Štatút

PROKOP 2020 – najlepšie PR projekty na Slovensku

Štatút 11. ročníka súťaže

1. Základné podmienky
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácie PR na Slovensku (APR SR)  v spolupráci s odborným mesačníkom Stratégie.

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie pôvodné PR projekty, realizované na Slovensku v priebehu uplynulého roka domácimi špecializovanými agentúrami. Kritériami súťaže sú inovatívnosť, kreativita a realizácia PR projektu s prihliadnutím na preukázateľné výsledky. Ak agentúra podá projekt, ktorý je tzv. sieťový, porota ho uzná len vtedy, ak je jednoznačne  deklarovaný prínos domácej agentúry do projektu a projekt sa adaptoval aj na území SR.

1.3. Výkonným a organizačným orgánom súťaže je prezídium APRSR, generálna sekretár  APRSR a dobrovoľní členovia pracovnej skupiny z členov APRSR. Organizačný výbor (OV) predkladá svoje návrhy na schválenie členom APRSR per rollam .

1.4. Exekutívu súťaže vykonáva generálna sekretárka APRSR.

1.5. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné podanie prihlásenej práce do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to v online forme na adresu www.prokop.online  v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie príslušných poplatkov v určenom termíne.

1.6. Do súťaže môžu byť prihlásené len také PR projekty alebo PR časti komunikačných kampaní, ktoré boli na území SR realizované od 20. decembra 2019 (uzávierka Prokopa 2019) do  8. januára 2021 (uzávierka Prokopa 2020). Do súťaže Prokop 2020 môžu byť prihlásené i projekty, ktoré nie sú ukončené do 8. januára 2020, ale ich podstatná časť vrátane výsledkov sa uskutočnila pred týmto dátumom. Do súťaže môžu byť prihlásené aj také práce, ktoré boli zverejnené pred 20. decembrom 2019 a ktoré zároveň neboli prihlásené do iného predchádzajúceho ročníka súťaže, avšak ich podstatná časť bola zrealizovaná v roku 2019.


1.7. Do súťaže môžu byť zaradené len PR projekty, ktoré boli podľa zadania klienta vytvorené pre použitie v SR – ich koncept a realizácia je teda originálnym autorským dielom subjektu registrovaného v SR.

1.8. Organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať výkonný orgán súťaže, v prípade sporných bodov v prihlásenom projekte rozhoduje o prijatí prihlášky organizačný výbor.

2. Súťažné kategórie
2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

Hlavné kategórie:
A. Corporate Communications
Projekty na podporu komerčných i nekomerčných klientov ich  povesti a imidžu. Vzťahy s médiami,  brand pozicioning, komunikačná podpora strategických zmien (change management).

B. Business to Business PR (B2B)
PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.

C. Business to Consumer PR (B2C)
PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing.

D. Community Relations
Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy.

E. Internal Communication
Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy (využívajúce nástroje internej komunikácie), employee relations atď.

F. Krízová komunikácia/Issues management
Projekty zamerané na krízovú komunikáciu v rôznych formách. Môže ísť o krízu celej firmy (napr. insolvenciu), produktov firmy (napr. závadný výrobok), zamestnanci  (napr. odchod kľúčového zamestnanca/sexuálne obťažovanie;), alebo o konkurenciu (napr. nekalé praktiky, nepriateľské prevzatie)či financie (napr. ročné výsledky), a pod. vo vzťahu k obchodným partnerom zákazníkov a ďalším cieľovým skupinám.

G. Politická komunikácia,  politické PR, Public Affairs
Projekty zamerané na komunálnu i celoštátnu politiku v priebehu volebného obdobia,  i volebné kampane do jednotlivých inštitúcií, vrátane prezidentskej kampane. Kategórie zahrnuje i Public Affairs a lobbing kampane.

