výškou budgetu
2-násobný nárast množstva prihlášok do programu

TOP spontánne výstupy: Forbes, TA3, SR rozhlas, HN, Pravda
TOP platené: Sme ženy, DenníkN
OTS 4 446460

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
DEŇ CHLEBODARCU | BILLA
Seriál: nie
Stručná charakteristika: BILLA podporuje jednorodičov už viac ako 2 roky. Projekt CHLEBODARCA, v spolupráci s n.o. Jeden Rodič, v roku 2022 pomohol humanitárnou či komplexnou podporou 64 jednorodičovským domácnostiam, v ktorých vyrastá dovedna 152 detí. Cieľom aktivácie verejnosti do zbierky Deň Chlebodarcu bolo odľahčiť jednorodičov počas najkrajších sviatkov v roku a informovať o ich situácii. Výstupy v médiách a na soc. sieťach upozornili nielen na túto ohrozenú komunitu a zbierku, ale aj možnosť celoročnej podpory v predajniach BILLA.


Výzva a cieľ: Jednorodičia z jedného príjmu často nedokážu plnohodnotne zabezpečiť bežné rodinné potreby. Výzva spočívala v oslovení čo najširšej masy zákazníkov a zamestnancov, aby darovaním potravín či iného tovaru pomohli jednorodičovským domácnostiam preklenúť toto náročné obdobie. Len informovaná verejnosť môže cielene podporiť oslabenú komunitu, preto jedným zo zámerov bolo okrem jednorazovej pomoci zdvihnúť povedomie tak o situácii jednorodičov, ako aj o zmysluplnom projekte CHLEBODARCA, ktorý dokáže reštartovať ohrozené rodiny.

Stratégia: BILLA, ako jedna z prvých, prišla s apelom o pomoc pre ohrozené jednorodičovské domácnosti. Prepojenie zbierky s existujúcim projektom poskytlo možnosť komunikovať verejnosti pozitívne príbehy rodín, ktoré CHLEBODARCA reálne naštartoval. Zbierka okrem jednorazovej aktivácie darcov predstavila projekt v komunikačnom mixe, médiá/ soc. siete/ intern. a externé databázy, a to aj ohrozeným jednorodičom, i potenciálnym celoročným podporovateľom. Plán bol príbehmi s dobrým koncom podnietiť obe strany k akcii.

Realizácia: - Aktivácia pre darcov – informácie o zbierke, komunite a ich situácii, i komplexnej pomoci prebiehala v printových i online médiách, na sociálnych sieťach, cez externé i interné databázy BILLA a jej partnerov.
- Výzvu a podporu komunite zdieľali na soc. sieťach známe osobnosti a influenceri
- Deň Chlebodarcu prebiehal v čase predvíkendových nákupov, v predajniach BILLA v 8 krajských mestách po celom Slovensku.
- V deň konania dostal zákazník pri vstupe do predajne nákupný zoznam odporúčaných tovarov, ako aj informácie o komunite.
- Dobrovoľníci z BILLA a z n.o. JEDEN RODIČ museli niektorým veľkorysým zákazníkom kvôli objemu darov pomáhať pri nákupe.
- Kolektívne, či ako jednotlivci prispeli tovarom do darovacích boxov aj zamestnanci BILLA.
- Zbierku a celoročnú podporu jednorodičov kúpou chleba v BILLA priamo na mieste v deň zbierky zmapovali TV MARKÍZA a TA3, ako aj lokálna TV Ružinov.
- Takmer 3 tony tovaru putovali do dovedna 600 domácností.
- BILLA spolu s partnermi pripravili pre 36 chlebodarcovských rodín štedré vianočné balíky.


Výsledky: - Po spustení kampane sa počet jednorodičovských žiadostí o pomoc zvýšil oproti decembru 2021 o 36 %.
- Povedomie o komunite a zbierke bolo rozšírené v takmer 100 výstupoch v celoslovenských či regionálnych médiách so zásahom 1 478 884.
- Ku skvalitneniu života jednorodičov prispeli aj príspevky na sociálnych sieťach s total reachom skoro 274 000.
- Dovedna 600 jednorodičovských domácností malo pohodovejšie a štedrejšie Vianoce.


casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, wavemaker
ENTER Olympiáda | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: ENTER je program, v ktorom hravou formou učíme deti programovať, pracovať v tíme a rozvíjať kritické myslenie. Posledné 2 roky sme do škôl dostávali programovateľné micro:bity, vzdelávali sme učiteľov aj deti. Doteraz ENTER-om prešlo viac ako 55-tis študentov, viac ako 620 škôl dostalo hardvér a vyškolili sme prakticky tretinu všetkých učiteľov informatiky - a samozrejme aj iných predmetov. V ENTER Olympiáde sme chceli dať študentom a učiteľom šancu ukázať, čo všetko s micro:bitmi dokážu. A ukázali nám toho oveľa viac, než sme čakali...


Výzva a cieľ: Za posledné dva roky trvania programu sme dostali množstvo spätnej väzby hovoriacej o tom, čo všetko sa učiteľom s deťmi podarilo vytvoriť. Hľadali sme preto spôsob, ako ich zápal podporiť, ako podnietiť súťaživosť a prácu v tíme a zároveň prepojiť stovky škôl zapojených v programe. Okrem toho sme chceli odmeniť značné úsilie, ktoré nám jednotlivé školy, učitelia a študenti dlhodobo dokazujú - hnaní pritom len túžbou po poznaní.

Stratégia: Dlhodobým cieľom projektu ENTER je zvyšovať vnímanie Telekomu ako operátora, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie. To sa nám dlhodobo darí, no hľadali sme spôsob, ako toto vnímanie ešte viac podporiť - a spraviť to zmysluplným spôsobom. Vyhlásili sme preto ENTER Olympiádu, súťaž, v ktorej si študenti zapojení do projektu zmerajú sily v programovaní, v kritickom myslení, tímovej práci, ale aj soft skills. A okrem toho aj získajú ďalšie vybavenie pre seba a svoju školu.

Realizácia: Komunikácia bola rozčlenená do dvoch fáz - v tej prvej sme sa snažili osloviť a získať čo najviac tímov (ktoré mali vytvoriť projekt prinášajúci zlepšenie v konkrétnej oblasti spoločnosti), v tej druhej sme komunikovali samotnú súťaž a jej výsledky. Do kampane sme zapojili mienkotvorných influencerov, ktorých si mladšia cieľovka obľúbila a tak ju motivovala k zapojeniu sa do súťaže. Pred samotnou realizáciou sme zabezpečli mediálne výstupy v offline aj online, printe a TV, pokryli sociálne siete zaujímavé pre CS. Do ENTER Olympiády sa prihlásili tímy zo 43 škôl z celého Slovenska. A víťazné tímy, ktoré vybrala odborná porota zo semifinálovej desiatky, priniesli širokú škálu až nečakane prepracovaných projektov: Od funkčného modelu Pinballovej konzoly, cez elektronického asistenta pre imobilných pacientov, po signalizáciu pre asistentov detí na špeciálnych školách. Víťazom súťaže sme násedne dali priestor v rámci postkomunikácie eventu - v médiách, na sociálnych sieťach a u influencerov. Práca s víťazmi v médiách bola win-win - súťažiaci vnímali to, že mohli poskytovať rozhovory či ísť do Telerána ako odmenu, nám pomohla zvýšiť povedomie o projekte.

Výsledky: Médiá: 22 výstupov, z toho 4 platené.
Paid social: 2,8 mil. impresií, reach 1,3 mil, z toho 31% Gen Z.
Organic social: TikTok: 5316 views a 308 reakcií, IG - reach 1400.
Influenceri (PatraBene, Gogo, Vedátor): 365 tis. impresii, 21 tis. engagement.
Vnímanie: 58% ľudí uvádza Telekom ako operátora, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie (prieskum AdTrack pre Telekom, N-1440 ľudí) - medziročný nárast o 10pb.
Dlhodobý dopad v komunite - programom prešla tretina všetkých učiteľov informatiky a 55-tis. žiakov.

event2all
Malí umelci pre veľkých hrdinov (event2all pre Stredoslovenskú energetiku a Svetielko nádeje) | Stredoslovenská energetika
Seriál: nie
Stručná charakteristika: event2all navrhla pre SSE koncept CSR partnerstva so Svetielkom nádeje: verejný koncert, na ktorom mladí špičkoví hudobníci svojím vystúpením podporia onkologicky choré deti. V roku 2022 vystúpili vo vypredanej filharmónii v Žiline ocenené 12-ročná klaviristka, 14-ročná flautistka a BChZ spolu s A. Kučerovou, M. Čekovským a ďalšími. Koncert bezodplatne odvysielala RTVS, videlo ho viac ako 8 000 divákov a pre Svetielko nádeje sa vyzbieralo 18 200 €. Toto na Slovensku unikátne podujatie nadchlo klienta, MVO, divákov i umelcov a dnes pripravujeme už jeho tretí ročník.


Výzva a cieľ: Zadaním pre agentúru bolo priniesť pre verejnosť zaujímavý koncept neziskového podujatia, ktorý dokáže prostredníctvom jediného eventu vyzbierať finančnú podporu a zároveň organicky spropaguje dlhodobú pomoc Stredoslovenskej energetiky Svetielku nádeje, ktoré pomáha onkologicky chorým deťom na severnom a strednom Slovensku.

Stratégia: Kľúčovým bolo spojenie mladých umelcov s organizáciou pracujúcou s detskými pacientmi a príprava verejného podujatia, kde sa nenásilne odprezentuje klient ako donor a nezisková organizácia ako príjemca daru. Táto emotívna linka dvoch svetov vytvorila elektrizujúcu atmosféru a zároveň originálne dramaturgicky a umelecky kvalitné riešenie, po ktorom už dvakrát siahla aj RTVS.

Realizácia: Koncert pre Svetielko nádeje priniesol do Žiliny jedinečný kultúrny zážitok. Zvolili sme kombináciu detských talentov s humorom a hudobnou zručnosťou M. Čekovského pod vedením dirigenta A. Sedlického a svetoznámej sopranistky A. Kučerovej. Dramaturgickú a umeleckú stránku podujatia sme riešili s odborníkmi zo Štátneho komorného orchestra v Žiline. To presvedčilo hudobnú redakciu RTVS, aby koncert bezodplatne zaradila do svojej programovej štruktúry.

Výsledky: Klient aj obdarovávaná organizácia mali na koncerte množstvo príležitostí odprezentovať svoje značky i s nimi spojené hodnoty a projekty. Vďaka RTVS sledovalo koncert v televíznom vysielaní viac ako 8 tisíc divákov, ďalšie stovky divákov boli v hľadisku (352) a neskôr na weboch RTVS (archív) a event2all (youtube/Facebook). Vyzbieralo sa 18 200 €, čo je suma, ktorá približne pokryje celoročný príspevok tejto organizácie na doplatky na lieky pre jej detských klientov.

Grape PR v spolupráci s Nie
FAST HEROES | IQVIA
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Fast Heroes je celoslovenská vzdelávacia iniciatíva, ktorej cieľom je učiť deti v materských a na základných školách rozpoznávať symptómy cievnej mozgovej príhody a reagovať včas - volaním prvej pomoci. Projekt na Slovensku nemá obdobu, zapojilo sa do neho viac ako 14 000 detí a 500 škôl. Počas 5-týždňového kurzu sa deti učia o cievnej príhode, symptómoch, rizikách, ale aj prevencii, životospráve a o oblasti prvej pomoci. Využívajú na to digitálny online nástroj, pracovné zošity, kvízy, videá či elektronické hry. Vďaka projektu už 4 deti reálne zachránili život svojim blízkym.


Výzva a cieľ: Cieľom projektu bolo zapojiť do neho čo najviac detí a škôl. Integrovať do vzdelávacieho procesu nielen učiteľov, ale aj lekárov - neurológov a v neposlednom rade aj rodiny (starých rodičov a rodičov). Úspech meriame nielen počtom zapojených, ale aj zvýšením povedomia o ochorení vďaka rozsiahlej medializácii. Výzvou bolo hovoriť o ťažkom ochorení takou formou, ktorá by bola zrozumiteľná deťom, ale aj ich starým rodičom. K tomu slúžia kreslené učebné materiály a špeciálny digitálny tool. Dôležitým cieľom je, aby deti v krízových situáciách vedeli ako majú reagovať a volať 112.

Stratégia: - nadchnúť pre túto myšlienku učiteľov a lekárov
- získať podporu zo strany Ministerstva školstva
- zapojiť do projektu známe osobnosti a influencerov
- strategickou medializáciou informovať nielen o projekte, ale aj kontinuálne zvyšovať povedomie o ochorení
- osloviť školy
- zrealizovať workshopy pre učiteľov
- manažovať prednášky neurológov na školách nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a najmä starých rodičov
- využiť v rámci komunikácie silu sociálnych médií a umožniť deťom a školám zdieľať obsah priamo na sociálnych sieťach vytvorených pre tento projekt

Realizácia: Fáza 1
- príprava komunikačný materiálov pre deti (vrátane tlače a online-u)
- vytvorenie kanálov v rámci sociálnych sietí
- požiadanie o záštitu Ministerstvo školstva
- požiadanie o záštitu odbornú lekársku spoločnosť (neurológovia)
- medializácia
- oslovenie škôl s možnosťou zapojiť sa do vzdelávania
- dotazník o znalosti problematiky (ochorenia) medzi učiteľmi a rodičmi detí
Fáza 2
- zaslanie vzdelávacích materiálov do prihlásených škôl
- webináre pre učiteľov, ktorí budú deti sprevádzať vzdelávacím 5 týždňovým cyklom
- generovanie obsahu zo vzdelávacích aktivít na školách (videá, foto, pesničky, divadlá) a ich zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí
- manažment neurológov a ich prednášky na školách pre deti z prihlásených škôl a ich starých rodičov
- medializácia projektu s účasťou neurológov
Fáza 3
- dotazník znalosti (medzi rodičmi a učiteľmi) po ukončení vzdelávacieho cyklu
- odovzdanie ocenení najúspešnejším žiakom a školám
- medializácia celoslovenská a regionálna

Výsledky: - 14,5 tis. zapojených detí
- 500 škôl
- 4 deti, ktoré sa reálne stretli so situáciu v rodine kedy ich blízky príbuzný dostal mŕtvicu a dieťa rozpoznalo príznaky a volalo 112
- viac ako 40 tis. návštev na web stránke
- 11 min. priemerný čas na stránke
- 1 mil. zásah na sociálnych sieťach
- 95% učiteľov by podľa prieskumu odporučilo tento projekt iným
- 90 % rodičov uviedlo, že ich sebadôvera pri poskytnutí pomoci blízkemu, ktorý by utrpel mŕtvicu sa zvýšila, nakoľko majú vedomosti o ochorení
- AVE presiahla hodnotu 280 tis. eur

Poštová banka
NENALEŤME | Poštová banka
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ako banka sa až príliš často stretávame s obeťami finančných podvodov. Je náročné vidieť, ako hlavne seniori prichádzajú o svoje úspory. Bojujeme s tým, že aj keď sa im snažíme vysvetliť, že ide o podvod, trvajú na svojom a nenechajú si poradiť. Sú vystrašení, zmanipulovaní, tvrdohlaví. Preto vzniklo NENALEŤME – projekt, ktorí pomáha starším bojovať s finančnými podvodmi. Do iniciatívy sa zapojila polícia, psychológ, IT experti, seniorské organizácie, osobnosti i významné médiá. Nadšenie a ochota týchto ľudí priniesli osvetu priamo medzi seniormi aj skvelý mediálny zásah.


Výzva a cieľ: Technológie rozšírili „osvedčené“ praktiky podvodníkov aj do online. Obeťou môže byť každý, no najzraniteľnejší sú práve seniori. Podvodníci sú sofistikovaní a zneužívajú ich nevedomosť a neskúsenosť. Sú ľahkou obeťou nielen v reálnom svete, ale aj cez internet, či telefón. Hanbia sa prijať radu od mladších, ich skúsenosti však na digitálne hrozby nestačia. Zhoršené kognitívne schopnosti im sťažujú porozumieť odbornejšiemu textu. Cieľom bolo nájsť spôsob komunikácie, ktorú akceptujú a budú mu rozumieť a zároveň ich zasiahne, keďže majú často obmedzený prístup k informáciám.

Stratégia: Naším cieľom bolo priniesť relevantné informácie v takej forme, aby im skutočne rozumela široká verejnosť a aby sa „dostali“ ku každému a tak ochrániť všetkých a hlavne seniorov bez rozdielu v akej banke majú účet. Nie každý totiž využíva Internet a drvivá väčšina jeho používateľov končí pri bulvárnych nadpisoch. Zároveň chápeme, že starší ľudia najviac dôverujú blízkym a odborníkom z médií. S týmto posolstvom sme oslovovali influencerov, novinárov, vydavateľské domy, ktoré sa bezplatne, alebo za symbolický honorár zapojili do komunikačných aktivít NENALEŤME.

Realizácia: Projekt bol rozfázovaný tak, aby zasiahol čo najširšiu skupinu 50+ a to takou formou, aby jej rozumeli a zároveň aj akceptovali. Kampaň sme zahájili servisnými správami podloženými prieskumami a doplnené vyjadreniami odborníkov z rôznych oblastí. Výsledkom boli 10tky spontánnych výstupov vo všetkých typoch médií. Na jeseň sme pokračovali sériou rozhovorov a článkov napr. so SME, TV JOJ, RTVS, TA3, senior média – zamerané na prevenciu a vzdelávanie v oblasti finančných podvodov, ktoré často vyústili do ďalších spontánnych výstupov. S TV JOJ sme natočili 1 časť Rodinných prípadov na námet PABK podľa skutočnej udalosti. V októbri sme spustili sériu podcastov s odborníkmi ako L. Kurilovská, K. Reváyová, ale aj Nora Beňačková – vo video, audio aj v printovej podobe – aby boli informácie dostupné aj pre slabozrakých, nedoslýchavých. Vytvorili sme web NENALAŤME. Posolstvo sme šírili aj interne. Preškolili sme predajnú sieť a edukovali našich kolegov, ako pomáhať ostatným. Pre odbornú verejnosť aj seniorov sme pripravili prednášky na tému ako sa chrániť pred finančnými podvodníkmi. Distribuovali sme aj letáky s popismi najčastejších podvodov a ako im predchádzať.

Výsledky: Pre nás je tentokrát najdôležitejší nemerateľný výsledok: veríme, že NENALEŤME sa podarilo vzbudiť ostražitosť seniorov a prekaziť aspoň pár podvod. Kampaň priniesla aj spontánny nárast awarness PABK ako banky, ktorá sa stará o zákazníkov aj mimo sveta produktov. Výsledkom je viac ako 300 mediálnych výstupov o finančnej bezpečnosti a chuť odborníkov zapojiť sa do projektu. Oslovením komunít sme vytvorili sieť ambasádorov, ktorí šírili informácie ďalej. Vytvorili sme tému a otvoril dvere pre spontánnu komunikáciu o podvodoch v médiách, ku ktorej sa pridali aj iné organizácie.

PR agentúra LIKE (ACONN, ) v spolupráci s PR agentúra LIKE, Bratislava
TESCO KOMUNITNÉ DNI NA SLOVENSKU - Tesco učí deti, ako neplytvať jedlom | TESCO STORES SR
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Komunitné dni prebiehali počas sept. 2022 v obchodoch Tesco. Cieľom bolo ešte viac prepojiť obchody s lokálnymi komunitami. Pozostával z niekoľkých aktivít, pre ktoré sa mohli obchody rozhodnúť. Veľký úspech mali exkurzie žiakov v obchodoch, kde im kolegovia ukazovali ako znížiť plytvanie potravinami, obchody školy podporili aj produktami. Viaceré prevádzky sa stretli s víťazmi grantu Vy rozhodujete, my pomáhame, aby im odovzdali slávnostné šeky. Obchody organizovali aj zbierky, napríklad školských pomôcok, dobrovoľníctvo či iné aktivity, pri ktorých pomohli komunitám.


Výzva a cieľ: Cieľom Komunitných dní v obchodoch Tesco bolo ešte viac posilniť puto s komunitami, v ktorých pôsobíme. Zároveň sme chceli predstaviť školákom zákulisie fungovania našich obchodov a zábavnou formou ich naučiť správať sa zodpovedne k jedlu a potravinám. Pomocou zbierok či grantu Vy rozhodujete, my pomáhame sa nám podarilo podporiť komunity aj materiálne. Projekt Komunitné dni v Tescu zahŕňal množstvo aktivít naprieč Slovenskom, ktoré sme komunikovali externe aj interne. V PR komunikácii sme sa sústredili na nový spôsob popularizácie Boja proti plytvaniu potravinami.

Stratégia: Pre Tesco je jednou z kľúčových oblastí pôsobenie v komunitách. Práve preto sme sa rozhodli priblížiť priamo k ľuďom naprieč všetkými regiónmi Slovenska, či už sú to naši zákazníci alebo obyvatelia žijúci v susedstve našich obchodov. Tesco je zároveň líder v boji proti plytvaniu potravinami, preto bolo efektívne predstaviť naše úsilie aj priamo v obchodoch a ukázať ako funguje napríklad darovanie nepredaných potravín charite. Vďaka projektu Komunitné dni sa nám podarilo osloviť stovky škôl, neziskových organizácií, občianskych združení, miest či obcí a zapojiť aj našich kolegov.

Realizácia: Komunikácia projektu bola rozdelená na niekoľko fáz a komunikačných kanálov:
I. fáza - august 2022: Komunikácia smerom ku kolegom - výzva na zapojenie
II. fáza - august 2022: Komunikácia smerom k školám - spolupráca pri exkurziách a projektoch
III.fáza – september 2022 – realizačná fáza v obchodoch
IV. fáza - september a október 2022: Komunikácia výsledkov projektu smerom k verejnosti a kolegom

Komunikačné kanály:
Interné:
• Komunikačný plán pre všetkých kolegov v obchodoch s prezentáciou a materiálmi
• Priame e-maily všetkým kolegom v centrále
• Newsletter pre všetkých kolegov
• Články na mojetesco.sk (interná stránka pre kolegov)
• Moje Tesco – články na internom webe

Externé:
• sociálne siete (Facebook, LinkedIn)
• Nová podstránka a komunikácia na firemnom webe
• Online mediálne pokrytie prostredníctvom článkov – miestne a národné, spravodajské a maloobchodné médiá – tlačové správy a videá

V obchodoch:
• Plagáty
• Letáky
• Podklady pre študentov
• Interné rádio

Výsledky: • Počet zapojených ľudí: viac ako 3 000 (študentov a kolegov)
• Celkovo organizovaných viac ako 200 komunitných aktivít
• Počet letákov o vzdelávaní ako znížiť potravinový odpad: vyše 3 000
• Počet zapojených obchodov: 155
• Počet ocenených projektov v grantovom programe: 231
• Počet miestnych špecifických zbierok: 3
• Počet Tesco média výstupov: Komunitné dni - do 40 mediálnych výstupov, Zníženie potravinového odpadu - do 300 mediálnych výstupov, Darovanie potravín - do 500 mediálnych výstupov
• Počet zobrazení príspevkov na sociálnych sieťach: takmer 90 000

Promiseo
Neprikladaj ruku k dielu | Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Online svet sa stáva miestom, ktoré je preplnené hejtmi. Obyčajná diskusia sa zlomkom sekundy dokáže premeniť na komentáre plné nadávok či urážok.
Aj preto vznikla pod značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia kampaň, ktorej cieľom bolo urobiť z online sveta krajšie miesto. Kľúčovú úlohu v tomto prípade zohrala ruka, keďže práve pomocou nej sa hejty dostávajú do online sveta, a tak sme známu frázu Prilož ruku k dielu pretransformovali na hlavnú ideu kampane.


Výzva a cieľ: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia - firma poskytujúca inovatívne služby v oblasti komunikačných a informačný technológii sa rozhodla, že by rada spravila z online sveta opäť lepšie miesto. Veď kto iný by na túto problematiku mal poukázať, ak nie firma, ktorá sa dlhodobo snaží zjednodušovať a zlepšovať životy. A tak pred nami bola výzva ako to celé urobiť, keďže hejterov je čoraz viac a hlavne je ich viac počuť a ako nenásilnou formou povedať ľuďom, aby neubližovali komentármi iným?


Stratégia: Dôležité pre nás bolo vytvoriť takú kreatívu, ktorá bude jednak slúžiť na odkomunikovanie celej kampane, a zároveň bude použiteľná aj na to, aby sme ňou bojovali proti hejtom v komentároch. Taktiež sme chceli edukovať, aby sme poukazovali na problematiku spojenú s hejtovaním. A na záver sme si povedali, že nestačí ostať iba v tom onlinovom svete, ale treba pomôcť aj inde.


Realizácia: Známu frázu Prilož ruku k dielu sme pretransformovali na hlavnú ideu kampane Neprikladaj ruku k dielu, pretože hejty sa do online sveta dostávajú práve pomocou rúk. Vytvorili sme vlastný symbol, ktorý sa stal prepájacím prvkom, a zároveň nám slúžil aj ako prvok, ktorý sme využívali ako odpoveď v komentároch. V prvej fáze sme poukazovali na fakt, že hejterom môže byť každý. Pripravili sme 2 špeciálne podcasty, v ktorých sme sa s hosťami rozprávali o hejtoch a ich následkoch či o tom, ako sa s hejtom popasovať. A keďže hejteri sa radi ozývajú a radi čokoľvek komentujú, tak v komentároch sme sa s hejtom museli popasovať aj my. V druhej fáze kampane sme poukazovali na fakt, že virtuálny hejt spôsobuje skutočnú bolesť a emócie. Celú kampaň nám zastrešila špeciálne vytvorená landing page, na ktorej sme publikovali štatistiky, videá či návody na to, ako sa s hejtom popasovať a ako na neho reagovať. V tretej fáze sme si povedali, že každý hejt, ktorý dostaneme, premeníme na help, a tak sme darovali finančnú čiastku Nadácii otvorenej spoločnosti a skupine dobre, ktoré bojujú proti hejterom.


Výsledky: Edukovali sme skoro pol milióna ľudí, podcast, v ktorom sme diskutovali o vplyve hejtu prekonal svojím CTR až o 866 % benchmark naprieč odvetviami. A dôležitým výsledkom bola aj pomoc v podobe finančnej čiastky pre skupinu dobre a Nadáciu otvorenej spoločnosti.


SKPR STRATEGIES v spolupráci s Wiktor Leo Burnett
Zaostrené na PODEĽ SA A POMÔŽ | Lidl Slovenská republika
Seriál: nie
Stručná charakteristika: 600 tisíc Slovákov žije na hranici chudoby. Inflácia, zdražovanie cien potravín a energií túto situáciu prehlbujú. Lidl ako líder v CSR na problémy núdznych nielen upozorňuje ale ich aktívne rieši. Zbierkou Podeľ sa pomôž pomáha 96 organizáciám naprieč Slovenskom, pričom možnosť prispieť do nej majú zákazníci na všetkých 160 predajniach. 37 produktov je na pultoch označených výzvou o pomoc. Tá sa vďaka komplexnému PR cez natívne spolupráce, influencerov, guerilla aktivity, vizualitu, workshopy i dobrovoľníctvo Lidlákov násobí. Jej hodnota už dnes presahuje 1 a pol milióna EUR.


Výzva a cieľ: Našim cieľom v komunikácii projektu bolo jasne sa odlíšiť od konkurencie, sprivatizovať si pozíciu lídra v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ale najmä pomôcť čo najadresnejšie tím, ktorí to potrebujú. Chceli sme NETRADIČNE upriamiť pozornosť na potravinovú zbierku, ZROZUMITEĽNE odkomunikovať jednotlivé potreby zapojených organizácií, ktoré sú prijímateľom pomoci, ale tiež CITLIVO sprostredkovať spojenia obdarovaného so značkou - darcom. To všetko so zreteľom na autenticitu a uveriteľnosť odkazu, že robíme CSR projekty s cieľom ROZUMNE pomáhať, nielen DOBRE predávať.

Stratégia: V spleti akciových letákov a informácií ľahko unikne našej pozornosti možnosť pomôcť, čo i len jedným produktom. Mamu v krízovom centre, či človeka bez domova poteší aj sladkosť. Aj preto sme cez PR aktivity pripomínali, čo ľudia v núdzi potrebujú a ako im vieme pomôcť. Keďže sme si vedomí, že Lidl nie je jediný reťazec, ktorý robí takúto formu podpory, snažili sme strhnúť pozornosť cez roadshow s influencermi, vymyslenou Centovou diétou, podpornými aktivitami na predajniach, zážitkovými worshopmi s neziskovými organizáciami a tiež rozprávaním príbehov pomoci cez natívne PR.

Realizácia: V rámci roadshow na elektromobiloch Slovenskom sme PREDSTAVILI ZOZNAM POTRAVÍN, ktoré najčastejšie potrebujú organizácie. Pri zastávke vo Zvolene sme pritom zorganizovali „nákupný súboj“ Rasťa Chvalu a @milan_bezmapy - kto sa trafí do potrieb núdznych. Dar sme odovzdali miestnej organizácii Dorka. Všetko sme intenzívne komunikovali cez SoMe a Refresher, ktorý sme mali doslova v pätách. UKÁZALI SME, ŽE NA KAŽDEJ PREDAJNI MÁ ZÁKAZNÍK PRÍLEŽITOSŤ PODPORIŤ REGIONÁLNU ORGANIZÁCIU. Aby sa v ich potrebách nestratil, umiestnili sme v uličkách predajní „nové cenovky“ 37 najžiadanejších produktov. KREATÍVNOU GUERILLA AKTIVITOU A JEJ EXCELENTNOU EXEKÚCIOU – od teasingu, cez unboxing a Special Delivery, až po media briefing na predajni sme DOSLOVA ZAPLAVILI MÉDIÁ neexistujúcou Centovou diétou. Na vlastnej koži si počas nej protagonisti herečka Karin Haydu a foodbloger Daniel Feranec vyskúšali, čo denne jedia chudobní ľudia. Vianočné obdobie sme zavŕšili dobrovoľníckou aktivitou. Pri varení kapustnice pre ľudí bez domova s Marcelom Ihnačákom a pečením medovníčkov s Veronikou Bušovou s downíkmi v Galante sme SPOJILI DARCU S OBDAROVANÝMI.

Výsledky: Podeľ sa pomôž vďaka komplexnému a zároveň originálnemu PR neunikol pozornosti médií. Len samotná Centová diéta mala mediálny dosah ½ milióna, pričom vďaka influencerom sme oslovili na cez SoMe 1,4 mil. užívateľov. Pri „nákupnom súboji“ zas zvýraznili desiatku NAJ produktov pomoci. Celkovo sa nám podarilo 399 výstupov naprieč mediálnym spektrom s hodnotou takmer 470 tisíc EUR. V potrebách organizácii sa dnes už nestratíte a každý mesiac sa dozviete, komu Lidl pomohol. Potravinovou pomocou za viac ako 1,5 milióna Eur tiež diskont podľa prieskumov Ipsos obhájil pozíciu lídra v CSR.

TRIAD v spolupráci s TRIAD
Hovorte úprimne o duševnej nepohode | UNIQA
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Duševné zdravie ľudí sa za posledné roky zhoršilo, až 70% ľudí si myslí, že vyhľadať pomoc je hanba. Chceli sme stopnúť túto stigmu a kampaňou Hovorte úprimne o duševnej nepohode pomôcť ľuďom spraviť prvý krok. Tvárami kampane sa stali P. Vlhová a M. Dubovská. Búrať predsudky nám pomohli aj známe osobnosti. Zdieľali svoju skúsenosť s duševnou nepohodou. Na webe si ľudia otestovali svoje duševné zdravie. V špeciálnom kurze sa mohli naučiť komunikovať s ľuďmi s mentálnou nepohodou. Pomoc našli aj v rámci našich produktov. Našim zamestnancom sme poskytli bezplatnú psychologickú pomoc.


Výzva a cieľ: Pomôcť odbúrať stigmu duševných chorôb a ťažkostí vo verejnosti a naučiť ľudí otvorene a úprimne komunikovať o svojom duševnom zdraví aj o stave svojich blízkych. Upozorniť aj na unikátne UNIQA produkty a služby v oblasti duševného zdravia. Pokračovať v téme imidžovej kampane z roku 2021 Duševnú nepohodu často nevidieť, kde sme ako prvá poisťovňa uviedli tému duševného zdravia. Ovládnuť mentálne zdravie ako tému a stať sa TOP značkou spájanou s touto témou v SR aj ČR. Vytvoriť komunitu, kre prepojíme klientov, odborníkov a širokú verejnosť.

Stratégia: Duševné zdravie je stále tabu, ale spoločnosť s musí intenzívne začať venovať liečbe aj prevencii. Čoskoro totiž bude podľa WHO depresia 2. najčastejšou príčinou PN. To sa samozrejme dotkne aj poisťovní. Aby sme narušili stigmu, potrebovali sme, aby tvárami kampane boli známi ľudia s osobnou skúsenosťou. V našom prípade lyžiarky Petra Vlhová a Martina Dubovská, ale aj bežný človek s každodennými existenčnými problémami, ktoré vplývajú na jeho duševné zdravie. V našom core businesse poskytujeme krytie invalidity kvôli duševným chorobám, ochranu pred kyberšikanou, life coacha i psychologickú pomoc nielen pri poistnej udalosti. Pre verejnosť sme pridali aj symptom checker a s Ligou pre duševné zdravie unikátny online kurz, aby ľudia vedeli rozoznať, keď niekto z okolia čelí duševným problémom a naučiť sa, ako s nim komunikovať a neuškodiť mu viac.

Realizácia: Na základe výsledkov predchádzajúcej vlny sme vedeli, že téma verejnosť oslovila a hodí sa ku komunikácii poisťovne. Potrebovali sme ale silnejší aktivačný prvok v komunikácii, preto sme vsadili na „Spravte prvý krok“. Vytvorili sme 360 kampaň, v ktorej sme vyzývali ľudí aby Hovorili úprimne. Kampaň bola nasadená v televízii, online, OOH a eventoch. Súčasťou bola aj interná komunikácia, v ktorej sme pripravili rôzne aktivity zlepšujúce duševné zdravie našich zamestnancov. Okrem toho sme pre našich zamestnancov vytvorili benefit v podobe psychologickej pomoci.

Výsledky: Naša kampaň dosiahla 229 media výstupov, získaná mediálna hodnota bola až 364 250 €, top of mind sa medziročne zvýšil o 41 % a až 200 000 ľudí urobilo ihneď prvý krok na www.uniqa.sk

E. Internal Communication/Employee branding

Allianz - Slovenská poisťovňa v spolupráci s in house
Sťahovanie centrály Allianz | Allianz - Slovenská poisťovňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sťahovanie centrály Allianz, ktorá 25 rokov sídlila v ikonickej budove na nábreží Dunaja, bolo jednou z najväčších zmien v porevolučnej ére spoločnosti. Zahŕňala nielen výber nového sídla, ale aj celkovú zmenu štýlu práce a prechod na nový, hybridný model práce. Sme radi, že celý projekt sťahovania nebol len fyzickou a informačnou povinnosťou, ale aj priestorom na participáciu našich kolegov, ktorí boli do celého procesu zapojení od začiatku, až do konca. Do projektu sťahovania sa nám úspešne podarilo zakomponovať aj CSR aktivity s presahom do externého prostredia.


Výzva a cieľ: Našim cieľom bolo nielen odkomunikovať zmenu sídla vo vnútri firmy a smerom von, ale chceli sme nadchnúť kolegov pre nový štýl práce, sprevádzať ich celým procesom, načúvať ich potrebám a obavám a uľahčiť im začiatok v nových priestoroch. To všetko počas obdobia pandémie, kedy vyše 80 % tímov pracovalo prevažne z domu a objem informácií v digitálnych kanáloch sa zvýšil. Najväčšou výzvou bolo iniciovať nový pohľad u kritikov v zabehnutých koľajach a zapojiť všetkých do procesu zmeny – od upratovania, a s tým súvisiacej digitalizácie dokumentov, až po zdieľanie pracovných miest.

Stratégia: Našou stratégiou bolo zapojiť kolegov do projektu sťahovania a sprevádzať ich procesom zmeny. Tá u nás predstavovala nielen zmenu sídla, ale aj zmenu spôsobu práce. Vedeli sme, že stav projektu chceme komunikovať priebežne a transparentne – od predstavenia procesu, realizačného tímu, komunikačných kanálov, shortlistu budov, ktoré spĺňali naše požiadavky, až po samotné odsťahovanie sa a zabývanie sa v novej budove. Plán zahŕňal priebežné informovanie o stave projektu, aj sériu sprievodných aktivít na uľahčenie zmeny a vzbudenie pozitívneho očakávania.

Realizácia: Komunikáciu projektu sťahovania sme odštartovali na najsledovanejšom fóre – townhall mítingu zamestnancov s vedením a s témou pokračovali na pravidelných stretnutiach. Od komunikovania výhod hybridnej práce sme prešli až po samotné sťahovanie a kroky, ktoré mu predchádzali. Postupne sme zapájali aj ďalšie interné kanály. Vytvorili sme osobitnú intranetovú podstránku, kde pribúdali aktuálne informácie, blogy šéfa aj projektového manažéra, aj otázky od zamestnancov. Emailovou komunikáciou sme prinášali najdôležitejšie novinky a vo firemnej televízii zas rozhovory a fakty o napredovaní projektu. Priebežne sme sledovali náladu v spoločnosti a reagovali operatívne – napríklad pri posune termínu sťahovania. Jedným zo základných cieľov bola transparentnosť. Kolegov sme sa pýtali na ich názor, potreby, očakávania, obavy. S externými konzultantmi sme pripravili workshopy a prieskumy. Po tom, ako sme pomyselne zamkli starú budovu a na dva týždne odišli pracovať z domu, spustili sme samostatný komunikačný kanál v MS Teams, ktorý aj naďalej používame na zbieranie spätnej väzby, podnetov a návrhov kolegov, ktoré priebežne riešime a zapracovávame.

Výsledky: Tešia nás pozitívne ohlasy kolegov na nové priestory a celý proces sťahovania. Podľa interného anonymného prieskumu vyše 75 % zamestnancov uviedlo, že im nové pracovisko pomáha vytvárať väzby s kolegami. Zároveň nebol v procese zmeny ohrozený chod našej firmy, ani jej zisk. Z hľadiska reputácie sa môžeme pochváliť modernými a udržateľnými priestormi, ktoré lepšie vystihujú našu značku, ako aj podporou neziskových organizácií, ktorým sme darovali nepotrebný, no funkčný nábytok a kancelárske potreby.

casual
100 rokov ZSE | ZSE
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sto rokov elektriny zmenilo životy ľudí na nepoznanie. A menili sa aj ľudia v ZSE, no všetkých ich spája spoločná misia - prinášať do životov ľudí svetlo. Akí tí ľudia boli a akí sme dnes? Vďaka príbehom konkrétnych zamestnancov a ich rôznorodosti sme sa mohli vrátiť späť v čase a zaspomínať si, ako vyzerala energetika a práca v ZSE kedysi. Výsledkom 12-mesačného projektu bolo 9 videí - osobných príbehov o živote vo firme a ľuďoch, ktorí v nej pracovali alebo stále pracujú. Videorozhovory sme doplnili fotografiami z ich súkromných archívov a retro zábermi z archívov RTVS a SFÚ.


Výzva a cieľ: Zadaním bolo odkomunikovať 100. výročie založenia spoločnosti formou videoseriálu na intranete. Dôležité bolo ukázať charakter spoločnosti, jej zamestnancov, ktorí sú súčasťou histórie energetiky regiónu západného Slovenska a výrazne sa podpísali pod jeho rozvoj v každom období. Najnáročnejšie bolo vybrať vhodných kandidátov na rozhovory, zachovať autenticitu ľudí a ich príbehov, odbúrať stres pred kamerami v green screen štúdiu a priniesť divákom emóciu, ktorú si takéto významné výročie zaslúži.

Stratégia: Dlho sme hľadali formu, akou priniesť súčasným zamestnancom skutočné príbehy ich bývalých či súčasných kolegov v prepojení na významnú energetickú firmu, ktorá oslovuje 100. výročie svojho vzniku. Vo finále sme sa inšpirovali formátom Chart Show a prispôsobili ho našim potrebám. Publikum reagovalo veľmi pozitívne - s osobnými príbehmi sa dokázalo rýchlo stotožniť, pretože viacerí sa v nich našli. Výsledok umocnili historické zábery zo súkromných archívov ľudí pracujúcich v ZSE, a tiež niektoré vtipné okamihy doteraz nepublikované a ukryté len v ich spomienkach.

Realizácia: Projekt sa realizoval 12 mesiacov počas roka 2022.
V časoch doznievajúcej COVID pandémie, vojny na Ukrajine a prehlbujúcej sa energetickej krízy sme sa museli vysporiadať s otázkou: Ako zamestnanci prijmú fakt, že firma oslavuje významné jubileum práve za takýchto okolností? Budú v dobe home office ochotní stretávať sa, presúvať sa do štúdia, príp. nás prijať vo svojich domovoch? V úvodnej fáze (Q1-2022) sme sa venovali plánovaniu a prípravám konceptu. Realizácia jednotlivých rozhovorov prebiehala na mesačnej báze, jednotlivé diely videoseriálu boli na Intranete spoločnosti publikované od apríla. Hneď po publikovaní prvého dielu sme dostali veľmi pozitívnu spätnú väzbu, ktorá nás motivovala a poháňala v práci celý rok. Výsledkom je viac ako 6 800 unikátnych vzhliadnutí videí, čo v spoločnosti, ktorá má 1900 zamestnancov, považujeme za veľmi pekný výsledok.


Výsledky: O výsledkoch projektu hovorí samotná spätná väzba zamestnancov, ktorá bola len pozitívna.

Čo hovoria čísla?
- Viac ako 6 800 unikátnych vzhliadnutí videí
- 87-percentný zásah najsledovanejšieho videa
- 50-percentná priemerná sledovanosť všetkých 9 videoseriálovKreatívna Dvojica
Lepšia starostlivosť môže byť vaša práca | Penta Hospitals
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Novovznikajúca Nemocnica Bory potrebovala pred svojím otvorením zamestnať 1500 progresívnych zdravotníkov, ktorí nie sú zaseknutí v starých postupoch. V čase poddimenzovaného zdravotníctva, šlo o mimoriadne veľký počet ľudí so špecifickými charakterovými črtami.
Vďaka správnej komunikácii sa nám však podarilo prilákať relevantných kandidátov a v predstihu obsadiť všetky pozície potrebné k otvoreniu nemocnice. A to aj napriek mimoriadne náročnému výberovému procesu a s rovnakými platovými podmienkami ako v iných SK nemocniciach.


Výzva a cieľ: Obsadiť 1500 pracovných miest v nemocnici, ktorá bola v čase kampane ešte len vo výstavbe, a ktorá neponúkala zdravotníkom lepšie platové podmienky, mala mimoriadne netradičný a náročný výberový proces a hľadala ľudí v dobe, kedy celé zdravotníctvo trpí nedostatkom personálu.

Stratégia: Aby sme našli progresívne zmýšľajúcich odborníkov, ktorí nie sú zaseknutí v starých postupoch práce, rozhodli sme sa im povedať, že v Nemocnici Bory budú mať možnosť nielen liečiť pacientov s tými najťažšími diagnózami, ale podieľať sa aj na systémovej zmene.
Vďaka práci v najmodernejšej nemocnici budú mať totiž možnosť meniť reputáciu slovenského zdravotníctva.

Preto v kampani „Lepšia starostlivosť môže byť vaša práca“ poukazujeme na rôzne situácie, ktoré môžu nastať práve zásluhou nového nemocničného personálu.


