Štatút

PROKOP 2023 – najlepšie PR projekty na Slovensku

Štatút 14. ročníka súťaže

1. Základné podmienky

1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR).

1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie PR projekty realizované na Slovensku v priebehu uplynulého roka domácimi špecializovanými agentúrami alebo tímami. Kritériami súťaže sú komunikačná etika, inovatívnosť, kreativita a preukázateľné výsledky.

1.3. Organizačným orgánom súťaže je prezídium APRSR a členovia pracovnej skupiny kreovanej z členov APRSR, ktorí tvoria organizačný výbor. Organizačný výbor predkladá svoje návrhy na schválenie členom APRSR.

1.4. Exekutívu súťaže vykonávajú členovia pracovnej skupiny z členov APRSR na základe štatútu súťaže.

1.5. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné podanie prihlásenej práce do dňa vyhlásenej uzávierky súťaže, a to v online podobe na adresu www.prokop.online v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte a uhradenie príslušných poplatkov v stanovenom termíne.

1.6. Do súťaže môžu byť prihlásené len také PR projekty alebo PR časti komunikačných kampaní, ktoré boli na území SR realizované od 1. januára 2023 do 31. januára 2024. Do súťaže Prokop 2023 môžu byť prihlásené i projekty, ktoré nie sú ukončené do 31. januára 2024, ale ich podstatná časť vrátane výsledkov sa uskutočnila pred týmto dátumom. Do súťaže môžu byť prihlásené aj také práce, ktoré boli zverejnené pred januárom 2023 a ktoré zároveň neboli prihlásené do iného predchádzajúceho ročníka súťaže, avšak ich podstatná časť bola zrealizovaná v roku 2023.

1.7. Do súťaže môžu byť zaradené len PR projekty, ktoré boli podľa zadania klienta vytvorené prioritne pre použitie v SR – ich koncept a realizácia je teda originálnym autorským dielom subjektu registrovaného v SR. Ak agentúra podá projekt, ktorý je tzv. sieťový, porota ho uzná len vtedy, ak je jednoznačne deklarovaný prínos domácej agentúry do projektu a projekt sa adaptoval aj na území SR.

1.8. Organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať Organizačný výbor, v prípade sporných bodov v prihlásenom projekte rozhoduje o prijatí prihlášky prezídium APRSR.

2. Súťažné kategórie

2.1. Súťaží sa v týchto súťažných kategóriách:

Doménové kategórie:

A. Corporate Communications

Projekty na podporu reputácie komerčných klientov. Brand positioning, komunikačná podpora strategických zmien (change management), ako aj projekty upozorňujúce na problematické skutočnosti (issues management).

B. Business to Business PR (B2B)

Projekty pri komunikácii klientov s obchodnými partnermi. Podpora značky, uvedenie nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov alebo služieb.

C. Business to Consumer PR (B2C)

Projekty pre podporu značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov alebo ich relaunch.

D. Corporate Social Responsibility

Projekty komerčných klientov a firemných nadácií z oblasti spoločenskej zodpovednosti, sponzorstva, firemnej filantropie a podpora záujmových združení a neziskových iniciatív.

E. Internal Communication/Employee branding

Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá (tlačové i elektronické), projekty zlepšovania firemnej kultúry a motivačné programy využívajúce nástroje internej komunikácie. Patria sem projekty employee brandingu smerujúce k podpore náboru alebo pozície klienta ako zamestnávateľa.

F. Krízová komunikácia

Projekty zamerané na krízovú komunikáciu. Patria sem komunikačné projekty na riadenie krízy celej firmy (napr. insolvenciu), produktov a služieb alebo riešenia krízy v internej komunikácii.

G. Politická komunikácia, Public Affairs, verejné politiky

Projekty zamerané na komunálne i celoštátne politiky, volebné kampane do jednotlivých inštitúcií vrátane prezidentskej kampane, tiež kampane verejných inštitúcií. Kategória zahŕňa aj projekty v oblasti Public Affairs a lobbingu.