 H. Digital and Social Media

 Kategória zahrňuje projekty zamerané hlavne na komunikáciu s obchodnými partnermi, konečnými spotrebiteľmi, komunitami, brand ambassadormi, influencermi, blogermi alebo (potencionálnymi) zákazníkmi a zamestnancami využívajúc predovšetkým sociálne a digitálne médiá.  Využité môžu byť všetky nástroje PR v online prostredí (internet, mobilné telefóny, tablety, online média, blogy a blogeri, sociálne siete a intranet).

Špeciálne kategórie:
A. Best media placement PR riešenia s čo najlepším využitím mediálneho priestoru významných médií. V tejto kategórii môžu súťažiť jednak tie komunikačné riešenia, ktorým sa čo najlepšie podarilo využiť predovšetkým redakčný priestor daného média, alebo komunikačné riešenia, ktoré pre PR klienta alebo služby výnimočne  dobre využili platený priestor daného média.


B. Regional Community Relations
 Kategória, ktorej cieľom je podchytiť kampane zamerané na propagáciu regionálnych projektov, brandov a aktivít či už komerčných, tak neziskových organizácií.   . Mediálne pokrytie je v rámci daných lokalít a ich presahom. Rozsah realizovaných projektov je v súlade s budgetom a odzrkadľuje výšku investícií podľa možnosti a charakteru klienta. 

C. Event PR
Akcie a udalosti, ktoré možno nápadom či niektorým z parametrov (lokácia, program, technická realizácia atď.) považovať za výnimočné a ktoré prispeli k posilneniu reputácie a naplneniu stanovených komunikačných cieľov spoločnosti a/alebo zvýšili publicitu klienta alebo značky.

D. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie

Kategória zahŕňa projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a stakeholdermi, komunitou a prostredím. Patria sem napríklad projekty v oblasti Spoločenskej zodpovednosti, sponzoringu, firemnej filantropie či PR projekty pre neziskové organizácie. 

 E. PR Craft

PR projekty, ktoré sú svojim prevedením, spracovaním a výsledkami remeselne nadštandardné. Či už ide o kreatívnu ideu, media relations, digitálnu kampaň alebo komunikačnú stratégiu. Kategória Craft PR chce oceniť tradičnú a poctivo odvedenú PR robotu, ktorá by nevynikla v iných kategóriách PROKOPa.

F. PR v čase Korony

Do tejto kategórie môžu byť prihlásené projekty, ktoré efektívne využili mimoriadnu situáciu pandémie. Môže ísť o projekty z krízového PR, internej komunikácie, B2B, B2C i event PR.

2.2. Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Práca môže byť prihlásená v jednej hlavnej kategórii a zároveň v jednej Špeciálnej kategórii.

2.3. Organizačný výbor pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. OV má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

2.4. Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie ako patrí, OV má právo preradiť ho do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa práce.

3. Súťažné ocenenia


3.1. PROKOP  a pamätný certifikát
Cenou pre agentúry – autorov víťazných projektov v každej kategórii je plastika (soška) „PROKOP“ a pamätný certifikát. V každej súťažnej kategórii môže byť udelené toto ocenenie za 1., 2., a 3. miesto.

3.2. Mimoriadna cena – PROKOP a osobitný certifikát
Mimoriadnou cenou pamätný certifikát. Tú môže porota udeliť na základe väčšinového súhlasu v prípade, pokiaľ chce oceniť mimoriadny prínos projektu v oblasti kreativity, efektivity, spoločenského významu projektu a pod.

3.3. Shortlist – pamätný certifikát
Cenou pre nominované práce je pamätný certifikát.

3.4. Grand Prix
Porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu GRAND PRIX, a to výhradne pre komerčné kampane.

3.5. PR Osobnosť roka

Ocenením PR Osobnosť roka chce organizátor ocenovať tie osobnosti (predovšetkým z radov klientov), ktorí rozumejú hodnote a efektivite PR a prisudzujú PR strategické miesto v komunikačnom mixe. Právo nominovať a rozhodovať o víťazovi tejto kategórie majú výhradne členovia APRSR a nositelia tohto ocenenia. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich členov APRSR.