Realizácia: Kampaň prebiehala od januára 2022, mala viacero fáz a jej súčasťou boli rôznorodé aktivity.

V prvej fáze sme prostredníctvom vizuálov komunikovali rôzne hľadané pozície. Nasadené boli v online, OOH a MHD.

Kampaňové online videá vyzývali sestry a lekárov, aby priložili ruku k pozitívnej zmene v zdravotníctve a uchádzali sa o prácu v nemocnici.

Na webe si mohli uchádzači vyskúšať prácu v nemocnici prostredníctvom online gamifikácie.

V druhej fáze sme do kampane vytiahli už úspešne zamestnaných lídrov jednotlivých oddelení, ktorí hľadali ľudí k sebe do tímu. V predstavovacích videách ozrejmili svoje dôvody, kvôli ktorým sa rozhodli stať súčasťou novej nemocnice.

Na tlačových konferenciách sa pravidelne komunikoval stavebný progres nemocnice až po jej kolaudáciu. Nechýbalo pravidelné info o jej špičkovom technologickom vybavení a edukačné videá o kompetenciách zamestnancov a jej inovatívnych procesoch.

Výsledky: Nemocnica má plný stav personálu potrebný na jej otvorenie koncom marca 2023. V januári 2023 bolo obsadených 95 % pozícií, ktoré sú potrebné k postupnému otváraniu oddelení nemocnice až do letného obdobia.

Dokázali sme prilákať takých kandidátov, akých nemocnica potrebuje. Až 2/3 uchádzačov bolo relevantných.

Desiatky zamestnancov je ochotných sa presťahovať sa za prácou do BA. A to aj z ČR či USA.

Kampaň získala pozitívnu spätnú väzbu od lekárov a sestier. V online dotazníku jej udelili priemernú známku 8, pričom 10 znamená najlepší.


Neopublic
POĎŤE S NAMI HORE. AKO SME NAŠLI LANOVKÁROV? | Leitech Stará Ľubovňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Závod na výrobu lanových dráh LEITECH v Starej Ľubovni nás oslovila s problémom nedostatku špecifických zamestnancov ako zvárač, obrábač kovov či manažér výrobných procesov. Prostredníctvom PR nástrojov sme spojili ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie na východe so spoločnosťou, ktorá sa bez ďalších kvalitných ľudí vo výrobe nemôže rozvíjať. Okrem komunikácie v regionálnych a celoslovenských médiách sme nakrútili aj video a spustili masívnu a úspešnú kampaň na YouTube. Klient získal vo vysoko konkurenčnom pracovnom trhu viac ako 70 životopisov, z ktorých 3 aj úspešne prijal.


Výzva a cieľ: Ak vám chýbajú špecifickí zamestnanci do fabriky na výrobu lanoviek, je to naozaj problém. Investície do moderných výrobných technológií sú v podstate zbytočné, ak ich nemá kto obsluhovať. Cieľom našej kampane bolo získať nové kontakty na potenciálnych zváračov, strojárov či výškových pracovníkov s chuťou pracovať pre zabezpečenú zahraničnú spoločnosť. Práca vo výrobnej fabrike LEITECH v Starej Ľubovni nie je ľahká a vyžaduje si silných, húževnatých a zanietených ľudí. Nemôže ju robiť ktokoľvek. Aj preto zadanie nebolo ľahké.

Stratégia: Celú kampaň sme cielili na obyvateľov východného Slovenska, resp. okolia Starej Ľubovne, kde sa závod na výrobu lanových dráh LEITECH nachádza. Argumentovali sme stabilitou a najlepšou ochranou zdravia pri práci, ktorú zahraničná firma ponúka. Vyzdvihli sme nadštandardné benefity, či záujem závodu o rozvoj regiónu. Celá kampaň prebiehala v médiách, na sociálnych sieťach a na Youtube kanáli, kde video videlo viac ako 137 000 Slovákov. Cieľovú skupinu sme spojili s webom leitech.sk/kariera, kde sa nakontaktovali priamo na personálne oddelenie.

Realizácia: Natočili sme video, v ktorom sme predstavili rôzne pracovné pozície priamo v závode v Starej Ľubovni. Naše zábery sme doplnili úžasnými a dych berúcimi snímkami zo zjazdoviek, kde lanovky s komponentami LEITECH spríjemňujú návštevníkom zážitok z lyžovania. Pripravili sme webovú stránku leitech.sk s podrobnými informáciami k pracovným pozíciám. Napísali sme pútavý článok, kde sme zahraničnú spoločnosť LEITECH v krátkosti predstavili a ukončili ho s call to action: Poďte vyrábať a montovať tie najmodernejšie lanovky na svete, aby ste sa ako budúci zamestnanci cítili ako súčasť jedného veľkého dobrodružstva. Online články sme prepojili s videom, ktoré sa tiež objavilo v plnom rozsahu vo vysielaní regionálnej Ľubovnianskej televízie. Regionálne médiá zdieľali článok aj na svojich sociálnych sieťach. Z printových médií sme vybrali na východe Slovenska populárny Korzár, či miestne periodiká Ľubovniansko a Ľubovnianske noviny. „Pred začatím tejto kampane som si nebol istý, či dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili, ale s vašou pomocou a všetkými zainteresovanými ľuďmi sme to zvládli a bolo to dokonca nad moje očakávania.“ – Gotthard Shöpf, Leitech.

Výsledky: - Získali sme pre klienta viac ako 70 relevantných životopisov .
- Počas kampane už traja nastúpili do práce
- Video si na Youtube pozrelo viac ako 137 000 Slovákov.
- Získali sme 10 regionálnych aj celoslovenských mediálnych výstupov,
- 3 boli v printoe a zvyšné v online alebo v regionálnej TV.
- Takmer 10 000 Slovákov si prečítalo pracovný inzerát vo forme PR článku v rôznych médiách.
- Celkovo sme oslovili viac ako 250 000 ľudí na Slovensku, najmä v regióne východného Slovenska.
- Viac ako 2500 návštevníkov webu, priemerne na stránke strávili viac ako 4 minúty.

Zoznam príspevkov
Seesame v spolupráci s PB
Pečie celé Henkel Slovensko | Henkel Slovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ku koncu roka firmy potrebujú minúť budget na náhradné plnenie v chránených dielňach, preto už mnohí zamestnanci dostali ako vianočný darček medovníčky či sadu pier. V Henkel Slovensko darčeky nechceli nechať len ako povinnú jazdu. Stáli sme pred výzvou, ako z darčeka z chránenej dielne urobiť niečo pútavé, kvalitné, s nápadom. Tak vznikla vianočná kampaň Pečie celé Henkel Slovensko. Napojili sme sa na koncept obľúbenej relácie a pomocou slovnej hračky sme pripravili kampaň, ktorá zahŕňala aktivity od darčekov cez video s ambasádormi až po súťaž o kurz pečenia so slávnou cukrárkou.


Výzva a cieľ: V Henkel Slovensko mali zamestnanci za sebou ťažký rok a pre interné pandemické opatrenia nemohli mať ani vianočný večierok, kde by sa spolu zabavili. Preto im chcel zamestnávateľ priniesť vianočnú atmosféru domov. Inšpiráciou pre vianočný darček a kampaň sa stala súťaž o najlepších amatérskych pekárov. Preto si mali zamestnanci napiecť vianočné pečivo sami. Ako ich motivovať, aby naozaj pieklo celé Henkel Slovensko? Pripravili sme im špeciálny udržateľný vianočný set na pečenie a nemohli sme im ho zaslať len tak s receptom a prianím pekných Vianoc, museli sme pripraviť niečo viac.

Stratégia: Zamestnanci centrály aj biznis centra celý rok makali a snažili sa dosahovať čo najlepšie výsledky, preto sme chceli, aby na konci roka dali svojim hlavám oddýchnuť a namiesto toho zapojili svoje ruky. Pripravili sme pre nich špeciálne darčeky k pečeniu vianočných koláčikov, vďaka ktorým poriadne vypli, mohli sa zamazať od múky a stráviť príjemný čas so svojimi blízkymi. So známymi tvárami sme pripravili 2 recepty na mieru a nahrali sme s nimi videonávod. Do videa sme zapojili aj prezidenta spoločnosti a na záver sme zamestnancov vyzvali, aby svoje pekárske umenie zúročili v súťaži.

Realizácia: Už pri ohlásení kampane s názvom Pečie celé Henkel Slovensko sa prejavil vysoký záujem – do aktivít sa zaregistrovalo takmer všetkých 2000 zamestnancov. Špeciálne bolo už logo, ktoré celú kampaň zastrešovalo – ukryli sme doň tvary produktov Henkel, ktoré všetkých zamestnancov spoločnosti spájajú. Darčeky z chránenej dielne obsahovali jedinečné formičky vytlačené na 3D tlačiarni len pre túto príležitosť – napr. logo Henkel, tvár zakladateľa firmy či obal ikonického produktu Persil. Taktiež zásteru, med od lokálneho včelára a len na tento účel namiešanú vianočnú zmes korenín. Všetky darčeky mohli zamestnanci využiť pri pečení vianočného pečiva. Známa slovenská cukrárka Natacha Pacal pripravila 2 špeciálne recepty a spolu s víťazom 1. ročníka relácie Miňom Macuľom za asistencie moderátora Juniora ich spoločne pripravili v podrobnom videonávode. Vo videu sa zamestnancom prihovoril aj prezident spoločnosti a okrem vianočného pozdravu ich vyzval na zasielanie fotiek a videí z vianočného pečenia u nich doma. Celá spoločnosť tak piekla a súťažila o kurz pečenia s Natachou Pacal.

Výsledky: Vianočná aktivita prepojila všetkých zamestnancov spoločnosti, napriek nemožnosti stretnúť sa fyzicky pre pretrvávajúce epidemické opatrenia. Svoje fotky či videá zaslala do súťaže viac ako stovka kolegov a ohlasy na firemnom intranete či Yammeri hovoria o veľkom úspechu tejto kampane. Internou komunikáciou a videonávodom sme dokázali zamestnancov motivovať a priniesť im potrebné informácie, hoci všetko mohlo prebiehať len v online forme. Ukázali sme, aký image o sebe spoločnosť chce komunikovať: že je to firma súčasná, hravá, sleduje trendy a nebojí sa netradičných nápadov.

SKPR STRATEGIES v spolupráci s Robert Slovák a jeho priatelia
Tváre hodnôt | Lidl Slovenská republika
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spoločnosť Lidl je prvý obchodný reťazec, ktorý na Slovensku získal medzinárodné ocenenie Top Employer a už ho obhájil dokonca sedemkrát. Stojí za tým motivačné finančné ohodnotenie, atraktívne benefity, rešpekt k diverzite a kariérny rast. Spolu s kľúčovými firemnými hodnotami - ZODPOVEDNOSŤOU, VÝNIMOČNOSŤOU, FÉROVOSŤOU, JEDNODUCHOSŤOU, DYNAMIKOU A RADOSŤOU – tvoria základ nezameniteľnej firemnej kultúry diskontu. Aby tie nezostali len abstraktnými slovami, dali si ako zamestnávateľ za úlohu nájsť im tvár a do výberu aktívne zapojili všetkých Lidlákov.


Výzva a cieľ: Cieľom projektu bolo posilniť komunikáciu firemných hodnôt tak, aby sa s nimi jednoducho vedeli zamestnanci stotožniť a stali sa z nich uchopiteľné želané vzorce správania, ktoré by následne uplatnili v každodennej práci. Výzvou sa stala interná celofiremná kampaň, prostredníctvom ktorej chcel Lidl nájsť ambasádorov reprezentujúcich hodnotu z radov vlastných ľudí. Následne ich zapojiť do komunikácie a celého projektu upgrade-u firemnej kultúry. Vedľajším efektom projektu bolo podporiť využívanie internej firemnej aplikácie We Are Lidl.

Stratégia: Pri kampani klient využil multiplikátor zmeny, ktorý hovorí o tom, že ak sú ľudia zapojení do tvorby zmeny, môžu sa na nej spolupodieľať, tak to znižuje ich rezistenciu. Zároveň snahou bolo poukázať na to, že hodnoty nie sú niečím abstraktným, ale že ich zamestnanci Lidl reálne žijú. Pri komunikácii diskont vsadil na peer to peer role modeling s cieľom podporiť motiváciu ľudí ešte viac uplatňovať firemné hodnoty v každodennej praxi a službe v prospech zákazníkov. Kľúčovými prvkami projektu boli relevantné nominácie, hlasovanie – súťaž s odmenou pre aktívnych a angažovaných.

Realizácia: Zamestnanci mohli nominovať svojich kolegov, ktorí podľa ich názoru najlepšie reprezentujú danú hodnotu prostredníctvom formuláru na LidlNete a tiež v aplikácii We Are Lidl. Následne sa na tejto platforme uverejnili príbehy 3 zamestnancov s najvyšším počtom nominácií v rámci každej organizačnej zložky (3 org. zložky) za každú zo 6 hodnôt. O víťazoch rozhodli Lidláci vo finálovom hlasovaní. Celkovo tak vybrali 6 ambasádorov za každú z troch oddelení.
Nechýbali ani motivácie na zapojenie sa zamestnancov. Na tých, ktorí nominovali kolegu za ambasádor a boli vyžrebovaní, čakala odmena 100 EUR. Rovnako klient ocenil aj vyžrebovaných hlasujúcich vo finále. Tímy ambasádorov mohli získať navyše teambuilding a tváre hodnôt sa zúčastnia slávnostného eventu, ktorý bude prepojený s predstaviteľmi Kuchyne Lidla. Na súťaž nadväzuje komunikácia hodnôt prostredníctvom vybratých ich reprezentantov s cieľom motivovať aj ostatných k tomu, aby ich uplatňovali vo svojej každodennej práci.


Výsledky: Súťaž mala medzi zamestnancami veľký úspech. Články k nominácii ambasádorov a ambasádoriek si prečítal každý piaty zamestnanec a priemerný reach informácií k hlasovaniu dosiahol v peaku až 30%. V 1. vlne projektu bolo v aplikácii WE ARE LIDL 4338 užívateľov a v 2. 4741, čo znamená nárast o 5%. Spomedzi hodnôt firmy a jeho reprezentantov takmer tretinou hlasov zabodovala – ZODPOVEDNOSŤ, pričom pre každú z nich sme získali relevantného zástupcu na podporu budovanie firemnej kultúry i značky. Výsledkom budú nielen spokojnejší zamestnanci, ale ešte kvalitnejšie služby pre zákazníkov.

Svet zdravia
NÁŠ PRÍBEH | ProCare a Svet zdravia
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sieť ProCare a Svet zdravia vlani vydala pre svojich zamestnancov vlastnú knihu s názvom Náš príbeh (NP) a natočila rovnomenné video. Napriek tomu, že mala za sebou úspešné roky plné pozitívnych zmien pre pacientov i zamestnancov, najmä noví zdravotníci, ktorí netušili, v akom stave boli nemocnice predtým, negatívne vnímali jej akcionára - Pentu. Kniha preto sumarizuje kompletnú históriu siete od prvých úvah, ktoré viedli k jej vytvoreniu, cez náročnú transformáciu až po súčasnosť. Obsahuje spomienky akcionára, riaditeľov i zamestnancov, ktorí rozprávajú silný a úprimný príbeh.


Výzva a cieľ: Pri príležitosti 10. výročia siete nemocníc a 15. výročia siete polikliník sme dostali za úlohu pripraviť pre zamestnancov brožúru s faktami, ktoré by štandardne zhrnuli uplynulé obdobie. Uvedomili sme si však, že trebárs spočítanie hospitalizácií pacientov zamestnancom nepovie nič o odvahe riaditeľov nemocníc presadiť v rigidnom slovenskom zdravotníctve efektívne zmeny. Naším cieľom bolo veci vyrozprávať veľmi otvorene a s racionálnymi argumentmi, aby zamestnanci uverili dobrým úmyslom, ktoré vedenie siete s nemocnicami a poliklinikami má a sami sa stali jej fanúšikmi.

Stratégia: Našou hlavnou stratégiou bolo priniesť úprimné osobné príbehy ľudí a ukázať smerovanie firmy cez názory, úvahy a spomienky jej zamestnancov. Verili sme, že si vďaka otvorenej spovedi nielen členov vedenia, ale najmä bežných zdravotníkov, ktorí stáli pri kľúčových udalostiach, získame dôveru, podporu a pochopenie tých ostatných. Nehľadali sme nadnesené slová ani sa nevyhýbali opisu negatív. Kniha nemala byť iba PR produktom, ale jedinečnou inšpiratívnou sumarizáciou toho, čo sieť od vzniku prežila, čo ľudia dokázali zvládnuť a ktorá necháva čitateľom priestor na zamyslenie.

Realizácia: Pre knihu NP sa vyjadrilo vyše 30 zamestnancov z rôznych pracovných pozícií a z celého Slovenska, pričom sa kládol dôraz na čo najširšie zastúpenie zdravotníckych zariadení. Počas mesiaca jún, kedy sieť oficiálne oslavovala svoje výročie, dostávali zamestnanci do svojich mailov dva až tri nové, elektronické kapitoly týždenne. Príbeh siete sme im tak postupne odkrývali a jednotlivé kapitoly súbežne s newslettrom zverejňovali na vytvorenej webovej stránke www.naspribeh.sk. Mesiac sme ukončili zverejnením takmer osemminútového videa Náš príbeh, v ktorom taktiež vystupovalo viac než 30 zamestnancov. Aby sme zvýšili počty ľudí, ktorí si príbeh siete prečítali, počas leta texty načítal herec Milo Kráľ a my sme na webe i obľúbených podcastových platformách zverejnili audioknihu NP. Nakoniec sme knihu počas sieťovej online konferencie pre zamestnancov na jeseň oficiálne pokrstili a vytlačili do jej dnešnej fyzickej podoby v náklade vyše 1000 kusov, ktoré putovali na jednotlivé pracoviská nemocníc a polikliník. „Náš príbeh pokračuje“ sa následne stal interným sloganom pre ďalší rok a tento názov niesla strategická konferencia a plošné nasadenie prac. diárov

Výsledky: Zamestnanci osobitne ocenili historický prierez udalosťami posledných rokov, ktoré nepoznali a dostatočne nerozumeli dôvodom uskutočnených zmien, tiež knižnú formu príbehu i to, že sa v knihe objavili príbehy ľudí, ktorých osobne poznajú a o téme s nimi môžu ďalej diskutovať. Mnohí zamestnanci knihu či video zdieľali na sociálnych sieťach, do externého i interného prostredia so slovami, že sú hrdí na firmu, v ktorej pracujú a chválili sa jej úspechmi a odlišným prístupom. Kombinácia onlinových a offlinových interných kanálov nakoniec zasiahla vyše 80% z 10 tisíc zamestnancov.

VšZP
POHYB JE ZDRAVÝ: Jarný reštart vo VšZP | Všeobecná zdravotná poisťovňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Po pandémii sme vrátili pohyb do života zamestnancov. Poskytli sme im nástroje na dosiahnutie úspechu v podobe aktívnejšieho a zdravšieho života. O úprave hmotnosti sme ich odborne vzdelávali priamo v práci. Kolegovia ocenili i skutočnosť, že VšZP im dáva roky zanedbávanú pozornosť v podobe dovtedy neexistujúcej int. komunikácie - eventov, pravidel. info o dianí, vytváraním work-life balance. Tak, ako sa za posledné 2 roky zmenila VšZP na modernú firmu smerom von, tak nastala premena aj vo vnútri. Takúto výzvu zamestnanci zažili historicky 1.x a realizovali sme ju vo vlastnej réžii.


Výzva a cieľ: Hlavnou úlohou zdravotnej poisťovne je pôsobiť v prospech zdravia a podpory prevencie. Preto nás zaujímalo, aký mala pandémia COVID-19 dopad na ľudí v krajine. Náš kvantitatívny online CAWI prieskum „Pohyb v živote Slovákov“ realizovaný spoločnosťou 2muse na vzorke 617 respondentov od 23. do 26. marca 2022, odhalil to, pred čím sme si dva roky zakrývali oči. Až 41 % Slovákov počas pandémie pribralo, pričom veľkú časť tvoria deti. Dôležité však bolo, že väčšina opýtaných chcela svoj životný štýl zmeniť, ale nevedela ako. VšZP sa preto rozhodla dať všetkým bez rozdielu návod, ako na to.

Stratégia: Stavili sme na istotu a v spolupráci s troma odborníkmi – M. Molnárom, J. Šimkovičovou a V. Hanákovou sme priniesli celoročný preventívno-edukatívny program Pohyb je zdravý spolu s kampaňou v médiách, ktorý sme premietli aj do života našich zamestnancov 6 týždňovou výzvou Jarný reštart. Interná komunikácia vo VšZP bola dlho zanedbávaná, preto sme sa rozhodli rozhýbať nielen ľudí vo firme, ale aj samotnú komunikáciu. Na jej podporu sme pripravili napr. event Dni zdravia, 3 odborné online prednášky, 6 špeciálnych vydaní newslettrov, ale aj 3 podcasty na tému zdravého životného štýlu.

Realizácia: V apríli sme verejnosti predstavili program Pohyb je zdravý a web s odborným poradenstvom, kompletnými jedálničkami, tréningovými programami pre celú rodinu. A zamestnancov sme vyzvali k Jarnému reštartu, ktorý sme odpálili v máji. Dovtedy sme pre 2000 kolegov zorganizovali viac ako 100 eventov naprieč SR – Dni zdravia s meraním na prístroji In Body. Ten im poskytol východiskový obraz ich zdravotného stavu, na základe ktorého si stanovili cieľ svojej výzvy, hodnoty, ku ktorým sa za 6 týždňov chcú dostať zmenou životného štýlu. Pri jeho dosahovaní ich sprevádzala nutričná špecialistka V. Hanáková odbornými prednáškami streamovanými do každého kúta krajiny. Kolegom ušila na mieru komplexné stravovacie plány a pripravila tréningové videá. Vnútornú motiváciu kolegov sme podporili aj tou vonkajšou a každý týždeň sme súťažili o hodnotné športové ceny. Zamestnanci počas jarnej výzvy dokumentovali, ako sa vracia pohyb do ich životov. Desiatky pohybových fotiek, vydarených receptov, tipov na pohybové aktivity, ale aj tanečnú výzvu medzi kolegami na debutovú pesničku VšZP Pohyb je zdravý sme zdieľali v pravidelnom internom newslettri Čím žijeme vo VšZP.

Výsledky: Rozhýbať ľudí sa nám podarilo za múrmi VšZP, aj u nás doma. Avšak výzva bola iba začiatkom trvalej premeny životov kolegov. Víťaz zhodil 10 kg za 6 týždňov a k dnešnému dňu dosiahol vytúženú métu -20 kg. Zmena nastala aj v ponímaní firemnej kultúry. Zamestnanci v dotazníku po ukončení výzvy ocenili komunikáciu vo firme, ktorú predtým nikdy nezažili, čím sme prinavrátili dôveru a hrdosť na značku, pre ktorú pracujú. Kolegovia sa tak vďaka Jarnému reštartu začali meniť nielen fyzicky, ale zároveň sa stali nástrojom zmeny pri fungovaní samotnej internej komunikácie.

F. Krízová komunikácia

Dynamic Relations 2000
Najdlhšia krízová komunikácia | SLOVNAFT
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Po ruskej invázii na Ukrajinu a následných sankciách voči Rusku bolo iba otázkou času, kedy sa Slovnaft stane objektom zvýšeného verejného záujmu. Na túto situáciu sa klient pripravoval a cielene udržiaval otvorenú komunikáciu s celým mediálnym spektrom. Nikto však nepredpokladal, že vnútropolitický súboj prerastie do polohy, kde bude nedobrovoľne vtiahnutý priamo do jeho epicentra. Vznikla krízová situácia, ktorú bolo treba okamžite riešiť. Pre každú firmu je vždy zlé, keď sa v takejto situácii ocitne. Komerčný subjekt sa totiž v takom súboji spravidla nedokáže úmerne brániť.


Výzva a cieľ: Klient je jednou z rozhodujúcich firiem na Slovensku (aj v regióne). Dbá na dobré meno a postupuje zodpovedne pri podnikaní aj vo vzťahoch s komunitou a v komunikácii. Tu narazil na výzvu zastaviť neriadené „pohadzovanie“ s vlastným menom a značkou. Cieľom bola rýchla a masívna distribúcia pravdivých a vecných informácií, ktoré zastavia množiace sa nepravdivé informácie aj hoaxy, ktorých autori boli známi (verejne činné osoby) aj úplne anonymní (virtuálny priestor). Tento „manéver“ bolo navyše nutné zrealizovať tak, aby firma nedala dôvod na prípadný konflikt s verejnou sférou.

Stratégia: Stratégia stála na schopnosti reagovať rýchlo, pravdivo, ale pokojne a bez emócií. Plánom bolo najmä urýchlené vysvetlenie našej pozície, možností a návrhov riešení kľúčovému spektru rozhodujúcich médií. Téme „ľahkej“, respektíve „ťažkej“ ropy sa dovtedy venoval iba naozaj úzky okruh ľudí a verejný priestor bol preplnený názormi „expertov“, ktorí celkový informačný chaos len znásobovali. Sekundárne sme museli riešiť aj informovanie o tom, aké zmeny firmu v novom prostredí čakajú, čo môžu priniesť a najmä ubezpečiť stresovanú verejnosť o schopnostiach situáciu zvládnuť.

Realizácia: Pri realizácii sme zvolili klasické komunikačné nástroje. Prakticky vo formáte 24/7 fungoval informačný servis pre médiá, ktorý riadil hovorca firmy Anton Molnár. Do komunikácie veľmi aktívne vstúpili aj kľúčové osoby firmy (Marek Senkovič a Oskar Világi). Využili sme sériu veľkých interview, autorských článkov aj obsiahlych osobných stretnutí s viacerými mienkotvornými novinármi. Tak isto opakovaný obsiahly mediálny kick-off pre celé spektrum médií. Táto krízová situácia sa ale od bežných kríz líšila najmä tým, že trvala prakticky až do konca roka. Preto sme vlastne v neustálom krízovom režime informovali celý rok o nových riešeniach aj o nových postupoch. Toto všetko prebiehalo v čase, kedy sa Slovnaft musel vyrovnať s obrovskými technologickými výzvami. V záverečnej fáze sme nakoniec museli reagovať aj na mimoriadne tvrdý postoj MFSR, ktoré uvalilo na firmu nečakane vysokú mimoriadnu daň, čo vyvolalo ďalšie extrémne situácie, kde sme museli na dennej báze reagovať. A trvá to vlastne dodnes. Slovnaft sa pritom ani na chvíľu „nezastavil“ a komunikačné oddelenie normálne pracovalo aj na všetkých štandardných projektoch.

Výsledky: Celý rok bol v režime krízovej komunikácie. Mediálne zmienky o Slovnafte zaznamenali v roku 2022 desať a viacnásobný nárast. Analýza mediálnych výstupov ukázala, že napriek veľkej mediálnej angažovanosti Slovnaftu, nedošlo v porovnaní s „bežnými“ rokmi k zmene sentimentu ani tonality mediálnych zmienok. Bežne zaznamenávame cca 3 % negatívnej tonality ročne a v roku 2022 sa toto číslo zmenilo na 4 %. V kritických momentoch naopak stúpol pomer pozitívnej tonality (porovnanie s inými rokmi). Krízu nepovažujeme za ukončenú (vývoj je nepredvídateľný), ale pre rok 2022 za zvládnutú.

G. Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Za výsledky našej práce hovoria reálne príbehy ľudí | Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Najdôležitejšou zložkou samosprávy sú jej obyvatelia. Ľudia, ktorí v nej žijú, pracujú, dospievajú, budujú si rodinu. Obyvatelia sú srdce sídliska, v tom našom zároveň aktívne prispievajú k budovaniu moderného verejného priestoru, aký v Košiciach dlhodobo chýba. Rozhodli sme sa priniesť pohľad na zrealizované investície a zaujímavé projekty očami tých, ktorých priamo ovplyvnili. Prostredníctvom skutočných príbehov ľudí sme odprezentovali výsledky našej práce. Tvárami našej kampane sa stali samotní obyvatelia Sídliska KVP, moderného miesta pre život.


Výzva a cieľ: Naším cieľom bolo odprezentovať reálne výsledky práce samosprávy prostredníctvom reálnych ľudí, ktorí žijú na sídlisku. Chceli sme poukázať na to, že investície, ktoré realizujeme, prispôsobujeme potrebám skutočných obyvateľov. Veď, na čo by nám boli skvelé projekty za státisíce eur, ak by sa pri nich zabudlo na to, čo tu ľuďom naozaj chýba, čo im zjednoduší cestu do práce či ponúkne možnosti na trávenie voľného času. Samospráva sa snaží budovať víziu moderného a otvoreného sídliska spoločne s jeho obyvateľmi.

Stratégia: Nosnou myšlienkou bolo budovať vzťah samosprávy s obyvateľmi. Najuveriteľnejšou reklamou preto bolo v kampani použiť tváre tých, ktorých sa konkrétne projekty priamo dotýkajú. Slovo pani učiteľky, ktorá pozná po mene takmer polku sídliska má na lokálnej úrovni väčší mediálny zásah ako hociktorá celoslovenská celebrita.

Realizácia: Ako samospráva dostávame denne niekoľko podnetov či komentárov na rôzne témy. Rozhodli sme sa preto zosumarizovať naše investície a vybrať tie, ktoré mali najväčšie ohlasy u obyvateľov. Vybrali sme 16 tém, ktoré najviac ovplyvnili každodenný život ľudí. Napríklad, pani so zdravotnými ťažkosťami o dvoch barlách, ktorá roky nenavštevovala denné centrum seniorov, pretože k nemu viedla iba cesta po schodoch. Osadením externej plošiny sme jej umožnili stretávať sa v centre pravidelne. Založením sociálneho podniku sme zas dali prácu ľuďom zo znevýhodneného prostredia. Vybudovaním Komunitnej kaviarne sme vytvorili jedinečný priestor pre mamičky s deťmi, ktorý chýbal. Organizovaním participatívnych stretnutí sme vytvorili priestor na vyjadrenie názoru ľudí, aby sme vylúčili rozhodovanie o nich – bez nich. Vďaka konkrétnym príbehom sme poukázali na to, že naše projekty sa snažíme prispôsobovať potrebám obyvateľov. Každá téma bola spracovaná samostatne obsahovo aj graficky. Obsahová časť vysvetľovala problém, riešenie, ako aj konkrétnu citáciu človeka, ktorého ovplyvnila. Kampaň bola uverejnená na FB profile MČ a na citylightoch v zastávkach MHD.

Výsledky: Ukázali sme, že najdôležitejšou zložkou sídliska sú obyvatelia. Zviditeľnili sme investície, ktoré ovplyvnili životy ľudí. Ukázali sme, že nepotrebujeme známe tváre, aby sme zaujali. Potvrdilo sa, že najlepšou reklamou sú občania sídliska – tzv. lokálni hrdinovia, ktorí tu žijú, pracujú či vychovávajú deti. Učiteľ, senior, mamička na materskej sa zrazu ocitli na zastávkach MHD a inšpirovali ostatných, aby sa vyjadrili a sledovali našu prácu. Zviditeľnili sme aj samotnú MČ a zvýšili atraktivitu komunikačných kanálov, o čom hovoria stúpajúce počty sledovateľov či hodnotenie TIS

Neopublic
ZVÝŠENIE POVEDOMIA VEREJNOSTI O ŽIVOTE S DLHMI, ALE AJ O OSLABENÝCH PRÁVACH VERITEĽOV | ASINS
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pravidlá oddlženia občanov od roku 2017 podľa ASINS umožňujú oddlžiť sa takmer komukoľvek, pričom náklady z nesplatených dlhov znášajú všetci daňovníci. Nikto neskúma poctivosť zámerov dlžníkov, ani neskúma ich majetkové pomery. Rovnako pred piatimi rokmi vstúpila do platnosti novela Exekučného poriadku, ktorá zaviedla aj systém náhodného prideľovania vecí jednotlivým Exekútorským úradom, ale znížila sa ňou úspešnosť exekučných konaní. ASINS sa na Neopublic obrátila s požiadavkou upozorniť médiá aj verejnosť na svoju činnosť a na nedostatky v legislatíve s cieľom jej úpravy


Výzva a cieľ: Vymáhanie a správa pohľadávok sú stále vnímané negatívne. Navyše je to mimoriadne komplikovaná téma z pohľadu práva a legislatívy. Je však oblasťou hospodárstva, ktorá je kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky, či fyzické osoby dostali včas zaplatené za tovary a služby, je nemožné, aby krajina prosperovala. V komunikácii sme sa sústredili na to, aby sme prostredníctvom ASINS ukázali, že táto služba na Slovensku môže byť vykonávaná tak, že je prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov.

Stratégia: Cieľom komunikácie bolo vzbudiť prirodzený záujem médií o činnosť ASINS, dlhodobo zvýšiť jej reputáciu a dosiahnuť aj legislatívne zmeny v procese oddlženia, či v exekučných konaniach. V úvode spolupráce sme po spoločnom workshope spolu s ASINS zadefinovali hlavné oblasti komunikácie – vysvetlenie problematiky inkasa pohľadávok a upozornenie na hlavné legislatívne problémy v tejto oblasti.

Realizácia: Cielene sme rozvrstvili našu komunikáciu naprieč celospoločenskými aj špecializovanými médiami. Využili sme pri tom výsledky prieskumu ,,Názory obyvateľov SR na tému dlhy a oddlženie“, ďalej Analýzy exekučných konaní ASINS z roku 2021, či aktuálnych dát Národnej banky Slovenska. Striedavo sme upozorňovali nielen na nedobrú pozíciu veriteľov, ale snažili sa aj edukovať verejnosť o tom, čo prináša život s dlhmi, ako sa nedostať do dlhovej špirály. Do komunikácie sa nám podarilo zapojiť experta na finančníctvo z Ekonomickej univerzity, ktorý sa stal nezávislým poradcom pre verejnosť. Tiež sme vysvetľovali, čo by priniesla exekučná amnestia, ktorú má v programe jedna z koaličných strán a prečo by na toto opatrenie v konečnom dôsledku doplatila celá verejnosť. V našej dlhodobej komunikačnej kampani sme využili najmä tradičné nástroje, avšak s mimoriadnym efektom. Sústredili sme sa najmä na užitočný obsah, ktorý sme ponúkli médiám cez tlačové správy a stanoviská. Budovali sme pravidelne obsahový „kapitál“ ASINS, aby sme zvýšili kredibilitu organizácie.

Výsledky: - ASINS sa stala rešpektovaným partnerom médií a je pravidelne prizývaná do TV diskusií na tému dlhov, veriteľov a zmien v ekonomike.
- Pravidelné vystupovanie ASINS vo všetkých TV: RTVS, TA3, 24
- Systematickou komunikáciou sme dosiahli agregovane vyše 15 000 000 impresií, čitateľov a poslucháčov.
- Reach 1,9 milióna ľudí celkovo
- 120 spontánnych mediálnych výstupov ročme
- ASINS sa aj vďaka medializácii podarilo nadviazať zmysluplnú komunikáciu s Ministerstvom spravodlivosti a postupne sa darí vyvažovať nedostatky v legislatíve a obhajovať práva veriteľov.

Zoznam príspevkov
Odbor pre strategickú komunikáciu, Úrad vlády SR
Operácia Anthropoid – Naši hrdinovia | Odbor pre strategickú komunikáciu, KBR SR, Úrad vlády SR (nominuje)
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Množstvo ľudí na Slovensku nepozná históriu 20. storočia a toto informačné vákuum zneužívajú dezinformátori. Proaktívna komunikácia a koordinácia inštitúcií dlho chýbala. Zmenu k lepšiemu odštartovala kampaň „Operácia Anthropoid - Naši hrdinovia“. Príbehom Jozefa Gabčíka, ktorý spolu s Jánom Kubišom zabil architekta holokaustu Heydricha, sme prebrali k životu sociálne siete Úradu vlády. Napriek nulovému rozpočtu sme tému dostali do médií aj do škôl. Spoluprácou s tromi ministerstvami sa dosah kampane znásobil a štát začal hovoriť o strategických témach jednotným hlasom.


Výzva a cieľ: Insighty: Ľudia na Slovensku sú čoraz menej spokojní s demokraciou a uprednostňujú autoritársky režim. Len 40 % ľudí pozná Gabčíka, ktorý za slobodu položil najvyššiu obeť.
Výzvy: Verejnosť nerozlišuje medzi vládou a Úradom vlády. Inštitúcie svoju komunikáciu nekoordinujú. Sociálne siete ÚV boli mŕtve, komentárová sekcia nemoderovaná. Neznalosť témy. Nulový rozpočet na kampaň.
Ciele: Zlepšiť poznateľnosť značky ÚV. Položiť základy medzirezortnej spolupráce ako predpokladu úspešnej strategickej komunikácie o témach ako sloboda, demokracia a moderné vlastenectvo.


Stratégia: Gabčíkov príbeh zdôraznil, že za slobodu treba aktívne bojovať a Slováci to už v minulosti dokázali. Aktuálnosť kampaň získala zdôraznením paralel medzi bojom výsadkárov s nacistami a dnešným bojom Ukrajiny za právo na existenciu. Nulový rozpočet sme kompenzovali dlhšou kampaňou na sociálnych sieťach a znásobením výtlaku ďalšími inštitúciami. Mediálne vystúpenia sme naplánovali s časovým odstupom, aby sme tému udržali v priestore čo najdlhšie. Mladých sme sa spýtali, ako vidia Gabčíka oni, vďaka čomu vznikli originálne portréty.

Realizácia: Séria 10 storytellingových príspevkov na sociálnych sieťach odštartovala 26. 5. - deň pred útokom na Heydricha a počas celého mesiaca prinášala historické udalosti spravodajským štýlom “minúta po minúte”.
Každá inštitúcia komunikovala tému zo svojej perspektívy: MZV zdôraznilo význam spolupráce Československa so západnými spojencami v boji proti nacistickému Nemecku, stránka Hoaxy a dezinformácie – Polícia SR poukázala na dobové dezinformácie.
V máji sme oslovili 16 stredných umeleckých škôl, aby vytvorili nové portréty Gabčíka. Ako prvá nám svoje práce poslala Škola umeleckého priemyslu v Bratislave. 7. 6. sme ich s pozitívnou odozvou publikovali na sociálnych sieťach ÚV.
Diskusia s historikmi Jakubom Drábikom a Martinom Poschom v spolupráci s Denníkom N sa konala 14. 6., bola streamovaná na Facebooku, záznam bol zverejnený na Youtube a zostrih z diskusie na sociálnych sieťach ÚV.
Podcast Disinfo report s odborníčkami z Kancelárie Bezpečnostnej rady SR Ivetou Kupkovou a Soňou Urikovou bol zverejnený 18. 6. Mimovládka Infosecurity z neho publikovala na svojich sociálnych sieťach 10 klipov, téma tak bola v informačnom priestore prítomná až do 27. 6.

Výsledky: • 183 074 ľudí zasiahla kampaň na sociálnych sieťach Úradu vlády (FB, IG) organicky
• 3827 ľudí si pozrelo diskusiu s historikmi na Facebooku Denníka N, 656 na Instagrame a 2758 ľudí videlo jej záznam na Youtube
• 6222 ľudí si vypočulo podcast Disinfo report o Operácii Anthropoid
• 16 umeleckých škôl sme oslovili a oboznámili s témou
• 3 rezorty spolupracovali na kampani s Úradom vlády SR: Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo vnútra (+ Polícia SR), Ministerstvo obrany (+ Ozbrojené sily SR)
• dodnes trvá nadviazaná spolupráca pri strategickej komunikácii ďalších tém


PA Matters v spolupráci s event2all
Zníženie DPH pre sektor gastroslužieb | Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Medusa Group
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Znížený dopyt a korona kríza približovali gastrosektor ku krachu. Úlohou bolo presvedčiť novinárov, verejnosť a politikov znížiť DPH na pre sektor gastro služieb. Naši klienti Medusa a SZVPS v rovnakom čase pocítili potrebu podporiť plošne ohrozený sektor. Spoluprácou sme vytvorili samostatnú iniciatívu Zachráňme gastro!, ktorá združovala podnikateľov z gastro sektora a zároveň platformu #stálemámechuť, ktorá spájala etablované záujmové združenia a iniciatívy ktoré vznikali počas krízy. Vďaka tlaku zoskupenia v bola DPH pre gastrosektor v decembri 2023 znížená na 10 %.


Výzva a cieľ: Meškajúca a nedostatočná pomoc, znížený dopyt po reštauračných službách a počas lockdownov uzamknutá krajina približovala všetky gastropodniky ku krachu. Našou úlohou preto bolo presvedčiť novinárov, verejnosť, ale najmä politikov o odôvodnenosti požiadavky na zníženie DPH. PA Matters mala dodatočnú úlohu, že znížená sadzba DPH musí zahŕňať nápoje z piva.

Stratégia: Iniciatíva Zachráňme gastro! a platforma #stálemámechuť zoskupila subjekty pod zjednoteným hlasom ktorého posolstvá by boli ľahšie médiami, verejnosťou aj politikmi akceptovateľné ako jednotlivé komerčné značky. Iniciatíva bola podporená združeniami ako AHRS, SPK, SPPK, SAMP, SZVPS. Zároveň naším zámerom bolo získať prístup k pútavým príbehom jednotlivých podnikateľov z regiónov a byť mediálne rovnocenným partnerom ostatných iniciatív a zoskupení, ktorých nasadenie a profesionalita prispeli obrou mierou k spoločnému tlaku na zníženie DPH pre gastrosektor.

Realizácia: 1. Vytvorili sme platformu a iniciatívu ktorá združila subjekty na trhu.
2. Vytvorili sme argumentáciu, ktorá vychádzala z výskumu iných členských štátov Európskej únie na základe údajov Európskej komisie, prípadovej štúdie vytvorenej spoločnosťou EY a niekoľkých prieskumov podľa platforiem vykonaných na členských subjektoch.
3. Mediálne veľmi úspešná bola nami vytvorená mapa, ktorá zrozumiteľne ukázala, že slovenská DPH je v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ vysoká a zníženie je plne odôvodnené.
4. Aktívne sme komunikovali so stakeholdermi na úrade vlády MF SR, MDVSR, IFP, NR SR, vrátane premiéra, ministra financií, ministra hospodárstva, ministra svpr a ministra dopravy, predsedu NRSR.
5. Organizácia zahrňala 4 tlačové besedy, 540 mediálnych podnetov, 41 tlačových správ, 3 online debaty so stakeholdermi.

Výsledky: Stretnutia s politikmi a 1468 zmienok v médiách v hodnote 745 800 €. Podarilo sa nám zmeniť názor zákonodarcov a predstaviteľov vlády z odmietnutia znižovania DPH na opak - 10 % DPH pre reštaurácie bola na Mikuláša 6. 12. 2022 Národnou radou Slovenskej republiky schválené a neskôr v januári 2023, už bola DPH znížená natrvalo. Len v prípade nášho dlhoročného klienta, skupiny Medusa úspora na DPH predstavuje mnoho tisíc eur ročne. V prípade SZVPS sa zníži cena ich produktov v hodnote stoviek tisíc eur ročne.

Seesame v spolupráci s Seesame (nominuje) + Mannschaft (spolupracujúca agentúra)
Naša pomoc nepozná hranice | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Prostredníctvom kampane pre organizáciu SlovakAid sme Slovensku jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom ukázali akú rôznorodú pomoc poskytujeme v zahraničí. Produkčne nenáročným riešením sme SlovakAid vytvorili atraktívnu vizualitu a hravým spôsobom sme značku SlovakAid priblížili širokej verejnosti. Prepojením kampane s travelvlogermi sme na sociálnych sieťach zasiahli cieľové publikum, ktoré sme zapojili cez interaktívne kvízy. SlovakAidu sme tiež poskytli vizualitu a vzorové formáty, cez ktoré môžu na sociálnych sieťach ďalej komunikovať svoju činnosť.