H. Regional Relations

Projekty zamerané na komunikáciu v regiónoch aj na komunálnej úrovni, v ktorých klient zapája lokálne komunity.

Špeciálne kategórie:

A. Traditional media PR

Projekty, ktoré netradičným a efektívnym spôsobom využili priestor v tradičných médiách (print, TV, rádio, online), rovnako v redakčnej spolupráci alebo prostredníctvom mediálneho partnerstva a plateného priestoru. Patria sem aj projekty product placementu. Povinnou súčasťou podaného projektu je media monitoring s kvalitatívnym vyhodnotením.

B. Digital PR
PR projekty v online prostredí so zapojením sociálnych sietí, influencerov, inovatívnych digitálnych technológií. Projekty sú posudzované cez efektívne využitie digitálnych technológií aj cez využitie PR potenciálu.

C. Experience PR

Projekty, ktorých cieľom je priniesť odkaz prostredníctvom zážitku a skúsenosti s produktom alebo značkou klienta a pomáhajú budovať ich reputáciu. Patria sem inovatívne tlačové konferencie, podujatia pre interných alebo externých hostí, aktivity na festivaloch aj guerilla marketing.

D. Nonprofit PR

Projekty v oblasti Corporate Social Responsibility, fundraising, issue management, ktorých zadávateľmi sú neziskové organizácie. Patria sem aj pro bono kampane agentúr.

E. Content in PR

Obsahy (text, podcasty a iné audioformáty, videoformáty, grafika, dizajn) použité v PR kampaniach, ktoré výrazným spôsobom podporujú PR rozmer aktivít.

F. Creativity in PR

Kreatívne idey použité v PR kampaniach, ktoré sú založené na dobrom poznaní cieľových skupín, potrieb klienta a ponúkajú inovatívne kreatívne prístupy.

G. Data in PR

Využitie prieskumov, zákazníckych štúdií a iných dát v PR aktivitách. Projekty sú posudzované cez efektívne využitie PR potenciálu dát.

H. Integrated campaign

Ocenenie nasadenia jedného PR projektu alebo kampane v rozličných komunikačných kanáloch. V projektoch je hodnotená efektívnosť využitia kanálov a prispôsobenie sa špecifikám daného kanála (napr. externá komunikácia, interná komunikácia, digital).

I. Small budget 

PR projekty bez obmedzenia, ktorých rozpočet dosiahol maximálne 5 000 €.

2.2. Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií, od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Práca môže byť prihlásená do ľubovoľného počtu kategórií. Prihlasovateľ by mal pri prihlásení práce do viacerých kategórií vyzdvihnúť špecifický prínos projektu v danej kategórii.

2.3. Odborná porota pred začiatkom hodnotenia prác posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ deklaruje, že projekt spĺňa požiadavky súťaže a jednotlivých kategórií. Porota má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút súťaže a v takom prípade nemá prihlasovateľ právo na vrátenie prihlasovacích poplatkov.

2.4. Odborná porota posudzuje prácu len v prihlásenej kategórii. Štatút súťaže neumožňuje dodatočné presunutie súťažnej práce. 

3. Súťažné ocenenia

3.1. PROKOP a pamätný certifikát

Cenou pre agentúry – autorov víťazných projektov v každej kategórii je plastika (soška) „PROKOP“ a pamätný certifikát. V každej súťažnej kategórii môže byť udelené toto ocenenie za 1., 2., a 3. miesto.

3.2. Mimoriadna cena – PROKOP a osobitný certifikát

Mimoriadnou cenou je pamätný certifikát. Tú môže porota udeliť na základe väčšinového súhlasu v prípade, pokiaľ chce oceniť mimoriadny prínos projektu v oblasti kreativity, efektivity, spoločenského významu projektu a pod.

3.3. Shortlist – pamätný certifikát

Cenou pre nominované práce je pamätný certifikát.

3.4. Grand Prix

Porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu Grand Prix, a to výhradne pre komerčné kampane z doménových kategórií.

