Rady a odporúčania

AKÉ VÝSLEDKY PR PROJEKTU ZDÔRAZNIŤ V PRIHLÁŠKE? 

PRIMÁRNE: 

Zmena v reputácii, zvýšenie znalosť, zmena správania alebo postoja

 • Prieskum verejnej mienky pred a po kampani (znalosť značky alebo témy, zmena postoja, preferencií, správania)
 • Výsledky mediálnej analýzy, resp. analýzy eventov a sociálnych sietí – zmena tonality vo výstupoch/zmienkach (z negatívnych, na neutrálne alebo pozitívne), v online diskusiách (z negatívnych, na neutrálne alebo pozitívne)
 • Pri prieskumoch uvádzajte zdroj použitých a reportovaných údajov. Ak ide o prieskum, je potrebné uviesť kto ho realizoval, na akej vzorke, v akom období a vysvetliť metodiku. Ak ide o interné dáta, je potrebné vysvetliť akým spôsobom boli zbierané, aká bola veľkosť vzorky, aké metódy boli použité, atď. 

SEKUNDÁRNE: 

Médiá (printové, elektronické, online) 

Ak sú v projekte dôležité mediálne výstupy odporúčame ako prílohu projektu uviesť report publicity, scany a printscreeny článkov a reportáží.

Kvantitatívne ukazovatele:

 • počet výstupov v auditovaných médiách a OTS (Opportunity To See, t.j. čítanosť, počúvanosť, sledovanosť médií) podľa MML (market media lifestyle) a IAM monitor pri online médiách.
 • počet platených výstupov (platené PR články alebo platený natívny obsah) ak boli použité.
 • počet výstupov v regionálnych médiách v prípade, že ide o ten istý článok, resp. regionálnu mutáciu rovnakého článku v sieti regionálnych novín alebo online médií (ak boli použité).
 • AVE (Advetisment Value Equivalent) vždy použiť aj s inými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi výsledkami. Zároveň odporúčame uvádzať AVE v trende (medziročné porovnanie) alebo vo vzťahu k inej relevantnej komunikácii (napr. komunikácia konkurencie alebo príbuznej témy v tom istom čase)

Kvalitatívne ukazovatele: (uviesť aspoň pri najlepších výstupoch)

 • viditeľnosť v rámci média (typ média, rozsah príspevku, umiestnenie v médiu, titulka, strana, fotka, video)
 • typ a charakter informácie (nosná téma, resp. doplnková v rámci mozaiky informácií), tonalita výstupov, afinita média na želanú cieľovú skupinu, iné podľa špecifík kampane.  

V komplexných integrovaných kampaniach s výrazným podielom ATL nosičov (TV, OOH, reklama), špeciálne uviesť a opísať konkrétne PR aktivity v rámci kampane. 

Sociálne siete 

Facebook

 • počet a štruktúra kreatív v rámci kampane
 • zásah FB postov (Reach) kampane – platený a organický
 • engagement (Interakcie)
  • v rozdelení na celkový počet lajkov, komentárov, zdieľaní, klikov na link vo FB poste (CTR) FB postu
  • engagement rate (miera/podiel interakcií)
 • FB videá
  • počet pozretí videa
  • z toho počet prehratí videa v trvaní 15 a viac sekúnd (Thruplay)
  • priemerný čas sledovania videa 

YouTube

 • počet videní videa – platený a organický
 • view rate (miera vzhliadnutia) - podiel tých, ktorí pokračovali v sledovaní aj po možnosti video vypnúť
 • audience retention (miera udržania publika) – priemerná dĺžka pozerania videa
 • podiel tých, ktorí video dopozerali do konca
 • End Screen Element Click Rate (miera kliknutí na prvky záverečnej obrazovky) - klik na odkaz v závere videa 

Instagram

 • počet a štruktúra kreatív (posts, reels, stories)
 • zásah kampane (reach) – platený a organický
 • interakcie (account interactions) - počet lajkov a komentárov 

TikTok

 • počet a štruktúra kreatív
 • zásah kampane (reach) – platený a organický
 • interakcie (account interactions) - počet lajkov a zdieľaní 

LinkedIn

 • počet a štruktúra kreatív v rámci kampane
 • zásah postov (reach) kampane – priemerný zásah kampane – platený a organický
 • engagement (interakcie)
 •  kliknutia, impresie, konverzie 

Web

 • návštevnosť stránky a jej nárast vďaka kampani
 • zásah cieľovej skupiny
 • zotrvanie na stránke, počet sledovaných podstránok
 • nákup

Influeceri

 • počet príspevkov
 • zásah kampane (reach)
 • engagement a interakcie
 • počet nových sledovateľov

Odporúčanie: K výsledkomodporúčame ako prílohy uviesť použité formáty a linky na stránky. 

ĎALŠIE VÝSLEDKY PODĽA KATEGÓRIÍ: 

 • Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky – výsledky prieskumov, post-testov, zmena vyjadrená počtami z interných systémov v porovnaní s inou referenčnou hodnotou (medziročne, v porovnaní s inými inštitúciami)  
 • Interná komunikácia – kvantifikovať zásah cieľovej skupiny, interné prieskumy a spätná väzba, efektivita využitia interných kanálov: potenciálny / reálny zásah
 • Traditional media PR – povinné dodať zoznam mediálnych výstupov
 • Experience PR – počet on/offline účastníkov, zásah cieľovej skupiny
 • Data in PR – kvalitatívne parametre používaných prieskumov a štúdií, zdroje štúdií, vedeckých zistení a dát
 • Small budget – odporúčame jasne deklarovať rozpočet 5 000 € 
 • Integrated campaign – v komplexných integrovaných kampaniach s výrazným podielom ATL nosičov (TV, OOH, reklama), špeciálne uviesť a opísať konkrétne PR aktivity v rámci kampane. Tie sú v tejto kategórii hodnotené primárne.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

 • tržby z predaja produktu/služby pred a po kampani
 • počet návštev – kontaktného miesta, prevádzky, web stránky
 • iné ukazovatele podľa cieľov kampane (engagement - odporúčania, poskytnutie referencie, mailovej adresy, stiahnutie newslettra (ePublikácie))
 • ROI (náklady na kampaň a nárast tržieb)