Výzva a cieľ: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pod značkou SlovakAid podporuje projekty na pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a ohrozených regiónoch sveta. Prostredníctvom nich vlastne pomáhame my všetci a to už 20 rokov. Napriek tomu ale mnohí z nás netušia, čo to vlastne SlovakAid je a čo si majú predstaviť pod humanitárnou pomocou. Našou úlohou bolo zvýšiť povedomie o tejto značke a ich aktivitách, a to najmä medzi mladými ľuďmi, aby sme v nich vyvolali pocit hrdosti a záujmu.

Stratégia: V kampani sme sa odrazili od myšlienky, že krajiny, v ktorých Slovensko pomáha, často nepoznáme. Ale to vôbec nevadí, lebo ani “Naša pomoc nepozná hranice”. Mladým sme hravou formou ukázali ako Slovensko pomáha a že na túto pomoc môžeme byť hrdí. Použili sme na to aj kvízy, ktoré zdieľali travelvlogeri na sociálnych sieťach, aby sme ich vtiahli do deja a zaujali. V kampaňovom videu sme sa hrali s myšlienkou, že nepoznáme hranice niektorých krajín, čo ale vôbec nevadí. Vytvorili sme tiež sériu postov, ktoré vysvetľovali humanitárnu pomoc a ukazovali konkrétne príbehy.

Realizácia: Krajiny ďaleko za našimi hranicami často nepoznáme. Dôležité však je, že ani naša pomoc nepozná hranice. To sme ukázali aj v kampaňovom videu, v ktorom sme zinscenovali živý kvíz. Respondenti, vrátane cestovateľa Patrika Paulínyiho, hádali názvy krajín len podľa ich hraníc a dostali sa aj do úsmevných situácií.
Na hranice a iné vedomosti o krajinách, kde SlovakAid pôsobí, sme sa ľudí pýtali aj v interaktívnych kvízoch, ktoré zdieľali známi slovenskí travelvlogeri na Instagrame. Otázky neboli jednoduché. V závere kvízu sa naši cestovatelia priznali, že na mnohé by nedokázali odpovedať ani oni.
Na sociálnych sieťach sme ľuďom priblížili ako SlovakAid funguje a čo je to humanitárna pomoc, či rozvojová spolupráca. Obsah sme rozdelili do 4 kategórií: príbehy spoza hraníc, predstavenie organizácií, ktoré SlovakAid podporuje, slovníček pojmov aj dôležité čísla a údaje. Posty na sociálnych sieťach dostali hravú vizuálnu identitu, ktorá sa niesla celou kampaňou. SlovakAid s ňou môže ďalej pracovať aj po kampani a zjednotiť tak svoju komunikáciu.

Oslovili sme aj médiá a na webe SlovakAid pribudol článok, ktorý zrozumiteľným jazykom vysvetľuje ich činnosť.


Výsledky: Kampaň na sociálnych sieťach zasiahla takmer 100.000 používateľov. A takmer 20.000 z nich nejako interagovalo s našimi postmi. Vďaka jednoduchej myšlienke sme ukázali, že máme byť na čo hrdí a SlovakAidu sme odovzdali spôsob, ako môžu aj ďalej informovať o dobrých projektoch, ktoré podporujú.

Seesame v spolupráci s Seesame + Mannschaft
Nemlčať je zlato | Úrad na ochranu oznamovateľov
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na Slovensku počúvame o korupcii toľko, že sme voči nej apatický. Je to naše postkomunistické dedičstvo. Kampaň Nemlčať je zlato bojovala proti vžitým stereotypom a menila správanie. Vďaka kreatívnemu spracovaniu zaujala úradníkov, verejnosť, médiá aj influencerov, čo sa odrazilo vo vynikajúcich výsledkoch v post-teste aj v počte podnetov na Úrad pre ochranu whistleblowerov. Veríme že ľudia už vedia, že pokiaľ ide o korupciu, tak neplatí staré známe mlčať je zlato. Práve naopak.


Výzva a cieľ: Kto nekradne, okráda svoju rodinu. Nahlásiť korupciu je nebezpečné, to sa nevypláca. Nie som bonzák. Aj tak sa nič nezmení. Tieto bežné výroky Slovákov boli našou najväčšou výzvou. Cieľom kampane bolo odkomunikovať existenciu a kompetencie nového ÚOO, ktorého poznateľnosť 6 mes. po vzniku bola minimálna. Museli sme kreatívne zaujať, vryť úrad ľuďom do pamäte, no najmä získať si dôveru. Tak aby v prípade svedectva korupcie ľudia vedeli na koho sa obrátiť a aby vedeli že na to nie sú sami.

Stratégia: Preštudovali sme výskumy aby sme zvolili prístup, ktorý ľudí motivuje korupciu nahlásiť, nie podporujúci apatiu a ignoranciu. Pretože práve to sa deje. Každý sa už s korupciou stretol, ale málokto ju aj oznámil. Akoby sme sa všetci riadili heslom Mlčať je zlato. No my vieme, že keď ide o korupciu, tak je to práve naopak. Vzali sme príslovie a obrátili ho naopak do troch slov, ktoré v sebe mali celý náš message. No a kto by o prelomení ticha mohol hovoriť autentickejšie ako symbol ticha - mím?

Realizácia: Kampaň sme odštartovali tlačovkou, na ktorej sme priniesli výsledky za prvý rok fungovania ÚOO. V rovnaký deň organizoval úrad protikorupčný koncert, pred ktorým sme do ulíc poslali mímov so sériou špeciálnych vystúpení, v ktorých prelomil svoje mlčanie.

Okrem ATL (TV, rádio, OOH) sme boli úspešní aj v mediálnych a PR aktivitách. Len z úvodnej TK sme získali viac ako sto mediálnych výstupov. Pomohli nám aj rozhovory a verejné debaty o vnímaní korupcie či jej následkoch. Silnú digitálnu prítomnosť sme zabezpečili online reklamou a trpezlivou komunikáciou či vysvetľovaním na sociálnych sieťach úradu.

Ďakujeme desiatkám influencerov, ktorí boli ochotní obliecť si mikiny s naším claimom a podeliť sa na vlastných kanáloch o svoje skúsenosti s korupciou pro bono.


Čerešničkou bol náš špeciálny influencer. Najznámejší mím a človek, pre ktorého bola korupcia jedným z dôvodov prečo Slovensko opustil. Pán Milan Sládek. A ako správny mím nám nahral aj rádiový spot, ktorý fungoval! :D


Výsledky: Poznateľnosť značky stúpla o 8%,
51% ľudí z verejného sektora (primárna cieľovka) si kampaň všimla a páčila sa im
86% z nich by bolo v prípade svedectva korupcie ochotných sa obrátiť na ÚOO
počet oznámení a žiadostí adresovaných úradu sa viac ako zdvojnásobil

Výsledky post testu kampane (výsledok /benchmark)
Zrozumiteľnosť 93/75
Kreativita 79/50
Páčivosť 53/40
Vzbudenie záujmu 70/40
Brand Fit 86/68

Kampaň sa stala príkladom vládnej strategickej komunikácie a budovania dôvery vo verejné inštitúcie v SR.


SKPR STRATEGIES v spolupráci s Mertel Agency
Komunikácia slovenskej expozície na Expo 2020 Dubaj | Ministerstvo hospodárstva SR
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na 6 mesiacov sa pod jednou strechou stretol celý svet. Kým mnohé krajiny sa na EXPO DUBAJ pripravovali niekoľko rokov, Slovensko malo na prípravu omnoho menej času, čo spolu s ďalšími výzvami predstavovalo pre SKPR obrovskú výzvu. Napriek tomu sa nám podarilo prezentáciu Slovenska premeniť na úspech tak doma, ako aj v zahraničí. Rekordný počet výstupov o Slovensku ako modernej krajine plnej talentov a inovácií, záujem svetových médií a jedno z najvyšších hodnotení účastníkov na Google – EXPO Dubaj bolo komunikačne najúspešenejšou prezentáciou Slovenska za posledné roky.


Výzva a cieľ: • Odprezentovať SR ako malú, no inovatívnu krajinu, ktorej riešenia môžu konkurovať svetu a obhájiť projekt pred domácim i zahraničným publikom.
• Zvýšiť povedomie o Expo a účasti SR napriek prevládajúcej kritike voči politickej reprezentácii a vnímaní EXPO ako „vyhodených peniazoch“.
• Komunikovať naraz desiatky tém vrátane exponátov a ich tvorcov, priority MH SR a ďalších rezortov, oficiálne návštevy, 100-ku firiem, odborné podujatia, gastronómiu - to všetko na pozadí neustále hroziacej krízovej komunikácie a v rekordne krátkom čase na prípravu.


Stratégia: Slovenský pavilón bol na 6 mesiacov výkladnou skriňou SR, a vedeli sme, že tá (rovnako ako realita) nie je dokonalá. Strategickou úlohou agentúry bolo udávať tón mediálneho pokrytia, dávkovať správne informácie správnym spôsobom v správnom čase správnemu publiku. Začali sme strategickým zadefinovaním naratívu expozície SR v duchu leitmotívu „vodík, letectvo a vesmír“ na základe najsilnejších exponátov. Nasledovala príprava komunikačného plánu a strategická alokácia kapacít na Slovensku i v Dubaji. To všetko v rekordne krátkom čase, s obmedzeným rozpočtom a de facto v pohybe.

Realizácia: 6-mesačný maratón 24/7 a mnohoprúdová diaľnica paralelných tém – aj tak by sa dal nazvať komunikačný projekt Expo. Kontinuálna komunikácia expozície SR a jednotlivých stakeholderov počas 14-tich tematických misií a špeciálnych eventov (individuálne media relations, tlačové správy, SoMe, kontinuálny press office 24/7 vrátane neustálej hrozby krízovej komunikácie)
• Tlačová konferencia zameraná na predstavenie účasti SR a jej silných stránok
• Pokrytie každej zo 14-tich tematických misií z press officu v Dubaji a v Bratislave
• Individuálne media relations 24/7 v SR i UAE
• Kontinuálna a vyvážená komunikácia stakeholderov (inštitúcií, firiem a osobností)
• Executive PR (manažment expozície SR a MH SR + Slovakia Travel ako organizátorov)
• Samostatný event Slovenský národný deň za účasti Prezidentky SR s množstvom sprievodných akcií ako vyvrcholenie SR na Expo)
• Zvyšovanie povedomia o SR ako inovatívnej krajine a našich firmách v zahraničných médiách
• Komplexná správa sociálnych médií
• Krízová komunikácia (meškajúci pavilón a ďalšie)


Výsledky: 1 297 výstupov s AVE 1.3 mil. eur, pozitívne hodnotenia účastníkov i médií, zvládnutá kritika zo strany menej spokojných, konštruktívna interakcia na sociálnych sieťach, hodnotenie 4.5 z 5 na Google, reštaurácia v Slovenskom pavilóne hodnotená ako jedna z najobľúbenejších na EXPO. Napriek množstvu výziev vyplývajúcich zo spojenia štát-nedostatok času-nedostatok peňazí-množstvo problémov-množstvo zadávateľov sa nám podarilo zvládnuť projekt EXPO nad rámec očakávaní. SR na EXPO sme zviditeľnili tak, ako doteraz nikdy, a ustáli všetky (nielen) komunikačné výzvy.

H. Regional Relations

1st CLASS AGENCY
Kofola vodozádržné opatrenia Rajecká dolina | Kofola ČeskoSlovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rajecká dolina je oblasť, v ktorej má Kofola už 20 rokov výrobný závod a má eminentný záujem o jej čistotu a dobrú kondíciu. V roku 2020 v spolupráci s regionálnymi partnermi dokázala získať pre dolinu BIO certifikáciu pre voľný zber bylín a následne sa začala intenzívne zaoberať udržaním vody v krajine. V roku 2022 založila s týmto cieľom NO Kvapka Rajeckej doliny a pripravila rovnako v spolupráci s regionálnymi partnermi prvé vodozádržné opatrenia v regióne, na ktorých realizáciu pozvala okrem ochranárov, samosprávy a lesníkov a aj regionálne médiá.


Výzva a cieľ: ● Leto 2022 bolo extrémne suché. V Rajeckej doline spôsobilo vyschnutie časti rieky Rajčanka, čo dalo niektorým mylný predpoklad, že závod Kofola môže byť príčinou.
● Kofola okamžite reagovala, znížila v čase sucha objem odoberanej vody na nevyhnutné minimum, spojila sa s inštitúciami a odborníkmi a začiatkom novembra realizovala odborný workshop a predstavila prvé vodozádržné opatrenia priamo v teréne.
● Úlohou PR bolo zážitok účastníkov workshopu preniesť na zvyšok Slovenska a vyvolať záujem o tému nielen u verejnosti, ale aj predstaviteľov CHKO, obcí a zahraničných partnerov

Stratégia: ● Workshop v lesnom teréne Fačkov bol ideálnou príležitosťou ukázať zodpovedný prístup spoločnosti v praxi.
● Mal nielen prepojiť všetky strany, ale aj edukovať s jasným cieľom – konať konkrétne kroky.
● Workshopu sa zúčastnil aj majiteľ Kofoly a potvrdil eminentný záujem o zlepšenie kvality prostredia v regióne a plánované investície doň.
● Presne vytypované regionálne médiá sme pozvali na deň, kedy sa workshopu zúčastnili aj lesníci, správa tokov, urbári, starostovia, ktorí autenticky sprostredkovali skúsenosti s neriadeným odtokom vody z krajiny a potrebu jej udržania v pôde.

Realizácia: ● Kofola realizuje viaceré trvalo udržateľné a zodpovedné stratégie. Ako výrobca nápojov vníma ako svoju udržateľnú prioritu ochranu vodných zdrojov a cirkulárnu ekonomiku.
● Založila n.o. Kvapka Rajeckej doliny a v spolupráci so špecialistom na revitalizáciu krajiny a obnovovanie prirodzených funkcií vodných tokov, Miroslavom Kubínom, začala už začiatkom roku 2022 mapovať mikropovodia v Rajeckej doline a monitorovať tzv. približovacie cesty, ťažkou technikou utlačené cesty, ktorými sa zváža drevo z lesa. A na týchto cestách chcela ukázať, ako sa zase ťažkou technikou dá obnoviť priepustnosť pôdy a zlepšiť vsakovanie vody.
● Workshop ponúkal výnimočnú príležitosť na obrazový materiál, preto sme sa rozhodli pozvať na stretnutie aj médiá, prioritne televízie a ďalej tie, ktoré sa v lete venovali vyschnutej Rajčanke a zaujímajú sa nielen o región, ale aj o udržanie vody v pôde.
● Pre všetkých novinárov, ktorí sa nemohli zúčastniť, sme pripravili bohatý fotomateriál, ktorý mohli použiť vo svojich reportážach. Odborná realizácia workshopu bola dielom Kvapky Rajeckej doliny.


Výsledky: • Na 2-dňovom workshope sa zúčastnilo viac ako 100 partnerov.
• Osobne sa ho zúčastnili TV Markíza, TA3, RTVS TV aj rozhlas, Pravda a Roľnícke noviny.
• Téma vodozádržných opatrení v Rajeckej doline a ciele Kofoly sa objavili v 18 výstupoch v 12 médiách, so zásahom 1,8 mil. respondentov a AVE 71 500 eur.
• Vďaka medializácii mala Kvapka Rajeckej doliny už niekoľko kontaktov od záujemcov o podobný prístup k zadržaniu vody krajine zo strany ďalších CHKO, susedných krajín a obcí.
• Aj v tomto roku pokračuje v príprave projektov s lokálnymi komunitami, ktoré majú pomôcť udržať vodu v krajine

PS:Digital
Nafta trnafská (Ako sme naučili korporát hovoriť ľudskou rečou) | Nafta,
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hlavný challange bol presvedčiť obyvateľov dediniek v okolí Trnavy, že ťažba zemného plynu nie je žiadna tragédia. Potrebovali sme vyvrátiť dezinformácie a uistiť ich, že sa nemajú čoho báť. Urobili sme tak sériou edukačných online videí, v ktorých vystupuje Charlie ChaPLYN a PLYNstonovci. Ľuďom sme vysvetlili, ako ťažba funguje, aj to, čo by sa stalo, keby plyn nebol. Urobili sme to hravo a tak, aby rozumeli naozaj všetci - voice overom v čistej trnavčine, v ktorej na nich ešte žiadny „korporát“ nerozprával.


Výzva a cieľ: Veľké spoločnosti sa vyznačujú veľmi oficiálnym, biznisovým štýlom komunikácie. To, čo znamenite funguje v B2B sektore, však zaručene zabíja komunikáciu s bežnou verejnosťou, obzvlášť ak sa jedná o veľmi citlivé otázky, akými sú ťažba surovín v ich blízkosti, prípadne energetická kríza.
Náš klient ale potreboval ľuďom vysvetliť, prečo je využívanie/ťažba lokálnych energetických zdrojov dobré pre všetkých a čo to aj pre nich konkrétne znamená a docieliť, aby dali súhlas k jej realizácii.
Mali sme teda na stole množstvo citlivých otázok, na ktoré sme museli nájsť ľudskú/kreatívn

Stratégia: Zamysleli sme, kedy/koho ľudia najviac počúvajú. No predsa toho, kto na nich rozpráva ľudsky a doslova v ich jazyku.
Preto sme nášho klienta presvedčili, aby úplne zabudol na korporátny tone of voice a prihovoril sa našej veľmi špecifickej cieľovke jej jazykom.
A keďže už trnavský rodák Anton Bernolák vravel Píš ako počuješ!, počúvli sme ho aj my a priniesli sme komplet celú kampň v plynulej trnafčine.
Náš plán bol dostať hlavnú myšlienku kampane priamo medzi ľudí v danom regióne a to tak, aby ich dané video/statická kreatíva zaujali natoľko, že sa s myšlienkou/zámerom klienta stotožnia.

Realizácia: V prvom rade sme vytvorili prvého slovenského plynfluecera Karčiho ČePLYNa. Maskota, ktorý sa cieľovej skupine prihováral ich „trnafským“ jazykom.
Karči ČePLYN sa v prvom videu zahral na vedátora, ktorý vie o ťažbe plynu naozaj všetko a nebojí sa o to podeliť. Samotné video dopĺňala aj séria statických postov na Facebooku.
To ale nebolo všetko.

Pripravili sme aj druhé video, ktoré reflektovalo aktuálnu tému energetickej krízy: Hrozí nám bez plynu doba ľadová?“, kde sme si na pomoc zobrali ďalšiu legendu PLYNstounovcov.
V oboch prípadoch nám títo „influenceri“ pomohli zjednodušiť problematiku a to tak, aby bola ľahko stráviteľná pre každého, kto na video/post narazí počas scrollovania svojho Facebooku.

V komunikácii sme využívali predovšetkým online nástroje (Facebook, YouTube) s presným cielením na región, ktorého sa daná problematika týka, pretože práve tam sme potrebovali ľudí presvedčiť, zmeniť ich postoj.


Výsledky: Bez preháňania môžeme povedať, že s našim trnavským plynom vybuchli internety.
Naša kampaň zacielená na mikroregión s cca 20 000 obyvateľmi mala na Facebooku a YouTube trueplay viac ako 600 000 videní.
Navyše si ľudia v komentároch pochvaľovali, že konečne niekto urobil reklamu, ktorú ich baví dopozerať až do konca.
Obyvateľov sme si teda získali a náš klient je aktuálne v procese, na konci ktorého snáď bude povolenie k ťažbe.

Zaraguza v spolupráci s Zaraguza
Návrat značky HC DUKLA Senica na slovenskú hokejovú mapu | HC Dukla Senica
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hokejový klub Dukla Senica v 2016 skrachoval. V 2022 obnovila klub partia Seničanov, ktorí zverili športový marketing digitálnej agentúre. Komunikáciou získal klub srdcia fanúšikov, sponzorov a v priemernej návštevnosti cez 2 000 divákov predbehli všetky prvoligové a viaceré extraligové kluby.

Napriek tomu, že hokejový klub v tretej najvyššej súťaži nemá v podstate žiadny “media coverage” a musí sa spoliehať výhradne na sociálne siete, klub získal pozornosť regionálnych aj celoslovenských médií.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo vrátiť hokejového fanúšika na tribúny a urobiť z hokeja spoločenskú udalosť.

Posledných 6 rokov chodilo na hokej v Senici priemerne do 150 fanúšikov.
Bolo dôležité vytvoriť komunikáciu, ktorá bude zaujímavá pre hokejového fanúšika a zároveň pre partnerov. Bez partnerov totiž klub nemá dostatok prostriedkov na kvalitné hokejové mužstvo s výsledkami, ktoré by lákali fanúšikov. Trojuholník Fanúšikovia+Partneri+Výsledky funguje ako spojené nádoby. Cieľ bol 1 000 -1 500 fanúšikov na zápas.

Stratégia: Na propagáciu zápasu spraviť plagát nestačí. Ľudia dnes konzumujú šport inak ako v minulosti a očakávajú informácie o svojom obľúbenom športe alebo tíme v reálnom čase počas celého týždňa.

Na základe tohto insightu sme zo sociálnych sietí klubu vytvorili aktívny fanúšikovský kanál s kvalitným obsahom, pomocou ktorého sme vytvorili boom okolo hokeja v meste už pred sezónou.
Aby sme dali partnerom pridanú hodnotu, okrem štandardného loga na štadióne a dresoch hráčov sme im predávali mediálny priestor.

Realizácia: Z HC Dukly sme spravili značku s príbehom a vizuálnou identitou, ktorá zjednotila všetko od dresov po sociálne siete. Kľúčom úspechu bola kvalitná obsahová pyramída a distribúcia obsahu na sociálnych sieťach. Focus bol najmä na Facebook a Instagram, využívali sme však aj Linkedin, Youtube a Tiktok pre mladých. Pri tvorbe obsahu sme sa inšpirovali svetovým športom a lokálnymi insightami.

Príbehmi sme sa snažili nastavovať témy rozhovorov v lokálnych pohostinstvách. Napríklad interná trofej, ktorú si hráči predávajú po domácom zápase sa volá “senický gumák” čo je odvolávka na vojakov, ktorí hrali za Duklu v 90-tych rokoch.

Sponzorov sme predávalili invenčným spôsobom. Dohodu s novým brankárom sme prirovnali k stene v bránke, ktorú postavil partner Betonáreň Rehuš. Robili sme súťaže ako napr. v stavaní pukov, kde majú hráči stavbársku prilbu 2 stavebných partnerov.

Vďaka zaujímavému fanúšikovskému a partnerskému obsahu klub dosahuje rekordné čísla návštevnosti, čím získal záujem médií o príbeh obnovenia klubu a jeho športový marketing.

Výsledky: Vygenerovali sme skoro 1 300 postov, vyše 3 mililónov zobrazení a 130 tisíc reakcií s mediálnou hodnotou 15 tisíc €.

Senzácia Dukly zaujala nielen regionálne, ale aj celoslovenské médiá. Priemerná návštevnosť bola cez 2 000 divákov, čo znamená 7. miesto v návštevnosti na Slovensku, prekonanie prvoligových a viacerých extraligových klubov.

Úspechom pre klub sú podpísané zmluvy s partnermi a pokrytý rozpočet na ďalšiu sezónu.

Sekundárne vnímame aj vplyv na nábor detí do hokejovej prípravky v meste a na gastro.

Špeciálne kategórie

A. Traditional media PR

1st CLASS AGENCY
IQOS ILUMA - Nová dimenzia prichádza! | Philip Morris Slovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Komunikácia noviniek a inovácií spoločnosti podnikajúcej v tabakovom priemysle je veľmi citlivá a aj kontroverzná. Ak sa však prihovára špeciálne dospelým fajčiarom, prináša do témy fajčenia celkom nový rozmer. Philip Morris (PMI) uviedol na Slovensku revolučné bezdymové zariadenie IQOS ILUMA, ktorá je vhodnejšou alternatívou ku klasickým cigaretám. Spolu s ňou prináša dospelým fajčiarom aj edukatívny rozmer, v rámci ktorého poukazuje na riziká spojené s návykom a to cez bohatý mix media spoluprác.


Výzva a cieľ: Oblasť tabakového priemyslu čelí značnej kontroverzii a komunikácia inovácií v tejto oblasti podlieha prísnym legislatívnym normám. Spoločnosť Philip Morris však už dlhodobo prináša v produktových inováciách aj v komunikácii tém zodpovednejší rozmer a cez inovácie v IQOS ponúka dospelým fajčiarom, ktorí nevedia, alebo nechcú prestať fajčiť, vhodnejšiu alternatívu ku klasickým cigaretám. Predstavenie IQOS ILUMA kopíruje hlavnú víziu spoločnosti na ceste za bezdymovým Slovenskom.

Stratégia: Dobrým východiskovým bodom boli dlhodobé a transparentné vzťahy s médiami, na ktorých ako agentúra tak i klient dlhodobo pracuje. Vzhľadom na striktnú legislatívu, etické kódexy vydavateľstiev a rovnako etický kódex komunikácie PMI, boli v media relations dôležité cielenie a key message - informácie o vhodnejšej bezdymovej alternatíve k bežným cigaretám pre dospelých fajčiarov, ktorí nevedia alebo nechcú prestať fajčiť. Zamerali sme sa najmä na media partnerstvá, aby messages neboli dezinterpretované.

Realizácia: Uvedenie novinky bolo naplánované na tri mesiace aktívnej komunikácie na jeseň 2022. Tú odštartovalo uvedenie novinky počas zážitkového večera, prostredníctvom unboxingu, ktorého sa zúčastnilo 72 zástupcov médií. Následne sme využili príležitosť a sezónnu blížiacich sa Vianoc či novoročných predsavzatí, kedy dospelí fajčiari najčastejšie končia s návykmi.

Nová dimenzia prichádza! To bol hlavný claim a aj nosná myšlienka komunikácie, na ktorú sme nadviazali postupne aj ďalšie edukatívne messages o rizku fajčenia a užívania tabakových výrobkov. Kľúčové posolstvá sme zapracovali do samotných článkov a výstupov, ktoré sme čitateľovi,teda dospelému fajčiarovi priniesli cez viaceré témy.

Za plánovaný čas sme citlivo a zodpovedne pripravili a umiestnili takmer 150 článkov, rozhovorov, PR tipov, produktových testov, recenzií, kde každý bol pripravený individuálne, na mieru daného média.

Využité media relations nástroje:
Media event
Pres kit,
cielený medialist
media partnerstvá
PR články v lifestylových, odborných a regionálnych médiách
Testy a recenzie realizované v spolupráci s IT médiamiVýsledky: Otvorená komunikácia aj v takto citlivej oblasti posilňuje vnímanie Philip Morris ako lídra v inováciách a zodpovednom prístupe k svojim zákazníkom. Philip Morris hľadá invenčné spôsoby, ako otvárať aj kritické spoločenské témy a komunikovať dospelým fajčiarom riziká spojené s návykom. Súčasne im ukazuje vhodnejšie alternatívy oproti cigaretám. Zodpovednú message sme odovzdali cez približne 150 individuálnych média výstupov, ktoré mali dovedna zásah cez 26,5 milióna videní a hodnotu AVE 259,5 kEUR.1st CLASS AGENCY
Návrat Sandry | Kofola ČeskoSlovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Kofola dlhodobo sleduje uhlíkovú stopu obalov a keďže vratné sklo patrí medzi najekologickejšie, dá mnohonásobne používať, cirkulovať, priniesla v roku 2022 na trh svoje lovebrandy Kofola, Vinea a Rajec vo vratných fľašiach Cirkulka aj do maloobchodu. Spolu s nimi sa vrátila na TV obrazovky aj Sandra Flemrová, dievčatko z dnes už ikonickej vianočnej reklamy. Recyklácia Sandry, jej životný príbeh a opätovné spojenie so značkou pritiahli pozornosť médií a verejnosti nielen k reklame, ale aj k samotnému projektu Cirkulka. A zo Sandry sa opäť stala hviezda slovenských médií.


Výzva a cieľ: Cieľom PR bolo pritiahnuť pozornosť verejnosti na nový TV spot Kofoly a projekt Cirkulka, udržateľný strategický projekt spoločnosti, aj prostredníctvom médií. PR kľúčovú úlohu mala zohrať staro-nová reklamná tvár Sandra. Slovenská verejnosť nepoznala dospelú Sandru na rozdiel od českej. Keďže Sandra pracuje ako zubná sestrička v Plzni a nemohla sa kvôli aktivitám na Slovensku uvoľniť, výzvou celého projektu bolo vytvoriť mediálny záujem o ňu a jej novú rolu v komunikácii Kofoly bez osobného stretnutia s PR agentúrou a samotných médií.

Stratégia: Media plan bol jasný. Využiť v lete pri launchi reklamy na Cirkulku príbeh Sandry a pred Vianocami sa opäť pripomenúť s vianočným Kofola spotom. Cieľom bolo, aby sa Sandra Flemrová sa stala tvárou Cirkulky nielen v reklame, ale aj v komunikácii s médiami. Stavili sme na tradičné media relations a media komunikačné nástroje. Nosnou message bol zodpovedný príbeh - vlastne niekoľko - príbeh Kofoly a jej návrat do skla, re-use príbeh známej reklamnej tváre Sandry a jej ”návrat ku Kofole” a samozrejme dlhodobo udržateľný príbeh Kofoly ČeskoSlovensko a jej prístup k cirkulárnej ekonomike.

Realizácia: V úvodnej fáze pred spustením nového spotu Cirkulka sme zhromaždili čo najviac zaujímavých informácií o:
• životnom príbehu Sandry, jej zážitkoch a spomienkach z natáčania oboch Kofola reklám a vzťahu ku Kofole a udržateľnosti
• ekologickom príbehu značky Kofola
• príbehu Cirkulky

Na médiá sme využili viaceré tradičné nástroje:
Launch spotu: leto
● press kit - príbehy, info, čísla, videorozhovor so Sandrou, foto Sandry z natáčania nového spotu, z výroby Cirkulky, vizuály, TV spot
● exkluzívne media partnerstvo s TV Markíza - video reportáž z výroby, Teleráno, súťaž na FB Telerána Spoznávate dievča na obrázku?
● exkluzívny príbeh pre bulvár médiá
● online rozhovor so Sandrou
● TS k spotu pre mktg a B2B médiá - exkluzívne pred spustením spotu
● TS produktová Cirkulka s direct mailingom
Vianoce:
● TS k vianočnej limitke Kofoly a vianočnému televíznemu spotu so Sandrou
● produktový direct mailVýsledky: Cieľ spojiť Cirkulku so Sandrou sme splnili nad očakávania a k tomu takmer nemožné, aj spontánny product placement v médiách
• partnerstvo s TV Markíza - 10 min. vstup Teleráno s produktom, príbehom, rozhovorom so Sandrou, reportážou z výroby
• Org. zásah FB súťaže Telerána 1 478 komentárov, 3 291 kliknutí
• 21 spontánnych média výstupov vrátane 2/1 v Novom čase, 1/1 v Plus1deň. Zásah 1.564 mil respondentov, AVE 46 tis. €, 100 % želaná message a pozitívna tonalita
• Predaj Kofoly, Viney a Rajca vo fľašiach Cirkulka prevýšil obchodné ciele na 180 %, a to i napriek nedostatku skla na obalovom trh

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA v spolupráci s AMI Communications
Continental #SHARE THE ROAD | Continental Barum
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Najsledovanejšie slovenské televízie sa zapojili do kampane #ShareTheRoad za bezpečnosť na cestách a ohľaduplnosť medzi cyklistami a motoristami. Vďaka prepojeniu s témou novelizovaného cestného zákona sme dosiahli silný mediálny zásah a zviditeľnili klienta Continental ako generálneho partnera unikátneho cyklopodujatia Naprieč Slovenskom. V cieli 1. etapy, ktorú sme absolvovali spolu s redaktormi dvoch najsledovanejších celoštátnych televízií, sme tiež zorganizovali diskusiu o bezpečnosti, ktorú streamovali viaceré médiá.


Výzva a cieľ: Cieľom amatérskeho cyklopodujatia s charitatívnym významom pre nás z komunikačného hľadiska bolo šíriť posolstvo bezpečnej jazdy a posilniť pozíciu klienta ako lídra v téme bezpečnosti na cestách. Viditeľný brand priamo na podujatí je jedna forma PR, našim cieľom ale bolo vyvolať diskusiu, maximalizovať zásah a spontánnu publicitu v médiách. Komunikácia nemala vyznieť v prospech jednej skupiny, chceli sme ukázať, že cesta patrí všetkým a tolerancia u vodičov a ohľaduplnosť u cyklistov sú rovnako dôležité.

Stratégia: Jazdu naprieč Slovenskom sme komunikačne uchopili ako test nových pravidiel, ktoré platia od marca 2022. Novinárom sme ponúkli možnosť na vlastnej koži si odskúšať, ako v praxi fungujú zmeny v zákone. Keďže sme predpokladali, že interakcie cyklistov a vodičov budú rôzne, ďalším nástrojom bolo zorganizovanie panelovej diskusie o bezpečnosti a ohľaduplnosti, do ktorej sme pozvali odborníka z oddelenia BECEP za ministerstvo dopravy, riaditeľa odboru dopravnej polície, bývalého úspešného reprezentanta v cyklistike, organizátora pretekov a zástupcu samospráv.

Realizácia: Použili sme štandardné formáty, ktoré mali úspech vďaka vhodne zvolenej hlavnej téme. V rámci media relations sme pridali účasť novinárov na 1. etape, na čom sme pracovali už tri mesiace pred štartom. Redaktorov spravodajstva dvoch najsledovanejších komerčných televízií na Slovensku – TV Markíza a TV JOJ sme nahovorili, aby spolu s partiou cyklonadšencov absolvovali viac ako 170 kilometrov dlhú 1. etapu a na vlastnej koži si otestovali fungovanie a dodržiavanie novelizovaného zákona v praxi.
Ďalšou formou komunikácie bolo zorganizovanie diskusie o vzájomnej tolerancii vodičov a cyklistov priamo v cieli 1. etapy na námestí v Leviciach. Zapojili sme relevantných stakeholderov, ktorí bližšie predstavili zmeny v zákone, pravidlá bezpečnej jazdy, štatistiky nehodovosti, ale aj konkrétne pohľady vodičov, cyklistov či samosprávy. Diskusiu sme streamovali na soc. sieťach podujatia, odkiaľ ju okrem regionálnych a špecializovaných médií zdieľal na sociálnych sieťach aj jeden z najväčších online spravodajských denníkov Aktuality.sk.

Po podujatí nasledoval follow-up formou rozhovorov v ďalších top-tier médiách ako TA3 či StartitUP.

Výsledky: Podujatie sa v priebehu týždňa stalo súčasťou vyše dvoch desiatok výstupov v relevantných médiách, pričom až v 92% z nich bola prítomná silná vizibilita značky Continental. Posolstvo #ShareTheRoad a partner Continental dostali vďaka účasti redaktorov priestor v hlavnom vysielacom čase dvoch najsledovanejších televízií TV Markíza a TV JOJ, následne tiež v TA3 a RTVS. Možnosť byť zasiahnutí kampaňou v médiách malo 2 326 932 recipientov, streamovanú diskusiu videlo viac ako 6 000 užívateľov, celková hodnota kampane na základe ceny mediálneho priestoru dosiahla 106 520 €.

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
Svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy | L´Oréal 
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Program Pre ženy vo vede sa venuje podpore talentovaných vedkýň na Slovensku, ktoré chýbajú vo vedúcich funkciách, alebo nevedia splniť nároky na vedeckú prácu, ktoré sa vylučujú s materstvom. Cieľom PR komunikácie preto bolo zviditeľnenie programu, nakoľko sme klienta získali s tým, že o programe takmer nik nevedel, vrátane vedkýň. Našou prvou komunikačnou výzvou preto bola medializácia, správne nastavenie key msg. a oslovenie čo najväčšieho počtu vedkýň. Kľúčovým bol výber médií, partnerov a uchopenie obsahu = dať vede tvár a povedať, že aj teoretická matematika je kreatívna.


Výzva a cieľ: Žien vo vede tvorí celosvetovo iba 33% a pandémia ich nevýhodné postavenie ešte prehĺbila. Program Pre ženy vo vede síce podporuje vedkyne už 7. rok, ale takmer nik o ňom nevie, vrátane vedkýň. Cieľom preto bolo zviditeľnenie programu, našich ženských vedeckých talentov, ale aj inšpirovanie dievčat, aby sa vydali na vedeckú dráhu. Komunikáciou sme chceli dokázať, že postavenie žien vo vede nie je len otázkou rovnosti, ale aj kvality výskumu. Výzvou tiež bolo osloviť vedkyne z formálnych a IT oblastí, pretože vďaka automatizácii stratia ženy do roku 2050 viac pracovných miest ako muži.

Stratégia: S cieľom zasiahnuť vedkyne sme oslovili partnerov SAV a SOVVA a rozhodli sa pre strategickú komunikáciu formou tradičného/osobného PR a využitia dát z prieskumu UNESCO. Obsah sme postavili na 3 momentoch - ohlásenie nového ročníka, vyhlásenie víťaziek a predstavenie ich práce. Slávnostné ocenenie vedkýň sme programovo spojili s diskusiou, ktorá bližšie rozvila problémy, s ktorými sa denne stretávajú. PR komunikáciu sme postavili na jedinečnosti víťaziek a zamerali sa na ich osobné príbehy a komplexnosť v úlohe vedkyne, ženy a matky. Urobili sme z nich silné ženské vzory.

Realizácia: Komunikácia sa začala oficiálnym vyhlásením 6. ročníka programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede. V TS a PR sme vzdali hold minuloročným vedkyniam. Vďaka spolupráci so SAV a SOVVA sme oslovili vedecké ústavy, univerzity a vedkyne. Počas bežania prihlášok sme upriamili pozornosť aj na to, ako pandémia postavenie žien ešte zhoršila.

Vytvorenie video vizitiek vedkýň, ktoré slúžili na to, aby sme vede dali tvár. Vizitky boli súčasťou slávnostného eventu a PR kom. v TV a online priestore.

28.9. slávnostné odovzdávanie grantov spojeného s účasťou médií a odbornou diskusiou - moderovaná Samom Kováčikom - Vedátor. Diskusie sa zúčastnili: prof. Ľubica Lacinová SAV; Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT a neurovedkyňa Dominika Fričová, víťazka 4. ročníka programu.

PR komunikácia zameraná na rozhovory s vedkyňami v ženských, spravodajských, odborných a voľnočasových tituloch – print, online, TV, rozhlas. Focus na osobné príbehy, čo ich doviedlo k vede, čo by odkázali začínajúcim vedkyniam a zaujímavosti z ich vedeckého skúmania.

Účasť vedkýň na Noci výskumníkov a prezentácia programu v paneli.

Komunikácia materiálov cez kanály UNESCO, SAV, SOVVA a univerzít.

Výsledky: Komunikáciou sme dosiahli, že čoraz väčší počet vedkýň o programe vie a do nového 7. ročníka sa podľa údajov z formulára prihlásili aj preto, že o ňom počuli z médií. Vďaka zlepšenej reputácii projektu a zasiahnutiu cieľovej skupiny sa počet prihlášok oproti minulému ročníku 2-násobil, čím sme zabezpečili, že program bude mať svoje pokračovanie a budúcnosť.

Medziročný nárast mediálnych výstupov o 100% s rovnakou výškou budgetu
2-násobný nárast množstva prihlášok do programu

TOP spontánne výstupy: Forbes, TA3, SR rozhlas, HN, Pravda
TOP platené: Sme ženy, DenníkN
OTS 4 446460

casual
T-Phone: 5G do každého vrecka | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pamätáte si brandované - operátorské - telefóny? Bežné pred takmer 15 rokmi, netradičné dnes. Telekom sa po rokoch rozhodol ponúknuť zákazníkom svoje vlastné zariadenia - najdostupnejšie 5G smartfóny T-Phone a T-Phone PRO vyvinuté v spolupráci s Google, ktoré majú ambíciu doslova priniesť 5G do každého vrecka. Predstavili sme ich na netradičnom evente v podzemí Divadle P.O. Hviezdoslava.


Výzva a cieľ: Ciele komunikácie sme si vytýčili dva: Tým prvým bolo zabezpečiť všeobecné povedomie o novom produkte a pomôcť jasne zadefinovať očakávania na trhu - odkomunikovať, pre ktoré cieľové skupiny môže byť produkt zaujímavý. Nemenej dôležité bolo zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných recenzií - keďže ide o produkt, pri ktorom si prakticky každý kupujúci dohľadáva recenzie a články, od ktorých zväčša závisí finálne nákupné rozhodnutie.

Stratégia: Ako operátor vieme, že sa môžeme oprieť o širokú komunitu technologických novinárov, ktorí sledujú každú technologickú novinku a majú výrazný dosah na kľúčovú skupinu early adopters. Pre novinárov sme preto prichystali špeciálny mediálny event, na ktorom sme im okrem vysvetlenia filozofie produktu a jeho technických špecifík dali možnosť si ho aj reálne vyskúšať v praxi.

Realizácia: 5G do každého vrecka. To bol názov mediálneho eventu, pri ktorom sme do posledného momentu hosťom - technologickým novinárom a influencerovi Ducklokovi - nechceli prezradiť, čo im vlastne chceme ukázať. Jediné, čo sme im prezradili, bolo miesto - pomerne neznámy CO kryt, 3 poschodia pod Divadlom PO Hviezdoslava.

Na predstavenie telefónu v undergroundovej atmosfére umocnenej hrou svetla a tieňa, sme si prizvali hercov a tanečníkov, ktorí v niekoľkých scénkach predstavili rôzne use-cases pre naše smartfóny - od mladej rodiny, po technologicky zdatnejších seniorov.

No až v druhej časti prezentácie sme priznali, kvôli čomu sme novinárov pozvali, že to je štart exkluzívnych telefónov T-Phone a T-Phone PRO, prvých vlastných telefónov po 10-15 rokoch. No a po oficiálnej časti nasledovali prvé dojmy a testy telefónov.

Výsledky: Výsledkom celého snaženia bolo 28 výstupov v kľúčových médiách zasahujúcich cieľovú skupinu. Medzi výstupmi bola celá plejáda na internete dohľadateľných pozitívnych recenzií, ktoré nám výrazne napomáhajú pri predaji produktu.

Dynamic Relations 2000
Prvá dáma Tatier | Mores Resort
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hotel Lomnica je najstarším tatranským hotelom (1894). V roku 2022 získal oprávnenie 5* pre kategóriu boutique hotelov. Po komplexnej rekonštrukcii a opätovnom otvorení v roku 2018 si vybudoval image ako miesto, kde sú k dispozícii nadštandardné služby, súkromie a vynikajúca gastronómia. Slávnosť udelenia 5* sme chceli využiť ako míľnik ďalšieho posunu kvality hotela. Chceli sme dosiahnuť čo najlepšiu medializáciu tak, aby bola táto udalosť sprevádzaná väčším záujmom médií, a tým pádom aj hostí. Siahli sme ku klasickým PR nástrojom, ktoré sme v maximálnej miere využili.


Výzva a cieľ: Hlavnou výzvou bolo získať záujem televízií. Keďže celá „premena“ na 5* boutique hotel sa niesla v znamení unikátnej módnej show, kde sa predstavilo dvanásť šiat rakúsko-uhorských aristokratiek a ikonické korunovačné šaty cisárovnej Sissi, potrebovali sme najmä „obrazové“ médiá, ktoré sme doplnili vhodnými magazínmi a využili aj natívne PR. Cieľom bola masívna medializácia udalosti v kombinácii mediálnych partnerstiev a organického PR. Cieľ sme nielen splnili, ale organické PR výstupy priebežne prichádzajú dodnes. Mnohí novinári začali hotel vnímať ako niečo výnimočné.