3.5. PR Osobnosť roka

Ocenením PR Osobnosť roka chce organizátor oceňovať tie osobnosti (predovšetkým z radov klientov), ktoré rozumejú hodnote a efektivite PR a prisudzujú PR strategické miesto v komunikačnom mixe. Osobnosť je hodnotená v kontexte aktivít a iniciatív v danom roku s prihliadnutím na dlhodobé pôsobenie. Právo nominovať v tejto kategórii majú výhradne členovia APRSR a nositelia tohto ocenenia. Právo rozhodovať o víťazovi tejto kategórie majú výhradne členovia APRSR. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou členov APRSR.

3.6.  PROKOP – najúspešnejšia agentúra ročníka

Ocenenie pre agentúru, ktorá získa najviac bodov podľa počtu ocenení hodnotených metodikou podľa bodového systému:

Grand Prix

200

Mimoriadna cena

150

1. miesto

100

2. miesto

70

3. miesto

50

Finalista (shortlist)

25 

Body sa agentúre prideľujú aj za projekty, na ktorých sa spolupodieľali a sú uvedené medzi prihlasovateľmi. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých agentúr získajú ocenenie obe alebo aj viaceré, prípadne všetky agentúry s najvyšším bodovým ziskom.

3.7.  PROKOP – najúspešnejší klient

Ocenenie pre komerčného zadávateľa, ktorý získal najviac bodov podľa bodového systému PROKOP – najúspešnejšia agentúra ročníka. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých klientov získajú ocenenie obaja alebo viacerí s najvyšším bodovým ziskom.

3.8.  PROKOP – PR Newcomer

Ocenenie pre PR agentúry a jednotlivcov podnikajúcich v PR, ktorí začali s podnikaním v posledných troch rokoch. Podmienkou je prihlásenie aspoň jedného projektu do súťažných kategórií. Právo nominovať v tejto kategórii majú všetci členovia odbornej poroty. Rozhoduje sa 2/3 väčšinou kmeňovej poroty.

3.9. Cena za unikátny PR počin roka

Cenu za unikátny PR počin roka môže udeliť porota jednotlivcovi, samosprávam i právnickým osobám za výrazný vklad do komunikácie, ktorá predstavuje výrazný prínos pre verejnosť. Právo nominovať v tejto kategórii majú všetci členovia odbornej poroty. Rozhoduje sa 2/3 väčšinou kmeňovej poroty. Ocenenie nevstupuje do výpočtu pre Najúspešnejšiu agentúru ročníka.

3.10. Cena za etiku v komunikácii

Cena za mimoriadny vklad do oblasti etiky komunikácie v intenciách Etického kódexu APRSR. Ide o organizácie, jednotlivca/jednotlivcov alebo aktivity podporujúce etický a zodpovedný prístup v komunikácii, integritu profesionálov v oblasti komunikácie, etické postupy a transparentnosť vo vzťahoch s internou a externou verejnosťou, alebo podporujú verejnú diskusiu o etike v komunikácii. Právo nominovať v tejto kategórii majú všetci členovia odbornej poroty. Rozhoduje sa 2/3 väčšinou kmeňovej poroty. Ocenenie nevstupuje do výpočtu pre Najúspešnejšiu agentúru ročníka.

4. Poroty

4.1. Vytvorenie poroty

Prihlásené práce hodnotia odborné poroty, ktoré navrhuje organizačný výbor a schvaľuje Valné zhromaždenie (VZ) APRSR. Odborné poroty tvoria: kmeňová porota, porota pre doménové kategórie, porota pre špeciálne kategórie. Jednotlivé členské agentúry APRSR nominujú do porôt hlavného kandidáta na porotcu a náhradníka. Nominácie schvaľuje VZ APRSR.

Druhou časťou porôt sú špecialisti, zástupcovia špecializovaných marketingových agentúr (digitálne, reklamné, prieskum trhu), zástupcovia akademickej obce alebo klientov. Nominácie špecialistov schvaľuje VZ APRSR. Počet špecialistov je maximálne 2.