 

3.6.  PROKOP – najúspešnejšia agentúra ročníka

Ocenenie pre agentúru, ktorá získa najviac bodov podľa počtu ocenení hodnotených metodikou podľa bodového systému:

Grand Prix
200
Špeciálna cena
150
1.miesto
100
2. miesto
70
3. miesto
50
Finalista
25
 

V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých agentúr, ocenenie získajú  obe, prípadne všetky agentúry s najvyšším bodovým ziskom.

3.7. Cena za unikátny PR počin roka

Cenu za unikátny PR počin  roka môže udeliť porota jednotlivcovi, samosprávam i právnickým osobám za výrazný vklad do komunikácie, ktorá predstavuje výrazný prínos pre verejnosť.  Ocenenie nevstupuje do výpočtu pre Najúspešnejšiu agentúru ročníka.

4. Porota


4.1. Vytvorenie poroty
Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorú navrhuje OV a schvaľuje Valné zhromaždenie APRSR. Odbornú porotu tvorí kmeňová porota, zložená zo všetkých aktuálnych členov APRSR. Každá agentúra nominuje hlavného kadidáta na porotcu a náhradníka. Obe nominácie schvaľuje VZ APRSR.

Druhou časťou je porota špecialistov zložená z jedného zástupcu pre digitálne PR  a zástupcu klienta.

4.2. Predseda poroty
Predsedu poroty navrhuje a volí Valné zhromaždenie APRSR zo zvolených porotcov. Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v komunikačnej branži. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.3. Zásady rozhodovania poroty
Hlavnými kritériami hodnotenia súťažných príspevkov sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s prihliadnutím na preukázateľné výsledky pred začatím projektu a po jeho skončení (vplyv merateľný na záujmovú skupinu). Inovatívnosť nielen v zmysle použitia nových komunikačných foriem (word of mouth, blogov a pod.), ale aj vhodného namixovania tradičných foriem a nástrojov PR pre riešenie zadania, ale aj ich použitie v novom kontexte. Porota by vo svojom hodnotení mala prihliadať na dosiahnuté výsledky, ktoré by však mali byť verifikovateľné a preukázateľne súvisieť s aktivitami danej kampane. To sa týka aj cezhraničných projektov, ktoré pôsobia na viacerých trhoch súčasne.

4.4. Administrácia prihlášok
Prihlášky do súťaže prijíma sekretariát APRSR iba v predpísanej forme a rozsahu (elektronicky na stránke www.prokop.online) do dátumu vyhláseného v otvorení súťaže. Overuje ich z hľadiska kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy.

4.5. Proces rozhodovania poroty
Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát či iný vážny dôvod, pre ktorý by danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie.

4.6. Prvé kolo hodnotenia
Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. V prvom kole porotcovia individuálne – po prevzatí podkladov od organizátora – prostredníctvom webovej stránky uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE). Po uzavretí prvého kola generálna sekretárka APRSR zostaví predbežný shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky práce, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.


4.7. Druhé kolo hodnotenia
Druhé kolo začína porota diskusiou o shortlistoch. Porotcovia môžu dať opätovný návrh na vyradenie alebo doplnenie shortlistu, porota však o tomto musí rozhodnuť 3/5 hlasov. Každý porotca môže navrhnúť revidovať (zaradiť alebo naopak vyradiť) len jednu súťažnú prácu. Potom je shortlist uzavretý a môže byť zverejnený.

Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10: 1 - najhoršie a 10 - najlepšie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác podľa súčtu pridelených bodov. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. Rozhoduje nadpolovičná väčšina poroty.

4.8. Hodnotenia porotcov
Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené a sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekreteriáte APRSR. Pri víťazných prácach je tiež povinnosťou poroty sformulovať krátke písomné odôvodnenie, prečo daná práca získala ocenenie.