Stratégia: Dva mesiace príprav a osobných stretnutí so všetkými celoplošnými televíziami a kľúčovými spoločenskými magazínmi a médiami. Kombinovali sme partnerstvá výmenou za možnosť „byť pri tom“. Naším hlavným „lákadlom“ bola dokonalá replika ikonickej korunovačnej róby cisárovnej Sissi, ktorú chce skoro každý vidieť. Aby sme netradičnú módnu show mohli čo najviac posunúť do súčasnosti, spojili sme sa s dvoma rešpektovanými návrhármi Ferom Mikloškom a Marcelom Holubcom, ktorých angažmán dodal podujatiu potrebný „celebritný“ rozmer a prilákal viacero známych tvárí. A to bol plán.

Realizácia: Primárne sme chceli predstaviť hotel ako výnimočné miesto, kde sa konajú výnimočné udalosti. Sekundárne šlo ale nielen o čo najširšiu medializáciu, ale aj nastavenie udržateľných foriem dlhodobej spolupráce. Vštepiť prítomným médiám a novinárom, že s hotelom Lomnica sa oplatí byť v kontakte. Úroveň podkladov a informačných setov, ktoré sme médiám poskytli, bola mimoriadne obsahovo bohatá a presná. O každého novinára sme sa osobne starali. Urobili sme z nich prakticky hostí. Odmenou bola bohatá organická medializácia – napríklad televízie zaradili spravodajské šoty z podujatia do hlavných správ, čo nebolo súčasťou našich partnerstiev. Viacerých novinárov zaujala aj história hotela, fakt, že funguje aj ako galéria slovenského umenia (600 originálov) a avizujú ďalšie zaujímavé materiály, ktoré neboli súčasťou media plánu. Evidujeme napríklad viacero médií pripravených realizovať reportáže z unikátneho hotelového gastro balóna, ktorý počas letu nad Tatrami ponúka kulinárske služby. Unikátnu slávnosť pri udeľovaní 5*, ktorá sa niesla v znamení tradícií rakúsko-uhorskej monarchie, sme skrátka dokázali maximálne využiť aj do budúcnosti.

Výsledky: Okrem plánovaných TV relácií sme nakoniec získali spravodajské šoty v hlavných spravodajských reláciách všetkých televízií. Využili sme aj „áčkové“ pozície pre obsiahle materiály v mainstreamových médiách a uzavreli veľa efektívnych partnerstiev s médiami naprieč spektrom. Vysokú hodnotu majú však najmä nadviazané vzťahy hotela s viacerými médiami a ďalší organický záujem o „hotelové“ témy – napríklad unikátny príklad duálneho vzdelávania hotelového personálu, ktorý hotel realizuje s miestnou hotelovou školou a iné. Celková mediálna hodnota výstupov dosiahla 300 000 €.

Grayling Slovakia
15. výročie Street View | Google
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cieľom kampane 15. výročia Street View bolo opäť upriamiť pozornosť na túto populárnu službu, ktorú už všetci poznajú. Výnimočnou pre kampaň bola spolupráca s TV Markíza, kde sa nám pre ilustračné zábery podarilo exkluzívne zabezpečiť aj Street View auto. Kampaň sme obohatili rebríčkami slovenských populárnych miest na Street View a videom zachytávajúcim históriu služby na Slovensku, ktoré sa na sociálnych sieťach Googlu stalo aj top video príspevkom za posledné 2 roky. S nulovým mediálnym rozpočtom sa nám podarilo vygenerovať 23 výstupov s celkovým dosahom viac ako 10,3 milióna.


Výzva a cieľ: Komunikácia oslavy výročia služby či produktu prináša viacero výziev – ide o pozitívnu správu, a zároveň je často vnímaná ako komerčná. Dôležité bolo pre nás preto vybrať a komunikovať informácie, ktoré túto správu obohatia, zatraktívnia a priblížia verejnosti. Spojili sme viacero komunikačných prvkov, vrátane podpory kampane na sociálnych sieťach Googlu (najmä na Facebooku) a vhodne využili media relations pod embargom. Služba Street View je primárne určená pre používateľov Máp Google, takže cieľom kampane bolo dostať sa čo najefektívnejšie k najširšiemu publiku.

Stratégia: 15. výročie služby Street View sme chceli využiť na vytvorenie buzzu okolo tejto služby na lokálnej úrovni a súčasne prísť s vlastným atraktívnym obsahom pre lokálne médiá, vrátane využitia podpory kampane na sociálnych sieťach Googlu. Pri obsahu sme pracovali s dátami populárnych slovenských miest a históriu služby na Slovensku sme prerozprávali videom. Informácie k výročiu služby boli komunikované aj pod embargom, pri výbere mediálneho partnera sme preto zohľadnili okrem spoľahlivosti aj mediálny zásah.

Realizácia: Najdôležitejšou bola v tejto kampani prípravná fáza, pričom v jej úvodnej časti bolo nutné vyselektovať dáta, ktorými chceme správu obohatiť. Prvými dátovými bodmi boli rebríčky slovenských populárnych miest na Street View, vrátane súvisiaceho atraktívneho vizuálneho obsahu. Druhá aktivita sa už sústredila najmä na prierez vývoja služby na slovenskom trhu (zhodou okolností išlo na Slovensku o 10. výročie tejto služby) – históriu služby sme prerozprávali videom, ktoré mapovalo míľniky služby Street View na Slovensku. Tretia aktivita sa sústredila na ponuku exkluzívneho obsahu pre konkrétne médiá, pričom sa nám témou podarilo osloviť aj spravodajstvo TV Markíza. Veľmi úzky okruh médií bol témou oslovený pod embargom, následne bola komunikácia aj s podpornými materiálmi zaslaná na široký okruh relevantných médií, vrátane zdieľania videa na sociálnych sieťach Googlu.

Výsledky: Kampaň dosiahla prostredníctvom 23 mediálnych výstupov mimoriadne organické výsledky s denným zásahom viac ako 2,5 milióna. Najväčšími boli výstupy v TV Markíza v Televíznych novinách, kde sa nám podarilo zabezpečiť priestor pre česky hovoriacu produktovú špecialistku Googlu v Zurichu a v Teleráne, kde cez telemost vyspovedali komunikačnú manažérku Googlu. Čo sa týka pripraveného slovenského videa komunikovaného cez sociálne siete Googlu, išlo z pohľadu celkového zásahu o príspevok s najvyšším zásahom za rok 2022 a zároveň aj o top video príspevok za posledné 2 roky.

MEDIA CENTRAL,
Výstava 33 dní s medveďmi v Galérií SPP | SPP
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ochrana životného prostredia je pre spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel kľúčovou komunikačnou témou. Cez fascinujúci príbeh Martina Greguša, celosvetovo uznávaného fotografa pochádzajúceho zo Slovenska, ktorý strávil 33 dní v Arktíde fotením ľadových medveďov, sme vzbudili masívny záujem verejnosti aj médií. Natívna kampaň zaznamenala obrovský dosah. Galéria SPP ako prvá na Slovensku priniesla jeho úchvatné fotografie, SPP si posilnilo imidž spoločnosti, ktorá dbá na životné prostredie a zároveň otvorilo diskusiu na tému ochrany ohrozených druhov.


Výzva a cieľ: Spoločnosti SPP záleží na stave životného prostredia, zodpovedne sa podieľa na jeho ochrane a prináša ekologické riešenia. V dobe, kedy značky masívne komunikujú zelené témy, je náročné pritiahnuť pozornosť verejnosti k informačne presýtenej téme ekológie, navyše v kontexte energetickej spoločnosti SPP. Strategickou výzvou bolo hľadanie nevšedných ciest komunikácie a spojenia významu ochrany životného prostredia a čistej energie z prírody, ktorá je ústrednou témou v rámci SPP.

Stratégia: Ideou kampane bolo stvárnenie témy atypicky, a to pomocou umenia v spojení so silným osobným príbehom. Ústredným prvkom kampane zameranej na posilnenie imidžu SPP ako spoločnosti, pre ktorú je ochrana životného prostredia na 1. mieste, bol pútavý príbeh a výnimočné fotografie svetoznámeho fotografa Martina Greguša, ktorý má vo svete meno, ale u nás, v jeho rodnej krajine, jeho prácu a tvorbu nepoznáme. SPP prinieslo premiéru jeho unikátnej výstavy s názvom "33 dní s medveďmi" na Slovensko a vďaka silnej komunikačnej podpore sa stala kľúčovou exhibíciou Galérie SPP v roku 2022.

Realizácia: SPP má k dispozícii svoj vlastný umelecký priestor – Galériu SPP a fascinujúce zábery ľadových medveďov boli jej súčasťou po dobu piatich mesiacov.
Kampaň odštartovala vernisážou Martina Greguša v októbri za účasti Martina a zástupcov všetkých typov médií (TV, print, online). Následné silné media relations zabezpečili množstvo rozhovorov a pozvánok na výstavu. Príbeh fotografa zarezonoval médiami v súvislosti s potrebou ochrany ohrozených druhov a prírody. Snímky divokých ľadových medveďov vo fialových kvetoch kypriny úzkolistej sa stali poznávacím symbolom kampane a preleteli naprieč celým mediálnym svetom. Komunikácia prostredníctvom profilov SPP na sociálnych sieťach (FB, IG, LI) a jedinečného webu projektu 33dni.sk sa zamerala aj na ďalšie cieľové skupiny.
Druhú fázu kampane sme cielili regionálne, priamo na potencionálnych návštevníkov Galérie SPP v jej okolí, ktorých sme na výstavu pozvali prostredníctvom direct mailov.
Posledná časť kampane bola realizovaná online, keďže sa podujatie pre obrovský úspech predĺžilo do konca februára 2023. Kampaň bola natívna a jej súčasťou nebol nákup mediálneho priestoru.

Výsledky: Natívna PR kampaň masívne rezonovala v médiách a posilnila vnímanie SPP ako značky, ktorej záleží na životnom prostredí. Ekologický podtón výstavy v spojení s SPP zasiahol televízne, printové aj online média. Podarilo sa dosiahnuť 80 natívnych výstupov v médiách s dosahom 16 900 000 a s mediálnou hodnotou 206 300 EUR. Na webe 33dni.sk sme zaznamenali 13 709 unikátnych návštevníkov a na Google Maps za obdobie výstavy bolo zachytených 1250 interakcií, pričom 910 ľudí požiadalo o navigáciu do galérie. Výstava bola pre obrovský úspech a návštevnosť predlžená o dva mesiace.

SKPR STRATEGIES v spolupráci s Wictor Leo Burnett,
Centova dieta - zaplavila médiá | Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Slováci radi skúšajú rôzne diéty, tisíce ľudí na pokraji chudoby ju ale drží nedobrovoľne. Lidl na problém nielen upozorňuje, ale ho aj aktívne rieši. Prostredníctvom guerilla aktivity - CENTOVA DIÉTA to urobil RÁZNE a NETRADIČNE. Spolu s influencermi ju TEASINGOM Slovákom predostrel, NATÍVNYM PR pokračoval a vo finále odhalil na MEDIA BRIEFINGU. V 7 dňoch sa tak podarilo zasiahnuť 1,4 mil. ľudí na SoMe a 57 výstupov. Intenzívnou komunikáciou naprieč médiami tak aktivita upriamila pozornosť na projekt Podeľ sa a pomôž, ktorý ľuďom v núdzi poskytol potraviny za vyše 1,5 mil. EUR.


Výzva a cieľ: Viac ako 600 000 Slovákov ohrozuje príjmová chudoba. Lidlu to nie je ľahostajné, preto v roku 2020 vznikla najväčšia potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“, podstatou ktorej je spoločne dávať potraviny tam, kde je ich nedostatok. Zámerom kampane bolo nevšedným spôsobom primäť obyvateľov k pomoci ľuďom v núdzi a zároveň ich motivovať. Najväčšou výzvou bolo to, aby sa počas teasingu a celej prípravy neodhalila skrytá pointa. Objasnenie a vysvetlenie totiž malo prísť až pri oficiálnej tlačovej konferencii v jednej z Lidl predajní doslova v „priamom prenose“.

Stratégia: Náš plán bol jasný - šokovať celé Slovensko. K riešeniu komunikačnej výzvy sme vytvorili strategický plán, rozdelený do dvoch línií - influencerskej a mediálnej. Našou prioritou bolo spracovať ťažkú tému tak, aby zaujala, zarezonovala a bola väčšine blízka. Využili sme preto slovo DIÉTA, s ktorým sme sa vyhrali a prepojili sme ju s vážnym problémom – CHUDOBOU a zlou životosprávou. Influenceri mali vyvolať davovú psychózu na svojich profiloch v zmysle odhalenia najnovšieho trendu v diéte a dopomohla k tomu aj dohodnutá spolupráca s denníkom Plus1deň.

Realizácia: Kampaň sme spustili na sociálnych sieťach 2 známych tvárí – foodblogera Daniela Feranca, známeho ako „ČOJE“ a herečky Karin Haydu, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali Centovú diétu. Počas 3 dní sa tvárili, že podstupujú skutočne drastickú diétu a pod rúškom tajomstva prinášali informácie o jej samotnom priebehu. S prvým dňom prišlo predstavenie obsahu balíčka a jasného wordingu CENTOVEJ DIÉTY – ide o redukčnú diétu, ktorej cieľom je efektívne zníženie telesnej hmotnosti. Podľa odborníkov na výživu je mimoriadne účinná už za krátky čas. Zameriava sa na konzumáciu výlučne lacných základných potravín s dlhou dobou trvanlivosti. S pribúdajúcimi dňami sa však zmenila pozitívna emócia na negatívnu. Aby bola komunikácia čo najuveriteľnejšia, dbali sme striktne na prirodzenosť a rukopis protagonistov. Veľké rozuzlenie prišlo až v piaty deň, kedy sme na briefingu v Lidl za účasti všetkých mienkotvorných médií prezradili podstatu danej diéty - uvedomenie si závažnosti témy chudoby, s ktorou sa každodenne potýka značná časť Slovenska. Hĺbku problému nám pomohli zdôrazniť na mieru šité PR články pred, počas, aj po odhalení Centovej diéty.

Výsledky: Potravinová zbierka Podeľ sa a pomôž je od 2020 prítomná vo všetkých 160-tich predajniach Lidl a Centovou diétou sme na ňu JASNE UKÁZALI a upriamili pozornosť verejnosti na problém príjmovej chudoby u nás. Briefingu pri odhalení sa zúčastnili všetky relevantné mienkotvorné médiá a cielenou komunikáciou sme dosiahli celkom 57 mediálnych výstupov s hodnotou 210 000 €. Zásah na SoMe bol takmer 1,4 mil. videní. Zároveň sme predstavili 96 organizácií, 37 produktov – ktoré núdzni v rámci pomoci vítajú a odprezentovali výsledok projektu – potravinová pomoc v hodnote 1 a pol milióna eur.

SKPR STRATEGIES v spolupráci s Mertel Agency
Deň, keď Dubaj patril Slovensku | Ministerstvo hospodárstva SR
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Jedna z najväčších výziev počas 6-mesačného komunikačného maratónu na Expo Dubaj prišla v jeho polčase. Slovenský národný deň mal svetu počas niekoľkých hodín ukázať to najlepšie, čo doma máme. V konkurencii 192 krajín a ich veľkolepých výprav sa Slovensko rozhodne nestratilo, pričom v areáli, ktorý svojou rozlohou kopíruje 800 futbalových ihrísk, sa o Slovensku hovorilo častejšie, ako by mnohí čakali. Účasť SR na najväčšom svetovom podujatí sa agentúre podarilo komunikovať doma i v zahraničí ako úspech malej krajiny veľkých talentov.


Výzva a cieľ: • Nastaviť personálne kapacity, procesy a zvoliť komunikačnú stratégiu tak, aby sme popri dennej agende 6-mesačného EXPO zvládli pripraviť a manažovať aj jedno z vyvrcholení našej účasti na svetovej výstave – Slovenský národný deň
• Obsahovo i produkčne manažovať press trip slovenských médií na Národnom dni a pripraviť obsah pre každého novinára
• Realizovať press brífing oficiálnej delegácie SR a účasť prezidentky SR pre slovenské i zahraničné médiá
• Zabezpečiť účasť influencerov a osobností na Národnom dni a v reálnom čase napĺňať obsah sociálnych sietí SlovakiaExpo.


Stratégia: Krajina inovácií, prírody, histórie a kultúry – to všetko malo byť súčasťou naratívu SR na Expo. Ako prepojiť všetko, čo chceme povedať a ukázať v jednom dni a na jednom mieste? Zvolenou ideou sa stala rieka, keďže rieka spája, voda je životne dôležitá a SR je vodnou veľmocou. Návštevníkov i médiá sme pozývali na jedinečný koncept umeleckých vystúpení multižánrovo a kreatívne prepájajúci tradície i pokrok, to všetko na pozadí tematických projekcií. Účasť oficiálnej delegácie SR na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou zároveň komunikovala posolstvá SR smerom k zahraničiu.

Realizácia: 27. 1. 2022 sa pozornosť celého sveta na Expo Dubaj, vrátane štátnikov, diplomatov, domácich i zahraničných médií, ako aj samotných návštevníkov, sústredila na Slovensko a odpočítavanie toho, čo sme v ten deň museli zvládnuť, sa mohlo začať.
Po oficiálnom vztýčení štátnej vlajky SR a nasvietení obrieho Jubilee Stage do slovenských farieb nasledovalo oficiálne otvorenie Slovenského národného dňa v hlavnej úlohe s Prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Hlava štátu hovorila o slovenských inováciách a ekológii v doprave – v duchu leitmotívu účasti SR na Expo Dubaj - mobilita a inovácie. Súčasťou našej práce bolo strategické vyladenie naratívu so všetkými zúčastnenými – vrátane Prezidentskej kancelárie, tímov iných štátnikov a ministerstiev. Mediálne pokrytie každého kroku domácimi a zahraničnými médiami, press briefingy, live stream na sociálnych sieťach, manažovanie influencerov i úzka koordinácia s org. tímom večerného programu – to všetko bol 27.január v podaní SKPR. Slovenský národný deň sme zakončili úchvatným umeleckým programom, prepájajúcim SĽUK s Billy Barmanom, či Janu Kirschner a Filipa Jančíka v kreatívnom multižánrovom stvárnení „rieky“.


Výsledky: Takmer 90 mediálnych výstupov v priebehu niekoľkých hodín, pričom analýza tonality hovorila jasnou rečou: 1 neutrálny a 1 negatívne ladený výstup, zvyšok mediálneho pokrytia s prívlastkom pozitívny. Slovensko sa nielen počas 6 mesiacov trvania Expo Dubaj, ale aj v rámci Národného dňa, prezentovalo ako krajina inovácií a talentu. Ukázali sme, že svetu máme čo ponúknuť a na jeden deň patril Dubaj (a pozornosť celého sveta) Slovensku.

B. Digital PR

1st CLASS AGENCY
Kaufland Babyboxy | Kaufland
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hlavným cieľom kampane Babyboxy bolo oboznámiť efektívnym spôsobom, čo najväčší počet zákazníčok – mamičiek s bábätkami o nových produktoch privátnych značiek obchodného reťazca Kaufland (K-Bio, Bevola Baby a Kuniboo). Využitie influenceriek, ako komunikačného kanálu, zabezpečilo, že sa o nich dozvedelo naozaj relevantné publikum. Pri výbere influenceriek bolo podmienkou, aby samy boli matkami bábätiek, keďže výrobky boli určené pre ne.


Výzva a cieľ: Zákazníci Kauflandu sú zvyknutí na výber zo širokej škály produktov a to nielen ich privátnych značiek. Nie je preto jednoduché zaujať ich pri uvádzaní nových výrobkov natoľko, aby vedeli nový produkt dostatočne navnímať. Cieľová skupina mamičiek je hlavne online, preto bolo úlohou PR agentúry navrhnúť takých influencerov a typy komunikácie na sociálnych sieťach, ktoré by lákavým a autentickým spôsobom odprezentovali nové produkty uvádzané v rámci už etablovaných privátnych značiek Kauflandu.

Stratégia: Na dosiahnutie cieľa sme zvolili 8 influenceriek, ktoré boli samy mamičkami bábätiek, pre ktoré boli nové produkty určené. Zároveň prevažná časť ich obsahu na Instagrame alebo Facebooku bola určená matkám malých detí. Vďaka tomu sme zabezpečili správne zacielenie na skupinu zákazníkov, ktorú si Kaufland prial osloviť – mamičky bábätiek.
Nosným „produktom“ boli Babyboxy obsahujúce výber nových výrobkov privátnych značiek Kauflandu, ktoré mamičky uvítajú a využijú v každodennom živote.Realizácia: Na komunikáciu Babyboxov boli ako hlavný kanál využité influencerky. Tie v prvej časti kampane uverejnili Reels na Instagrame a/alebo Facebooku (podľa jednotlivých plnení daných influenceriek), ktoré boli recenziou produktov nachádzajúcich sa v Babyboxoch, aby tak čo najautentickejším spôsobom svojmu publiku odprezentovali nielen čo sa v Babyboxoch nachádza, ale aj kvalitu a funkčnosť nových produktov uvádzaných v rámci privátnych značiek Kauflandu.

V druhej časti sme sa sústredili na to, aby sa produkty prezentované v Babyboxoch dostali priamo k zákazníkom. Vyhodnotili sme, že najefektívnejším spôsobom je súťaž. Influencerky zverejnili súťažné posty na Instagrame a/alebo Facebooku (podľa jednotlivých plnení daných influenceriek), kde mohli ich followeri a fanúšikovia o ne súťažiť. Kvôli autenticite sme nechali každú influencerku rozhodnúť individuálne, aké boli podmienky zapojenia sa do súťaže. Avšak spoločným menovateľom bolo, že sa vždy súťažilo spolu o 4 Babyboxy.

Reelsové recenzie a aj súťažné príspevky boli podporené sériami Instagramových stories, ktoré slúžili na posilnenie informácie zo statických príspevkov.


Výsledky: Babyboxy dosiahli nasledovné výsledky:
- Do komunikácie bolo zapojených 8 influenceriek, ktoré zverejnili recenzie produktov v Babyboxoch a súťažné posty o ne pre svojich followerov
- 10 Reels na Instagrame a Facebooku + doplnkové IG stories – zásah: takmer 231 500 účtov/interakcie: viac ako 2 700
- 10 súťažných postov na Instagrame a Facebooku + doplnkové IG stories – zásah: vyše 94 800 účtov/interakcie: vyše 9 600
- Celkový zásah kampane v čase jej konania bol vyše 326 000 účtov/interakcie príspevkov sa vyšplhali nad 12 400 (započítané boli lajky, komentáre a uloženia)
event2all v spolupráci s Oddelenie komunikácie ZSSK
Úprimnosť sa cení (event2all pre Železničnú spoločnosť Slovensko) | Železničná spoločnosť Slovensko
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V snahe vystúpiť z tieňa vlastnej fanpage, ktorej interakcie predstavujú najmä "loveri" a "hejteri" značky, ZSSK aktívne komunikuje aj na cudzích profiloch pod postami týkajúcimi sa jej služieb, a to prostredníctvom profilu firmy alebo jej hovorcu. Mimo krízovej komunikácie sme takúto aktivitu na Slovensku nezaznamenali. ZSSK sa takto darí šíriť odkazy a formovať imidž značky bez pomoci médií a reklamy. Aktivitu ocenili nielen bežní užívatelia, ale aj novinári, ktorí s ňou vyslovili 83 % spokojnosť v prieskume spokojnosti s prácou komunikačného oddelenia ZSSK.


Výzva a cieľ: Zadaním pre agentúru bolo spolu s Oddelením komunikácie ZSSK nájsť spôsob, ako pod často skratkovitým alebo negatívne zameraným titulkom a postom (najmä médií) na Facebooku podrobnejšie vysvetliť vecné, odborné a obchodné dôvody konkrétneho zlyhania, rozhodnutí a aktivít ZSSK. Cieľom bolo ovplyvniť vnímanie značky ZSSK a podporiť jej argumentáciu, ktorá sa v médiách zjavuje často už s emocionálne negatívne ladenými nadpismi v snahe vydavateľov zvýšiť čítanosť/sledovanosť click-baitmi.

Stratégia: Navrhli sme spoločne denne monitorovať facebookové posty o ZSSK a diskusie pod nimi. Po identifikovaní tých, ktoré majú potenciál osloviť širšie publikum, by do nich vstúpila spoločnosť svojím stanoviskom a aktívne prezentovala svoje kroky, či vysvetlenie. Samostatnou výzvou boli osobné profily decision makerov alebo politikov, do ktorých nie je možné prispievať pod „anonymným“ firemným profilom. Do diskusií pod nimi sa zapája hovorca ZSSK cez svoj súkromný profil. Pravidlom je nesnažiť sa pokoriť oponenta, či "hejtera", ale predstaviť náš pohľad "mlčiacej väčšine".

Realizácia: Agentúra pre klienta denne monitoruje Facebook za účelom identifikovať výzvy a hrozby. Do diskusií pod postami, ktoré majú potenciál zasiahnuť širšie publikum navrhujeme klientovi aktívne vstúpiť svojím vysvetlením, prípadne po objasnení postoja spoločnosti sa do nich zapojíme v jeho mene. Pod osobnými profilmi diskutuje hovorca ZSSK osobne. Nikdy sa nesnažíme oponenta presviedčať o našej pravde, ponúkame naše vysvetlenia a náš pohľad na vec. Ak je to na mieste, nehanbíme sa ospravedlniť a priznať si chybu. Zákazníkom sa snažíme dať v maximálnej miere za pravdu a pochopiť ich rozmýšľanie. Pokiaľ však ide o zásadné veci (rešpekt k utečencom, extrémizmus), sme nekompromisní a chránime hodnoty značky.

Výsledky: Prieskum Odboru komunikácie ZSSK ukázal, že novinári túto aktivitu vnímajú a oceňujú (pozitívne sa k nej vyjadrilo 53 novinárov spomedzi 132 oslovených (kritériom zaradenia do ankety boli najmenej 2 novinárske otázky pre ZSSK v uplynulom roku). Mnohé takéto komunikačné intervencie ZSSK získali stovky lajkov aj pri ťažkých témach, ako napr. zlyhanie techniky alebo ľudí ZSSK. Tým sa opäť potvrdilo jedno z pravidiel úspešnej komunikácie: Ľudia pravdu ocenia.

Grape PR
Džukyho pondelky | Slovak Parcel Service
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Slovak Parcel Service ako najväčšia slovenská kuriérska spoločnosť sa v prostredí online komunikácie prezentuje predovšetkým formou vlastných zamestnancov (kuriérmi, dispečermi, skladníkmi), ktorí sú zároveň ambasádormi značky. SPS využíva plný potenciál najmä na Tiktoku, ktorý je unikátnym kanálom v podstate vlastných zamestnancov, ktorí sú internými influencermi. Kuriéri aj dispečeri vysvetľujú zákazníkom celý kuriérsky proces autenticky a s humorom. Aj vďaka tomu patrí Tiktok SPS medzi TOP 10 komerčných profilov.


Výzva a cieľ: Hlavnou výzvou pre značku SPS bolo osloviť mladých ľudí, ktorí sa stávajú čoraz dominantnejšou klientelou online nakupovania. Cieľom bolo priblížiť osobu kuriéra ľuďom jednoduchým a zábavným spôsobom, zároveň šíriť povedomie o značke ako takej. Výzvou bolo taktiež vytvoriť taký obsah, ktorý bude príťažlivý aj bez platenej reklamy (keďže tú Tiktok na Slovensku neumožňuje), a s využitím zamestnancov, ktorí budú výraznými tvárami a verbálne schopnými prezentérmi.

Stratégia: • zvýšiť povedomie o značke SPS, osloviť viac mladých ľudí
• využiť vlastných zamestnancov, ktorí sa stanú autentickými ambasádormi značky

• založiť Tiktok kanál a publikovať vertikálne videá s kuriérskymi témami
• moderovať komentáre pri videu a čo najdôkladnejšie realizovať komunitný manažment – reagovať a odpovedať na vybrané komentáre videami
• vyhodnocovať dáta a optimalizovať obsah (výkonných) videí, avšak so zachovaním autenticity, humoru a reality
• poskytovať čoraz pestrejší a pravidelnejší obsah

Realizácia: Fáza A
• rešerš trhu – existujúcich slovenských komerčných značiek na Tiktoku, prípadné príležitosti a hrozby, možnosti uchopenia kanála
• pochopenie obsahu na Tiktoku, vytypovanie atribútov, ktoré predurčujú výkonnosť a úspešnosť videá
• definovanie cieľovej skupiny
• pripravovanie tém na základe pozorovania Tiktok algoritmu a „kuriérskych problémov“
• zisťovanie prípadných spojení s SPS (napr. existujúce účty kuriérov SPS na Tiktoku – Džuky)
Fáza B
• produkcia (kombinovane – niekedy v réžii kuriéra, niekedy v réžii agentúry) a postprodukcia videí (v réžii agentúry)
• publikovanie videí na Tiktok, optimalizovanie popisov, náhľadových obrázkov, dopĺňanie podmazu, využívanie Tiktok Stories (ako aj trendov, efektov...)
Fáza C
• vyhodnocovanie obsahu po 7 dňoch od uverejnenia, analýza demografie a miery dopozerania videí – spoznanie formujúcej sa cieľovej skupiny
• „zafixovanie“ úspešnej pozície na Tiktoku na trhu slovenských komerčných firiem
• šírenie povedomie o Tiktok profile SPS aj na ďalších sociálnych sieťach


Výsledky: • dlhodobé umiestnenie Tiktoku SPS v TOP 10 v rámci najlepších slovenských profilov komerčných firiem
• Tiktok sa stal pre SPS najsilnejšou sociálnou sieťou
• 23-tisíc+ sledovateľov za 11 mesiacov (od založenia do decembra 2022); viac ako 4,5 milióna zhliadnutí na Tiktok kanáli SPS, najúspešnejšie video prekročilo 420-tisíc zhliadnutí
• zvýšenie povedomia o značke SPS
• dominantná cieľová skupina: 18-24 rokov
• unikátne zapojenie vlastných zamestnancov
• Tiktok SPS je kanálom a útočiskom aj pre kuriérov z iných firiem, ktorí spoznávajú zobrazené situácie

Promiseo
Z Košíc do sveta podľa Milana bez mapy | Košice International Airport
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pre letisko Kosice sme sa rozhodli vytvoriť kampaň, ktorá by po pandémii opäť rozlietala východniarov a pripomenula im, že z Košíc sa dostanú s prestupmi do celého sveta. 
Potrebovali sme však viac ako bannery, videá, blogy či PR články. Potrebovali sme niečo viac autentické. Alebo niekoho.
 Preto sme si na pomoc privolali Milana bez mapy, ktorý ľuďom pripomenul, že cestovanie je radosť.


Výzva a cieľ: Presvedčiť východniarov, aby sa po pandémii opäť rozlietali a opäť im ukázať, že cestovanie je radosť. Zároveň sme im touto kampaňou chceli pripomenúť letecké možnosti z Košíc.


Stratégia: Vedeli sme, že potrebujeme viac ako len bannery, citylighty či videá. Potrebovali sme niekoho, kto v cieľovke znova prebudí túžbu cestovať po svete. A tak sme si na pomoc zavolali Milana bez mapy, ktorý mal robiť to, čo vie robiť najlepšie - cestovať a zdieľať zážitky.


Realizácia: Keďže Milan žije v Bratislave, tak sme sa rozhodli presťahovať ho na celý mesiac do Košíc, aby mal rovnaké podmienky ako východniari. Musel absolvovať 16 letov, všetky so začiatkom a koncom v Košiciach. Chceli sme, aby kampaň bola čo najviac autentická, a preto sme nechali Milana zdieľať necenzurovaný obsah, s ktorým sa stotožní každý cestovateľ - skoré ranné lety, zatvorené pamiatky, spanie v hosteloch. Po skončení kampane sme zorganizovali cestovateľský event, na ktorom Milan rozprával o všetkých svojich zážitkoch a dali sme tak ľuďom možnosť stretnúť sa s ním, podiskutovať či dať si pivo.


Výsledky: Organický zásah kampane - skoro 2 milióny ľudí, letisko Košice sa stalo najvyhľadávanejším spojením na Google za posledných 5 rokov, event, ktorý sa vypredal za 7 dní, no to najhlavnejšie je, že ako jedno z mála letísk v Európskej únii sme sa dostali na predcovidové čísla.


Zoznam príspevkov
Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza, Wavemaker, Divino
Moji milí Slováci - Digital | Slovenská sporiteľňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V komunikačnej a PR kampani SLSP sme pomocou technológie syntetizácie hlasu (AI) a ukrajinského startupu Respeecher priniesli späť hlas legendy, ktorá svojou tvorbou povzbudzovala národ k optimizmu - Júliusa Satinského. Ako prví na Slovensku sme využili túto technológiu v komunikácii a PR, navyše pozitívnym spôsobom. PR kampaň tiež vyvolala spoločenskú diskusiu o využívaní umelej inteligencie, čím získala pozornosť a záujem o posolstvo. Téma priniesla banke 115 spontánnych PR výstupov v hodnote vyše štvrť milióna eur.


Výzva a cieľ: Výzva: Deepfake v korporátnej komunikácií sa zatiaľ využil iba v negatívnom kontexte. Výzvou bolo ukázať, že sa dá využiť aj k motivácii pesimistických Slovákov, aby dokončovali veci a boli optimisti.

Cieľ: SLSP ako zodpovedný a inovatívny líder chcela vďaka unikátnej technológii syntetického hlasu a prostredníctvom prepojenia na ikonickú hereckú legendu spoločnosť povzbudiť k dokončovaniu, tiež ubezpečiť a povedať im, že sme ich partnerom a spolu dokážeme budovať lepšiu budúcnosť.


Stratégia: Priniesli sme silný komunikačný asset, ktorý dokázal Slovákov povzbudiť k optimizmu. Slovensko má málo významných Slovákov, ktorí by ľudí nepolarizovali, ale spájali. Julo Satinský presne taká bol. V komunikačnej a PR kampani sme ako prvá firma využili technológiu syntetizácie hlasu na princípe AI, vďaka ktorej sme oživili jeho hlas a povedali spoločnosti jeho myšlienky z knihy Moji Milí Slováci, ktoré nikdy neboli nahraté.
AI riešenie sme komunikovali nielen na tech-médiá, ale aj mienkotvorné a lifestyle. Pripravili sme sa aj na riziká a hejterov na soc. sieťach.


Realizácia: ● Pri tvorbe komunikačnej kampane sme využili novú technológiu syntetizácie hlasu, ktorú ešte nikto pred nami na Slovensku nepoužil. Navyše sme ukázali, že takáto technológia môže byť využitá aj pozitívne.
● Dôležitou súčasťou bolo, aby sa AI naučila po slovensky, čo trvalo takmer mesiac.
● Spojili sme sa s Michalom Hudákom, ktorý svojím ikonickým hlasom nahral vstupy/podklady pre Respeecher.

Komunikáciu a PR sme rozdelili na tri streamy:
1) IT médiá – sprostredkovali sme info a rozhovory s ukrajinským startupom Respeecher, vysvetľovali sme technologické otázky a fungovanie inovácie.
2) Mienkotvorné & lifestyle médiá – komunikovali sme inováciu, ľudský a etický kontext oživenia hlasu, prínos pre spoločnosť a motiváciu Slovákov.
3) Stali sme sa aktívnou súčasťou podcastov, Julo sa prihováral Slovákom v Dobrom ráne aj v ďalších podcastoch.

Pripravili sme si aj Q&As / reakcie na negatívne otázky, ktoré prichádzali z médií aj soc. sietí.


Výsledky: Téma oživenia hlasu a unikátnej technologickej inovácie sa dostala na titulnú stranu Nového Času, do reportáží Markíza aj TV Joj, do živých debát na sociálnych sieťach, zmienil ju Sajfa vo Fun rádiu a riaditeľka Brand Hubu Slovenskej sporiteľne Dáša Juríková o nej diskutovala v relácii Zuzany Kovačič Hanzelovej.
Spontánne PR vygenerovalo 115 výstupov, ktoré predstavujú mediálny priestor 204,5 GRP-ov v hodnote 257 000 eur. Neplatené výstupy mali celkovo 9,5 milióna videní.


Zaraguza v spolupráci s Zaraguza
Návrat značky HC DUKLA Senica na slovenskú hokejovú mapu | HC Dukla Senica
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V roku 2022 obnovila skrachovaný klub Dukla Senica partia Seničanov, ktorý s pomocou Zaraguzy nastavili nový level športového marketingu na Slovensku. Napriek tomu, že hokejový klub v tretej lige nemá v podstate žiadny “media coverage” a musí sa spoliehať výhradne na svoje sociálne siete, klub opisovali ako senzáciu v regionálnych aj celoslovenských médiách. Úspech digitálneho športového marketingu senickej Dukly sa prezentoval na konferencii Sport Alive v Prahe popri Bundeslige, oktagone MMA či UEFA.


Výzva a cieľ: Aby mal klub dostatok prostriedkov na kvalitné hokejové mužstvo s výsledkami, ktoré lákajú fanúšikov, nezaobíde sa bez partnerov. Trojuholník Fanúšikovia+Partneri+Výsledky funguje ako spojené nádoby.

Výzvou komunikácie bolo nielen dostať hokejových fanúšikov na tribúny, ale urobiť z treťoligového klubu atraktívne médium aj pre partnerov.

Cieľom bola priemerná návštevnosť 1000-1500 fanúšikov (posledných 6 rokov chodilo na hokej v Senici do 150 fanúšikov) a získanie financií na chod klubu.

Stratégia: K hokejového klubu sme sa postavili ako k značke. Vytvorili sme jej logo, vizuálnu identitu a príbeh. Pri komunikácii sme sa rozhodli využiť mediálny insight. Z lineárneho sledovania zápasu naživo na štadióne alebo v TV sa športoví fanúšikovia presúvajú na sociálne siete a svoj obľúbený šport alebo klub sledujú počas celého týždňa.

Vďaka tomu sme značkám nepredávali len vizibilitu na drese a štadióne, ale online mediálnu hodnotu klubu, ktorú sme reportovali sofistikovanou metodológiou firmy Horizm.

Realizácia: Digitálny marketing sme postavili na frameworku švajčiarskeho softvéru Horizm.
Vytvorili sme kvalitnú kontentovú pyramídu a obsahové seriály, ktoré sme distribuovali na sociálnych sieťach už pred sezónou a vytvorili boom okolo oživenia hokeja v meste. Focus bol najmä na Facebook a Instagram, využívali sme však aj Linkedin, Youtube a Tiktok pre mladých.

Každý formát zviditeľnoval sponzorov v partner boxe kvôli vizibilite a v kreatívnom copy. Sponzorov sme predávali aj invenčným spôsobom, kde sme prirodzene no nečakane predstavovali produkty partnerov v hokejovom svete.

Toto všetko sme merali nástrojom firmy Horizm na evaluáciu hodnoty mediálneho priestoru na sociálnych sieťach. Švajčiarsky softvér ponúka rozpad, koľko generuje každá sociálna sieť, koľko generujú rôzne druhy postov, koľko generujú rôzne seriály a koľko generujeme pre každého partnera. Takto sme sa učili a zároveň priniesli partnerom dohodnuté plnenie.

Na takto sofistikované reportovanie digitálu firmy na Slovensku vôbec neboli zvyknuté.

Výsledky: Digitálny marketing klubu zafungoval na fanúšikov, partnerov, odbornú aj laickú verejnosť. Vygenerovali sme vyše 3 miliónov zobrazení a 130 000 reakcií s mediálnou hodnotou 15 tisíc €. Priemerná návštevnosť bola cez 2 000 divákov, čím sme prekonali prvoligové a viaceré extraligové kluby. Úspechom pre klub sú podpísané zmluvy s partnermi a pokrytý rozpočet na ďalšiu sezónu.

Dukla zaujala celoslovenské médiá aj osobnosti slovenského hokeja. Úspech Dukly sme prezentovali na konferencii Sport Alive v Prahe.

C. Product placement

1st CLASS AGENCY
KLÁŠTORNÁ KALCIA – SILA ZNOVUZRODENIA | KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Kláštorná Kalcia už 3 roky po sebe komunikovala dôležitosť vápnika nielen pre kosti, ale aj pre správne fungovanie svalov. V roku 2022 sa rozhodla vyhrnúť si rukávy a pozvať do svojho re-use sveta aj spotrebiteľov. Vymyslela 4 re-use projekty, pri ktorých realizácii bol nevyhnutná dostatočná sila aj pitný režim s vodou plnou vápnika, s Kláštornou Kalcia. Fotonávody z realizácie projektov priniesli nielen skvelú inšpiráciu pre všetkých domácich kutilov, ale aj výbornú kulisu pre prirodzený product placement Kláštornej Kalcia.


Výzva a cieľ: Kláštorná Kalcia sa od svojho znovuzrodenia plní do fliaš z rPET a chcela sa stať inšpiráciou k znovupoužitiu starých vecí aj pre ostatných. Časopisy sú dnes plné návodov, ako zo starých vecí spraviť nové, ale často sú prebraté zo zahraničia a nevytvárajú priestor pre zobrazenie produktu, ktorý technicky nemá v rámci postupu svoju úlohu. Hlavnou výzvou teda bolo nielen vymyslieť a vytvoriť re-use projekty, ale nájsť spôsob, ako v nich zobraziť značku, zachovať v nich jej vizuálnu identitu, potrebu vápnika, a zároveň nepôsobiť reklamne alebo nevhodne pre použité médium.

Stratégia: Re-use je dnes veľmi modernou témou a do prerábky starých vecí sa púšťajú ako začiatočníci, tak aj dlhoroční kutilovia. Keďže aj v budovaní značky je lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť, koncept PR sme postavili na vizuálne bohatých re-use návodoch od majstra remesla. Značka Kláštorná Kalcia cieli na širokú cieľovú skupinu, preto sme náročnosť našich projektov odstupňovali, aby ju zvládli ako čitateľky ženských, tak aj hobby magazínov. Fotonávody k projektom sme vytvorili takým spôsobom, aby boli médiá ochotné poskytnúť na ne priestor nad rámec zaužívaných zvyklostí.

Realizácia: - Oslovili a motivovali sme k spolupráci Mária Konečného, majstra dreva, ktorý prístupom k materiálu a starým veciam zapadal do re-use sveta značky.
- Pripravili sme 4 projekty, do ktorých sme osobne kúpili v bazároch staré veci a majster Konečný im dal nový život a účel použitia.
- Všetky projekty museli mať aj vizuálne prepojenie so značkou, preto sme sa pri farebnosti držali jej základných farieb, predovšetkým tmavomodrej.
- V spolupráci s pánom Konečným sme vytvorili 4 fotonávody, ako zo starých dverí, perináka, vedier, či lopárikov vytvoriť niečo krásne, užitočné a v každom fotonávode sa Kláštorná Kalcia objavila ako prirodzená súčasť pracovného stola.
- Vybrali sme mix médií, v ktorých čitatelia očakávajú podobné fotonávody a berú ich ako prirodzenú súčasť obsahu, ale aj také, pre ktoré to bolo zaujímavé spestrenie redakčného obsahu.
- Každý fotonávod bol zalomený v štýle média, ale neodklonil sa od vizuality značky a bol spojený s plateným produktovým tipom Pri fyzicky náročnej práci nezabudnite na vápnik, aby sme pokračovali aj v podpore spojenia Kláštorná Kalcia = vápnik.