4.2. Predseda poroty

Predsedu poroty navrhuje a volí Valné zhromaždenie APRSR na základe návrhu organizačného výboru. Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť v komunikačnej branži. Predseda poroty by mal mať skúsenosti s prácou v podobných súťažiach a musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže.

4.3. Zásady rozhodovania poroty

Hlavnými kritériami hodnotenia súťažných príspevkov sú inovatívnosť, kreativita, exekúcia a etika PR projektu s prihliadnutím na preukázateľné výsledky alebo dopad na cieľovú skupinu. Inovatívnosť je vnímaná v zmysle použitia nových komunikačných foriem, ale aj vhodného namixovania jednotlivých nástrojov a použitie tradičných nástrojov v novom kontexte. Porota vo svojom hodnotení prihliada na dosiahnuté výsledky, ktoré by však mali byť verifikovateľné a preukázateľne súvisieť s aktivitami danej kampane. Pri adaptácii globálnych projektov porota sleduje originálny prínos pri lokalizácii v SR. Porota hodnotí projekty aj v kontexte etických štandardov tak, ako sú zakotvené v Etickom kódexe APRSR.

4.4. Administrácia prihlášok

Prihlášky sa do súťaže zasielajú iba v predpísanej forme a rozsahu (elektronicky na stránke www.prokop.online) do dátumu vyhláseného v otvorení súťaže. Prihlášky sa automaticky overujú z hľadiska kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy.

4.5. Proces rozhodovania poroty

Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát, neetický projekt či iný vážny dôvod, pre ktorý by danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či je možné daný projekt ďalej hodnotiť alebo nie. Hodnotenie prebieha zvlášť pre doménové a zvlášť pre špeciálne kategórie. Na zasadnutiach oboch skupín je prítomný predseda poroty a kmeňová porota. Pre každú kategóriu bude schválený jeden člen poroty, ktorý ju zhodnotí a navrhne projekty, ktoré v rámci kategórie najlepšie spĺňajú kritériá, ako sú inovatívnosť, kreativita, exekúcia a etika PR projektu s prihliadnutím na preukázateľné výsledky alebo dopad na cieľovú skupinu.

4.6. Hodnotenie

Rozhodovanie poroty prebieha v troch kolách. V prvom kole porotcovia individuálne systémom ÁNO – NIE vyradia práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže alebo nedosahujú potrebný štandard a vytvorí sa tzv. longlist. Práca, ktorá získala minimálne 3 hlasy ÁNO postupuje na longlist.

V druhom kole prostredníctvom diskusie longlistových projektov zostavia predbežný shortlist súťaže, do ktorého postúpia všetky práce, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.

Tretie kolo hodnotenia začína porota diskusiou o shortlistoch. Porotcovia môžu dať opätovný návrh na vyradenie alebo doplnenie shortlistu, porota však o tomto musí rozhodnúť 3/5 hlasov. Každý porotca môže navrhnúť revidovať (zaradiť alebo naopak vyradiť) len jednu súťažnú prácu. Potom je shortlist uzavretý a môže byť zverejnený. Shortlist zverejňuje organizačný výbor na stránke súťaže.

Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10, pričom 1 – najhoršie a 10 – najlepšie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác podľa súčtu pridelených bodov. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty.

Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené a sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte APRSR. Povinnosťou poroty je tiež sformulovať krátke písomné hodnotenie ku všetkým projektom, ktoré je zasielané prihlasovateľom.

4.7. Udelenie cien

Porota sa môže dohodnúť, že v niektorej kategórii cenu neudelí. Takisto sa môže dohodnúť na udelení viacerých cien v rámci jednej kategórie, ako aj na udelení mimoriadnej ceny (tzv. malý Prokop) za mimoriadnu kreativitu, efektivitu alebo spoločenský význam projektu a pod.