4.9. Udelenie cien
Porota sa môže dohodnúť, že v niektorej kategórii cenu neudelí. Takisto sa môže dohodnúť na udelení viacerých cien v rámci jednej kategórie, ako aj na udelení mimoriadnej ceny (tzv. malý Prokop) za mimoriadnu kreativitu, efektivitu, spoločenský význam projektu a pod.

5. Forma prihlášok

5.1. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní prepísanú formu a rozsah. Prihlasovateľ musí vyplniť základné údaje o projekte:

Názov práce:
Prihlasovateľ:

Zadávateľ:
Kategória:
Kontaktná osoba za prihlasovateľa:

Kontaktná osoba za klienta:

Vyhlasujem, že pri realizácii projektu nebol porušený Etický kódex APR SR (link na kódex) – okienko, ktoré je potrebné „odfajknúť“, inak prihláška nebude zaregistrovaná

Vyhlasujem, že prihlasovaný projekt spĺňa podmienky štatútu súťaže (link na štatút) – okienko, ktoré je potrebné „odfajknúť“, inak prihláška nebude zaregistrovaná


5.2. Štruktúra prihlášky je záväzná a musí obsahovať nasledujúce kapitoly

1.    ZHRNUTIE – do 500 znakov bez medzier

Popíšte v krátkosti prihlásený projekt. Sústreďte sa na kľúčové faktory, ktoré viedli k úspechu. Vysvetlite porote, prečo by mal byť práve váš projekt ocenený a čím je jedinečný. Porota oceňuje originalitu nápadu, strategický prístup k riešeniu komunikačnej výzvy, netradičné a kreatívne poňatie realizácie projektu.

 2.    VÝZVA A CIEĽ  - do 500 znakov bez medzier

 Popíšte zadanie a uveďte stručný popis komunikačnej situácie. Akým komunikačnými výzvam bolo potrebné čeliť? Čo bolo vašou úlohou a aké boli ciele kampane?

 3.    STRATÉGIA  A PLÁN - do 500 znakov bez medzier

 Vysvetlite strategický prístupu k riešeniu komunikačnej výzvy. Popíšte idey riešenia, insighty,  kreatívny pohľad na riešenie problému a plán kampane. 

 4.    REALIZÁCIA - do 1000 znakov bez medzier

 Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé komunikačné fázy a využitie rôznych komunikačných nástrojov.

 5.    VÝSLEDKY  -  do 500 znakov bez medzier

 Zdôraznite predovšetkým dopad na zmenu vnímania značky alebo zmenu správania cieľovej skupiny. Uveďte či mala komunikácia vplyv na podnikanie, obchodné výsledky alebo reputáciu. Nesústreďte sa len na počet výstupov alebo mediálnu hodnotu, ale skôr na zasiahnutie cieľovej skupiny.  

 5.3. Je odporúčané priložiť ku každej prihláške prezentačné video do maximálnej dĺžky jednej minúty. Prihlasovateľ má ďalej právo priložiť obrazové prílohy v predpísaných formátoch.

 

6. Pôvodnosť a práva
6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže Prokop.
Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

7.Termíny
Súťažné príspevky je možné prihlásiť do súťaže online na adrese www.prokop.online do  5. februára 2020 do 24.00hod. Prihlášky doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže. 

8. Poplatky
Za každý podaný návrh zaplatí prihlásená členská agentúra APRSR 120 euro, nečlenská agentúra 220 euro.

Prihlasovací poplatok musí byť uhradený do termínu  18. februára 2020, na základe vystavenej faktúry. V prípade neuhradenia poplatku bude práca vyradená zo súťaže.

9. Kontakty
Asociácia Public relation na Slovensku

Ing. Jana Šimeková, generálny sekretár

Šustekova 51
Bratislava 851 04

Tel.: +421 903 78 30 78