Výsledky: Projekt splnil nielen očakávania klienta, ale aj potrebu médií po atraktívnom obsahu. Od júna do októbra 2022 sme získali:
- 7 x 2/1 a 17 1/1 fotonávodov spojených s produktovým tipom Kláštornej Kalcia v printových médiách, z toho v 5 to bol seriál na pokračovanie, niekde aj so všetkými 4 projektami
- 3 fotonávody v online médiách pre hobby majstrov
- Spolu 27 výstupov / 2,6 mil. zásah / AVE 144 k €
- Samotné projekty po ukončení PR kampane neskončili na smetisku, čo bolo cieľom, ale už majú nových majiteľov.
- Pripravený content využila značka aj v online komunikácii a v českom PR.


GETLIKE
Product placement pre Familypark | Familypark GmbH
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hodinu jazdy autom z Bratislavy sa pri rakúskom mestečku Rust, v blízkosti Neziderského jazera, rozprestiera najväčší zábavný park v našom regióne - Familypark. Už šesť rokov pracujeme na jeho medializácii na území Slovenska, no v roku 2022 sme k tradičným nástrojom PR pridali niekoľko nových formátov. Familypark je najmä o rodine, zábave, spoločných chvíľach, ale aj o láske, radosti zo života,... Tieto benefity sme sa rozhodli percipientovi úspešne priblížiť v deji najúspešnejších televíznych programov uplynulého roka. V seriáli Pán profesor a šou Tvoja tvár znie povedome.


Výzva a cieľ: Po získaní shortlistu za kampaň #ockovanie, v ostatnom ročníku súťaže Prokop, sme posunuli komunikáciu Familyparku na ďalšiu úroveň. Nakoľko ide o zábavný park pre všetkých členov rodiny a vekové kategórie, rozhodli sme sa zacieliť komunikáciu ešte adresnejšie a efektívnejšie. Cieľom bolo priblížiť park v reáliách, ktoré sú divákovi blízke a ukázať mu, že neďaleko hraníc sa nachádza miesto, kde človek zabudne na starosti bežných dní a zároveň sa zabaví. Bolo potrebné urobiť to prirodzene, pútavo, so zreteľom na divácke zloženie, komplexnejšiu dejovú líniu a charaktery postáv.

Stratégia: Zo strategického hľadiska sme vedeli, že je v rámci spektra komunikačných nástrojov nevyhnutné osloviť najmä mladých ľudí a ich rodičov. V minulosti sme nadviazali úspešnú spoluprácu napríklad s Fíha Tralala a ďalšími autormi, no tento raz sme sa sústredili prioritne na divákov v kategórii 12-54 rokov. Na základe dostupných dát sme vyhodnotili, že danú skupinu k televíznej obrazovke láka najviac seriál Pán profesor a ťažisková šou TV Markíza, Tvoja tvár znie povedome. Nechceli sme využiť štandardné nástroje product placementu, ale uchopiť samotný dej seriálu a šou v náš prospech.

Realizácia: Po konzultácii s klientom a najmä s dramaturgiou, scenáristami, produkciou a režisérmi predmetných televíznych projektov, sme pristúpili k realizácii product placementu. Televízia Markíza s nadšením prijala náš návrh na spoluprácu, nakoľko lokácie tohto typu môžu byť vizuálne aj divácky veľmi atraktívne. Dôležité však bolo zapracovať očakávania všetkých strán v súlade s dejovou líniou.

Kľúčovú rolu v prípade seriálu Pán profesor zohrávala účasť a prítomnosť hlavnej postavy, ktorú stvárnil Tomáš Maštalír, priamo v prostredí parku. Natáčania sa zúčastnili aj jeho žiaci, ktorým odovzdal životnú múdrosť a spoločný výlet vyriešil tínedžerský problém a zlepšil náladu účastníkom.

Podobne sme postupovali aj v prípade ťažiskovej šou jesennej sezóny - Tvoja tvár znie povedome. Novým členom poroty sa stal v uplynulej sérii Attila Végh, ktorý dostal za úlohu účastníkom šou odovzdať prvú maketu z desiatich. Tá má účinkujúcemu aj divákovi predstaviť speváka, ktorého bude imitovať. Odovzdávanie makety prebehlo práve v prostredí Familyparku, na samotných kolotočoch a ďalších atrakciách.


Výsledky: Naša intuícia nás nesklamala. Rozhodnutie využiť product placement v podobe lokácie v súlade s dejovou líniou, bolo viac než pozitívne. Vzájomná spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami priniesla skvelé výsledky! Seriál Pán profesor bol v mladšej cieľovej skupine, 12-54 rokov, najsledovanejším programom dňa. Priemerná sledovanosť dosahovala viac ako 10%, trhový podiel bol takmer 30%. Predmetnú epizódu šou Tvoja tvár znie povedome sledovalo približne 320 000 divákov. V súčasnosti pracujeme na podobnom formáte pre ďalšieho klienta, a to v seriáli Mama na prenájom.

D. Experience PR

BMW Slovenská republika
Danubiana a BMW pre Slovensko a Svet | BMW Slovenská republika
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V r. 2021-22 okrem covidu zažívali automobilky ešte aj svoju krízu vo výrobe a logistike. Nepredvídateľné okolnosti komplikovali jasné plánovanie aktivít.
Riešenie do ktorého sme išli a pracovali na ňom takmer rok malo 360° holistický prístup cez všetky naše oddelenia a so silným postavením PR. Odvážnym prístupom bolo nepredstaviť športové modely automobilky tradične dynamicky na pretekárskom okruhu, ale staticky cez kontrast kultúry a estetiky v galérii.
A k tomu sme chceli vôbec po 1. krát odvážne ponúknuť lokálne riešenie budovania reputácie značky aj pre iné trhy BMW vo svete


Výzva a cieľ: BMW vlani oslavovalo výročia - 50 rokov vzniku športovej divízie M a 50 rokov cielenej kultúrnej angažovanosti a uvádzalo na trh luxusnú vlajkovú loď radu 7 s potrebou pozitívnejšie vnímať kontroverzný dizajn.

Ako budovať brand a posilniť jeho reputáciu hlavne cez kultúrny aspekt a nájsť atraktívny moment a posolstvo prémiovej značky nielen pre priamu cieľovú skupinu potencionálnych zákazníkov, ale rozšíriť to aj na nekupujúcich a širšiu verejnosť?
Ako skĺbiť uvedené až protichodné príležitosti a navyše „zviditeľniť“ malé Slovensko na mape (nielen interného BMW Group) sveta?

Stratégia: Náš plán bol:
- Využiť existujúce CSR partnerstvo s galériou moderného umenia Danubiana a nechať „hovoriť“ vystavené autá na pozadí umeleckých diel
- Získať a vystaviť (mediálne a návštevnícky) atraktívne & instagramovateľné automobilové „magnety“ - Reason to Visit
- Uplatniť lokálny moment - 35. výročie úmrtia Andy Warhola, rodáka, komerčne najúspešnejšieho umelca sveta a autora najpopulárnejšieho BMW Art Car, ktoré by bolo vôbec po 1.krát v SR
- Realizovať nosnú kampaň roka s mixom PR formátov pre multižánrové médiá, influencerov a stakeholderov a interné publikum.

Realizácia: Vytvorili sme príbeh značky v 4 fázach cez unikátnu integrovanú kampaň s automobilovo-kultúrnym aspektom vo fokuse

TEASING
o Štartuje interná komunikácia so zamestnancami a dílermi BMW
o 22.2. 2022, presne v deň výročia úmrtia umelca sa 7 novinárov a influencerov zoznamuje s najdrahším BMW Art Car pomaľovaným A.Warholom v BMW Museum v Mníchove

EVENT I. - Danubiana – apríl - prehliadka 3 auto exponátov
o Nová vlajková loď BMW radu 7 – exkluzívne sme s médiami medzi prvými na svete mať vystavené auto v deň štartu globálnej komunikácie
o Vystavenie jedného z 99 limitovaných vozidiel BMW upravených pop art umelcom Jeff Koonsom
o Press trip s 55 medzinárodnými novinárm doplnený o BMW Sustainability Workshop
o Účasť 28 národných zastúpení BMW zo sveta

EVENT II. – Danubiana - jún – prehliadka 12 auto exponátov
o Backstage - deň pred otvorením 3 influenceri zdieľali finalizáciu inštalácie vozidiel
o Kick off by Press Conference - Art Guided Tour pre média
o Walk Around Youtube Video s riaditeľom BMW SK
o Danubiana ako Tip na víkend – pozvanie verejnosti na návštevu víkendovej galérie len cez PR nástroje

- POST EVENT PR PUSH tém do letných magazínov

Výsledky: Kampaň potvrdila vnímanie značky cez kultúru a rast reputácie BMW SK v rámci BMW Group
Projektu sa zúčastnilo kumulatívne 110 novinárov a influencerov a 6 500 návštevníkov a hostí
Vyše 210 multižánrovými výstupov s požadovaným zásahom od auto, cez tech až po lifestyle média a denníky, TV Markíza a TA3 a influencerov
AVE vyše 355 000 €
Správny výber hl. nosiča posolstva - A.Warhol Art Car
BMW radu 7 - pozitívne vnímanie dizajnu médiami sa zvýšilo na 85%
Naplnenosť plánu SK objednávok BMW 7er dosiahla úroveň až 40%
Návštevnosť Danubiany vzrástla o 200% a v 2023 pokračujeme v partnerstve

casual
Wow Wi-Fi | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Internet, ktorý je dostupný úplne všade, musí byť dostupný aj v priestoroch garáže. Kde inde je to možné lepšie komunikovať? Po množstvách tlačových konferencií, ktoré sme realizovali na rôznych netradičných miestach sme sa rozhodli, že v tejto tradícií budeme pokračovať. Priamo v garáži Telekomu sme preto zvolali tlačovú konferenciu, ktorá predstavila nový produkt WOW Wi-Fi, po ktorom zákazníci volali už dlhodobo.


Výzva a cieľ: Na problémy s Wi-Fi pripojením v domácnosti niekedy stačí hrubšia stena a internet môže byť v niektorých častiach bytu nestabilný, alebo dokonca nedostupný. Aj keď sa to dá riešiť iným umiestnením Wi-Fi routera, nie je to zárukou funkčného a rýchleho internetu v každej miestnosti. Telekom si to však uvedomuje a preto sa rozhodol zákazníkom priniesť službu WOW Wi-Fi, s ktorou získajú kvalitný internet hoci aj v garáži či pivnici.

Stratégia: Dostupnosť rýchleho internetu je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá. Ako teda predstaviť produkt, ktorý sľubuje stabilitu internetu na každom mieste, na ktoré si zmyslíme? Wow Wi-Fi je nové riešenie k Magio Internetu a Biznis NET-u, ktoré zaistí kvalitný Wi-Fi signál v celej domácnosti či firme vrátane odľahlých priestorov (garáž, podkrovie a pod.). Zostať online tak nikdy nebolo jednoduchšie.

Realizácia: Novinári si už zvykli, že tlačové konferencie robíme často na netradičných miestach. Robili sme tlačovky v divadle, v CO kryte, ale aj na niekoľkých miestach súčasne - cez livestreaming z niekoľkých slovenských miest. Tentoraz sme hľadali miesto pre kickoff produktu s pomerne jasnou myšlienkou - internet kdekoľvek. Prešli sme pol Bratislavy, no napokon sme to najlepšie miesto na event našli priamo u nás, v garáži pod centrálou Telekomu na Bajkalskej ulici. Produkcia tlačovej konferencia bola doslova za pár eur. Výsledný budget sa zmestil pod 2500€, pretože sme toho veľa ani nepotrebovali - vo vlastnej garáži sme neplatili ani žiadny nájom, vybavenie sme doniesli z vlastných garáži, ako kulisa poslúžila aj motorka od kolegu. Catering sme s ohľadom na letné mesiace pripravili formou (nealko) pivka, ktoré sa - ako v poriadnej garáži - chladilo vo vedrách s ľadom.

Výsledky: Výsledkom eventu v garáži bolo 16 - veľmi dobre ilustratívnych - výstupov. Práve tá lacná produkcia v garáži nám pomohla novinárom odprezentovať reálnu podstatu produktu, čo sa následne pretavilo aj do mediálnych výstupov. Tie ukázali aj na sprievodných fotkách a videách práve tie reálne miesta, kam ten internet zákazníkom s produktom WOW Wi-Fi vlastne chceme priniesť. Novinári navyše ocenili aj praktickosť lokácie - stačilo zaparkovať a boli na mieste. :)

Dynamic Relations 2000
Prvá dáma Tatier | Mores Resort
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hotel Lomnica je najstarším tatranským hotelom (1894) a svoju identitu odvodzuje od tradícií rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 2022 získal oprávnenie 5* pre kategóriu boutique hotelov. Pripravili sme event a komunikačnú stratégiu tak, aby hostia aj médiá mohli prežiť slávnosť vítania piatej hviezdy spôsobom, ktorý si zapamätajú a vždy si ho spoja s Hotelom Lomnica. Na unikátnej módnej show sme predstavili 12 modelov šľachtičien rakúsko-uhorskej monarchie, vrátane ikonických korunovačných šiat cisárovnej Sissi. Slávnosť bola vypredaná a masívne mediálne pokrytá.


Výzva a cieľ: Výziev bolo viac. Okrem nutnosti vymyslieť pútavý zážitok pre každého, to bol aj stanovený dátum 17. december 2022, čiže posledný adventný víkend pred Vianocami. Museli sme skoordinovať niekoľko spolupracujúcich subjektov, presvedčiť relevantné médiá, dohodnúť spolupráce, a to všetko vo vianočnom zhone. Cieľom bolo využiť príležitosť a predstaviť verejnosti a médiám hotel v jeho unikátnej a jedinečnej podobe nielen ako nekorunovanú „Prvú dámu Tatier“, ale aj ako miesto, ktoré neponúka iba „obyčajné“ hotelové služby, ale prináša hosťom aj neopakovateľné zážitky.

Stratégia: Bolo to o výnimočnosti. Každý chce vidieť korunovačnú róbu Sissi a my sme chceli tatranskú udalosť roka. Chceli sme spojiť tradíciu s dneškom a „predať“ výnimočnosť akcie. Oslovili sme návrhárov (Fero Mikloško, Marcel Holubec) a vytvorili tak takmer klasickú módnu prehliadku, ktorú komentovali dvaja uznávaní návrhári. Plán získať všetky televízie sme naplnili. Uzavreli sme partnerstvá so spektrom ďalších médií (vrátane ČR) a naplno ich využili. Okrem show sme stihli ukázať celý hotel, ktorý je zároveň galériou slovenského umenia a trvale vystavuje viac ako 600 originálov.

Realizácia: „Deň D“ sme chystali dva mesiace. Vytvorili sme presný media plán, ktorý mal presah aj na január 2023. Všetko v koordinácii so spolupracujúcimi subjektmi (spoločnosť Fringia napríklad v rekordnom čase dokončovala predvádzané róby) a samotným hotelom. V deň podujatia sme museli skoordinovať niekoľko desiatok ľudí (hotel bol normálne otvorený) a poskytnúť im maximálny komfort (informačný aj osobný). Každý novinár mal možnosť vidieť prakticky celý hotel a bol vybavený obsiahlymi a presnými informáciami o všetkých detailoch podujatia. Z každého detailu muselo byť vidieť, že ide unikátnu a výnimočnú udalosť, kedy Prvej dáme Tatier odovzdá 5* cisársky manželský pár Sissi a Franz Jozef. Prispôsobili sme aj okolie hotela. Pred jeho bránami fungovali cisárske trhy. V priľahlom parku sme nafúkli unikátny gastrobalón, ktorý ponúka návštevníkom hotela možnosť najesť sa vo výškach priamo nad Tatrami. Po podujatí sme museli detailne koordinovať všetky mediálne výstupy a zabezpečiť, aby sa šaty Sissi dostali do TV štúdií, ktoré sme dohodli pre špeciálne vysielanie. Šlo primárne o dokonalý zážitok vytvorený pre prítomných a sprostredkovaný divákom a čitateľom.

Výsledky: Napriek dátumu 17. december 2022 (posledný advent) sa podujatie vypredalo. Prišli hostia z celého Slovenska a všetky relevantné médiá. Mnohí novinári začali vnímať hotel ako niečo skutočne výnimočné. Šaty Sissi sa po TV turné vrátili do hotela a tvoria stálu dekoráciu vchodu do kaviarne Sissi. Sú obľúbeným objektom pre selfie hotelových hostí, ale aj denných návštevníkov. Hotel konštatuje, že stúpol počet hostí, ktorí dovtedy hotel Lomnica nenavštívili a významne stúpol aj počet bežných návštevníkov, ktorí si chcú prezrieť galériu vystavených obrazov a korunovačné šaty Sissi.

PRime time v spolupráci s Prime time
Stretnutie brandy s kávičkarmi | Hubert J.E.
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zadanie od klienta: predstaviť produktové novinky legendárnej značky brandy a nájsť nástroje, ako posilniť slovenský brand, budovať pozicioning v novej generácii zákazníkov a posilniť povedomie o značke. Navrhli sme koncept eventov v spolupráci so strategickým partnerom kávičkári.sk. Vďaka tejto kampani sa mali možnosť zákazníci zoznámiť s kompletným portfóliom produktov vrátane noviniek, priamo ochutnať produkty a zároveň svoje skúsenosti a recenzie zdieľať mediálne v komunite strategických zákazníkov aj B2B aj B2C.


Výzva a cieľ: Priniesť priamo medzi zákazníkov legendárny produkt, jeho varianty a novinky. Tradičná slovenská značka KBŠ má svoju obrovskú základňu fanúšikov v starších generáciách, ktoré ale neradi skúšajú nové či inovované produkty. A mladšie generácie ju už nepoznajú, uprednostňujú skôr trendové zahraničné značky. Preto bolo dôležité nájsť nástroje, ako nielen komunikačne zviditeľniť značku, jej novinky, ale zároveň aj priamo priniesť medzi zákazníkov, zoznámiť s históriou, procesom výroby, dať možnosť ochutnať a budovať vzťah k značke. zadanie bolo o to ťažšie, že sa jedná o alkohol.

Stratégia: Unikátny projekt na kľúč so strategickým mediálnym a komunitným partnerom, kávičkári.sk. Spolu sme vytvorili sériu eventov po celom Slovensku, oslovili partnerov „kávičkárov“ z gastro podnikov a zorganizovali s nimi exkluzívne ochutnávky produktov a noviniek, aj s atraktívnym výkladom o histórii a procese výroby. S kávičkármi sme oslovili presnú cieľovú skupinu, nakoľko káva a brandy sú vynikajúcou, odporúčanou kombináciou. Osobný kontakt s výrobcom a možnosť vychutnať produkty na najvyššej možnej úrovni a forme servírovania, prinieslo obrovský dojem a efekt.

Realizácia: Projekt pozostával z troch eventov a mediálneho seriálu – to všetko počas v priebehu 7 mesiacov.
Eventy: v Bardejove, Poprade a Bratislave sme v spolupráci s portálom kávičkári.sk vytypovali podniky cielene tak, aby sme zasiahli viaceré generácie. Tých, čo legendárne Karpatské Brandy Špeciál poznajú, sme zoznámili s novinkami. Kľúčové boli ale mladšie generácie, ktoré sa k brandy neraz dostali po prvýkrát, a preto bolo dôležité, aby toto zoznámenie prebehlo na najvyššej degustačnej úrovni. Vo vybraných podnikoch sme zrealizovali sériu exkluzívnych degustácií, s krásnou vizuálnou prezentáciou a účasťou Master Blendra, vysvetlením legendárnej histórie, vzniku značky či unikátneho procesu výroby. Možnosť ochutnávok s odborníkom a servírovaním na najvyššej úrovni prinieslo hosťom úplne nový zážitok a vzťah k značke.
Mediálny seriál: s premyslenou obsahovou stratégiou sme v spolupráci s kávičkári.sk, uverejnili sériu článkov, reportáží z eventov, recenzie na produkty, fotoseriál, ako aj špeciálny článok s mixológiou a receptami. Silná propagácia na SoMe mediálneho partnera priniesla pozitívnu odozvu a zvýšenie zásahu na presnú cieľovú skupinu.


Výsledky: Idea spojenia KBŠ s komunitou kávičkárov priniesla značke vynikajúce komunikačné výsledky:
Medializácia: 87 výstupov
Mediálna hodnota AVE: 20 000 eur
Kumulatívny zásah 670 000

Keďže ide o produkt, ktorý je potrebné vnímať cez degustáciu, významnými ambasadormi sa stali aj samotní účastníci eventov, neraz z radov gurmánov, znalcov vína a kávy. Týchto cca 80 účastníkov potom sekundárne šírilo naše posolstvá ďalej zdieľaním na sociálnych sieťach. Eventov sa zúčastnili aj majitelia kaviarní a iných podníkov, čo otvorilo klientovi vstup do segmentu B2B a neraz i obnovenie zalistovania tejto unikátnej slovenskej značky.

Zoznam príspevkov
Promiseo
Vianočné prekvapenie na letisku | Košice International Airport
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ako spríjemniť cestujúcim návrat domov pred vianočnými sviatkami a ukázať im, že letisku Košice záleží na každom cestujúcom, ktorý prejde jeho bránami? Odpoveďou bol event plný prekvapení a pozitívnych emócií.


Výzva a cieľ: Spríjemniť cestujúcim návrat domov pred vianočnými sviatkami a ukázať im, že letisku Košice záleží na ľuďoch a váži si každého cestujúceho, ktorý prejde jeho bránami.


Stratégia: Chceli sme ľuďom priniesť zážitok a prekvapenie. A tak sme si povedali, že príletová hala bude ideálnym miestom, v ktorom by sme mohli zorganizovať event a premeniť ju na miesto nabité vianočnou atmosférou. No to nebolo všetko, veď k Vianociam predsa patria darčeky a sob a aj elfovia.


Realizácia: Vyzdobili sme príletovú halu, zavolali dídžeja a hostesky, ktoré sa premenili na elfky. Ničnetušiaci cestujúci vstúpili do príletovej haly, v ktorej hrali vianočné piesne a elfky rozdávali muffiny. Ľudia sa postavili k pásu, kde čakali na svoje batožiny. No namiesto toho ležal na páse sob a za ním išli darčeky rôznej veľkosti. Darčeky boli rozdelené podľa toho, či obsahovali veci pre deti alebo dospelých. A tak tam cestujúci našli hračky, spoločenské hry, knihy, deky, kávy a mnoho ďalšieho. A okrem toho bol v škatuli pripojený odkaz s QR kódom, ktorý smeroval na nami vytvorený vianočný playlist. Z celého eventu sme natočili aj video, ktoré sme následne publikovali na Facebooku a Youtube.


Výsledky: Po zverejnení videa na sociálnych sieťach sme získali nadštandardné reakcie. Okrem toho, že to bol najúspešnejší príspevok za posledné 3 roky, získali sme 1772 reakcií, 80 zdieľaní a celkový watchtime bol 17 600 minút. No tým najdôležitejším výsledkom boli prekvapení cestujúci, ktorí si vytvorili k letisku bližší vzťah.


E. Nonprofit PR

1st CLASS AGENCY
H3KNISA | iniciatíva Na veku záleží
Seriál: nie
Stručná charakteristika: H3KNISA je moderný a európsky unikátny projekt osvety a prevencie mladistvých a tínedžerov v oblasti závislostí od fajčenia, ako aj iných závislostí. Je postavený na 5 základných princípoch odporúčaných aj Európskou komisiou. Z online sveta sa študenti stretnú v offline svete, v škole, v malých komunitách, bez pedagógov, s inšpiratívnymi mladými ľuďmi, autoritami ich generácie, ktorí ich svojimi príbehmi a témami motivujú hecnúť sa a heknúť si k lepšiemu svoj život, bez fajčenia.


Výzva a cieľ: Denne u nás fajčí až 24% tínedžerov. Tí fajčenie nevnímajú ako problém, že im škodí. Pritom závislosť môžu získať rýchlo, už po 5 krabičkách cigariet. Prestať fajčiť však majú problém. Stres v škole, doma, vo vzťahu, s priateľmi, partiou, či zo spoločnosti a nuda, sú jednými z dôvodov, prečo mladí nevedia prestať fajčiť, alebo ani nezačať. Nájsť preto spôsob, ako mladých „prinútiť“ zamýšľať sa nad fajčení a motivovať ich nefajčiť bol výzvou, ktorej sa venoval širší tím odborníkov a mladých niekoľko mesiacov.

Stratégia: Žiadne zákazy, výchovné koncerty a odborné prednášky. Nefungujú. To boli závery mnohých brainstormingov s pedagógmi, odborníkmi a študentmi. Potvrdil to aj repre prieskum medzi študentmi. Ten ale tiež ukázal, na čo počúvajú – na aké tém, koho, a akým spôsobom. Po vyše pol roka prípravy tak vznikol projekt H3KNISA – Deň bez vyučovania na stredných školách, plný atraktívnych workshopov v malých komunitách študentov s inšpiratívnymi spíkrami generácie 3K (tretieho tisícročia), ktorí motivujú študentov h3knúť si život k lepšiemu, a bez cigariet.

Realizácia: • Viac ako polroka prípravy začalo reprezentatívnym prieskumom u stredoškolákov a intenzívnymi brainstormingami s pedagógmi, študentami a mladými ľuďmi.
• Vznikol koncept H3KNISA postavený: na workshopoch v malých komunitách študentov, bez pedagógov, na atraktívnych témach pre nich, rovesníckom prístupe lektorov, ktorý vždy zakomponujú problematiku fajčenia do témy
• Najúčinnejší sa ukázal deň bez vyučovania, v rámci ktorého sa študenti mohli dobrovoľne zúčastniť viacerých workshopov, ktoré si sami vyberali.
• Absolútnym ťahákom bolo až 20 lektorov – 3K autority a inšpirujúci influenceri a témy ich workshopov
• Témy kopírovali požiadavky študentov – čo im chýba v škole – financie, podnikanie, cestovanie, sexuálna výchova, ekológia, duševné zdravie a ďalšie.
• Do pilotného projektu sme zapojili 6 SŠ rôzneho typu po celom Slovensku a na základe feedbacku koncept H3KNISA upravili tak, že si ho vie škola zrealizovať aj vo vlastnej réžii. V takomto formáte ju aktuálne skúša 10 ďalších SŠ.
• Kampaň smerovala na školy cez médiá, direct mail, web, osobné stretnutia; na študentov cez SoMe a motivačné heky, influencerov, priamo v škole, v triedach a cez edupage

Výsledky: H3KNISA je kreatívny koncept prevencie, ktorý vznikol na Slovensku.
Pilotný rok 2022 ukázal obrovský potenciál H3KNISA, pozitívnu až nadšenú spätnú väzbu škôl, pedagógov a hlavne študentov, ktorú podčiarkujú aj výsledky:
• 16 realizovaných a plánovaných SŠ v 11 slovenských mestách pre 3 500 stredoškolákov na 580 workshopoch
• 15 stálych lektorov
• 160 média výstupov / 57,5 mil. média zásah / AVE 247 800 €
• SoMe – IG / FB / TikTok – viac ako motivujúcich 600 postov / influencerov / 1,5 mil zásah


Promiseo
Láska na prvý pohľad inak | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Existuje láska na prvý pohľad? A môžu ju zažiť všetci? Práve táto otázka sa stala kľúčovou pri tvorbe kampane 21. ročníka zbierky Biela pastelka. Práve ľudia so zrakovým postihnutím zažívajú lásku na prvý pohľad inak. A na to sme sa snažili poukázať vo videu aj vizuáloch. A zafungovalo to natoľko, že sme dosiahli historicky najvyšší výnos hlavného zbierkového dňa.


Výzva a cieľ: Počas roka, ktorý poznačila vojna na Ukrajine a aj energetická kríza, sme potrebovali vytvoriť silnú kampaň, ktorá zarezonuje medzi cieľovou skupinou a vyzbierať dostatočné množstvo peňazí na to, aby Biela pastelka mohla pomáhať.


Stratégia: Aby bola kampaň úspešná, potrebovali sme poukázať na niečo, čo je ľuďom dobre známe, a zároveň sa s tým často stretávajú. Zároveň sme sa pozreli na to, čo sa v spoločnosti často rieši, a tým bol prvý pohľad (láska na prvý pohľad, Svadba na prvý pohľad a iné) Z toho dôvodu sme sa rozhodli poukázať na fakt, že nevidiaci a slabozrakí prežívajú lásku na prvý pohľad inak. Málokto si totiž uvedomuje, že u ľudí so zrakovým postihnutím je to láska prostredníctvom dotykov, nádychov či počutia. A tak sme v kľúčových nosičoch - videu a hlavnom vizuále tento fakt odkomunikovali. Zadefinovali sme si vizualitu kampane - prepojili sme farbu lásky s farbou zbierky a dominantným prvkom sa stalo oko, v ktorom sa odohrávali tie najdôležitejšie momenty. A ak sme chceli, aby bola kampaň úspešná, tak sme museli aj edukovať, aby ľudia vedeli, čomu všetkému sa zbierka venuje.

Realizácia: Dôležitým krokom bolo rozdeliť si cieľové skupiny a zadefinovať si, aký obsah budeme publikovať na sociálnych sieťach. V hlavnom videu sme ukazovali rôzne formy lásky na prvý pohľad. Takto sme chceli ukázať ľuďom, aké majú šťastie, že vidia. Z hlavného videa sme pripravili aj krátke formáty a nastavili sme si rôzne cielenia. Po optimalizácii sme si zúžili cieľovky a obsah sme ukazovali tej najrelevantnejšej. Súčasťou kampane bola aj edukácia, aby sme rozširovali povedomie o živote nevidiacich a slabozrakých. Založili sme Tiktok a krátke videá publikovali aj ako Reels. Na Instagrame sme vytvorili výzvu a aj takoutu formou sme ľudí zbližovali so zbierkou. Na Facebooku sme sa pýtali, či niekedy zažili lásku na prvé počutie či nádych. Čím bližšie sme boli k zbierkovému ďnu, tým bola frekvencia príspevkov na sociálnych sieťach vyššia. A počas hlavného zbierkového dňa sa informácii o zbierke pridali aj rôzni influenceri.


Výsledky: O tom, že sa kampaň ľuďom páčila svedčí:
nárast v počte interakcií o 104, 45 % na Facebooku a 3635, 72 % na Instagrame.
O tom, že sa ľudia začali o zbierku zaujímať svedčí:
nárast o 69 % na button chcem darovať
A o tom, že to nebola len kampaň, ktorá sa ľuďom páčila, ale aj kampaň, ktorá sa odrazila na výsledkoch svedčí:
historický najvyšší výnos zbierkového dňa 211 786, 96 €, čo je nárast o 30 % v porovnaní s minulým ročníkom.


Róbert Slovák a jeho priatelia
Zaži si cestu uzdravenia | EDI Slovensko, o. z.
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Chuť žiť s témou porúch príjmu potravy sa v médiách nedostávalo veľa pozornosti. Zároveň, práve média častokrát k situácií ľudí trpiacich PPP prispievajú negatívne. S takmer nulovým budgetom sme ako aktualizačný moment využili spustenie nového programu. Pripravili sme TK, ktorá bola postavená na interaktivite a autentickosti zážitku. Novinári mali možnosť na vlastnej koži pochopiť, ako človek trpiacii PPP vníma jedlo a akým procesom si s multidisciplinárnym tímom prejde. Získali sme 21 mediálnych výstupov, 52% nárast návštev na webstránke a naplnili sme kapacity programu.


Výzva a cieľ: Monitoringy médií ukazovali, že máme menej mediálneho priestoru, ako iné organizácie venujúce sa psychickému zdraviu. Našou cieľovou skupinou boli zástupcovia médií, ktorí často svojou redakčnou prácou k PPP sami prispievajú, napr. šírením mýtov diétnej kultúry. Z predchádzajúcich skúseností sme vedeli, že tlačové správy nemali dostatočnú odozvu, takže sme museli nájsť iný nástroj, ako novinárov zaujať. Našim cieľom bolo s takmer nulovým budgetom získať relevantné výstupy v médiách, zvýšiť povedome o projekte Chuť žiť a téme PPP a naplniť kapacity nového programu.

Stratégia: Na získanie mediálneho priestoru a k vybudovaniu vzťahov s novinármi sme využili spustenie nového liečebného programu - Multidisciplinárny tím, ktorý predstavoval vhodný aktualizačný moment. Na základe analýzy monitoringu médií sme cielene identifikovali a oslovili novinárov, ktorí sa venujú lifestylovým a spoločenským témam so zameraním na zdravie a stravovanie a pozvali sme ich na netradičnú tlačovú konferenciu. Novinári a influencerky mali možnosť na vlastnej koži pochopiť, ako človek trpiaci PPP vidí jedlo a akým procesom si v liečbe prejde.

Realizácia: Cieľom tlačovej konferencie bolo dostať novinárov čo najhlbšie do témy za krátky čas. Využili sme prvky interaktivity a dbali na autentickosť zážitku. Dosiahli sme to kreatívnym cateringom, v ktorom sme miesto tradičného cateringu pripravili napr. olej zmiešaný s múkou, muffiny s popisom kalórií a makronutrientov, prázdny tanier či veľké množstvo prázdnych obalov od jedla. Každá z častí cateringu prezentovala nejaký druh porúch príjmu potravy. Následne novinári prechádzali "cestou uzdravenia", kde si na vlastnej koži zažili autogénny tréning (technika, ktorej cieľom je dosiahnuť hlbokú relaxáciu a redukovať stres) u psychologičiek ale aj edukáciu od nutričných terapeutiek s témou mýtov diétnej kultúry. Peer konzultantka, teda členka tímu, ktorá PPP sama prešla a je špeciálne vyškolená v pomoci klientkám, porozprávala svoj príbeh. Predstavili sme tak novinárom aj množstvo odborníkov na rôzne témy, ktorí v multidisciplinárnom pracujú, ktorých môžu osloviť do budúcna. Na konci, "po uzdravení", novinárov čakal catering so skutočným jedlom.

Výsledky: - 21 spontánnych výstupov v relevantných médiách s OTS 10 208 871 a mediálnou hodnotou 134 432 eur
- nárast nových návštevníkov webstránky chutzit.sk v období 3 mesiacov po TK sa zvýšil o 52%. Spontánne vyhľadávanie brandu Chuť žiť cez Google v rovnakom období po TK vzrástlo o 54,7%. Vďaka výstupom influenceriek na ich Instagrame prostredníctvom stories sme získali 24 hodín po TK nárast nových návštevníkov webstránky o 281%.
- a navyše, vzrástol aj záujem o multidisciplinárny tím zo 6 na 41, pričom kapacita je 20 klientov

Seesame v spolupráci s Seesame (nominuje) + Mannschaft, Playground(spolupracujúce agentúry)
Hlad trápi aj ľudí na Slovensku | OZ Vagus
Seriál: nie
Stručná charakteristika: OZ Vagus pomáha ľuďom bez domova už viac ako 11 rokov. Ako občianske združenie majú len obmedzené prostriedky a finančná podpora verejnosti je pre nich nevyhnutná. Každý rok sa pred Vianocami pasujú s výzvou, ako ľudí upozorniť na túto závažnú tému a získať ich podporu. Minulý rok im situáciu sťažili kríza a rastúca inflácia, ktoré ohrozujú aj samotný Vagus a ich pomoc. Ukázali sme preto verejnosti, že hlad sa týka aj ľudí na Slovensku. A že cez žalúdok ide nielen láska, ale aj pomoc. Napriek nepriaznivej situácii Vagus nakoniec vyzbieral 110,000 eur od takmer 2,5 tisíca darcov.


Výzva a cieľ: Vagus pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli na ulici, aj tým, ktorým to hrozí. Súčasťou ich pomoci je aj nízkoprahové centrum DOMEC, kde sa môžu najesť, umyť, dostanú zdravotné ošetrenie aj odborné sociálne poradenstvo. So zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou je však čoraz ťažšie udržať ho v pravidelnej prevádzke. Na to, aby mohol Vagus aj naďalej každý deň poskytnúť 120 ľuďom teplé jedlo a všetky potrebné služby, potrebovali finančnú podporu. Pred Vianocami sme čelili konkurencii mnohých iných fundraisingových kampaní a aj obave ľudí otvárať peňaženky, keďže nevedia čo ich čaká.

Stratégia: Od rodičov sme ako deti často počúvali, že by sme mali dojesť, lebo “čo by za to dali deti v Afrike”. My ale vieme, čo by za to dali aj ľudia bez domova. Hlavnou myšlienkou kampane sa preto stal fakt, že hlad trápi aj ľudí na Slovensku. Jedlo bolo pre kampaň kľúčové. Domec totiž každý deň poskytuje 120 ľuďom teplé jedlo a na to, aby v tom mohli pokračovať, potrebujú podporu. Najesť sa tam chodia nielen ľudia bez domova, ale aj seniori, ktorí nezvládajú stúpajúce ceny. A jedlo, ako napríklad káva, čaj či koláč, je zase často spôsob, ako nadviazať kontakt s ľuďmi bez domova, ktorí potrebujú pomoc.

Realizácia: V kampaňovom spote sme cez známu situáciu, kde dieťa nechce dojesť večeru, ukázali, že hlad netrápi len deti v Afrike, ale aj tety, ktoré prespávajú na lavičkách v parku, či uja žijúceho v stane za mestom. Známu rodičovskú poučku sme obrátili na skutočnosť, ktorá ukazuje, že hlad trápi aj ľudí na Slovensku. S touto myšlienkou pracoval aj rádiospot a pre Bratislavčanov sme vytvorili špeciálnu verziu videospotu, ktorý bežal v MHD a kde zazneli známe miesta ako chatrče v Lamači, most Lafranconi, či lavičky na Hviezdoslavovom námestí.

Na darovacej stránke sme dary premenili na konkrétnu pomoc - na plnú jedáleň v Domci či mesačnú teplú stravu. V kampani sme pracovali aj s konkrétnymi príbehmi ľudí, ktoré ilustrovali význam tejto základnej potreby - jedla - a dôsledky jeho nedostatku.

Túto myšlienku podporil aj Fero Joke, alias Maja, ktorá zavítala do Domca a neúspešne sa snažila navariť pre plnú jedáleň. Z reelsu stalo najobľúbenejšie video na sociálnych sieťach Vagusu, ktoré prinieslo veľkú časť darov. Kampaň doplnil aj špeciálny diel podcastu Vagusu a silnou súčasťou bolo podujatie Noc vonku, ktoré si spolu s príbehmi ľudí bez domova získali aj pozornosť médií.


Výsledky: Napriek ťažkej spoločenskej situácii bola kampaň mimoriadne úspešná a Vagus vyzbieral viac ako 110,000 eur od takmer 2,5 tisíca darcov. Vďaka pravidelným darcom si do konca roka pripíše ďalších približne 146,000 eur. Počas trvania kampane sa Vagus ocitol v desiatkach mediálnych výstupoch a upozornili sme na skutočnosť, že inflácia a ekonomická kríza ovplyvňujú aj seniorov, ktorí budú čoraz viac potrebovať pomoc. Vďaka vyzbieraným prostriedkom im bude Vagus môcť ďalej pomáhať a snažiť sa tiež zabrániť tomu, aby ďalší ľudia prišli o strechu nad hlavou.

SKPR STRATEGIES v spolupráci s RESPECT APP
Deti v núdzi musí byť vidieť | Úsmev ako dar
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zatiaľ čo slovenské celebrity svoje deti na sociálnych sieťach kvôli ochrane súkromia a bezpečnosti neukazujú, deti v núdzi musí byť vidieť. Zdieľanie ich osobitých príbehov podporuje autenticitu a poukazuje na reálne problémy, ktoré rodiny v náročných situáciách prežívajú. Emócie u publika prirodzene podporujú ochotu finančne prispieť a predísť tak vyňatiu detí z rodín. Na posilnenie komunikácie tejto témy a finančnej zbierky sme si zavolali influencerov a známe tváre, ktoré ochotne súhlasili. Aj vďaka nim sa nám podarilo osloviť 2,8 mil. ľudí a získať viac ako 41 tisíc EUR.


Výzva a cieľ: Nápor na darcov bol vzhľadom na okolnosti minulého roka pochopiteľne obrovský a ľudia boli presýtení zbierkami na pomoc zo všetkých strán. Najväčšou výzvou bolo získanie si pozornosti relevantného publika a jeho následné upriamenie na Úsmev ako dar a jeho pomoc rodinám v núdzi. Našim cieľom bolo vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov a verne pritom ukázať s čím sa potýkajú rodiny, v ktorých hrozí vyňatie detí do ústavnej starostlivosti. S témou sme sa popasovali využitím vhodnej kombinácii mediálnych kanálov s dôrazom na sociálne siete a influencerov.

Stratégia: Naša stratégia vychádza z trendu celebritných rodičov chrániacich súkromie svojich ratolestí na sociálnych sieťach, či v reálnom živote. Zároveň sme sa opreli o predošlé skúsenosti, ktoré ukazujú, že si známe tváre ľahšie a rýchlejšie získajú pozornosť publika. Náš plán bol preto vyvolať spoločenskú diskusiu prostredníctvom známych tvárí na sociálnych sieťach a v médiách o súkromí detí v online, kde Sajfa, Rytmus, Ivana Gáborík a mnohí ďalší skonštatovali, že zatiaľ čo ich deti nemusí byť vidieť, u detí v núdzi je to práve naopak. A to nielen preto, aby darca vedel komu prispieva.

Realizácia: Priestor influencerov a známych tvárí na sociálnych sieťach, ktorému ľudia venujú viac pozornosti, sme sa rozhodli využiť na apel pre deti v núdzi. Rovnako tak sme túto problematiku komunikovali cez mainstreamové médiá. Kampaň sme odštartovali v spolupráci so Sajfom, ktorý ako prvý rozvíril verejnú diskusiu o zakrývaní tvárí detí na sociálnych sieťach, ako aj téme ochrany súkromia v online priestore a vyzval ľudí, aby sa do debaty zapojili. Nasledujúci deň už Sajfa prezradil, prečo túto vec vytiahol a čo je pointou – JEHO DIEŤA NEMUSÍ BYŤ VIDIEŤ, DETI V NÚDZI ÁNO. Spolu s myšlienkou kampane zdieľal aj odkaz na zbierku prebiehajúcu priamo na stránke Úsmev ako dar. V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa pridalo viac známych tvárí pomocou príspevkov a instastories. Tému prebrali aj celoplošné médiá. V rovnakom čase sme na Instagrame vytvorili filter určený pre celebrity, aj bežných ľudí, ktorý emotikonom srdiečka automaticky prekryl tváre ich ratolestí na fotkách a videách, vďaka ktorému ich môžu jednoducho a bezpečne skryť v online priestore.

Výsledky: Výsledkom kampane bol kumulovaný dosah na sociálnych sieťach viac ako 2 800 000 ľudí, vďaka čomu sa podarilo vyzbierať neuveriteľných 41 704 EUR pre rodiny a deti v núdzi. Peniaze pôjdu na pomoc rodinám, ktoré sprevádza Úsmev ako dar, aby deti mohli zostať doma spolu s ich najbližšími. Verejná diskusia vyvolala vlnu pozitívnych reakcií na sociálnych sieťach. Na problematiku prostredníctvom svojich profilov upozornili desiatky slovenských influencerov a známych tvárí. Spoločne sme tak pomohli zmierniť dopady zlej socio-ekonomickej situácie rodinám tých najzraniteľnejších.