5. Forma prihlášok

5.1. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah. Prihlasovateľ musí vyplniť základné údaje o projekte:

Názov práce:

Prihlasovateľ:

Zadávateľ:

Kategória:

Kontaktná osoba za prihlasovateľa:

Kontaktná osoba za klienta:

Vyhlasujem, že pri realizácii projektu nebol porušený Etický kódex APRSR (link na kódex) – okienko, ktoré je potrebné „odfajknúť“, inak prihláška nebude zaregistrovaná

Vyhlasujem, že prihlasovaný projekt spĺňa podmienky štatútu súťaže (link na štatút) – okienko, ktoré je potrebné „odfajknúť“, inak prihláška nebude zaregistrovaná

5.2. Štruktúra prihlášky je záväzná a musí obsahovať nasledujúce kapitoly:

ZHRNUTIE – do 500 znakov bez medzier

Popíšte v krátkosti prihlásený projekt. Sústreďte sa na kľúčové faktory, ktoré viedli k úspechu. Vysvetlite porote, prečo by mal byť práve váš projekt ocenený a čím je jedinečný. Ak projekt prihlasujete do viacerých kategórií, vysvetlite silné stránky projektu v danej kategórii.

VÝZVA A CIEĽ – do 500 znakov bez medzier

Popíšte zadanie a uveďte stručný popis situácie. Akým výzvam bolo potrebné čeliť? Čo bolo vašou úlohou a aké boli ciele?

STRATÉGIA A PLÁN – do 500 znakov bez medzier

Vysvetlite strategický prístup k riešeniu výzvy. Popíšte idey riešenia, insighty, prístup k plánovaniu. Popis stratégie a plánu prispôsobte špecifikám jednotlivých kategórií, aby ste ukázali silné stránky projektu.

REALIZÁCIA – do 1000 znakov bez medzier

Popíšte realizáciu projektu, jednotlivé fázy tvorby alebo kampane. Popis realizácie prispôsobte špecifikám jednotlivých kategórií, aby ste ukázali silné stránky projektu.

VÝSLEDKY – do 500 znakov bez medzier

Zdôraznite predovšetkým dopad realizovaného projektu. Dopadom môže byť zmena vnímania, správania a postoja cieľovej skupiny. Zvlášť upozornite na vplyv projektu na podnikanie, obchodné výsledky, vnímanie alebo reputáciu klienta. Diskutujte o výsledkoch aj s klientom a popis výsledkov prispôsobte špecifikám jednotlivých kategórií, aby ste ukázali silné stránky projektu.

POVINNÉ A ODPORÚČANÉ PRÍLOHY

Pre kategóriu Traditional media PR je povinnou súčasťou podaného projektu media monitoring s kvalitatívnym vyhodnotením.

Pre všetky prihlásené projekty je povinnou prílohou prezentačné video do maximálnej dĺžky jednej minúty alebo kľúčový vizuál vo formáte 16 : 9.

Prihlasovateľ má ďalej právo priložiť aj ďalšie obrazové prílohy, ako sú vizuály, monitoring, fotodokumentáciu.

6. Pôvodnosť a práva

6.1. Organizátor a porota majú právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená, a to bez nároku na vrátenie prihlasovacích poplatkov. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

Prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže Prokop. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

7. Termíny

Súťažné príspevky je možné prihlásiť do súťaže online na adrese www.prokop.online v termíne od 5. februára do 15. marca 2024 do 24.00 hod. Prihlášky doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo termín na prihlásenie zmeniť.

8. Poplatky

Za každý podaný návrh zaplatí prihlásená členská agentúra APRSR 150 eur, nečlenská agentúra 300 eur.

Prihlasovací poplatok musí byť uhradený do 14 dní od uzávierky súťaže, na základe vystavenej faktúry. V prípade neuhradenia poplatku bude práca vyradená zo súťaže.

9. Kontakty

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR)

Juraj Caránek, člen Prezídia APRSR

Šustekova 51

Bratislava 851 04

Mail: prezidium@asociaciapr.sk