F. Content in PR

1st CLASS AGENCY
H3KNISA | iniciatíva Na veku záleží
Seriál: nie
Stručná charakteristika: H3KNISA je unikátny moderný projekt prevencie mladistvých a tínedžerov v oblasti závislostí od fajčenia. (viď kategóriu NGO)
Úspech inovatívneho projektu je postavený najmä na kvalitnom a kreatívnom contente, ktorý naozaj inšpiruje, motivuje, vyzýva a hecuje mladých ľudí heknúť si k lepšiemu svoj život, bez fajčenia. H3KNISA prináša content ako v online svete cez SoMe, tak aj v offline svete, na stredných školách na špeciálnych workshopoch s mnohými inšpirujúcimi lektormi, autoritami ich generácie, generácie tretieho tisícročia (3K) a na témami ktoré sa týkajú mladých ľudí.


Výzva a cieľ: Zaujať, motivovať, inšpirovať k tomu, aby žili menej stresový život, vedeli nájsť riešenia problémov, videli príležitosti pre svoj rast, objavili svoj potenciál, zhmotnili svoje sny a stali sa inšpiráciou pre iných mladých ľudí. Bez fajčenia a iných závislostí. To je hlavný cieľ H3KNISA contentu.
Výzvou je kontinuálna tvorba kvalitného contentu tak, aby prinášal neustále podnetné H3Ky postavené na overených dátach, prieskumoch, nekonečnom rešeršovaní, brainstormovaní a spätnej väzby a to zrozumiteľne, atraktívne a prioritne pre stredoškolákov.


Stratégia: Content stratégia H3KNISA je postavená na multikanálovom spracovaní a dodávaní contetnu – ako v online, tak aj v offline svete. A to dlhodobo, kontinuálne, kvalitne. Hlavnou podmienkou contentu je že musí H3Kovať k zlepšeniu a rozvoju študentov a nenásilne zakomponovať aj problematiku fajčenia.
Nosným kanálom v offline svete je Instagram a v offline svete Deň bez vyučovania na SŠ plný atraktívnych workshopov s inšpiratívnymi spíkrami generácie 3K (tretieho tisícročia), pričom oba svety sa prelínajú.
Content tím má viacerých tvorcov, vrátane influencerov a študentov samotných

Realizácia: • Základom pre content bol repre prieskumom u stredoškolákov. Zistili sme, ako mladých zaujať, čo ich robí šťastnými, čo ich zaujíma, aké témy, akí ľudia, čo a kto ich motivuje, čoho sa boja, čo im spôsobuje stres, či aké sú ich predstavy o budúcnosti. Mali tiež jasno v tom, čo ich môže heknúť a čo nefunguje.
• Online content je prispôsobený SoMe, prioritne IG – má jednotný a charakteristický vizuál a je postavený na inšpiratívnych a pozitívnych H3Koch, výzvach a motiváciách.
• Offline koncept dňa bez vyučovania na stredných školách je postavený na: na workshopoch v malých komunitách študentov, bez pedagógov, na atraktívnych témach pre nich, rovesníckom prístupe lektorov, ktorý vždy zakomponujú problematiku fajčenia do témy
• Kľúčovými v škole sú lektori a ich témy - 3K autority a inšpirujúci influenceri a témy ich workshopov (viď prílohy)
• Témy kopírovali požiadavky študentov – čo im chýba v škole – financie, podnikanie, cestovanie, sexuálna výchova, ekológia, duševné zdravie, sebaláska zdravý životný štýl, závislosti, fashion, hudba, a ďalšie.
• Pilotne sme na jeseň rozbehli H3KNISA krúžok na SŠ – kde content tvoria študenti – H3Kujú tak seba a svojich rovesníkom

Výsledky: H3KNISA je kreatívny a inovatívny koncept prevencie mladistvých, ktorý vznikol na Slovensku podľa odporúčaní EK. Je postavený prioritne na kvalitnom contente a inšpiratívnych ľuďoch a témach.
Výsledky H3KNISA
• SoMe – IG / FB / TikTok – viac ako motivujúcich 600 postov / influencerov / 1,5 mil zásah
• SoMe cieľová skupina - takmer 50 % tvoria študenti.
• 16 realizovaných a plánovaných SŠ v 11 slovenských mestách pre 3 500 stredoškolákov
• viac ako 20 tematických workshopov
• 15 stálych lektorov
• 1 krúžok H3KNISA s 11 študentmi
• 160 média výstupov / 57,5 mil. média zásah / AVE 247 800 €

Divino v spolupráci s Nicetry, Wavemaker
JANOLYTIK: Info za všetky prachy | Slovenská sporiteľňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ekonómia a financie vysvetlené stand-up komikom? Áno, toto je cesta, ako ťažké témy priblížiť širšiemu publiku. A trochu ich zabaviť. Vytvorili sme preto unikátny projekt JANOLYTIK s Janom Gorduličom, známeho z projektu Ťažký týždeň. V relácii sa venujeme aktuálnym ekonomickým fenoménom postaveným na dátach a komentároch analytikov Slovenskej sporiteľne a renomovaných expertov. Spolu s  portálom Aktuality.sk prináša každé 2 týždne dve vybrané témy v 10-minútovom videu, aj vo forme podcastu.


Výzva a cieľ: Cieľom projektu bolo priniesť dlhodobý, obsahovo atraktívny video formát, ktorý divákov zabaví a zároveň vysvetlí často zložité ekonomické témy. Niekedy aj nepopulárne pre banku. Primárnou cieľovkou je mestský divák do 35 rokov, ktorý vďaka Janolytikovi lepšie porozumie príčinám a dopadom aktuálnych udalostí. Stálym hosťom je najcitovanejší ekonomický analytik Matej Horňák zo SLSP. Do relácie pozývame expertov rôznych oblastí, napr. psychológie, sociológie, energetiky, demografie či histórie.

Stratégia: Projekt JANOLYTIK sme vyvíjali a testovali niekoľko mesiacov. Strategicky sme nadviazali na popularitu Jana Gorduliča a projektu Ťažký týždeň. Ten mal silný výtlak a pravidelného diváka v ideálnej cieľovej skupine. Od politickej recesie sme prešli na „edutainment“ na základe dát a komentárov expertov. Ku každej epizóde vychádza na aktuality.sk natívny článok s videom. To je publikované aj na Youtube Slovenskej sporiteľne a Aktualít. Epizóda vychádza aj na všetkých podcastových platformách.

Realizácia: Projekt Janolytik mal premiéru v septembri 2022. Štruktúra obsahu každého dielu je koncipovaná s predstihom približne 2 až 3 týždne pred publikovaním. Vychádza z analýzy tém, ktoré hýbu Slovenskom a je priebežne dopĺňaná aktuálnymi dátami. Scenár pripravuje moderátor relácie spolu s editorom, PR tímom banky, ekonomickými analytikmi a odborníkmi.

Spoločne vnášajú do epizódy dôležité informácie a dáta, ale tiež charakteristický humor. V Janolytikovi otvárame aj témy, ktoré sú pre banku citlivé. Napríklad o tom, prečo si nebrať zbytočné úvery pred Vianocami, či prečo rastú sadzby na hypotékach. Veríme že je to správne.

Aktuality.sk sme si na spoluprácu vybrali pre jeho relevantnosť v cieľovej skupine, zároveň je to najčítanejší spravodajský web na Slovensku.

Nakrúcame v centrále SLSP, divák môže v pozadí vidieť bankárov v práci. Postprodukcia je pod taktovkou spoločnosti Nice, koordináciu a PR relácie zabezpečuje Brand Hub tím banky a agentúra Divino, ktorá dotvára textový a vizuálny obsah relácie.

Pravidelnú podporu a vyhodnocovanie sledovanosti a dosahov zabezpečuje mediálna agentúra Wavemaker.

Výsledky: Janolytik prekvapil. Prvých 10 epizód relácie dosiahlo spolu 1,5 milióna video impresií a s teaserom na všetkých platformách až 400-tisíc prehratí. Priemerná doba dopozerania epizód je nad 50 %. Počúvanosť podcastu na úrovni 4 000 – 5 000 prehratí. Janolytik tak výrazne podporuje brand SLSP ako banky, ktorej záleží na budúcnosti (nárast o 11 % za dva roky) a na tom, aby Slováci a Slovenky rozumeli peniazom a robili správne rozhodnutia (nárast o 17 % za dva roky) podľa prieskumu Kanta. Matej Horňák sa stal najcitovanejším ekonomickým analytikom na Slovensku s 1273 zmienkami.

MullenLowe GGK
VšZP - Pohyb je zdravý | Všeobecná zdravotná poisťovňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Primárnou úlohou ZP je pôsobiť v prospech zdravia a podpory prevencie. Postpandemický prieskum zistil, že populácia v SR je stále obéznejšia, najmä pre nedostatok pohybu a horšie stravovacie návyky počas pandémie. To bol impulz pre kampaň VšZP Pohyb je zdravý. Súčasťou kampane bolo veľa edukatívnych videí od profi trénerov, PR rozhovory, články v médiách, i osveta dovnútra poisťovne. VšZP si projektom privlastnila tému zdravého pohybu a dosiahla najlepšie komunikačné výsledky i v konkurenčnom porovnaní. Video obsah je stále dostupný zadarmo všetkým záujemcom o zdravší lifestyle


Výzva a cieľ: Úlohou aktivizačnej časti kampane bolo rozhýbať celé Slovensko (nielen klientov VšZP) a spojiť tému pohybu so značkou VšZP. Chceli sme dosiahnuť kampaňové parametre aspoň na úrovni benchmarku prieskumnej agentúry (spontánna a podporená znalosť, priradenie značky a posolstva, str. 21-24 v prílohe) a vplyvom kampane zvýšiť hodnotu 5 kľúčových parametrov značky (str. 26 v prílohe). Marketingovým cieľom bolo zastaviť výrazné spomalenie rastu počtu používateľov aplikácie. K tomu nám mala dopomôcť aj súťaž, ktorá bola naviazaná na sťahovanie resp. používanie mobilnej aplikácie.

Stratégia: Na začiatku padlo dôležité rozhodnutie – zatiaľ čo konkurent ponúkal zľavu na online tréningový program pre svojich poistencov, VšZP sa rozhodla cenný obsah formou cvičiacich videí poskytnúť zadarmo, každému, čím sa potvrdilo, že im záleží na zdraví celej populácie. Kampaň má 2 základné časti: 1. Aktivizačná časť - prevažne v ATL, online, podporená PR obsahom. Pripomínala dôležitosť pohybu. Pozývala na web pohybjezdravy.sk. Súťažou motivovala k sťahovaniu/ použitiu apky. Tým podporovala plnenie MKT cieľa 2. Obsahová zložka sa sústredila na webe, SoMe, YT, LinkedIn, Spotify.

Realizácia: Kreatívnou inšpiráciou kampane bol TV fenomén 80-tych rokov - relácia Cvičme v rytme. Tvárou kampane bol Maroš Molnár a cvičencami boli členovia „našej“ rodiny, ktorú dlhodobo využívame v komunikácii VšZP. V kampani sa objavili aj 2 odborníčky na pohyb a výživu - Veronika Hanáková a Janka Šimkovičová.
Trojica profesionálov stála za prípravou odborného obsahu. Na podstránke sa nachádza unikátny obsah v podobe 37 videí rozdelených do 3 okruhov:
1. Šport je život - 17 videí
Séria rôzne náročných cvičení zameraných na zlepšenie kondície a mobility pre dospelých i deti. Tvorca obsahu: Maroš Molnár, jeden z najznámejších kondičných trénerov v SR.
2. Hýb sa zdravo a hravo - 10 videí
Cvičenia zamerané na posilnenie tela, vrátane hravých cvičení pre deti. Tvorca obsahu: Jana Šimkovičová, zakladateľka populárneho portálu cvičte.sk.
3. Komplexne ku zdraviu - 10 videí
Základy zdravej výživy, rady na boj so stresom. Plus séria tréningov určených pre ženy. Tvorca obsahu: Veronika Hanáková, výživová špecialistka.
Súčasťou obsahu je aj 12 článkov na tému zdravého pohybu a 3 kompletné stravovacie jedálničky.

Výsledky: Všetky základné komunikačné parametre prekonali benchmark.
Imidžový podiel každého zo sledovaných parametrov sa zvýšil o viac ako plánované 3 p.b. Pri extra parametri „ponúka bezplatne rady a tipy ohľadom cvičenia“ sme dosiahli 86% imidžový podiel a privlastnili si túto tému. Zastavili sme pokles prírastku počtu používateľov apky aj vďaka súťaži, do ktorej sa zapojilo 70 074 súťažiacich, najviac v histórii VšZP. Kampaňová pesnička sa stala hitom. Dance challenge sa na SoMe šírila virálne. Projekt VšZP kladne hodnotili i lekári. Mnohí "predpisovali" videoobsah svojim pacientom

Poštová banka
NENALEŤME | Poštová banka
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ako banka sa až príliš často stretávame s obeťami finančných podvodov. NENALEŤME je projekt, ktorí pomáha starším bojovať s finančnými podvodmi. Na komunikáciu „Ako na to“ sme využili podcasty – video aj audio, na mieru šité texty pre rôzne cieľovky – pre deti seniorov, aj seniorov samotných. Do iniciatívy sa zapojila polícia, psychológ, IT experti, seniorské organizácie, osobnosti i významné médiá. Nadšenie a ochota týchto ľudí priniesli osvetu priamo medzi seniormi aj skvelý mediálny zásah. Komunikácia prebiehala aj na SOME. Podporili nás dokonca aj Hoaxy a podvody - Polícia SR.Výzva a cieľ: Technológie rozšírili „osvedčené“ praktiky podvodníkov aj do online. Obeťou môže byť každý, no najzraniteľnejší sú práve seniori. Podvodníci sú sofistikovaní a zneužívajú ich nevedomosť a neskúsenosť. Sú ľahkou obeťou nielen v reálnom svete, ale aj cez internet, či telefón. Hanbia sa prijať radu od mladších, ich skúsenosti však na digitálne hrozby nestačia. Zhoršené kognitívne schopnosti im sťažujú porozumieť odbornejšiemu textu. Cieľom bolo nájsť spôsob komunikácie, ktorú akceptujú a budú mu rozumieť a zároveň ich zasiahne, keďže majú často obmedzený prístup k informáciám.

Stratégia: Naším cieľom bolo priniesť relevantné informácie v takej forme, aby im skutočne rozumela široká verejnosť a aby sa „dostali“ ku každému a tak ochrániť všetkých a hlavne seniorov bez rozdielu v akej banke majú účet. Nie každý totiž využíva Internet a drvivá väčšina jeho používateľov končí pri bulvárnych nadpisoch. Zároveň chápeme, že starší ľudia najviac dôverujú blízkym a odborníkom z médií. S týmto posolstvom sme oslovovali influencerov, novinárov, vydavateľské domy, ktoré sa bezplatne, alebo za symbolický honorár zapojili do komunikačných aktivít NENALEŤME.

Realizácia: Projekt bol rozfázovaný tak, aby zasiahol čo najširšiu skupinu 50+ a to takou formou, aby jej rozumeli a zároveň aj akceptovali. Kampaň sme zahájili servisnými správami podloženými prieskumami a doplnené vyjadreniami odborníkov z rôznych oblastí. Výsledkom boli 10tky spontánnych výstupov vo všetkých typoch médií. Na jeseň sme pokračovali sériou rozhovorov a článkov napr. so SME, TV JOJ, RTVS, TA3, senior média – zamerané na prevenciu a vzdelávanie v oblasti finančných podvodov, ktoré často vyústili do ďalších spontánnych výstupov. S TV JOJ sme natočili 1 časť Rodinných prípadov na námet PABK podľa skutočnej udalosti. V októbri sme spustili sériu podcastov s odborníkmi ako L. Kurilovská, K. Reváyová, ale aj Nora Beňačková – vo video, audio aj v printovej podobe – aby boli informácie dostupné aj pre slabozrakých, nedoslýchavých. Vytvorili sme web NENALAŤME. Posolstvo sme šírili aj interne. Preškolili sme predajnú sieť a edukovali našich kolegov, ako pomáhať ostatným. Pre odbornú verejnosť aj seniorov sme pripravili prednášky na tému ako sa chrániť pred finančnými podvodníkmi. Distribuovali sme aj letáky s popismi najčastejších podvodov a ako im predchádzať.

Výsledky: Pre nás je tentokrát najdôležitejší nemerateľný výsledok: veríme, že NENALEŤME sa podarilo vzbudiť ostražitosť seniorov a prekaziť aspoň pár podvod. Kampaň priniesla aj spontánny nárast awarness PABK ako banky, ktorá sa stará o zákazníkov aj mimo sveta produktov. Výsledkom je viac ako 300 mediálnych výstupov o finančnej bezpečnosti a chuť odborníkov zapojiť sa do projektu. Oslovením komunít sme vytvorili sieť ambasádorov, ktorí šírili informácie ďalej. Vytvorili sme tému a otvoril dvere pre spontánnu komunikáciu o podvodoch v médiách, ku ktorej sa pridali aj iné organizácie.

Seesame
NDI Magazín | Nadácia Dionýza Ilkoviča
Seriál: nie
Stručná charakteristika: NDI Magazín je jediným svojho druhu na Slovensku. Je určený pre špecifickú komunitu ľudí, ktorých spája záujem o vedu a pokrok - výnimočných učiteľov, nadaných študentov a inovatívne technologické firmy. Magazín z dielne Nadácie Dionýza Ilkoviča vyzdvihuje a oceňuje prácu inšpiratívnych pedagógov prírodných vied. Šikovným žiakom ukazuje, že aj na Slovensku môžu nájsť zmysluplné uplatnenie. No a firmám, ktoré sa dnes bijú o talenty, poskytuje priestor zaujať nádejných vedcov ešte kým odídu za hranice. To všetko prístupné online aj offline v modernom a nadčasovom dizajne.


Výzva a cieľ: Našou úlohou a cieľom bolo zaujať a užitočným spôsobom prepojiť tých najlepších učiteľov, žiakov a firmy. Preto sme NDI Magazín postavili do stredu tohto trojuholníka a obsahovo ho pospájali tak, aby bol každej z troch skupín užitočný. Už dnes poznáme príbehy študentov, ktorí vďaka magazínu zareagovali na rôzne rozvojové ponuky moderných firiem z oblasti vedy a výskumu, ktoré pôsobia na Slovensku. Veríme tiež, že magazín upozorní na nenahraditeľnú rolu učiteľov, bez ktorých nemôžu dobre fungovať školstvo a v konečnom dôsledku ani trh práce.

Stratégia: V ideálnom prípade by sme usporiadali podujatie, pre najlepších študentov učiteľov a firmy. Naše možnosti však boli obmedzené, preto sme sa vydali cestou kvalitného obsahu v modernom dizajne, ktorý vieme distribuovať fyzicky aj digitálne. Dali sme si záležať, aby NDI magazín nebol časopisom, ktorý človek len odloží na stolík do rohu. Je vizuálne atraktívny, obsahovo rôznorodý a vo fyzickej forme spracovaný tak, aby na čitateľa zapôsobil a aby mal chuť vrátiť sa k nemu aj po čase.

Realizácia: Urobili sme desiatky rozhovorov s učiteľmi, stakeholdermi a ľuďmi z biznisu. Spoznávame v nich najlepších učiteľov na Slovensku, bývalých olympionikov v prírodných vedách, ktorí dnes vedú úspešne firmy aj odborníkov na vzdelávanie. Tému vzdelávania sme dlhodobo rozvíjali a prepájali sme najdôležitejších aktérov. Ukázali sme študentom niekoľko spôsobov ako sa môžu rozvíjať na svojej strednej škole, v spolupráci s univerzitami a firmami. Atraktívne slovenské spol. v magazíne prezentujú možnosti stáží a vzdelávania pre študentov. Od ponuky letnej školy pre mladých chemikov, cez duálne vzdelávanie po atraktívne stáže, kde sa študenti zoznámia s jedinečným softvérom, ktorý sa používa pri zaistení bezpečnosti na letiskách. Nadácia Dionýza Ilkoviča sa dlhodobo venuje zvyšovaniu spoločenského povedomia o motivovaných učiteľoch. Priniesli sme ich rady pre kolegov, ktorých môžu inšpirovať a poskytli sme návod na nominovanie nových pedagógov do ďalších ročníkov Ceny Dionýza Ilkoviča. Magazín sme v tlačenej podobe rozoslali do vybraných firiem, škôl, centier voľného času, výnimočným žiakom, pedagógom a organizáciám, ktoré sa venujú prírodným vedám.

Výsledky: Nedoceneným učiteľom sme dali kredit a poskytli sme priestor ich názorom. Talentovaným žiakom sme priniesli informácie o programoch atraktívnych slovenských firiem a inštitúcií. Technologickým firmám sme dali možnosť ukázať ich ponuku pre mladých ľudí. Priniesli sme názory odborníkov na vzdelávanie, ktoré ukazujú, ako by sa to na Slovensku dalo robiť lepšie a podporili sme v spoločnosti myšlienku, že zostať pôsobiť na Slovensku má zmysel. Prvé číslo magazínu sa stretlo s výbornou spätnou väzbou a po pilotnom ročníku pokračuje druhým číslom.

Svet zdravia
Video storytelling Nemocnice Bory | Nemocnica Bory
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Novú Nemocnicu Bory v Bratislave verejnosť pozná z dvoch typov videí, v ktorých nevystupujú zaplatení herci ani profesionálni spíkri, ale samotní zamestnanci. Každý so svojou dávkou rečníckeho talentu, odvahy sa prezentovať a schopnosti prirodzene hovoriť do objektívu kamery. Divákom ukazujú priestory budovy nemocnice, hovoria o technológiách, vysvetľujú inovatívne procesy, ale neformálne predstavujú aj samých seba. Aby nemocnica nebudila dojem nedostupného zdravotníckeho zariadenia pre bohatých, ale aby ju pacienti vnímali cez členov tímu, ktorí sú ľuďmi z mäsa a kostí.


Výzva a cieľ: Pri výstavbe Nemocnice Bory sme bojovali s nedôverou ľudí, ktorí aj na základe skúseností s projektom Rázsochy neverili, že nemocnica bude niekedy dostavaná a otvorená. Lokalita, kde vyrastala, bola mimo bežných ciest verejnosti, pokrok stavebných prác teda nebol priamo na očiach. Verejnosť nepoznala nikoho z tímu nemocnice, nevedela si preto projekt stotožniť s reálnymi ľuďmi. Pochybnosti vznikli aj pri kvalite zdravotnej starostlivosti, keďže prevládal názor, že súkromník bude chcieť na mnohom ušetriť. To malo vplyv i na nábor personálu. Cieľom bolo pochybnosti vyvrátiť.

Stratégia: Plánom bolo vziať verejnosť do vnútra nemocnice, kde normálne nemá prístup, aby sa mohla presvedčiť, že práce napredujú. Pri virtuálnej prehliadke ich sprevádza člen tímu nemocnice, ktorý ale pôsobí nestrojene a s divákmi hovorí viac neformálne, aby im bol ľudsky bližšie. Predstavuje im jednu z originálnych medicínskych aspektov nemocnice, čím vyvracia i pochybnosti o kvalite. Stratégiou pre nábor personálu, najmä sestier, boli zase veľmi ľudské videá, ktoré sú obsahovo i vizuálne zamerané na zdôraznenie autentickosti spíkra a v ktorých sestry spoznávajú budúce líderky.

Realizácia: Pri realizácii prvého typu videí (verejnosť spoznáva stavbu, spíkra a medicínsky aspekt) bola po výbere spíkra, témy a spísaní scenáru absolútne kľúčová režisérska práca so spíkrom priamo na pľaci. Spíker, ktorý často nemal jedinú skúsenosť s kamerou či verejným prejavom, odrazu dostal za úlohu správne artikulovať a intonovať napísaný text, hovoriť s divákmi v objektíve kamery, pôsobiť prirodzene a zároveň popri tom stihnúť prejsť určitý úsek alebo vykonať akciu. Úlohu hodnú herca, kde jeden záber vyžadoval aj 10 až 20 klapiek, často navyše komplikovali hlučné stavebné práce. Keďže tie nejde zastaviť, natáčalo sa medzi krátkymi prestávkami. Produkčný štáb zároveň pozostával iba z dvoch ľudí (kameraman a režisér), aby sa spíker dokázal čo najviac uvoľniť.
Pri realizácii druhého typu videí (pre nábor sestier) sme najprv uskutočnili dlhý rozhovor so spíkrom, kde sme sa snažili navodiť uvoľnenú atmosféru, aby na kameru zabudol a hovoril od srdca a prirodzene. Následne sme z odpovedí vybrali tie najlepšie, ktoré sme dotvorili unikátnymi spomalenými zábermi na detaily tváre (napríklad úsmev v očiach), čo malo podporiť celkový ľudský a nefalšovaný ráz videa.

Výsledky: Produkcia veľmi rýchlo získala u divákov na svojej popularite a prvotný nápad postupne prerástol v dlhotrvajúci projekt, ktorý neustále zvyšoval kvalitu i kvantitu. V roku 2022 sme natočili najviac, celkovo 10 videí, ktoré boli postupne zverejnené.
Štatistiky...
Verejnosť pri komentovaní jednotlivých príspevkov často zmieňuje informácie z obsahu videí. Rovnako, sestry, ktoré prichádzajú na pohovor, uvádzajú, že náborové videá ich v rozhodnutí prihlásiť sa veľmi podporili.


Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Wiktor Leo Burnett
KFC x Dalyb | Queensway Restaurants Slovakia
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cieľovka KFC sú tínedžeri, ktorí všetko videli a všade boli. No platia na nich tri magické slová: limitované dizajnérske oblečenie.

Preto sme pri otvorení KFC Nivy uviedli limitovanú kolekciu merchu. Žiadne ponožky s hranolkami ani tričká na spanie. Len súčasný a prémiový dizajn od rapera, producenta a návrhára - Dalyba.

Spolupráca KFCxDalyb získala médiá v hodnote takmer 2,5 násobku investovaných nákladov so zásahom vyše 200 000 ľudí.


Výzva a cieľ: Reťazec KFC je na Slovensku stále vo fáze rastu. Každé otvorenie novej prevádzky je preto veľká príležitosť ako zaujať cieľovku, médiá aj verejnosť, a tak rozšíriť povedomie o vyprážanom kurčati z Kentucky.

Pri otvorení KFC v obchodnom centre Nivy sme prirodzene museli spraviť viac než len balónovú bránu. Naša cieľová skupina sú tínedžeri a post-tínedžeri, ktorí už všetko videli, takmer nič ich nezaujíma a už vôbec nie nejaká otváračka.

Ako teda dostať informáciu o novom KFC na Nivách k čo najväčšiemu počtu ľudí?

Stratégia: Tínedžeri, vnímajú oblečenie ako niečo, čo definuje ich názor. Tí digitálni ľudia, ktorých attention span rátame v sekundách, stoja hodiny v rade, aby si kúpili najnovšie dizajnérske tenisky, bundy či tehlu.

Preto sme priamo na otváracom evente prevádzky KFC Nivy uviedli kolekciu KFC merchu. Žiadne ponožky s hranolkami či tričká na spanie. Nechceli sme priniesť ďalší fast fashion odpad.

Našli sme na to ideálneho meno - Dalyba, ktorý je pre cieľovku v otázke módy najrelevantnejší. Keď influencera nevidíme len ako médium a necháme ho tvoriť , čo naozaj vie, vznikne niečo výnimočné.

Realizácia: Spoluprácu KFCxDalyb sme začali teasovať týždeň pred otváračkou len dvoma príspevkami na Dalybovom Instagrame s informaciou, že kolekciu predstavíme na otváracom evente na Nivách.

Pozvánku na otváračku potom pridali cez Instagram aj naši dlhodobí influenceri – Michal Totka, Barbora Hazuchová, Martin Klinčúch a TheStreets. Účasťou a storkami nás podporili aj počas otváračky.

V deň D sme priamo pred prevádzkou KFC usporiadali fashion event adaptovaný na cieľovku - novú kolekciu sme prvý krát predstavili práve tu. Lookbook ku kolekcií zachytil populárny umelec Lousy Auber.

Aby sme ľudí naozaj zapojili do diania, priamo na mieste sme predstavovali detaily ako kolekcia vznikala, prebiehali rozhovory s Dalybom, tanečníci predvádzali kolekciu. Naviac prebiehal po celom malle aj Bucket Hunt – kde mohli fanúšikovia najsť Zlatý Bucket– vďaka ktorému vyhrali kompletnú kolekciu KFCxDalyb, prípadne konkrétne kúsky alebo vouchre.

Výsledky: Získali sme spontánne PR v hodnote takmer 2,5 násobku investovaných nákladov so zásahom viac ako 200 000.

Už prvé teasing posty, ktoré informovali o spolupráci a otvorení novej prevádzky, prevzali média a influenceri. Navyše, počas celého eventu zdieľali fanúšikovia obsah na sociálne siete.

Prevádzka KFC Nivy sa úspešne dostala do povedomia našej cieľovky. A nie len to. Stali sme sa prirodzenou súčasťou ich lifestylu. Našu kolekciu denne hrdo nosia, čo dokazuje aj fakt, že merch bol do týždna nedostupý a je dodnes vyhľadávaný u resellerov.

G. Creativity in PR

Dynamic Relations 2000
PLASTIC IS FANTASTIC | BUDIŠ ; SLOVNAFT
Seriál: nie
Stručná charakteristika: BUDIŠ, a.s. vnímal zálohovanie PET fliaš a hliníkových plechoviek ako šancu pripomenúť sa zákazníkom aj inak. Bola to idea bezplatnej distribúcie „odnosiek“ prázdnych PET fliaš, ktoré uľahčia ľuďom vracanie fliaš. Navrhli sme osloviť Slovnaft, a.s., ktorý na pumpách predáva státisíce nápojov v PET a hliníkovom obale. Spojili sme dvoch klientov a pridali aj dizajnéra Fera Mikloška. So zadaním „toto sa dnes nosí“ mal vytvoriť dizajn pre odnosky (BUDIŠ) aj špeciálne tašky (Slovnaft). Vznikla kampaň PLASTIC IS FANTASTIC. Plasty sú fajn, ak ich správne používame. Čiže aj zálohujeme.


Výzva a cieľ: Pre BUDIŠ, a.s., ktorý je kľúčovým výrobcom nealko nápojov, bol výzvou samotný zálohovací systém. Nikto nevedel, ako zareaguje verejnosť a aké budú dopady na predaje. Slovnaftu sme výzvu vnukli my – šoférov rozčuľujú prázdne PET fľaše v aute, tak prečo im neponúknuť špeciálny box, ktorý neskôr využijú na pohodlné odnesenie fliaš do zálohy? Našou výzvou bolo zladiť obchodné záujmy dvoch odlišných firiem a zrealizovať kampaň. S cieľom uviesť oboch klientov ako zodpovedné firmy, ktoré vnímajú celospoločenské trendy, ekológiu a neboja sa zapojiť do kampane unikátny slovenský dizajn.

Stratégia: Zložitú problematiku zálohovania sme chceli ukázať ako „trendy“ vec. COVID nám síce zmaril pôvodnú ideu spustenia projektu na módnej show Fera Mikloška, kde sa mali predstaviť dizajnové odnosky a tašky s claimom „toto sa dnes nosí“, ale improvizovali sme cez partnerstvá s módnymi rubrikami a influencermi. Pri rozbehu zálohovacieho systému dostali desiatky novinárov dizajnové odnosky aj tašky. PLASTIC IS FANTASTIC fungoval. Využitie spolupráce na akcii „Dizajnová taška k produktu BUDIŠ“ na čerpacích staniciach tiež zafungovalo.

Realizácia: Stanovený plán nesúvisel iba so štartom systému zálohovania, ale musel ladiť aj so vstupom oboch klientov do kampane. Slovnaft aj BUDIŠ mali iné časové nábehy, ktoré sa nakoniec prepojili do produktovej podpory „Dizajnová taška k produktu BUDIŠ“ na čerpacích staniciach. V realizácii šlo o detaily. Odnoska aj taška sú síce najmä praktické pomôcky, ale dali sme im hodnotu unikátnosti. Boli to módne doplnky. Využili sme metódu kolaborácie tradičných značiek s dizajnérom pri limitovaných sériách. Tašky aj odnosky boli limitované série a ich „majitelia“ trendsettermi claimu „toto sa dnes nosí“. Kam? Do zálohy. Fero Mikloško zadanie ideálne pochopil a vytvoril pattern, kde sú ikonické plastové výrobky – stolička Phlippe Stark, „večné“ okuliare Ray-Ban a iné. Čitateľov a divákov sme „vpustili“ do jeho ateliéru, aby pochopili logiku dizajnu. Prečo platí, že PLASTIC IS FANTASTIC. Kontakt s novinármi sme začali rozosielkou pomôcok, kde hral úlohu každý detail. Diár a tlačová správa boli na eco friendly papieri. Postupne sme zapájali rozhlasové a TV súťaže, napĺňali media plán a chronologicky gradovali kampaň v koordinácii BUDIŠ (obchodné siete) a Slovnaft (pumpy).

Výsledky: Podarilo sa nám spojiť dve silné lokálne značky a úspešne naplniť ich ciele. Na čerpacích staniciach Slovnaftu sa v rámci akcie rozdalo 15 000 praktických tašiek. V maloobchodných sieťach takmer 150 000 pomôcok na zálohovanie. Téma vygenerovala viac ako sto PR výstupov a rezonovala aj na sociálnych sieťach. Celková mediálna hodnota kampane presiahla 150 000 €. Budiš dokonca zaznamenal nárast predaja svojich značiek. Pozitívne ohlasy prichádzali zo strany obchodných partnerov i fanúšikov, ktorí sa cez sociálne siete dopytovali po možnostiach ich získania.

Zoznam príspevkov
JANDL marketing a reklama
Definícia lásky | Pernod Ricard Slovakia (Absolut Vodka)
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Bola raz jedna krajina, v ktorej bolo radosť žiť. Ľudia ľúbili a boli ľúbení. Nikto sa nezaoberal pohlavím, vierou, farbou pleti či sexuálnou orientáciou. Každý si strážil vlastné šťastie a vo vnútri prežíval ten najkrajší cit rovnako. Že nie je možné, aby sme hovorili o Slovensku? Možno nie dnes, ale raz snáď. Kampaň Každá láska je láska od značky ABSOLUT nech je symbolickým plamienkom, ktorý pod Tatrami rozdúcha(va) plameň tolerancie, rozmanitosti a láskavosti. Zmena definície lásky v Slovníku súčasného slovenského jazyka je len začiatkom. A dôkazom, že sa predsa len oplatí veriť.


Výzva a cieľ: Cieľom bolo udržať si konzistentnosť v komunikácii a budovať image značky, ktorá chce vytvárať otvorenejší a tolerantnejší svet, a má jasné hodnoty, za ktorými si stojí. Po témach rasizmu, xenofóbie a tolerancii k LGBTI komunite sme prešli k najkrajšiemu citu –láske – s ambíciou ukázať, že ju prežívame všetci rovnako. Nadviazali sme na vlaňajšiu oceňovanú kampaň Každá láska je láska, tentoraz sme však išli ešte ďalej – a od slov sme sa posunuli k činom s túžbou pretaviť toleranciu a rozmanitosť aj do nášho oficiálneho slovníka.

Stratégia: Slovensko sa podľa výskumov v EÚ zväčša pohybuje na spodných priečkach tolerancie k LGBTI komunite a jej právam. Aj Slovník súčasného slovenského jazyka ešte donedávna hovoril, že láska je náklonnosť jedného pohlavia k druhému. Značka ABSOLUT však verí, že lásku si zaslúži každý bez ohľadu na pohlavie, vieru, farbu pleti či svoju sexuálnu orientáciu. Prišli sme preto s online výzvou www.definicialasky.sk, ktorou sme iniciovali zmenu výkladu lásky v slovníku s cieľom prijať ju takú, aká je – ako cit, ktorý prežívame všetci rovnako.

Realizácia: Symbolicky na sviatok sv. Valentína sme odštartovali digitálnu a PR kampaň s cieľom zmeniť slovníkovú definíciu lásky tak, aby zohľadňovala spoločenské hodnoty, akými sú rovnosť, akceptácia a sloboda. Spustili sme stránku www.definicialasky.sk určenú na podpísanie výzvy, pričom ľudia tu mohli zanechať aj svoje odkazy. Posolstvo kampane bolo zhrnuté v hero videu, v ktorom vystupovali tri výrazné osobnosti z LGBTI komunity s obrovským dosahom aj na majoritu – víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, influencerka Beth Sal a DnB dj-ka B-complex.

Podarilo sa nám aktivovať tisícky ľudí, ktoré podpísali online výzvu a vyjadrili tak, že nezáleží na tom, koho milujeme. Za iniciovanie úpravy definície lásky tak, aby viac nerozdeľovala a nepodporovala predsudky a stereotypy, sa postavili desiatky influencerov so zaujímavými storkami a postmi. Do Slovenskej akadémie vied (SAV) sme odovzdali viac ako 6000 podpisov spolu s odkazmi od ľudí. Jazykovedci potvrdili, že zmena definície je potrebná a napokon jej tolerantnejšiu a rozmanitejšiu verziu preniesli aj do slovníka. Kampaň natoľko zarezonovala, že zástupcov značky ABSOLUT pozvali aj do diskusie počas Pride monthu.


Výsledky: Boli sme spúšťačom toho, že sa SAV začala zmenou definície lásky zaoberať, a že ju nakoniec aj vďaka našej kampani jazykovedci zmenili.
Video, statická reklama a propagácia na sociálnych médiách:
- Priemerná frekvencia: 12,73
- Dosah: 1 036 418
- Zobrazenia: 13 214 410
- 74 zasiahnutých cieľových skupín (odhadovaný dosah 70 %)
- Dosah PR: 3 900 000, len pozitívne ladený

Reakcie na obsah kampane na FB a IG:
- 13 500 lajkov
- 2 330 komentárov
- 760 zdieľaní + uložení
- 74 % pozitívnych ohlasov


PS:Digital
Bratislava na vlastné nohy | Bratislava Tourist Board
Seriál: nie
Stručná charakteristika: O Bratislave sa častokrát hovorí ako o predmestí Viedne. Povedzme si pravdu nie je to európska metropola ako Praha či Budapešť. No čo ak práve to jej jej výhodou? Jej kompaktnosť a to, že je všetko doslova poruke?
Presne tak sme sa pozreli na kampaň pre Bratislava Tourist Board, ktorej cieľom bolo znova prilákať turistov po pandemickej prestávke do Bratislavy. Insight kampane sme postavili na niečom, čo sa môže zdať byť nevýhodou, no opak je pravdou. Pretože Bratislavu môžete doslova spoznávať „na vlastné nohy“. Kampaň mala 3 jazykové mutácie a bežala vo 8 krajinách.


Výzva a cieľ: Jedným z najviac zasiahnutých odvetví pandémiou covid bol cestovný ruch. Bratislava na tom nebola inak. A preto po zlepšení situácie prišiel čas na to, aby sa do ulíc nášho hlavného mesta vrátili turisti.
No ako ich sem dostať? Ako konkurovať okolitým metropolám. Presne tieto otázky sme si spolu s klientom kládli.
Neexistoval koncept, kontinuita, nápad, ktorý by Bratislavu odlíšila od ostatných miest, ktorý by vyzdvihol to, čo sa na prvý pohľad môže zdať byť nevýhodou – malosť/kompaktnosť.

Stratégia: Chcelo to nájsť výhodu našej metropoly, oproti tým ostatným. Navyše takú, ktorú ľudia pochopia v rôznych jazykoch, v rôznych krajinách a bude dostatočným lákadlom na pritiahnutie turistov.

Našli sme ju v kompaktnosti nášho mesta. Veď v Bratislave sa môžete pokojne túlať pešo. Bez tlačeníc v MHD, bez dlhočizných presunov. Jednoducho - môžete ju zažiť na vlastné nohy. Práve to bol hlavný odkaz našej kampane Bratislava, spoznajte ju na vlastné nohy.

Plán bol ukázať rozmanitosť Bratislavy, aj mesto, aj prírody, že je pre mladších aj starších, že sa tu dá vyblázniť, ale aj oddychovať.

Realizácia: Keďže je lepšie raz vidieť, ako 100x počuť, pripravili sme sériu 15 sekundových videá a 6 sekundových bumprov v 3 jazykových mutáciách, ktoré sme cielili na mladých, starších a rodiny s deťmi.
Spoty mali dynamický strih. Neukazovali sme tam „len“ notoricky známe dominanty, skôr rozmanitosť Bratislavy – športoviská, novo vznikajúci moderný downtown, prírodu na skok od mesta...
Boli aj bannery, aj košatá social kampaň, aj PR výstupy, printy, rádio... bolo všetko a to hneď vo 8 krajinách (Slovensko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Nórsko, Dánsko, Švédsko).

Pre turistov sme pripravili aj praktické návody do ruky s vopred vyznačenými trasami, ktoré im predstavili Bratislavu „na vlastné nohy“. Jednotlivé mapky boli pripravené s dôrazom na jednotlivé cieľové skupiny (mladí, starší, rodiny s deťmi), aby si v Bratislave naozaj našiel každý to svoje.

Výsledky: Samotná kampaň mala taký úspech a ohlas (predovšetkým v zahraničí), že k pôvodným 5 krajinám sa následne pridali aj 3 severské štáty.
A čo má z toho Bratislava a BTB? Toto:
Počet návštevníkov sa zvýšil o 146%, pričom Bratislavu začali objavovať nie len zahraniční turisti ale aj Slováci. (+74% domáci, + 217% zahraniční turisti).
Počet prenocovaní sa zvýšil o 116% a návštevnosť webu klienta vzrástla o viac ako 40%.
A tak ak sa vám bude zdať, že v Bratislave počujete Angličtinu, Nemčinu či Švédštinu, bude to tým, že sa tu spoznáva naše hlavné mesto „na vlastné nohy“.

SKPR STRATEGIES v spolupráci s Wictor Leo Burnett,
Centova dieta | Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Paradoxom dnešnej doby je, že kým na scéne sa každú chvíľu objavujú nové zázračné diéty, viac ako 600-tisíc Slovákov drží diétu nedobrovoľne. Ľuďom na hranici chudoby často chýba to základné - vyvážená a najmä pestrá strava. Preto vytvoril Lidl potravinovú zbierku Podeľ sa a pomôž, ktorá je všetkých 160-tich predajniach. Aby sme pritiahli pozornosť na problém, predstavili sme nezmyselnú diétu s názvom Centova diéta, ktorej základom je konzumácia výlučne lacných základných potravín s dlhou dobou trvanlivosti, a nechali sme influencerov vyskúšať si ju na vlastnej koži.


Výzva a cieľ: Zbierka Podeľ sa a pomôž vznikla s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi. Stačí odovzdať potraviny do špeciálne označeného koša v akejkoľvek Lidl predajni a diskont už produkty doručí tam, kde to najviac potrebujú. 96-tim neziskovým organizáciám naprieč Slovenskom. Spoločnosť projekt dlhodobo komunikuje priamo v obchodoch. Problém však je, že v záplave cenoviek a akciových plagátov, ľahko unikne pozornosti zákazníkov. Cieľom preto bolo pritiahnuť pozornosť verejnosti na často prehliadaný problém príjmovej chudoby a zároveň motivovať, čo najviac ľudí do zbierky prispieť.

Stratégia: Paleo diéta, Keto diéta, či krabičková. O zázračné diéty sľubujúce rýchle výsledky nie je núdza. Priznajme si, nejeden z nás im prepadol. Rozhodli sme sa využiť tento fenomén v náš prospech. Vytvorili sme nezmyselnú diétu s názvom CENTOVÁ DIÉTA. Jej základom je konzumácia výlučne lacných potravín s dlhou dobou trvanlivosti, teda potravín, na ktoré sú odkázaní ľudia na hranici chudoby. Na nezmyselnosť diéty sme sa rozhodli poukázať cez influencerov. V momente, keď sme získali pozornosť verejnosti - prišli sme s rozuzlením - až 600 000 Slovákov drží túto diétu NEDOBROVOĽNE.

Realizácia: Ako zabezpečiť, aby sa verejnosť a média dozvedeli o Centovej diéte? Pod rúškom tajomstva sme začali šíriť informácie o Centovej diéte na sociálnych sieťach. Vytvorili sme dokonca fiktívnu definíciu našej „zázračnej“ metódy. Herečka Karin Haydu a foodbloger Daniel Feranec (známy ako Čo je Bratislava), predstavili svojim fanúšikom novú diétu, ktorú sa rozhodli podstúpiť. V rámci unboxingu balíčka vysvetlili, že diéta pozostáva z lacných a stále sa opakujúcich sa jedál. Jej zloženie je síce trochu neobvyklé, ale vraj túto diétu držia celé rodiny, tak prečo to neskúsiť. 1. - 3. deň pôsobili influenceri odhodlane. Jedlá boli síce trochu jednoduchšie a beztvaré, ale oni sa rozhodli vydržať. Počiatočné nadšenie postupne vystriedala skepsa. Karin aj Dano postupne priznali, že takto jednotvárne sa stravovať nedokážu. Fanúšikovia na sociálnych sieťach od počiatku vášnivo reagovali a zároveň ich odhovárali od nezdravej diéty. Na 4. deň prišlo veľké odhalenie podstaty diéty a jej pozadia. Aby sa o rozuzlení dozvedelo, čo najviac ľudí, zorganizovali sme intenzívny média briefing priamo v jednej z Lidl predajní a pozvali aj našich influencerov, ktorí diétu podstúpili.

Výsledky: Centova diéta neunikla pozornosti mienkotvorných médií. Cielenou komunikáciou sme dosiahli 57 spontánnych výstupov vrátane televízie s hodnotou takmer 210 000 € a celkový reach viac ako 50 miliónov. Na sociálnych sieťach sme prostredníctvom influencerov zasiahli takmer 1,4 milióna užívateľov. No dôležitejšie ako čísla, sú príbehy za nimi. Aktivita upozornila na problémy tých, ktorí často zostávajú zabudnutí a inšpirovala stovky ľudí, aby pomohli. Aj vďaka Centovej diéte presiahla suma vyzbieraných potravín v rámci projektu Podeľ sa pomôž na konci roka jeden a pol milióna eur.

H. Data in PR

Grayling Slovakia
Rok vo vyhľadávaní 2022 | Google
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cieľom kampane Rok vo vyhľadávaní (2022) bolo ukázať trendy v slovenskej spoločnosti očami Vyhľadávača Google. Úlohou agentúry bolo vybrať a komunikovať dáta ľudskou formou a popísať ich vecne, no atraktívne. Okrem štandardného PR boli dôležité media relations, komunikácia s médiami pod embargom, ako aj podpora správy na sociálnych sieťach Googlu – s cieľom dosiahnuť čo najširší zásah verejnosti cez organické uverejnenia s nulovým budgetom. Téma vygenerovala vyše 50 výstupov s celkovým dosahom takmer 35 miliónov naprieč všetkými typmi médií (TV, rádio, tlač, onliny).


Výzva a cieľ: Cieľom kampane bolo poskytnúť Slovákom obraz o slovenskej spoločnosti očami Vyhľadávača Google. Každoročnou výzvou je spracovanie veľkého množstva dát, ktoré treba usporiadať do podoby ľahko stráviteľnej pre všeobecnú verejnosť. Nesmierne dôležité je držať sa v rovine konštatovania faktov a nenechať sa zvábiť subjektívnou interpretáciou dát. Kľúčový je aj výber médií, aby bolo aj pod embargom efektívne pokryté celé spektrum cieľovej skupiny s prihliadnutím na nulový mediálny rozpočet.

Stratégia: Stratégia bola postavená na kreatívnom spracovaní dát s cieľom poskytnúť zrozumiteľný obraz o slovenskej spoločnosti. Trendy vo vyhľadávaní odzrkadľovali témy, ktoré rezonovali v slovenskej spoločnosti počas celého roka, pričom boli komunikované prostredníctvom tlačovej správy. V rámci komunikácie pod embargom bol výber médií zostavený tak, aby si vzájomne nekonkurovali, no rovnako dôležitá bola aj efektívna komunikácia s médiami po uplynutí embarga.

Realizácia: Po obdržaní dát bolo kľúčové ich dôsledné štúdium, vďaka ktorému boli usporiadané podľa dôležitosti, ako aj potenciálnej atraktívnosti pre médiá aj všeobecnú verejnosť. Potom sme pristúpili k ich spracovaniu, výsledkom čoho bola tlačová správa, ktorú sme v prvom kroku komunikovali pod embargom na vybrané médiá a v druhom, rovnako dôležitom, kroku sa zasielala na široké spektrum médií. Následne bola komunikovaná aj prostredníctvom sociálnych sietí Googlu.

Výsledky: Vďaka atraktívnosti dát a ich spracovaniu boli výsledky komunikácie mimoriadne pozitívne, čo do typu médií aj zásahu. Organické výsledky zahŕňajú výstup v Televíznych novinách na TV Markíza, zmienku v Teleráne, 2 reportáže na Rádiu Slovensko, 1 reportáž na Rádiu Expres a výstup v denníku Uj Szó. Kombináciou tlačovej správy a media relations sa nám podarilo vygenerovať vyše 50 výstupov s denným zásahom viac ako 7,7 milióna a celkovým dosahom takmer 35 miliónov.

Seesame v spolupráci s Seesame
Posvieťme si na depresiu: neviditeľnú pandémiu v strednej a východnej Európe a Pobaltí | Janssen
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spojili sme región strednej a východnej Európy a Pobaltia a s pomocou jedinečného výskumu a vizualizácie dát sme poukázali na to, že starostlivosť o ľudí trpiacich depresiou by mala byť politickou prioritou. Výskum, kde sme zapojili 10 krajín, 51 expertov a 58 inštitúcií sme zverejnili prostredníctvom interaktívnej online vizualizácie. Výsledky štúdie sme rozpovedali použitím storytellingu, long-forms a prehľadných porovnávacích máp a grafov. Zmobilizovali sme 13 pacientskych organizácií a výsledky prezentovali kľúčovým politickým lídrom, vrátane globálneho šéfa WHO.


Výzva a cieľ: V EÚ trpí depresiou 7,2% ľudí, čo je približne 2,4 milióna ľudí v strednej a východnej Európe a Pobaltí. Až 60% samovrážd na svete sa pripisuje depresii. Napriek tomu 50% ťažkých depresívnych porúch ostáva neliečených. Samostatný boj jednotlivých odborníkov a organizácií proti tejto neviditeľnej pandémií nestačil na získanie dostatočnej pozornosti politických lídrov. Na to, aby si naozaj posvietili na depresiu a venovali starostlivosti o ľudí s týmto ochorením reálnu pozornosť, sme potrebovali ukázať jednotu, čísla a odporúčania odborníkov netradičným spôsobom.

Stratégia: Výskum realizujeme v 10 krajinách strednej a východnej Európy a Pobaltia na základe spoločnej metodiky, so zapojením 51 špičkových odborníkov a pacientskych zástupcov a 58 inštitúcií. Poukážeme na rozdiely v oblasti starostlivosti o ľudí s depresiou a navrhneme odporúčania ako zlepšiť situáciu. Dáta zverejníme prostredníctvom ineraktívnej vizualizácie online. Na základe výsledkov sformulujeme pacientske memorandum, ktoré zašleme politickým lídrom v oblasti zdravotníctva. Štúdiu aj memorandum odprezentujeme politickým predstaviteľom a zástupcom WHO na GLOBSEC fóre.

Realizácia: Výskum sa na základe spoločnej metodiky sústredil na 4 oblasti: prepojená a komplexná zdravotná starostlivosť a služby pre ľudí s depresiou; dáta podporujúce lepšiu zdravotnú starostlivosť o ľudí s depresiou; zapojenie a podpora ľudí s depresiou a využitie technológií na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Výsledky sme pre každú krajinu rozpovedali na prehľadnej long-form podstránke. Každá kapitola dostala vlastnú farebnosť, vďaka čomu je navigácia jednoduchá a intuitívna. Ilustrácie či zaoblené hrany priniesli do dát emóciu a ľudskosť. Na mieru vytvorený porovnávací modul dát prináša rýchly prehľad výsledkov regiónu na mape vo vybranej kategórií. Nechýba filtrovanie dát s preklikom na kompletný report. Dáta sme zobrazili aj vo forme prehľadného grafu a pridali sme aj filter krajín na prehľad konkrétnych výsledkov pre zvolený región.
Na základe výsledkov sme zmobilizovali 13 pacientskych organizácií zo všetkých krajín. Spoločne sme sformulovali memorandum, ktoré sme zaslali všetkým politickým lídrom v oblasti zdravotníctva a duševného zdravia. Výsledky štúdie sme tiež prezentovali na GLOBSEC fóre a medializovali v každej krajine.

Výsledky: Generálny riaditeľ WHO dal pacientskym organizáciám verejný prísľub, že vytvorí v rámci WHO regionálnu platformu pre starostlivosť o ľudí s depresiou. Politickí zástupcovia z regiónu sa zároveň vyjadrili, že starostlivosť o ľudí s depresiou by mala byť regionálnou prioritou vzhľadom na socio-ekonomickú záťaž, ktorú toto ochorenie spôsobuje, ako aj záťaž na pacientov a ich rodiny. Dokázali sme, že story-telling založený na silných dátach a ich premyslenej vizualizácií vie spojiť celý región a má potenciál viesť k reálnym zmenám.

SKPR STRATEGIES v spolupráci s Mazars Slovensko,
Lidl nám to zrátal | Lidl Slovenská republika
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Lidl chcel hmatateľným spôsobom poukázať na svoje postavenie v slovenskom maloobchode a ekonomike, ako aj na fakt, že okrem výhodných cien a atraktívneho sortimentu dáva krajine svojimi aktivitami podstatne viac. Ako prvá spoločnosť na Slovensku sa preto rozhodol detailne zmapovať ekonomické a sociálne dopady svojich aktivít a ich rozloženie v jednotlivých regiónoch. Výsledkom je unikátna dátová štúdia, ktorá ukázala, že Lidl u nás v roku 2021 vygeneroval ekonomickú hodnotu vyše 1,5 mld. eur. Lidl nám to zrátal a vďaka našej kampani sa o tom dozvedeli všetci stakeholderi.


Výzva a cieľ: Cieľom projektu bolo cez komunikáciu o ekonomickej hodnote podporiť reputáciu značky a vzťahy s kľúčovými stakeholdermi – zamestnancami, zákazníkmi, samosprávami, biznis partnermi a štátom, ktorí sú tiež najväčšími beneficientmi tejto hodnoty. Zároveň sme chceli nepriamo podporiť aj postavenie podnikateľského sektora na Slovensku, ktorý je často negatívne vnímaný a jeho pozitívny prínos sa podceňuje. Najväčšou výzvou bolo odkomunikovať odborné dáta zrozumiteľne, aby sme vzbudili záujem beneficientov ekonomického prínosu a tiež ďalších stakeholderov.

Stratégia: Lidl oslovil renomovanú audítorskú spoločnosť Mazars, aby na základe medzinárodnej metodiky zmapovala jeho ekonomické dopady. Výsledkom bola rozsiahla socioekonomická štúdia. Tú bolo treba „zjednodušiť“, aby bola zrozumiteľná aj pre verejnosť. Nasledovala interpretácia záverov, založená na prehľadných infografikách a určená rôznym kľúčovým skupinám beneficientov (zamestnanci, zákazníci, samosprávy, biznis partneri, štát). Komunikačnú stratégiu bolo potrebné zvoliť tak, aby zostala zachovaná vierohodnosť dát, a zároveň bola zabezpečená zrozumiteľnosť a zásah.

Realizácia: Pri príprave štúdie bol použitý medzinárodný rámec pre nefinančné reportovanie GBI. Jej závery ukázali, že celková ekonomická hodnota vyvolaná aktivitami Lidl v ekonomike dosiahla v roku 2021 sumu 1,58 mld. EUR, pričom len 5 % okresov z tejto hodnoty nebenefitovalo. Nakoľko ide o odbornú a tému, zámerom komunikačnej stratégie bolo zabezpečiť zrozumiteľnosť interpretácie a neubrať z hodnovernosti dát. Prepočítali sme ich preto na porovnateľné jednotky riešení celospoločenských problémov, akými sú napr. počty nemocníc, km diaľnic, či množstvo študentov, ktorých vzdelávanie by bolo možné podporiť. Pre komunikáciu k jednotlivým skupinám beneficientov a ostatných stakeholderov sme zvolili prehľadné a vizuálne atraktívne infografiky. Lidl komunikoval dáta tiež svojim zákazníkom cez leták, partnerom cez nákupcov spoločnosti, zamestnancom v rámci internej komunikácie a neziskovým organizáciám, s ktorými spolupracuje, v podobe prezentácií. Závery štúdie odzneli aj na prestížnej Forbes konferencii Moderná krajina, na ktorej sa zúčastnilo takmer 100 hostí, vrátane premiéra, top CEOs, podnikateľov, zástupcov miest a obcí a neziskového sektora.

Výsledky: Lidl bol raz opäť prvý a v dobe, ktorá neraz fakty ignoruje, nechal za seba hovoriť čísla. Unikátna komunikácia na rôznych stakeholderov zároveň vzbudila záujem a inšpirovala ďalšie spoločnosti. Nákladovo efektívnou a zrozumiteľnou komunikáciou sme zasiahli vyše pol milióna beneficientov. Kampaň tak posilnila vnímanie značky ako lídra. slovenského retailu a významnej spoločnosti v rámci SR s ekonomickým prínosom prevyšujúcim 1,5 mld. Eur. V niektorých regiónoch, ako napr. v Levoči, je prínos Lidlu dokonca vyšší, ako aktivita štátu.

I. Integrated campaign

casual v spolupráci s MUW Saatchi & Saatchi, wavemaker
ENTER Olympiáda | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: ENTER je program, v ktorom hravou formou učíme deti programovať, pracovať v tíme a rozvíjať kritické myslenie. Posledné 2 roky sme do škôl dostávali programovateľné micro:bity, vzdelávali sme učiteľov aj deti. Doteraz ENTER-om prešlo viac ako 55-tis študentov, viac ako 620 škôl dostalo hardvér a vyškolili sme prakticky tretinu všetkých učiteľov informatiky - a samozrejme aj iných predmetov. V ENTER Olympiáde sme chceli dať študentom a učiteľom šancu ukázať, čo všetko s micro:bitmi dokážu. A ukázali nám toho oveľa viac, než sme čakali...


Výzva a cieľ: Za posledné dva roky trvania programu sme dostali množstvo spätnej väzby hovoriacej o tom, čo všetko sa učiteľom s deťmi podarilo vytvoriť. Hľadali sme preto spôsob, ako ich zápal podporiť, ako podnietiť súťaživosť a prácu v tíme a zároveň prepojiť stovky škôl zapojených v programe. Okrem toho sme chceli odmeniť značné úsilie, ktoré nám jednotlivé školy, učitelia a študenti dlhodobo dokazujú - hnaní pritom len túžbou po poznaní.

Stratégia: Dlhodobým cieľom projektu ENTER je zvyšovať vnímanie Telekomu ako operátora, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie. To sa nám dlhodobo darí, no hľadali sme spôsob, ako toto vnímanie ešte viac podporiť - a spraviť to zmysluplným spôsobom. Vyhlásili sme preto ENTER Olympiádu, súťaž, v ktorej si študenti zapojení do projektu zmerajú sily v programovaní, v kritickom myslení, tímovej práci, ale aj soft skills. A okrem toho aj získajú ďalšie vybavenie pre seba a svoju školu.

Realizácia: Komunikácia bola rozčlenená do dvoch fáz - v tej prvej sme sa snažili osloviť a získať čo najviac tímov (ktoré mali vytvoriť projekt prinášajúci zlepšenie v konkrétnej oblasti spoločnosti), v tej druhej sme komunikovali samotnú súťaž a jej výsledky. Do kampane sme zapojili mienkotvorných influencerov, ktorých si mladšia cieľovka obľúbila a tak ju motivovala k zapojeniu sa do súťaže. Pred samotnou realizáciou sme zabezpečli mediálne výstupy v offline aj online, printe a TV, pokryli sociálne siete zaujímavé pre CS. Do ENTER Olympiády sa prihlásili tímy zo 43 škôl z celého Slovenska. A víťazné tímy, ktoré vybrala odborná porota zo semifinálovej desiatky, priniesli širokú škálu až nečakane prepracovaných projektov: Od funkčného modelu Pinballovej konzoly, cez elektronického asistenta pre imobilných pacientov, po signalizáciu pre asistentov detí na špeciálnych školách. Víťazom súťaže sme násedne dali priestor v rámci postkomunikácie eventu - v médiách, na sociálnych sieťach a u influencerov. Práca s víťazmi v médiách bola win-win - súťažiaci vnímali to, že mohli poskytovať rozhovory či ísť do Telerána ako odmenu, nám pomohla zvýšiť povedomie o projekte.

Výsledky: Médiá: 22 výstupov, z toho 4 platené.
Paid social: 2,8 mil. impresií, reach 1,3 mil, z toho 31% Gen Z.
Organic social: TikTok: 5316 views a 308 reakcií, IG - reach 1400.
Influenceri (PatraBene, Gogo, Vedátor): 365 tis. impresii, 21 tis. engagement.
Vnímanie: 58% ľudí uvádza Telekom ako operátora, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie (prieskum AdTrack pre Telekom, N-1440 ľudí) - medziročný nárast o 10pb.
Dlhodobý dopad v komunite - programom prešla tretina všetkých učiteľov informatiky a 55-tis. žiakov.

MUW Saatchi & Saatchi v spolupráci s Universal McCann – mediálna agentúra
Zodpovedná komunikácia ČSOB na študentov / Nemíňaj litre na fast fashion | Československá obchodná banka,
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Nové študentské účty sú pre banky jeden z dôležitých spôsobov obnovovania ich zákazníckej bázy. Problémom je, že takmer všetky banky využívajú podobný systém benefitu, preto je možnosťou diferenciácie rozdielna komunikácia.
V kampani pre ČSOB sme stavili na tému udržateľnosti, ktorá u mladých rezonuje. Až 77 % mladých je pripravených robiť zmeny vo svojom životnom štýle v prospech životného prostredia. Kampaň „Nemíňaj litre na fast fashion“ dokázala prostredníctvom integrovanej kampane dosiahnuť nadpriemerné komunikačné výsledky a zároveň predávať 133 % účtov oproti plánu.


Výzva a cieľ: Komunikačná výzva
Prakticky všetky banky prinášajú študentom veľmi podobný benefit finančného bonusu v prípade otvorenia účtu. Výzvou pre nás je diferencovať sa od konkurencie a zároveň priniesť koncept, ktorý nebude mať len taktický, ale aj brand building charakter.

Komunikačné ciele
- dosiahnuť̌ reach na úrovni 78 % cieľovej skupiny 18 – 25-ročných,
- dosiahnuť̌ 263 000 kliknutí,
- mať 450 000 dopozeraných videí – 30 a 50-sekundové formáty.

Marketingovo potom naplniť taktický cieľ a dosiahnuť otváranie účtov minimálne na úrovni predchádzajúcich kampaní.


Stratégia: Udržateľnosť a fast fashion
Podľa výskumu agentúry Median z roku 2021 je u nás až 77 % mladých ľudí pripravených robiť kompromisy v prospech životného štýlu, pričom v roku 2015 to bolo len 43 %. Dlhodobý koncept založený na udržateľnosti, sme spojili s fenoménom fast fashion, na ktorú smeruje až 21% výdavkov mladých.

Nemíňaj litre na fashion
Téma fast fashion v spojitosti so študentským účtom sa nám podarila prepojiť cez jednoduchý dvojzmysel. Pri fast fashion sa míňa množstvo litrov vody a mladí ľudia hovoria pri peniazoch slangovo „litre“. Vzniklo posolstvo: Nemíňaj litre na fashion.

Realizácia: Koncept
Komunikáciu je súčasťou dlhšieho seriálu, ktorý začal spoluprácou s foodblogerom „čoje“ a jeho ochutnávkou plastového burgeru budúcnosti. Nasledovala téma klimatickej zmeny, ktorú sme komunikovali s vytrvalostným bežcom a simuláciou teploty na planéte o niekoľko dekád.

Video
Základným momentom spotu je premena bežnej skúšobnej kabínky na akvárium, ktoré sa postupne zapĺňa objemom vody spotrebovaným na výrobu skúšaných typov odevu. Údaje o spotrebe litrov celý čas edukujú a informujú o zbytočnom plytvaní.

Influencer marketing
S Refresherom sme na mieru napasovali komunikačný koncept kampane na ich existujúci zabehnutý formát „Čo máš na sebe a koľko to stálo“ na „Čo máš na sebe a za koľko litrov“.
Počas celej kampane bolo zapojených 5 hlavný influencerov (Karina Qayumová, Samuel Procházka, Petra Hasarová, Natália Pažická, Kristína Valovičová) a niekoľko mikroinfluencerov z Day by me, všetci zameraní na natívny content.

Offline aktivácia
V second hand obchode sme pripravili aktivitu „Skutočné cenovky“, prostredníctvom ktorých sme edukovali o množstve a vody potrebnej na konkrétny kus oblečenia.

Výsledky: Komunikačný cieľ
Oproti plánovanému reachu 78 % sme dosiahli 94,65 % reach cieľovej skupiny 18 – 25-ročných.
Plán dosiahnuť 263 000 kliknutí bol prekonaný o 67 %, celkovo sme v kampani dosiahli 441 636 kliknutí.
Namiesto plánovaných 450 000 dopozeraných videí sme dosiahli 1 171 496 dopozeraní formátov 30 a 50-sekundových formátov. Engagement rate v rámci natívnej časti dosiahol 2,1 %.

Marketingový cieľ
Plnenie kampaňového cieľa dosiahlo 133,5 % otvárania nových účtov. V porovnaní s nekampaňovými mesiacmi sme otvárali až 3,5-násobne viac účtov.

Zoznam príspevkov
Seesame v spolupráci s Seesame + Mannschaft
Nemlčať je zlato | Úrad na ochranu oznamovateľov
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na Slovensku počúvame o korupcii toľko, že sme voči nej apatický. Je to naše postkomunistické dedičstvo. Kampaň Nemlčať je zlato bojovala proti vžitým stereotypom a menila správanie. Vďaka kreatívnemu spracovaniu zaujala úradníkov, verejnosť, médiá aj influencerov, čo sa odrazilo vo vynikajúcich výsledkoch v post-teste aj v počte podnetov na Úrad pre ochranu whistleblowerov. Veríme že ľudia už vedia, že pokiaľ ide o korupciu, tak neplatí staré známe mlčať je zlato. Práve naopak.


Výzva a cieľ: Kto nekradne, okráda svoju rodinu. Nahlásiť korupciu je nebezpečné, to sa nevypláca. Nie som bonzák. Aj tak sa nič nezmení. Tieto bežné výroky Slovákov boli našou najväčšou výzvou. Cieľom kampane bolo odkomunikovať existenciu a kompetencie nového ÚOO, ktorého poznateľnosť 6 mes. po vzniku bola minimálna. Museli sme kreatívne zaujať, vryť úrad ľuďom do pamäte, no najmä získať si dôveru. Tak aby v prípade svedectva korupcie ľudia vedeli na koho sa obrátiť a aby vedeli že na to nie sú sami.

Stratégia: Preštudovali sme výskumy aby sme zvolili prístup, ktorý ľudí motivuje korupciu nahlásiť, nie podporujúci apatiu a ignoranciu. Pretože práve to sa deje. Každý sa už s korupciou stretol, ale málokto ju aj oznámil. Akoby sme sa všetci riadili heslom Mlčať je zlato. No my vieme, že keď ide o korupciu, tak je to práve naopak. Vzali sme príslovie a obrátili ho naopak do troch slov, ktoré v sebe mali celý náš message. No a kto by o prelomení ticha mohol hovoriť autentickejšie ako symbol ticha - mím?

Realizácia: Kampaň sme odštartovali tlačovkou, na ktorej sme priniesli výsledky za prvý rok fungovania ÚOO. V rovnaký deň organizoval úrad protikorupčný koncert, pred ktorým sme do ulíc poslali mímov so sériou špeciálnych vystúpení, v ktorých prelomil svoje mlčanie.

Okrem ATL (TV, rádio, OOH) sme boli úspešní aj v mediálnych a PR aktivitách. Len z úvodnej TK sme získali viac ako sto mediálnych výstupov. Pomohli nám aj rozhovory a verejné debaty o vnímaní korupcie či jej následkoch. Silnú digitálnu prítomnosť sme zabezpečili online reklamou a trpezlivou komunikáciou či vysvetľovaním na sociálnych sieťach úradu.

Ďakujeme desiatkám influencerov, ktorí boli ochotní obliecť si mikiny s naším claimom a podeliť sa na vlastných kanáloch o svoje skúsenosti s korupciou pro bono.


Čerešničkou bol náš špeciálny influencer. Najznámejší mím a človek, pre ktorého bola korupcia jedným z dôvodov prečo Slovensko opustil. Pán Milan Sládek. A ako správny mím nám nahral aj rádiový spot, ktorý fungoval! :D


Výsledky: Poznateľnosť značky stúpla o 8%,
51% ľudí z verejného sektora (primárna cieľovka) si kampaň všimla a páčila sa im 86% z nich by bolo v prípade svedectva korupcie ochotných sa obrátiť na ÚOO
počet oznámení a žiadostí adresovaných úradu sa viac ako zdvojnásobil

Výsledky post testu kampane (výsledok /benchmark)
Zrozumiteľnosť 93/75
Kreativita 79/50
Páčivosť 53/40
Vzbudenie záujmu 70/40
Brand Fit 86/68

Kampaň sa stala príkladom vládnej strategickej komunikácie a budovania dôvery vo verejné inštitúcie v SR.


SKPR STRATEGIES v spolupráci s Wiktor Leo Burnett
Zaostrené na PODEĽ SA A POMÔŽ | Lidl Slovenská republika
Seriál: nie
Stručná charakteristika: 600 tisíc Slovákov žije na hranici chudoby. Inflácia, zdražovanie cien potravín a energií túto situáciu prehlbujú. Lidl ako líder v CSR na problémy núdznych nielen upozorňuje ale ich aktívne rieši. Zbierkou Podeľ sa pomôž pomáha 96 organizáciám naprieč Slovenskom, pričom možnosť prispieť do nej majú zákazníci na všetkých 160 predajniach. 37 produktov je na pultoch označených výzvou o pomoc. Tá sa vďaka komplexnému PR cez natívne spolupráce, influencerov, guerilla aktivity, vizualitu, workshopy i dobrovoľníctvo Lidlákov násobí. Jej hodnota už dnes presahuje 1 a pol milióna EUR.


Výzva a cieľ: Našim cieľom v komunikácii projektu bolo jasne sa odlíšiť od konkurencie, sprivatizovať si pozíciu lídra v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ale najmä pomôcť čo najadresnejšie tím, ktorí to potrebujú. Chceli sme NETRADIČNE upriamiť pozornosť na potravinovú zbierku, ZROZUMITEĽNE odkomunikovať jednotlivé potreby zapojených organizácií, ktoré sú prijímateľom pomoci, ale tiež CITLIVO sprostredkovať spojenia obdarovaného so značkou - darcom. To všetko so zreteľom na autenticitu a uveriteľnosť odkazu, že robíme CSR projekty s cieľom ROZUMNE pomáhať, nielen DOBRE predávať.

Stratégia: V spleti akciových letákov a informácií ľahko unikne našej pozornosti možnosť pomôcť, čo i len jedným produktom. Mamu v krízovom centre, či človeka bez domova poteší aj sladkosť. Aj preto sme cez PR aktivity pripomínali, čo ľudia v núdzi potrebujú a ako im vieme pomôcť. Keďže sme si vedomí, že Lidl nie je jediný reťazec, ktorý robí takúto formu podpory, snažili sme strhnúť pozornosť cez roadshow s influencermi, vymyslenou Centovou diétou, podpornými aktivitami na predajniach, zážitkovými worshopmi s neziskovými organizáciami a tiež rozprávaním príbehov pomoci cez natívne PR.

Realizácia: V rámci roadshow na elektromobiloch Slovenskom sme PREDSTAVILI ZOZNAM POTRAVÍN, ktoré najčastejšie potrebujú organizácie. Pri zastávke vo Zvolene sme pritom zorganizovali „nákupný súboj“ Rasťa Chvalu a @milan_bezmapy - kto sa trafí do potrieb núdznych. Dar sme odovzdali miestnej organizácii Dorka. Všetko sme intenzívne komunikovali cez SoMe, Refresher, Startitup a SME, ktoré sme mali doslova v pätách. UKÁZALI SME, ŽE NA KAŽDEJ PREDAJNI MÁ ZÁKAZNÍK PRÍLEŽITOSŤ PODPORIŤ REGIONÁLNU ORGANIZÁCIU. Aby sa v ich potrebách nestratil, umiestnili sme v uličkách predajní „nové cenovky“ 37 najžiadanejších produktov. KREATÍVNOU GUERILLA AKTIVITOU A JEJ EXCELENTNOU EXEKÚCIOU – od teasingu, cez unboxing a Special Delivery, až po media briefing na predajni sme DOSLOVA ZAPLAVILI MÉDIÁ neexistujúcou Centovou diétou. Na vlastnej koži si počas nej protagonisti herečka Karin Haydu a foodbloger Daniel Feranec vyskúšali, čo denne jedia chudobní. Vianočné obdobie sme zavŕšili dobrovoľníckou aktivitou. Pri varení kapustnice pre ľudí bez domova s Marcelom Ihnačákom a pečením medovníčkov s Veronikou Bušovou s downíkmi v Galante sme SPOJILI DARCU s OBDAROVANÝMI.

Výsledky: Podeľ sa pomôž vďaka komlexnej a zároveň originálnej podpore PR neunikol pozornosti médií. Len samotná Centová diéta mala mediálny dosah ½ milióna, pričom vďaka influencerom sme oslovili na cez SoMe 1,4 mil. užívateľov. Pri „nákupnom súboji“ zas zvýraznili desiatku NAJ produktov pomoci. Celkovo sa nám podarilo 399 výstupov naprieč mediálnym spektrom s hodnotou takmer 470 tisíc EUR. V potrebách organizácii sa dnes už nestratíte a každý mesiac sa dozviete, komu Lidl pomohol. Potravinovou pomocou za viac ako 1,5 mil. Eur tiež diskont podľa prieskumov Ipsos obhájil pozíciu lídra v CSR.

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Zaraguza, Wavemaker, Divino
Moji milí Slováci - Integrated campaign | Slovenská sporiteľňa
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zo Slovenska sa kvôli súčasnej situácii vytráca optimizmus a viera v lepšiu budúcnosť. SLSP preto vytvorila dlhodobý koncept Budúcnosť je vaša, ktorým povzbudzuje Slovákov k optimistickej budúcnosti. V inovatívnej kampani sme pomocou technológie syntetizácie hlasu (AI) priniesli späť hlas Júliusa Satinského, ktorý povzbudzoval národ k optimizmu. Kampaň sa stala aj vďaka silnej a komplexnej PR podpore a integrovaným komunikačným aktivitám najznámejšou bankovou komunikáciou za posledných 5 rokov.


Výzva a cieľ: Slovenská spoločnosť je extrémne polarizovaná a nemá osobnosť, ktorá by ju spájala a ktorá by sa národu mohla prihovoriť. Výzvou bolo nájsť pozitívneho človeka, ktorého budú ľudia počúvať naprieč názorovým spektrom.
Našim problémom totiž je, že hoci sme pracovitý a šikovný národ, veci nedokončujeme. Počas vianočnej kampane sme sa preto rozhodli inšpirovať Slovákov k dokončovaniu.
Komunikačným cieľom bolo mať spontánne najznámejšiu komunikačnú kampaň vo finančnom sektore.


Stratégia: Aby sme spoločnosť povzbudili, potrebovali sme priniesť silný asset, ktorý by to dokázal. Julo Satinský taký bol. V kampani sme ako prvá firma na Slovensku využili technológiu syntetizácie hlasu umelou inteligenciou, vďaka ktorej sme so súhlasom rodiny oživili hlas a povedali spoločnosti jeho myšlienky z knihy Moji milí Slováci.
PR stratégiou bolo vymyslieť komunikačné aktivity tak, aby sme sa s témou dosiahli masívny organický zásah.
Plánom bolo predávanie témy cez osobnosť Jula, netlačili sme na brand SLSP či produkty. Tému sme adaptovali pre rôzne média.


Realizácia: Exekúcia bola postavená na osobnosti a technologickej inovácii. S témou návratu legendy - Jula Satinského sme obsadili mediálny priestor na niekoľko týždňov.

Kreatívne assety sme prispôsobili na mieru každému kanálu.
- Podcasty (ako napr. Dobré ráno) sme obsadili Julovým hlasom a povzbudením
- Na titulku Nového času (a dvojstranový článok) sa nám podarilo zadarmo dostať s príbehom tvorby kampane a Michalom Hudákom
- Mienkotvorným médiam sme ponúkli a úspešne sprostredkovali Luciu Satinskú na rozhovor
- Technologickým médiám sme sprostredkovali kontakt na ukrajinský startup Respeecher, ktorý vytvoril umelý hlas a zabezpečili tak články aj o tech. inovácii
- Lifestyle médiá prebrali životný príbeh Jula a súčasne našu brandovú knižku Moji milí Slováci do vianočných výberov kníh
- Naša edícia knihy Moji milí Slováci sa dostala do TOP 10 rebríčku v Martinuse
- Televízne relácie (Reflex, Správy JOJ) sme pokryli príbehom oživenia legendy (zadarmo)
- “Moji milí Sporkári” - prihovoril sa aj zamestnancom SLSP na internom launchi kampane
- Vďaka tlačovke o inflácií a zodpovednom predvianočnom zadlžovaní sme získali ďalší silný PR zásah naprieč médiami

Výsledky: ● Je to spontánne najznámejšia kampaň SLSP za poslednú dekádu, úroveň spontánnej znalosti dosiahla 53%, podporene ju pozná 9 z 10 Slovákov.
● Stala sa spoločensky diskutovanou témou na sociálnych sieťach, v televíznych reláciách, bulvároch, rozhlasových show či v politickej debatnej relácii ZKH. A dokonca o nás písali aj konšpirátori :)
● Kampaň vygenerovala okolo 229 negatívnych komentárov, v súvislosti s etikou pri oživení hlasu. Zvládli sme to vďaka aktívnemu manažovaniu diskusií.
● Spontánne PR prinieslo Slovenskej sporiteľni 115 výstupov v hodnote 257 267 eur.


J. Small budget

1st CLASS AGENCY
RAJO Vegan | RAJO
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hoci vegánska komunita na Slovensku stále rastie, ide o pomerne malú skupinu zákazníkov. Ako predstaviť novú líniu Rajo produktov s minimálnym budgetom tak, aby ste nevytvorili pocit, že rastlinné stravovanie je iba pre vyvolených a zároveň budovali dôveru vegánov voči značke, ktorá na trh roky prináša mliečne výrobky? Nám sa jednoznačne osvedčila spolupráca s influencerkou, vďaka ktorej sme nielen vytvorili kvalitný obsah, ale tiež dosiahli pozitívne prijatie vo vegánskej i nevegánskej komunite a presne zasiahli cieľovú skupinu.


Výzva a cieľ: Spoločnosť Rajo, na Slovensku mimoriadne známa značka, pevne spojená s výrobou mlieka a mliečnych výrobkov, vstúpila v roku 2022 do ešte neprebádaných vôd vegánstva. Napriek tomu, že má dlhoročné skúsenosti s predajom a komunikáciou kvalitných a chutných produktov, zároveň bojuje s nedôverou zo strany „veggie“ komunity i obavami bežného zákazníka, ktorý na novinku narazí v rámci bežného nákupu, no nevie, ako s ňou navariť svoje obľúbené jedlá. Naším cieľom bolo odstrániť možné predsudky z ochutnania novej vegánskej línie a zároveň zaujať skúsených „rastlinožravcov“.

Stratégia: Vzhľadom na rozpočet (náklady vo výške 3 500 €) bolo od začiatku jasné, že sa v tejto kampani bude variť. Nechceli sme to však vyriešiť receptom z databanky, ale skutočne pripraviť chutné jedlo, pri ktorom vám nielenže potečú slinky, ale tiež dostanete chuť pripraviť si ho doma. Hľadali sme človeka, ktorý nevarí „na oko“ pre sociálne siete, ale pre skutočných ľudí a pomohol by s výberom klasických slovenských receptov, ktoré zvládne každý – vegán i nevegán. PR komunikácia prebiehala v novembri, takže sme spoločne s foodblogerkou vymýšľali recepty, ktoré zahrejú na tele i na duši.

Realizácia: Realizácia tohto projektu stála od začiatku na úzkom kontakte s klientom a influencerkou, ktorá mala priestor si novinky vopred otestovať. V rámci spoločného ladenia chutí a cieľov sme pripravili kvalitný vizuálny materiál, jednak pre sledovateľov na sociálnych sieťach, a takisto pre najčítanejšie slovenské online médiá.

V prvej komunikačnej fáze sme pripravili 6 originálnych media výstupov, prispôsobených štýlu jednotlivých redakcií tak, aby sme maximálne podporili zásah cieľovej skupiny a čítanosť. Pri tvorbe obsahu nám pomohla foodblogerka, ktorá pridala vlastné skúsenosti zo svojho rastlinného varenia, a tiež načasovanie komunikácie na mesiac, kedy sa vo svete oslavuje svetový deň vegánov.

Recepty boli súčasne uverejnené na Instagramovom účte foodblogerky, a to spôsobom, ktorý nenarúšal jej bežnú komunikáciu so sledujúcimi. Profil, ktorý vo svojom názve nesie označenie „veggierecipes“, prirodzene sledujú užívatelia, ktorí chcú variť a skúšať nové chute – a o to nám presne išlo. Dôkazom, že sme zvolili správne, boli napokon aj mimoriadne priaznivé komentáre pod uverejnenými receptami a vynikajúce zásahy na cieľové publikum.


Výsledky: Vzhľadom na nízky rozpočet, náklady vo výške 3 500 €, sme sa rozhodli spolupracovať so 6 médiami, sktoré sleduje široký okruh čitateľov a jednou influencerkou.
Kampaň dosiahla vynikajúce výsledky na sociálnych sieťach:
• IG profil influencerky mal v čase realizácie kampane 18,5K followers
• Dosah 2 uverejnených príspevkov: 35 812
• Dosah stories: 14 178
• Impresie: 53 684
• Kampaň sledovalo prevažne ženské publikum (81%) vo veku 25 – 44 rokov (presný zásah cieľovej skupiny)
• Iba pozitívne komentáre pod príspevkami (bez zasahovania moderátorom)

Black Apple v spolupráci s Black Apple a Crest Communications
Radegast horká výzva - Nosičská stovka | Radegast SK
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Fenomén vysokohorských nosičov na Slovensku je ojedinelý v celoeurópskom kontexte. Čelia výzvam, zdolávajú náročný terén a nosia ťažký náklad na chrbte – jedným slovom, ich život je naozaj ,,horký“. Presne taký horký ako pivo Ratar od Radegastu. Na týchto základoch vznikla spolupráca tvrdých chlapov a pivovaru Radegast, ktorý je partnerom podujatia Nosičská stovka. Ide o spomienku na tragicky zosnulého nosiča Juraja Petranského. Naším zadaním bolo priniesť tento horký odkaz verejnosti, vyzdvihnúť náročnosť ich poslania a podporiť ho vizibilitou značky bez inzercie.


Výzva a cieľ: Nosiči každý deň bojujú s horkými výzvami, nikdy sa nevzdávajú a neuhýbajú z nastavenej cesty. Vyznávajú rovnaké hodnoty ako Radegast. Naším cieľom, ale aj ,,horkou“ výzvou, bolo prepojiť unikátne príbehy nosičov so značkou Radegast a v čo najväčšej miere prirodzene zabezpečiť jej dobrú vizibilitu vo finálnych mediálnych výstupoch a reportážach (vďaka fotografiám a záberom z podujatia). Napriek tomu, že sme nemali na tento projekt vyčlenený rozpočet navyše, chceli sme posolstvo nosičského povolania dostať do povedomia širokej verejnosti prostredníctvom rôznych typov médií.

Stratégia: Naša stratégia spočívala v troch komunikačných vlnách (pozvánka + úvodná tlačová správa, po-eventová tlačová správa, video). Komunikovali sme s celoslovenskými médiami, ale prioritne sme cielili na regionálnych redaktorov, ktorí pôsobia v lokalite Vysoké Tatry, toto podujatie už dobre poznajú a pravidelne sa ho zúčastňujú.

Realizácia: V začiatočnej fáze komunikácie sme distribuovali všetkým relevantným médiám pozvánku na nosičské podujatie spolu s informačnou tlačovou správou a s exkluzívnymi príbehmi nosičov sme oslovili aj lifestylové médiá. Všetkých sme osobne kontaktovali a hľadali možnosti najlepšieho zásahu. Na mieste potvrdené médiá koordinovali kolegovia. V druhej fáze nasledovala po-eventová TS (zoznam víťazov, fotografie) a následne sme médiám poskytli ešte materiál v podobe krátkeho videozáznamu, ktorý zhrnul všetky TOP momenty podujatia. Devízou bol fakt, že autorom dokumentu je Pavol Barabáš, uznávaný slovenský režisér, ktorý natočil desiatky dokumentárnych snímok z tých najodľahlejších oblastí sveta.

Výsledky: Výsledkom je celkovo 22 spontánnych mediálnych výstupov. Zasiahli sme takmer všetky TV (RTVS, MARKÍZA, JOJ a JOJ ŠPORT, TV.PRAVDA.SK), ktoré zabezpečili efektívnu vizibilitu značky. Televízne reportáže boli odvysielané v prime time a spot na JOJ ŠPORT sa vysiela dodnes. Úspešne sme pokryli online i printové médiá – najčítanejšie denníky (NOVÝ ČAS, ŠPORT). V post-fáze komunikácie projektu sa nám podarilo zrealizovať rozhovor s horským nosičom pre lifestylový magazín ŠARM. Finálne sme na projekt minuli 0 € a klient získal mediálny priestor v hodnote 168 025,75 €.

casual
Wow Wi-Fi | Slovak Telekom
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Internet, ktorý je dostupný úplne všade, musí byť dostupný aj v priestoroch garáže. Kde inde je to možné lepšie komunikovať? Po množstvách tlačových konferencií, ktoré sme realizovali na rôznych netradičných miestach sme sa rozhodli, že v tejto tradícií budeme pokračovať. Priamo v garáži Telekomu sme preto zvolali tlačovú konferenciu, ktorá predstavila nový produkt WOW Wi-Fi, po ktorom zákazníci volali už dlhodobo.


Výzva a cieľ: Na problémy s Wi-Fi pripojením v domácnosti niekedy stačí hrubšia stena a internet môže byť v niektorých častiach bytu nestabilný, alebo dokonca nedostupný. Aj keď sa to dá riešiť iným umiestnením Wi-Fi routera, nie je to zárukou funkčného a rýchleho internetu v každej miestnosti. Telekom si to však uvedomuje a preto sa rozhodol zákazníkom priniesť službu WOW Wi-Fi, s ktorou získajú kvalitný internet hoci aj v garáži či pivnici.

Stratégia: Dostupnosť rýchleho internetu je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá. Ako teda predstaviť produkt, ktorý sľubuje stabilitu internetu na každom mieste, na ktoré si zmyslíme? Wow Wi-Fi je nové riešenie k Magio Internetu a Biznis NET-u, ktoré zaistí kvalitný Wi-Fi signál v celej domácnosti či firme vrátane odľahlých priestorov (garáž, podkrovie a pod.). Zostať online tak nikdy nebolo jednoduchšie.

Realizácia: Novinári si už zvykli, že tlačové konferencie robíme často na netradičných miestach. Robili sme tlačovky v divadle, v CO kryte, ale aj na niekoľkých miestach súčasne - cez livestreaming z niekoľkých slovenských miest. Tentoraz sme hľadali miesto pre kickoff produktu s pomerne jasnou myšlienkou - internet kdekoľvek. Prešli sme pol Bratislavy, no napokon sme to najlepšie miesto na event našli priamo u nás, v garáži pod centrálou Telekomu na Bajkalskej ulici. Produkcia tlačovej konferencia bola doslova za pár eur. Výsledný budget sa zmestil pod 2500€, pretože sme toho veľa ani nepotrebovali - vo vlastnej garáži sme neplatili ani žiadny nájom, vybavenie sme doniesli z vlastných garáži, ako kulisa poslúžila aj motorka od kolegu. Catering sme s ohľadom na letné mesiace pripravili formou (nealko) pivka, ktoré sa - ako v poriadnej garáži - chladilo vo vedrách s ľadom.

Výsledky: Výsledkom eventu v garáži bolo 16 - veľmi dobre ilustratívnych - výstupov. Práve tá lacná produkcia v garáži nám pomohla novinárom odprezentovať reálnu podstatu produktu, čo sa následne pretavilo aj do mediálnych výstupov. Tie ukázali aj na sprievodných fotkách a videách práve tie reálne miesta, kam ten internet zákazníkom s produktom WOW Wi-Fi vlastne chceme priniesť. Novinári navyše ocenili aj praktickosť lokácie - stačilo zaparkovať a boli na mieste. :)

Divino v spolupráci s Go4insight a Miki Plichta®
Prieskum LinkedIn je IN | DIVINO
Seriál: nie
Stručná charakteristika: LinkedIn aj na Slovensku naberá na popularite, ale kto a akí sú jej lokálni užívatelia sa až do septembra 2022 nevedelo. Zmenil to až unikátny prieskum LinkedIn je IN, ktorý sme zrealizovali s prieskumnou agentúrou Go4insight a LinkedInfluencerom Mikim Plichtom® Zúčastnilo sa ho viac ako 1 600 respondentov najmä na základe virálnej výzvy na tejto sociálnej sieti. Externé náklady na propagáciu prieskumu boli 0 eur a výsledkom je detailný a nevyčísliteľne hodnotný prehľad o LinkedIn užívateľoch na Slovensku. Jeho výsledky sú dodnes často citované užívateľmi, školiteľmi i médiami.


Výzva a cieľ: Ako agentúra, ktorá školí klientov LinkedIn, sme bojovali s nedostatkom informácií o tom, kto sú a aké preferencie majú LinkedIn užívatelia na Slovensku. A neboli sme sami. Spojili sme sa preto s odborníkmi a vytvorili sme prieskum, ktorý mal priniesť odpovede na tieto otázky. Výzvou bolo načasovanie prieskumu, keďže v lete chodieva na LinkedIn menej užívateľov. Pôvodným cieľom bolo získať 1 000 respondentov a to bez výdavkov na propagáciu. Tento cieľ sme výrazne prekonali pomocou nápadu, ktorý umožnil vlastne každému stať sa ambasádorom prieskumu a pozvať do neho svoje kontakty.

Stratégia: Projektu dodala relevantnosť renomovaná prieskumná agentúra a za ambasádorov sme oslovili LinkedIn užívateľov s väčším publikom. Rátali sme s tým, že ich motiváciou bude prepojiť svoju osobnú značku s unikátnym prieskumom. Keďže ambasádormi zvyknú byť ľudia s vplyvom, v druhom kroku sme sa rozhodli túto premisu „rozbiť“. Komunikovali sme, že ambasádorom môže byť každý. Stačilo pod príspevkom k prieskumu napísať Aj ja som IN a dostali personalizovaný vizuál, ktorým mohli šíriť výzvu na vyplnenie ďalej. Týmto sme násobne zvýšili zásah a udržali náklady na promo na nule.

Realizácia: Prvú verziu otázok pripravila prieskumná agentúra Go4insight, ktorá sa inšpirovala podobným prieskumom z Českej republiky. Spoločne s Mikim Plichtom sme do prieskumu zapracovali otázky, ktoré by mohli zaujímať slovenské publikum – užívateľov, školiteľov aj médiá. Prieskum sme oficiálne spustili v júli 2022. Za prvých ambasádorov sme zvolili už dohodnutých spíkrov SME konferencie LinkedIn menu, ktorá bola naplánovaná na september 2022. Tí komunikovali tri skutočnosti: možnosť vyplniť prieskum, možnosť stať sa jeho ambasádorom aj to, že výsledky budú zverejnené na spomínanej konferencii. Najväčší prílev ambasádorov prinieslo video Mikiho Plichtu®. Pôvodný cieľ 1 000 respondentov sa nám bez priamych nákladov na promo podarilo prekonať o viac ako 60 %, keďže ľudí téma aj forma zaujala. Agentúra Go4insight vyplnené dotazníky zanalyzovala a vznikol viac ako 40-stranový dokument, ktorý detailne popisuje bežných užívateľov LinkedIn-u, ktorí ho aktívnejšie využívajú. Výsledky prieskumu boli odpremiérované ako keynote prezentácia na LinkedIn konferencii v Bratislave a následne sa objavili v desiatkach príspevkov LinkedIn užívateľov.

Výsledky: Prieskum LinkedIn je In sa konal počas 9 týždňov (júl - september 2022). Zapojilo sa viac ako 1 600 respondentov, kompletne vyplnených dotazníkov bolo 1 446. To sa podarilo dosiahnuť vďaka 65 dobrovoľným ambasádorom, ktorí promovali prieskum na svojich profiloch. Ich príspevky videlo organicky viac ako 120 000 ľudí. Jeho výsledky si prvýkrát naživo vypočulo 85 účastníkov SME konferencie LinkedIn menu 2022, ktorej odborným garantom bola PR agentúra Divino. Tlačovú správu ešte v septembri organicky prebrali všetky 4 relevantné marketingové weby s dosahom cez 50 000 čitateľov.

SKPR STRATEGIES
Pozdravy z USA | Simlicity
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na mieru šitý, chutný aj informačne nabitý raňajkový box ako komunikačný nástroj. Práve cezeň sme komunikovali úspech slovenského start-upu Simplicity v USA. Novinárom sme doručili zážitok a chuť Ameriky spolu s pozdravmi od Simplicity a kľúčovými informáciami, ktoré si našli pod QR kódom. Inovatívna technologická firma predsa musí komunikovať inak. Jednoduchým kreatívnym mailingom so špeciálnym brandingom sme tak v náročnom predvianočnom období získali pozornosť médií aj sociálnych sietí, navyše s minimálnym rozpočtom.


Výzva a cieľ: Keď potrebujete komunikovať, no vaši spíkri sú v USA a pre časový posun neprichádza do úvahy ani online event, ktorých sa už médiá aj tak dávno presýtili, treba zvoliť inú cestu, ako masívne zaujať médiá. Najmä v predvianočnom období, v pretlaku informácií i povinností. Keďže technologická firma, ktorá sa chce pochváliť svojimi inováciami a ich zásadným úspechom v zahraničí, nemôže ísť cestou obyčajnej tlačovej správy, rozhodli sme sa povýšiť limity na prednosť.

Stratégia: Našou stratégiou preto bolo zaujať médiá zážitkovou formou a priniesť chuť a úspech v duchu „amerického sna“ aj na Slovensko. Vytvorili sme na mieru šitý kreatívny raňajkový box s typickým americkým jedlom a pútavým brandingom. Ten sa stal hlavným nositeľom informácie, ktorú sme potrebovali komunikovať. Pozdravy od Simpicity z USA sa niesli v duchu: takto nám chutí Amerika! Vychutnajte si ten úspech s nami. Fakt, že slovenskému start-upu sa podarilo „dobiť Ameriku“ a ich aplikáciu používajú už aj v New Yorku, Miami a ďalších mestách, takto pozornosti médií rozhodle neunikol.

Realizácia: Živelný spôsob, akým rastie úspešný start-up, môže spôsobiť, že na zhodnotenie úspechu a jeho komunikáciu občas jednoducho nie je čas. Využiť momentum zásadného míľniku v rapídnom raste firmy znamená aj to, že na realizáciu nápadu môžete mať len pár dní a obmedzený budget. Klientovi sme napriek všetkým limitáciám navrhli, že obratom zrealizujeme projekt, ktorý zaujme a zarezonuje. Komunikáciu aplikácie Simplicity a jej úspechu v USA, kde sa po presťahovaní firmy do Silicon Valley jej autori aj nachádzali, sme urobili zážitkovou formou a vybraným médiám sprostredkovali chuť Ameriky a americkej „success story“. Typické americké raňajky – bagel, donutky, sendvič a minipalacinky boli len prvou vrstvou zážitku. Box s vizuálom cestovného kufra obsahoval aj nálepku QR kódu s presskitom, v ktorom médiá našli všetky informácie a už na prvý pohľad „wow“ infomácie. Takto chutí americký sen. Záujem a nadšenie novinárov bolo citeľné aj z ich článkov. Správa o úspechu okamžite zarezonovala, a to aj na sociálnych sieťach, kde ju médiá spontánne zdieľali, čo ešte znásobilo náš zásah.

Výsledky: Na prvý pohľad jednoduchým, no premysleným mailingom sme v náročnom predvianočnom období získali obratom 15 mediálnych výstupov v top médiách ako Forbes, StartitUp, Zive.sk, DenníkN, či RTVS, s AVE vyše 30 000 Eur. Okrem zvýšeného povedomia o úspechu Simplicity sa médiá začali pýtať, ako sú na tom v komunikácii s občanmi slovenské mestá, a cez príklad Simplicity poukazovali na to, že robiť sa to dá aj efektívne a moderne – cez slovenskú aplikáciu, ktorá žne úspechy vo svete. Na sociálnych sieťach to vyvolalo búrlivé diskusie o skvalitnení fungovania našich samospráv.

K. Ukrajina

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
MIER UKRAJINE | Iniciatíva MIER UKRAJINE
Seriál: nie
Stručná charakteristika: AMI COMMUNICATIONS naskočilo “na rýchlovlak” aktivít iniciatívy Mier Ukrajine pro bono v marci 2022. Zapojili sme sa do jej organizačného core teamu, kde sme tvorili idey aktivít, nastavovali a napĺňali komunikačnú stratégiu, ktorá mala jasný cieľ: Byť silným hlasom podpory pre Ukrajinu brániacu sa ruskej agresii. Cítili sme to ako dôležité, aby aj napriek dezinformáciám a pomerne silnej podpore putinovského Ruska v SR bolo vždy jasné, kto je útočník a kto obeť, a že Ukrajine treba pomáhať všetkými prostriedkami, pretože bojuje aj za našu slobodu.


Výzva a cieľ: Rusko po vpáde na Ukrajinu ešte zintenzívnilo šírenie dezinformácií a spochybňovalo svoje vojnové zločiny na Ukrajine. Napriek vojne podpora Putina v SR klesla len málo. Iniciatívu MIER UKRAJINE sme vnímali ako niečo extrémne dôležité v tomto marazme. Našim cieľom ako komunikátorov preto bolo čo najviac zviditeľňovať túto politickú iniciatívu, ktorá scitlivovala a mobilizovala našu verejnosť na pomoc Ukrajine. Jednak ako platforma pre demokratických lídrov, ale zároveň aj vytváraním tlaku na nich, aby pomoc Ukrajine bola intenzívna a neochabovala.

Stratégia: Ako upútať a udržať pozornosť verejnosti a politikov na potrebe pomoci Ukrajine? Nevšedným prístupom k témam. Špeciálna vyhosťovacia operácia ruských špiónov, traktor ukrajinských hrdinov v UA farbách parkoval pred ruskou ambasádou, využili sme ho na viacerých akciách i silno mediálne ) , Sulíkove ruble (keď chcel kupovať ruský plyn). Ľudí sme pozývali na námestia a happeningy cez zvučných rečníkov a rečníčky. Pracovali sme s dátumami (Den vitazstva nad fašizmom - Slavin). Kreativne idey, obsah a schopnosť obsadiť verejné priestory.

Realizácia: Eventy MIER UKRAJINE boli menšie i väčšie - avšak komunikačne sme išli takmer vždy “prvú ligu”. Našu misu sme realizovali multikanálovo:
Tradič. médiá, media relations, tlačové správy: Na 90% našich eventov sme mali aspoň 2 televízie. Naše správy preberali agentúry a písali o nás aj v USA Today.
Soc. siete: 1. Streamy - vďaka nim často náš live stream bežal aj na nástenkách médií ako SME, Denník N či Aktuality. 2. Pravidelná komunikácia FB a IG 3. Spolupráca s influencermi (sajfa, thetolerantcook, babsyheriban...)
Eventy: Kto ich spočíta. Bola to veľká jazda od menších happeningov pred ruskou ambasádou. Mnohokrát sme podporili eventy ukrajinských matiek, spolupracovali s o.z. Znepokojené matky, boli na Pohode či plnili námestia zhromaždeniami a pochodmi.
Guerilla: Dokázali sme extrémne rýchlo reagovať na politickú situáciu. Keď SR vyhostila ruských diplomatov, o pár dní sme boli zaparkovaní pred ruskou ambasádou s našim symbolom - traktorom ukrajinkských hrdinov a ponúkali sme im odvoz SMER Moskva. Guerilla boli aj Sulíkove ruble či novembrová prespávačka pred ambasádou zo solidarity s Ukrajinou.

Výsledky:
Počet výstupov na vlastných soc. sieťach: FB: 300+ / IG 100+ impresie FB: 1,527,066 / IG: 250,602 a počtom interakcií FB: 67,724 / IG: 7,604
Počet výstupov v tradičných médiách: 359 , (všetky opakovane v TOP TIER Médiách); OTS: 10,82 AVE: 642 851,9
Počet výstupov od influencerov: 30+ príspevkov a stories na Instagrame a Facebooku s hashtagom #MierUkrajine

Zoznam príspevkov
AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
MIER UKRAJINE, ZA VAŠU A NAŠU SLOBODU | Iniciatíva MIER UKRAJINE
Seriál: nie
Stručná charakteristika: A)Iniciatíva MIER UKRAJINE (MU) s pomocou AMI COMMUNICATIONS vytvorila svojimi komunikačnými aktivitami priestor aj pre politický hlas a potreby brániacej sa Ukrajiny na Slovensku. Akcie MU sa stali platformou pre demokratických politikov, ktorí Ukrajine prejavovali podporu a mobilizovali verejnosť

B)Vytvárali sme tlak na politikov z koalície aj opozície, ktorí s adekvátnou pomocou Ukrajine váhali alebo ju odmietali

C)Podporovali sme pozitívne riešenia na pomoc Ukrajine všetkými prostriedkami, ktoré prijímala vláda SR alebo prichádzali zo strany inštitúcií EÚ.


Výzva a cieľ: Rusko po vpáde na Ukrajinu ešte zintenzívnilo šírenie dezinformácií a spochybňovalo svoje vojnové zločiny na Ukrajine. Napriek vojne podpora Putina v SR klesla len málo. Iniciatívu MIER UKRAJINE sme vnímali ako niečo extrémne dôležité v tomto marazme. Našim cieľom ako komunikátorov preto bolo čo najviac zviditeľňovať túto politickú iniciatívu, ktorá scitlivovala a mobilizovala našu verejnosť na pomoc Ukrajine. Jednak ako platforma pre demokratických lídrov, ale zároveň aj vytváraním tlaku na nich, aby pomoc Ukrajine bola intenzívna a neochabovala.

Stratégia: Ako upútať a udržať pozornosť verejnosti a politikov na potrebe pomoci Ukrajine? Nevšedným prístupom k témam. Špeciálna vyhosťovacia operácia ruských špiónov, traktor ukrajinských hrdinov v UA farbách parkoval pred ruskou ambasádou, využili sme ho na viacerých akciách i silno mediálne ) , Sulíkove ruble (keď chcel kupovať ruský plyn). Ľudí sme pozývali na námestia a happeningy cez zvučných rečníkov a rečníčky. Pracovali sme s dátumami (Den vitazstva nad fašizmom - Slavin). Kreativne idey, obsah a schopnosť obsadiť verejné priestory.

Realizácia: Od 24. Februára 2022 kedy Rusko rozpútalo totálnu vojnu proti Ukrajine sme zorganizovali cca 15+ eventov. Okrem rôznych aktivistov, umelcov, vedcov, študentov či odídencov z Ukrajiny boli priestorom pre komunikáciu postojov demokratických politiko (poslancov NR SR, europoslancov, ministrov) na podporu Ukrajiny. Politicky sme napadli kroky ministrov vlády SR, ktoré by poškodzovali pomoc Ukrajine (napr. Guerilla „Sulíkove ruble“ pred úradom vlády SR - absolvovali sme stretnutie a rokovanie s min. hosp. Sulíkom a adresovali mu priamo aj v médiách kritiku za ochotu kupovať ruský plyn. Pred Úradom vlády sme počas koaličnej rady rozdávali ruble s jeho podobizňou. Ostro sme vystupovali proti bagatelizovaniu vojny proti Ukrajine časťou politického spektra (Odvoz ruských agentov a kolaborantov traktorom; Čítanie mien obetí Rusov na Ukrajine od roku 2014; happening s podobizňami lokálnych kolaborantov). Podpora pre demokratických politikov, ktorí presadzovali konkrétnu a relevantnú pomoc pre Ukrajinu. Zástupcov MU prijal na úrade vlády SR premiér Heger pred cestou na Európsky samit. Požiadali sme ho, aby žiadal pre Ukrajinu najsilnejšiu pomoc.

Výsledky: Počet výstupov na vlastných soc. sieťach: FB: 300+ / IG 100+ impresie FB: 1,527,066 / IG: 250,602 a počtom interakcií FB: 67,724 / IG: 7,604

Počet výstupov v tradičných médiách: 359 , ( všetky opakovane v TOP TIER Médiách); OTS: 10,82 AVE: 642 851,9

Počet výstupov od influencerov: 30+ príspevkov a stories na Instagrame a Facebooku s hashtagom #MierUkrajine

Ďalšie výsledky: Prijatie u premiéra SR na úrade vlády,, kde sme mu odovzdali výzvu intenzívnejšie podporovať Ukrajinu. Stretnutie s vtedajším MH SR Sulíkom s výzvou, aby nekupoval ruský plyn

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA
Zakliata jaskyňa - Rozprávka, ktorá potešila aj ukrajinské deti na Slovensku | GARFIELD FILM
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Keď nás produkčná spoloč. GARFIELD FILM oslovila s uvedením do kín novej slovenskej rozprávky Zakliata jaskyňa, prišli sme s ideou potešiť nie len slovenské, ale aj ukrajinské deti a vytvoriť ukrajinskú verziu rozprávky. Vznikla tak prvá slovenská rozprávka s ukrajinským dabingom, na ktorom sa podieľali slovenskí herci M. Hudák a J. Libezňuk a ukrajinskí dobrovoľníci. Spolu s iniciatívami Človek v ohrození a Ukrajinské matky sme zorganizovali premietania po celej SR a zaplnili kinosály deťmi z Ukrajiny žijúcimi v SR. Rozprávka dostala 2x priestor aj vo vysielaní RTVS počas Vianoc.


Výzva a cieľ: Idea ukrajinskej verzie rozprávky uchvátila klienta. Najväčšou výzvou bolo vytvoriť silnú komunikáciu pre odpromovanie tejto myšlienky a jej nástrojov (trailer s UA titulkami, ukrajinský dabing, premietania pre UA deti po Slovensku). Zároveň bolo potrebné ukrajinský motív zosúladiť s komunikáciou pre domáce publikum. Bolo potrebné zrealizovať castingy na ukrajinské hlasy, zorganizovať premietania pre ukrajinské deti. Výzva bola aj osloviť konceptom zimnej rozprávky v letných mesiacoch, čo nám prinieslo zároveň príležitosť odlíšiť sa.

Stratégia: Využili sme exkluzívny obsah a ochotu hercov a produkcie podieľať sa na komunikácii a zamerali sme sa na exkluzívne med. partnerstvá (napr. so SME) a individuálne media relations. Rozbehli sme online komunikáciu na soc. sieťach IG, FB, YT a Tik Tok – kde sme boli prvou slov. rozprávkou, ktorá cielene komunikovala cez TikTok, na čo sme nadviazali aj jej ukrajinskou verziou. K vzbudeniu buzz efektu sme využili aj mamy influencerky, ktoré okrem slov. verzie odpromovali aj ukrajinskú a podieľali sa aj na informovaní svojich ukrajinských známych o možnosti pozrieť si film v ich rodnom jazyku.

Realizácia: Tradič. médiá: Silný teasing pre rozprávku sme dosiahli vďaka exkluzívnej spolupráci s Denníkom SME, ktorý zverejnil trailer rozprávky s UA titulkami na homepage a kultura.sme.sk. Správa sa objavila aj v printe. Pripravili sme sériu tlač. správ a materiálov pre médiá, ktoré sme podporili individuálnymi media relations

Soci. siete: Stavili sme na online komunikáciu na všetkých soc. sieťach - FB, IG, YT. Spolupracovali sme s IG influencerkami thetolerantcook, vinarovazena a Tik Tok-erkou Dominikou Stašovou, ktoré pro bono dali priestor na svojich kanáloch aj ukrajinskej verzii filmu

-Ukrajinské hlasy sme hľadali cez soc. siete, do dabingu sa zapojili naši herci M. Hudák a J. Libezňuk,V spolupráci s ukrajinskými matkami a iniciatívou Človek v ohrození sme zrealizovali niekoľko premietaní po SR ako v Košiciach, Prešove a v spolupráci s ukrajinskými matkami sme urobili 2x premietanie v BA v kine Lumiére, na premietania sme pozývali a ponúkli lístky dobrovoľníkom, ktorí pomáhali utečencom z Ukrajiny
-Rozprávku odvysielala aj verejnoprávna RTVS – jedenkrát počas Vianoc a druhýkrát počas pravoslávnych Vianoc jej ukrajinskú verziu so slov. titulkami

Výsledky: - trailer s UA titulkami sa objavil na homepage Sme.sk, na Kultura.sme.sk, v denníku SME, info prebral Život, Pravda.sk a ďalšia desiatka relevant. médií ako podcast Aktuality.sk NAHLAS
- 2x sme zaplnili kinosály v kine Lumiere a zrealizovali priemetania po SR napr. v Košiciach, Prešove, Žiline
-UA verziu 2x odvysielala RTVS počas vianočných sviatkov
- od influencerov sme v rámci spoluprác získali pro bono priestor, kde odpromovali UA verziu filmu
-na vlastných SoMe sme v rámci proma oboch verzií filmu vypublikovali 52 postov na FB, 42 postov na IG a 23 stories so zásahom 692,170

PR agentúra LIKE (ACONN, ) v spolupráci s PR agentúra LIKE, Bratislava
TESCO - Pomoc pre ľudí zasiahnutých konfliktom na Ukrajine | TESCO STORES SR
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Tesco ihneď po vypuknutí vojny na UA zaujalo jasný postoj – na lokálnej úrovni aj v rámci skupiny Tesco spustilo aktivity na podporu utečencov. Zmobilizovali sa obchody, sklady, zásobovanie aj tisícky kolegov - už o 2 dni išiel prvý kamión s pomocou. Popri potravinovej zbierke, humanitárnej, finančnej a produktovej pomoci Tesco podporilo utečencov aj cez pracovné miesta. Potrebná bola čo najrýchlejšia a presná interná aj externá komunikácia na zapojenie kolegov, charít, organizácií aj zákazníkov Tesca.


Výzva a cieľ: Výzvou bolo okamžite zareagovať na úplne novú a neznámu situáciu v bezprostrednej blízkosti našich hraníc. Dôležité bolo komunikovať danú situáciu jasne a s pokojom, aby sme mohli byť podporou pre ľudí zasiahnutých situáciou na Ukrajine a aj pre našich kolegov. Museli sme smerom ku všetkým cieľovým skupinám komunikovať postoj Tesca a všetkých aktivít na pomoc utečencom z Ukrajiny, denne získavať informácie z obchodov Tesca aj od charitatívnych partnerov o potrebách utečencov a zároveň komunikovať všetky formy pomoci ako napríklad spustenie potravinovej zbierky.

Stratégia: Komunikácia aktivít v rámci pomoci pre UA na všetkých úrovniach a pre všetky cieľové skupiny musela prebehnúť čo najskôr. Najdôležitejšie kroky sme verejnosti odkomunikovali v 3 etapách do 15 dní od vypuknutia vojnového konfliktu na UA, pričom paralelne prebiehala interná aj externá komunikácia. Kolegovia všetky druhy finančnej, produktovej, duševnej či administratívnej pomoci, možnosti dobrovoľníctva našli na internom webe Moje Tesco. Kolegom Tesco rozšírilo firemné preplatené dobrovoľníctvo z 8 na 16 hodín ročne. Pre uchádzačov o prácu Tesco pripravilo web v ukrajinčine.

Realizácia: Najdôležitejšie kroky pomoci pre UA sme verejnosti odkomunikovali v 3 etapách do 15 dní od vypuknutia konfliktu:
25.2.2022 – Hneď po vypuknutí vojny na UA sme vyjadrili podporu všetkým kolegom, ktorých situácia zasiahla. Ukrajinských kolegov sme ubezpečili, že na Tesco sa môžu spoľahnúť. Tí, ktorí sa rozhodli vrátiť na UA, dostali platených 12 týždňov voľna s istotou podržania pracovaného miesta po návrate.
4.3.2022 - Najprv sme cez médiá komunikovali podporu skupiny Tesco vo výške 1 milión libier na krízovú výzvu Červeného kríža na pomoc UA, pomoc Tesca na Slovensku vo forme kamióna s humanitárnou pomocou aj zapojenie kolegov do pomoci utečencom.
7.3.2022 - Tesco na Slovensku ihneď zorganizovalo mimoriadnu Potravinovú zbierku vo všetkých 155 predajniach. Pre zákazníkov sme pripravili výzvu v rôznych typoch komunikačných kanálov - v Tesco nástrojoch ako web, sociálne siete, rozhlas v obchodoch, v médiách a ich sociálnych sieťach. Pre veľký záujem Tesco zbierku predĺžilo z 2 na 3 týždne.
15.3.2022 - Tesco v reakcii na prílev utečencov z UA okamžite reagovalo aj vytvorením webu pracovných ponúk v ukrajinčine. Záujemcom pomáhala aj koordinátorka z Ukrajiny.

Výsledky: Pre Tesco je pomoc utečencom pred vojnovým konfliktom samozrejmou súčasťou napĺňania svojich záväzkov a stratégie. Cieľom nebolo zvýšiť cez tému reputáciu reťazca, ale skutočne a reálne doručiť pomoc tam, kde to ľudia v núdzi najviac potrebujú. Podarilo sa nám v rámci externej aj internej komunikácie doručiť dôležité informácie:
LinkedIn: 11 postov, dosah spolu 25-tisíc zobrazení
FB a IG: počet zobrazení vyše 565-tisíc
Moje Tesco: 24 článkov
Direct Mail: 11 mailov
Tlačové správy: 5
Počet výstupov v médiách - 3-12/2022: vyše 420
Sociálne interakcie k článkom: vyše 10-tisíc

Seesame
Kto pomôže Ukrajine | Kto pomôže Ukrajine
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Keď sa začala vojna na Ukrajine, nemohli sme sa len tak prizerať. Podobne, ako keď sme počas pandémie boli spoluzakladateľmi iniciatívy Kto pomôže Slovensku, sme aj teraz spojili sily a spolu s ďalšími sme založili iniciatívu Kto pomôže Ukrajine (KPU), ktorá sa rýchlo rozrástla a od prvého dňa pomáhala prichádzajúcim Ukrajincom a Ukrajinkám. Ako PR agentúra sme sa od začiatku chopili aj jej komunikácie, ktorá bola veľkou výzvou. Nastavili sme stratégiu, vybudovali komunikačný tím a niekoľko mesiacov viedli všetku internú aj externú komunikáciu.


Výzva a cieľ: Cieľom komunikácie KPU bolo, aby:
-prichádzajúci Ukrajinci mali všetky info o pomoci, ktorú môžu dostať,
-sme získali čo najväčšiu podporu pre Ukrajinu a prichádzajúcich ľudí na úteku - od firiem, jednotlivcov, organizácií a mnohých ďalších
-sme prepájali a poskytli potrebné informácie pre slovenskú verejnosť a organizácie, ktorí pomoc poskytovali alebo chceli poskytovať
-sme posilňovali solidaritu k ľuďom na úteku a bojovali proti vlnám hejtu, ktoré sa začali dvíhať
-sme spoločne zvládli krízové situácie, nápor otázok, ponúk na pomoc, ale aj nenávistných komentárov

Stratégia: Komunikáciu KPU sme potrebovali vystavať a uchopiť komplexne, a to smerom dnu (k dobrovoľníkom a členom KPU) aj von (k Ukrajincom, k verejnosti, k médiám, k stakeholderom a ďalším) a zvládať veľký informačný nápor aj krízové situácie. Dôležité preto bolo nastaviť dobrú stratégiu, postaviť dobrovoľnícke tímy a manažovať ich, vybrať si správne komunikačné kanály, napĺňať ich relevantným obsahom a promptne reagovať na aktuálne dianie. Veľkou výzvou bolo podporovať solidaritu s ľuďmi na úteku a bojovať proti vlnám hejtov, čo sme robili hlavne cez ľudské príbehy a ukážky pomoci.

Realizácia: Na samom začiatku sme vytvorili sme jednotnú komunikačnú stratégiu pre celú iniciatívu, z ktorej vychádzali všetky jej komunikačné aktivity. Postupne sme tvorili a dopĺňali podklady, z ktorých čerpali dobrovoľnícke tímy, postavili sme komunikačný tím, zaviedli systém zberu informácií, fotiek a videí pre ich ďalšie spracovanie a komunikáciu, spravovali sme sociálne siete KPU, pravidelne ich napĺňali obsahom, ktorý informoval, scitlivoval aj motivoval k pomoci. Monitorovali sme mediálne pokrytie, trénovali zástupcov iniciatívy na mediálne vystúpenia, odpovedali novinárom a podporovali fundraisingové aktivity smerom k verejnosti, firmám aj organizáciám. V komunikácii sme stavali na ľudskosti, transparentnosti a autenticite. Ukazovali sme príbehy Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí k nám prichádzali, ale tiež pomoc a podporu od konkrétnych Slovákov a Sloveniek. Prostredníčkou komunikácie na sociálnych sieťach sa stala postavička Xénia, ktorá informáciám dala ľudskú tvár. Postupne sme si vybudovali online komunitu, ktorá nám tiež pomáhala šíriť informácie a posolstvá KPU a pre médiá sme sa stali styčným bodom pre témy, v ktorých sa KPU angažovalo.

Výsledky: KPU pomohlo desiatkam tisíc ľudí, čo je výsledok práce všetkých zúčastnených. Komunikácia bola kľúčová pre to, aby sa o pomoci dozvedeli tí správni ľudia. Aj vďaka tomu sa napr. podarilo ubytovať cez 4 000 ľudí, nadviazala sa spolupráca s viac ako 40 neziskovými organizáciami a desiatky tisíc ľudí sa vďaka webu, sociálnym sieťam, ale aj informačným brožúram a novinám dozvedeli všetky potrebné informácie. Na Facebooku nás sledovalo takmer 10 000 ľudí, na Instagrame 8 000. V priebehu 6 mesiacov sa KPU ocitlo vo viac ako 1200 mediálnych výstupoch a na pomoc sa vyzbieralo cez 2 milióny eur.

Seesame v spolupráci s Seesame (nominuje) + Free Andy Agency, Zenith Media (spolupracujúce agentúry)
Prosíme. Buď laska | O2 Slovakia
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Iniciatíva “Prosíme. Buď laska” niekoľko mesiacov po vypuknutí vojny na Ukrajine motivovala ľudí, aby aj naďalej pomáhali Ukrajincom na Slovensku. Ukázala tiež ako blízko k sebe máme, a to používaním ukrajinských slovíčok, ktoré sa líšia od tých našich, no v kontexte im rozumieme. Päť známych osobností si vyskúšalo a tým aj propagovalo päť výziev na pomoc Ukrajincom, do ktorých sa mohli zapojiť bežní ľudia. Výzvy sme vytvorili aj v spolupráci s iniciatívou Buddíci pre Ukrajincov. Na webe iniciatívy sme dosiahli 28 000 návštev a 186 ľudí spolu splnilo 210 výziev.


Výzva a cieľ: Po vypuknutí vojny sme sa zmobilizovali a pomáhali sme prichádzajúcim Ukrajincom. O pár mesiacov však prišlo k únave a pomoc začala klesať. Iniciatíva “Prosime. Buď laska” mala za cieľ ukázať, že aj napriek rastúcim hejtom sme neustali v pomoci a motivovať ľudí, aby nezabúdali na Ukrajincov, ktorí nás potrebujú. Chceli sme podporiť porozumenie a solidaritu, keďže vtedy silneli aj negatívne hlasy voči prichádzajúcim. Tému sme chceli otvoriť aj v médiách a zdôrazniť, že pomoc je stále potrebná. A v rámci iniciatívy sme odkomunikovali aj poskytnutú pomoc zo strany O2 a ich zamestnacov.

Stratégia: O pomoci sme nechceli kázať, ale radšej ju ukázať, s čím nám pomohli aj influenceri, ktorí inšpirovali vlastným príkladom. V rámci iniciatívy sme sa tiež rozhodli zmenšovať bariéry medzi Ukrajincami a Slovákmi, a to cez porozumenie. Pracovali sme s kombináciou slovenčiny a ukrajinských slovíčok. Každá výzva mala svoj ukrajinský názov (hroši-peniaze, jiža-jedlo, volonter-dobrovoľník, družba-priatelia, dopomoha-pomoc) a s ukrajinskými slovami sme pracovali naprieč kampaňou. Porozumenie sme podporili aj cez instakvízy a krátne vtipné videá o komunikačných nedorozumeniach.

Realizácia: Kampaň sme spustili s pomocou piatich osobností - K. Tormová, J. Koleník, F. Joke, Strapo a B. Piešová. Každý si vzal jednu z 5 výziev na pomoc Ukrajincom, ktorú vykonali a zdieľali na sociálnych sieťach. Výzvy mali rôznu náročnosť - od darovania peňazí, odnesenia nákupu do výdajne pomoci, až po dobrovoľníctvo. Zapojili sa aj zamestnanci O2, ktorí tak získali body pre svoj tím do celofiremných hier. Na stránke budlaska.o2.sk sa ľudia dozvedeli detaily o výzvach, našli rady ako sa zapojiť a ak zdokumentovali svoju pomoc, mohli získať dáta zdarma. A popri tom sa naučili pár ukrajinských slovíčok. Na stránku smerovala aj kampaň na sociálnych sieťach. Tému sme dostali aj do médií, ako Teleráno či TA3 a výzva na pomoc Ukrajincom svietila aj na LED paneli v pobočke v nákupnom centre v Bratislave, ktorá bola vtedy priamo pod výdajňou pomoci. Na Instagrame zdieľalo O2 aj kvízy na porozumenie ukrajinským slovám a zverejnili krátke videá, ktoré pôvodne vznikli pre interných zamestnancov a ukazovali milé nedorozumenia na pracovisku, keďže O2 vtedy zamestnávalo ľudí z Ukrajiny, z ktorých sa väčšina sa medzičasom už vrátila domov k svojim rodinám.

Výsledky: Cez iniciatívu sme podporili pomoc Ukrajincom, ktorí k nám utiekli pred vojnou. Do plnenia výziev sa zapojilo 186 ľudí, ktorí spolu splnili 210 výziev. Svoje výzvy zdieľali aj na sociálnych sieťach a influenceri, ktorí sa do ich plnenia zapojili, tiež takýmto spôsobom šírili myšlienku podpory a prijatia. Spolu sme dosiahli 28 000 návštev webu budlaska.o2.sk. Teleráno, TA3 (Dobré správy) a Slovenský rozhlas zverejnili rozhovory o iniciatíve a pomoci Ukrajincom a vďaka mediálnemu pokrytiu aj v ďalších médiách sme zasiahli širokú cieľovú skupinu.

Slovenská sporiteľňa
Spolu pre Ukrajinu | Slovenská sporiteľňa, Nadácia Slovenskej sporiteľne
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rýchla a adresná pomoc zodpovedného lídra. Tak vyzerala naša reakcia na vojnu. Ako súčasť skupiny Erste máme kolegov, klientov, kamarátov na Ukrajine. Zjednodušili sme prístup k financiám, darovali peniaze, pomohli s ubytovaním, aktivizovali kolegov aj klientov, ponúkli sme voľné pracovné miesta. Cez soc. siete sme inšpirovali verejnosť k materiálnym a finančným zbierkam. Venovali vlastný čas na dobrovoľníctvo aj mediálny priestor neziskovkám. Ku dňu matiek sme pripravili špeciálnu komunikačnú kampaň k Dňu matiek na podporu mamám nielen na Ukrajine.


Výzva a cieľ: Kľúčové bolo pomôcť čo najviac ľuďom čo najrýchlejšie. Robiť rozhodnutia za pochodu, v bezprecedentnej situácii. Komunikačne bolo výzvou operatívne zmeniť našu kampaň a kom. plán, adaptovať sa novej situácii, priniesť digi riešenia, v ukrajinčine odkomunikovať pomoc UA klientom, pripraviť informácie v pre kolegov v pobočkách. Museli sme zabezpečiť kontinuálne interné aj externé info o všetkých našich aktivitách, vrátane CSR pomoci. Sekundárnym cieľom vychádzajúcim z pozicioningu inovatívneho a zodpovedného lídra bolo posilnenie pozitívneho vzťahu so značkou v čase krízy.

Stratégia: Banky sa ocitli v prvej línii pomoci – prístup k peniazom je v čase konfliktov nevyhnutný. Chceli sme byť užitoční, zareagovať rýchlo, adresne, bez byrokracie, do pár dní pomáhať Ukrajincom so základnými fin. potrebami. Zo dňa na deň sme zmenili našu kampaň a kom. plán, a snažili sa scitlivieť na novú situáciu. Kľúčové bolo rýchlo zabezpečiť všetky info v ukrajinčine, od webstránky, cez užitočnú preklad. apku pre poradcov, až po pravidelnú komunikáciu Spolu pre Ukrajinu aktivít navonok i na kolegov. Tiež správne identifikovať, exekuovať a komunikovať nadačné a sponzoring. aktivity.

Realizácia: Okamžite sme zastavili plánovanú komunikačnú kampaň banky a Nadácie na podporu lepšej budúcnosti na Slovensku a nahradili ju veľkým balíkom komunikačných a CSR aktivít, ktoré reflektovali aktuálnu situáciu.

Kľúčové aktivity:
- Vytvorili sme balík pomoci UA klientom (zadarmo bankové služby, bankomaty na hranici, apka v Ukrajinčine, darovací button v Georgeovi)
- Hneď v prvý deň konfliktu vyčlenili peňažnú pomoc Nadácie
- Prinášali praktické info UA klientom v ich jazyku o pomoci (cez médiá, webku www.spolupreukrajinu.sk, callcentrum, pobočky)
- Intenzívne sme komunikovali balík pomoci na soc. sieťach, vrátane manažovania hejterov
- Zabezpečili sme kom. manuál a apku pre kolegov v pobočkách
- Venovali sme TV priestor v hodnote desiatok tisíc eur Magne a propagovali fin.zbierku
- Zorganizovali niekoľkomesačnú zbierku vecí v Starej tržnici
- Na Deň matiek spustili komunikáciu (TV aj PR) na podporu mamám
- Pravidelne sme komunikovali CSR pomoc a nadačné aktivity, s cieľom aktivizovať verejnosť aj kolegov a tiež scitlivieť ľudí
- Zamestnancom sme prinášali podporné info (rady ako psych. zvládať situáciu – aj cez livestream s psychológmi, rady ako pomáha

Výsledky: - 11 000 účtov, 30 bytov pre UA klientov
- Nadácia SLSP & fundrasing aktivity – 168 000 eur
- 100 top marketérov vyhodnotilo našu komunikáciu ako najlepšiu spomedzi SK firiem
- KANTAR: brand image v kat. social responsible u klientov/neklientov medziročne narástol o 24 %
- KANTAR: brand image v kat. helpful during challenging situations u klientov/neklientov medziročne narástol o 50 %
- Newton media: Počet media výstupov: 67 (print, web, TV, rozhlas) , AVE: 103 630 €, GRP: 67,6 , Opportunity to see: 3 107 607 ľudí
- Linkedin Peter Krutil – 2. najúspešnejší post v 2022 (32 000 impresii, 802 like

THIS IS LOCCO
Nastenka: Hlas proti ruskej propagande | Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Slováci milujú ruské rozprávky. Napríklad o tom, že za inváziu na Ukrajinu môže západ. Využili sme preto hlas z najznámejšej ruskej rozprávky na Slovensku – Nastenku z Mrázika. V našom spote povedala ľuďom dôležité posolstvo: neverte rozprávkam z Kremľa.


Výzva a cieľ: Podľa rôznych prieskumov, ktoré merajú vzťah Slovákov k dezinformáciám, sa ocitáme na chvoste EÚ. Náš cieľ bolo pomôcť tieto čísla zvrátiť a posilniť značku Európskej komisie, a teda aj demokratických hodnôt.


Stratégia: Štát nerobí žiadnu kampaň proti ruským hoaxom a náš budget bol takmer nulový. Museli sme preto prísť s niečím takým silným, čo by generovalo PR samostatne. Našli sme to v osobe Dariny Chmúrovej, ikonckého hlasu Nastenky z Mrázika, ktorý sa ozval po takmer 60 rokoch. Náš spot sme nasadili v predvianočnom období, takže PR efekt sa ešte znásobil. Samostnou vývou bolo nájdete pani Chmúrovej, keďže takmer 60 rokov o nej nebolo mediálne počuť.


Realizácia: Spot s Nastenkou bol vyvrcholením našej kampane Neverte ruským rozprávkam, v ktorej sme najväčšie ruské hoaxy pretvorili do fiktívnych obálok ruských rozprávok z pera majstra Kremľa. Spot sme vypustili v októbri 2022 a do Vianoc postupne získaval trakciu v PR. Pomyselný vrchol dosiahol reportážou na RTVS a Darinu Chmúrovu na základe kampane spontánne oslovili z Hospodárskych novín, kde s ňou spravili rozhovor vo vianočnej prílohe. Popri pohodovom vianočnom čítaní sak tak ľudia aj priamo počas Vianoc dozvedeli o Darininom jasnom protiruskom postoji.


Výsledky: Video zdieľali Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Polícia SR, známe osobnosti a novinári vrátane Zuzany Kovačič Hanzelovej, Moniky Tódovej či Petra Bárdyho a dezolátne stránky Hlavný denník či Infovojna. Kampani bola venovaná reportáž vo večerných správach RTVS a rozhovor s Darinou Chmúrovou bol súčasťou vianočnej prílohy HN. PR nosičom je odteraz aj rozprávka Mrázik – najznámejší symbol ruského folklóru sa vďaka našej kampani stal aj symbolom odporu proti ruskej propagande.